Miljöadministration i PowerAppsEnvironments administration in PowerApps

I PowerApps administrationscenter hanterar du de miljöer som du har skapat och de där du har fått rollen Miljöadministratör.In the PowerApps admin center, manage environments that you've created and those for which you have been added to the Environment Admin role. Från administrationscentret kan du utföra dessa administrativa åtgärder:From the admin center, you can perform these administrative actions:

 • Skapa miljöer.Create environments.
 • Byta namn på miljöer.Rename environments.
 • Lägga till eller ta bort en användare eller grupp från någon av rollerna Miljöadministratör eller Miljöskapare.Add or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role.
 • Förse miljön med en Common Data Service-databas.Provision a Common Data Service database for the environment.
 • Ange principer för dataförlustskydd.Set Data Loss Prevention policies.
 • Ange principer för databassäkerhet (öppna eller begränsade av databasroller).Set database security policies (as open or restricted by database roles).
 • Medlemmar i den globala administratörsrollen för Azure AD-klienten (däribland globala Office 365-administratörer) kan också hantera alla miljöer som har skapats i deras klienter och konfigurera klienttäckande principer.Members of the Azure AD tenant Global administrator role (includes Office 365 Global admins) can also manage all environments that have been created in their tenant and set tenant-wide policies.

Åtkomst till PowerApps administrationscenterAccess the PowerApps admin center

Få åtkomst till PowerApps administrationscenter:To access the PowerApps admin center:

Du måste ha någon av dessa roller för att hantera en miljö i PowerApps administrationscentret:To manage an environment in the PowerApps admin center, you must have one of these roles:

 • miljöadministratörsrollen för miljön, ellerthe Environment Admin role of the environment, or
 • den globala administratörsrollen för din Azure AD- eller Office 365-klient.the Global Administrator role of your Azure AD or Office 365 tenant.

Du behöver också PowerApps, abonnemang 2 eller Flow, abonnemang 2 för att få åtkomst till administrationscentret.You also need either PowerApps Plan 2 or Flow Plan 2 to access the admin center. Mer information finns i Prissättningssida för PowerApps.For more information, see the PowerApps pricing page.

Viktigt: Alla ändringar du gör i PowerApps administrationscenter påverkar Flow administrationscenter och vice versa.Important: Any changes that you make in PowerApps admin center affect the Flow admin center and vice versa.

Skapa en miljöCreate an environment

Klicka först på + Ny miljö för att öppna en dialogruta och skapa en miljö.First, click + New environment to open a dialog box and create an environment.

Ange därefter följande information:Then enter the following info:

EgenskapProperty BeskrivningDescription
Miljöns namnEnvironment name Ange namnet på din miljö.Enter the name of your environment.
RegionRegion Välj platsen som ska vara värd för din miljö.Choose the location to host your environment. Vi rekommenderar att du använder den plats som ligger närmast dina användare.We recommend using a location closest to your users. Om dina appanvändare till exempel finns i London väljer du en plats i Europa.For example, if your app users are in London, choose a Europe location. Om dina appanvändare finns i New York väljer du USA. Se regioner som stöds för en lista över miljöregioner som stöds.If your app users are in New York, choose the U.S. See Supported regions for a list of supported environment regions.
Skapa en databas för den här miljönCreate a database for this environment Markera den här kryssrutan för att skapa en Common Data Service-databas för den här miljön.Select this check box to create a Common Data Service database for this environment. En databas kan konfigureras för att antingen vara öppen för alla användare i miljön eller vara begränsad till databasroller.A database can be configured to either be open to all users in the environment or restricted to database roles. Mer information finns i Konfigurera databassäkerhet.For more information, see Configure database security.

Välj slutligen Skapa en miljö.Finally, select Create an environment.

Den nya miljön visas i miljötabellen.The new environment appears in the environments table.

Anteckning

När du skapar en miljö läggs du automatiskt till i miljöadministratörsrollen för denna miljö.When you create an environment, you are automatically added to the Environment Admin role for that environment.

Visa dina miljöerView your environments

När du öppnar administrationscentret visas miljöfliken som standard och listar alla de miljöer där du är miljöadministratör (se nedan):When you open the admin center, the Environments tab appears by default and lists all the environments for which you are an Environment Admin (as shown below):

Om du är medlem i den globala administratörsrollen i din Azure AD- eller Office 365-klient visas alla miljöer som har skapats av användare i din klient, eftersom du automatiskt är miljöadministratör för alla dessa.If you are a member of the Global Administrator role of your Azure AD or Office 365 tenant, all the environments that have been created by users in your tenant appear, because you're automatically an Environment Admin for all of them.

