Översikt över miljöerEnvironments overview

Miljöer är ett nytt begrepp i PowerApps.Environments are a new concept in PowerApps. Enkelt uttryckt är en miljö ett utrymme där du kan lagra, hantera och dela din organisations företagsdata, appar och flöden.Put simply, an environment is a space to store, manage, and share your organization’s business data, apps, and flows. En miljö fungerar också som behållare för att separera appar som kan ha olika roller, säkerhetskrav eller målgrupper.They also serve as containers to separate apps that may have different roles, security requirements, or target audiences. Hur du väljer att använda miljöer beror på din organisation och vilka appar som du försöker skapa.How you choose to leverage environments depends on your organization and the apps you are trying to build. Exempel:For example:

 • Du kan välja att skapa dina appar enbart i en enda miljö.You may choose to only build your apps in a single environment.
 • Du kan skapa separata miljöer som grupperar test- och produktionsversionerna av dina appar.You might create separate environments that group the Test and Production versions of your apps.
 • Du kan skapa separata miljöer som motsvarar specifika team eller avdelningar i ditt företag, som var och en innehåller relevanta data och appar för respektive målgrupp.You might create separate environments that correspond to specific teams or departments in your company, each containing the relevant data and apps for each audience.
 • Du kan också skapa separata miljöer för olika globala grenar av ditt företag.You might also create separate environments for different global branches of your company.

MiljöområdeEnvironment scope

Varje miljö skapas under en Azure AD-klient, och dess resurser kan bara användas av användare inom den klienten.Each environment is created under an Azure AD tenant, and its resources can only be accessed by users within that tenant. En miljö också är bunden till en geografisk plats, t.ex. USA.An environment is also bound to a geographic location, like the US. När du skapar en app i en miljö dirigeras appen enbart till datacentra som finns på den geografiska platsen.When you create an app in an environment, that app is routed to only datacenters in that geographic location. Alla objekt som du skapar i den miljön (anslutningar, gatewayar, flöden som använder Microsoft Flow och andra) är också bundna till sina miljöers platser.Any items that you create in that environment (including connections, gateways, flows using Microsoft Flow, and more) are also bound to their environment’s location.

Varje miljö kan ha en eller ingen Common Data Service-databas, som tillhandahåller lagring för dina appar.Every environment can have zero or one Common Data Service databases, which provides storage for your apps. Möjligheten att skapa en databas för din miljö beror på vilken licens du köper för PowerApps och vilken behörighet du har i miljön.The ability to create a database for your environment will depend on the license you purchase for PowerApps and your permission within that environment. Mer information finns i Prisinformation.For more information, see Pricing info.

När du skapar en app i en miljö får den appen bara ansluta till de datakällor som också distribueras i samma miljö, t.ex. anslutningar, gatewayar, flöden och Common Data Service-databaser.When you create an app in an environment, that app is only permitted to connect to the data sources that are also deployed in that same environment, including connections, gateways, flows, and Common Data Service databases. Tänk dig t.ex. ett scenario där du har skapat två miljöer med namnen Test och Utv och en Common Data Service-databas i var och en av miljöerna.For example, let’s consider a scenario where you have created two environments named ‘Test’ and ‘Dev’ and created a Common Data Service database in each of the environments. Om du skapar en app i Test-miljön får den bara ansluta till Test-databasen. Den kan inte ansluta till Utv-databasen.If you create an app in the ‘Test’ environment, it will only be permitted to connect to the ‘Test’ database, it won't be able to connect to the ‘Dev’ database.

Det finns också en process för att flytta resurser mellan miljöer.There is also a process to move resources between environments. Mer information finns i Migrera resurser.For more information, see Migrate resources.

MiljöbehörigheterEnvironment permissions

Miljöer har två inbyggda roller som ger åtkomst till behörigheter i en miljö:Environments have two built-in roles that provide access to permissions within an environment:

 • Miljöadministratörsrollen kan utföra alla administrativa åtgärder för en miljö, bl.a. följande:The Environment Admin role can perform all administrative actions on an environment including the following:

  • Lägga till eller ta bort en användare eller grupp från någon av rollerna Miljöadministratör eller MiljöskapareAdd or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role

  • Förse miljön med en Common Data Service-databasProvision a Common Data Service database for the environment

  • Visa och hantera alla resurser som skapats i en miljöView and manage all resources created within an environment

  • Ange principer för dataförlustskydd.Set data loss prevention policies. Mer information finns i Principer för dataförlustskydd.For more information see Data loss prevention policies.

 • Miljöskaparrollen kan skapa resurser i en miljö, t.ex. appar, anslutningar, anpassade anslutningsappar, gatewayar och flöden med hjälp av Microsoft Flow.The Environment Maker role can create resources within an environment including apps, connections, custom connectors, gateways, and flows using Microsoft Flow.

Miljöskapare kan även distribuera de appar de skapar i en miljö till andra användare i din organisation genom att dela appen med enskilda användare, säkerhetsgrupper, eller till alla användare i organisationen.Environment Makers can also distribute the apps they build in an environment to other users in your organization by sharing the app with individual users, security groups, or to all users in the organization. Mer information finns i Dela en app i PowerApps.For more information, see Share an app in PowerApps.

Användare eller grupper som tilldelats dessa miljöroller ges inte automatiskt åtkomst till miljöns datatabas (om en sådan finns) utan måste ges åtkomst separat av databasens ägare.Users or groups assigned to these environment roles are not automatically given access to the environment’s database