Byt namn på din miljöRename your environment

 1. Öppna PowerApps administrationscenter, hitta den miljö som ska byta namn i listan och klicka på eller tryck på den.Open the PowerApps admin center, find the environment to be renamed in the list, and click or tap it.

 2. Klicka eller tryck på Information.Click or tap Details.

 3. I textrutan Namn anger du det nya namnet och klickar sedan på Spara.in the Name text box, enter the new name, then click Save.

Ta bort din miljöDelete your environment

 1. I PowerApps administrationscenter klickar eller trycker du på den miljö som du vill ta bort.In the PowerApps admin center, click or tap the environment that you want to delete.

 2. Klicka eller tryck på Information.Click or tap Details.

 3. Klicka på eller tryck på Ta bort miljö för att ta bort din miljö.Click or tap Delete environment to delete your environment.

Skapa en Common Data Service-databas för en miljöCreate a Common Data Service database for an environment

Om en miljö inte redan har en databas så kan en miljöadministratör skapa en i PowerApps administrationscenter genom att följa dessa steg.If an environment doesn't already have a database, an Environment Admin can create one in the PowerApps admin center by following these steps. Endast användare med en licens för PowerApps, abonnemang 2 kan skapa en Common Data Service-databas.Only users with a PowerApps Plan 2 license can create Common Data Service databases.

 1. Välj en miljö i miljötabellen.Select an environment in the environments table.

 2. Välj fliken Databas.Select the Database tab.
 3. Välj Skapa en databas.Select Create a database.

  När databasen har etablerats visas detta bekräftelsemeddelande:When the database is provisioned, this confirmation message appears:

Välj en säkerhetsmodell efter att du har skapat en databas.After you create a database, choose a security model. Mer information finns i Konfigurera databassäkerhet.For more information, see Configure database security.

Hantera säkerhet för dina miljöerManage security for your environments

MiljöbehörigheterEnvironment permissions

I en miljö är alla användare i Azure AD-klienten användare av denna miljö.In an environment, all the users in the Azure AD tenant are users of that environment. Men om de ska ha mer privilegierade roller måste de läggas till i en specifik miljöroll.However, for them to play a more privileged role, they need to be added to a specific environment role. Miljöer har två inbyggda roller som ger åtkomst till behörigheter i en miljö:Environments have two built-in roles that provide access to permissions within an environment:

 • Miljöadministratörsrollen kan utföra alla administrativa åtgärder för en miljö, bl.a. följande:The Environment Admin role can perform all administrative actions on an environment including the following:

  o Lägga till eller ta bort en användare eller grupp från någon av rollerna Miljöadministratör eller Miljöskapare.o Add or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role.

  o Förse miljön med en Common Data Service-databas.o Provision a Common Data Service database for the environment.

  o Visa och hantera alla resurser som skapats i en miljö.o View and manage all resources created within an environment.

  o Ange principer för dataförlustskydd.o Set data loss prevention policies. Mer information finns i Principer för dataförlustskydd.For more information, see Data loss prevention policies.

 • Miljöskaparrollen kan skapa resurser i en miljö, t.ex. appar, anslutningar, anpassade anslutningsappar, gatewayar och flöden med hjälp av Microsoft Flow.The Environment Maker role can create resources within an environment including apps, connections, custom connectors, gateways, and flows using Microsoft Flow. Miljöskapare kan även distribuera appar som de skapar i en miljö till andra användare i din organisation.Environment Makers can also distribute the apps they build in an environment to other users in your organization. De kan dela appen med enskilda användare, säkerhetsgrupper eller alla användare i organisationen.They can share the app with individual users, security groups, or all users in the organization. Mer information finns i Dela en app i PowerApps.For more information, see Share an app in PowerApps.

För att tilldela en användare eller en säkerhetsgrupp en miljöroll kan en miljöadministratör utföra dessa steg i PowerApps Administrationscenter:To assign a user or a security group to an environment role, an Environment Admin can take these steps in the PowerApps admin center:

 1. Välj miljön i miljötabellen.Select the environment in environments table.

 2. Välj Miljöroller på fliken Säkerhet.On the Security tab, select Environment roles.
 3. Välj antingen rollen Miljöadministratör eller Miljöskapare.Select either the Environment Admin or Environment Maker role.

 4. Ange namnen på en eller flera användare eller säkerhetsgrupper i Azure Active Directory, eller specificera att du vill lägga till hela organisationen.Specify the names of one or more users or security groups in Azure Active Directory, or specify that you want to add your entire organization.

 5. Välj Spara för att uppdatera tilldelningarna till miljörollen.Select Save to update the assignments to the environment role.

Om du vill ta bort alla behörigheter för en användare eller en grupp klickar eller trycker du på ikonen x för användaren eller gruppen.To remove all permissions for a user or a group, click or tap the x icon for that user or group.

Anteckning

Användare eller grupper som tilldelats dessa miljöroller ges inte automatiskt åtkomst till miljöns datatabas (om en sådan finns) utan måste ges åtkomst separat av databasens ägare.Users or groups assigned to these environment roles are not automatically given access to the environment’s database (if it exists) and must be given access separately by a Database owner. Mer information finns i Konfigurera databassäkerhet.For more information, see Configure database security.

DatabassäkerhetDatabase security

Möjligheten att skapa och modifiera ett databasschema och att ansluta till den data som lagras i en databas som har etablerats i din miljö kontrolleras av databasens användarroller och behörighetsuppsättningar.The ability to create and modify a database schema and to connect to the data stored within a database that is provisioned in your environment is controlled by the database's user roles and permission sets. Du kan hantera användarroller och behörighetsuppsättningar för databasen i din miljö via avsnitten Användarroller och Behörighetsuppsättningar i fliken Säkerhet. Mer information finns i Konfigurera databassäkerhet.You can manage the user roles and permission sets for your environment's database from the User roles and Permission sets section of the Security tab. For more information, see Configure database security.

Anteckning

Miljöadministratörer har inte behörighet att skapa och hantera användarroller och behörighetsuppsättningar för databasen i en miljö.Environment Admins do not have access to create and manage user roles and permission sets for an environment's database. Denna behörighet begränsas till medlemmar i användarrollen Databasägare.This power is limited to members of the Database owner user role.

DataprinciperData policies

Organisationens data måste skyddas så att den inte delas med grupper som inte ska ha åtkomst.An organization's data must be protected so that it isn't shared with audiences that should not have access to it. För att skydda dessa data kan du skapa och använda principer som definierar vilka användartjänster och affärsdata för specifika anslutningsappar kan delas med.To protect this data, you can create and enforce policies that define which consumer services and connector-specific business data can be shared with. Principer som definierar hur data kan delas kallas principer för dataförlustskydd (data loss prevention, DLP).Policies that define how data can be shared are referred to as data loss prevention (DLP) policies. Du kan hantera DLP-principer för dina miljöer från avsnittet Dataprinciper i PowerApps administrationscenter.You can manage the DLP policies for your environments from the Data Policies section of the PowerApps admin center. Mer information finns i Principer för dataförlustskydd.For more information, see Data loss prevention policies.

Vanliga frågor och svarFrequently asked questions

Hur många miljöer kan jag skapa?How many environments can I create?

Varje användare kan skapa upp till två miljöer.Each user can create up to two environments.

Hur många databaser kan jag etablera?How many databases can I provision?

Varje användare kan etablera upp till två databaser.Each user can provision up to two databases.

Kan jag byta namn på en miljö?Can I rename an environment?

Ja, den här funktionen är tillgänglig från PowerApps administrationscenter.Yes, this functionality is available from the PowerApps admin center. Mer information finns i Miljöadministration.See Environments Administration for more details.

Kan jag ta bort en miljö?Can I delete an environment?

Ja, den här funktionen är tillgänglig från PowerApps administrationscenter.Yes, this functionality is available from the PowerApps admin center. Mer information finns i Miljöadministration.See Environments Administration for more details.

Kan jag som miljöadministratör se och hantera alla resurser (appar, flöden, API:er osv.) för en miljö?As an Environment Admin, can I view and manage all resources (apps, flows, APIs, etc.) for an environment?

Ja, möjlighet att visa appar och flöden för en miljö är tillgängliga från PowerApps administrationscenter.Yes, the ability to view the apps and flows for an environment is available from the PowerApps admin center. Se Visa appar för mer information.See View Apps for more details.

Vilken licens inkluderar Common Data Service?Which license includes Common Data Service?

PowerApps, abonnemang 2.PowerApps Plan 2. Se Prissättningssida för PowerApps för information om alla abonnemang som inkluderar denna licens.See PowerApps pricing page for details on all the plans that include this license.

Kan Common Data Service användas utanför en miljö?Can the Common Data Service be used outside of an environment?

Nej.No. Common Data Service kräver en miljö.Common Data Service requires an environment.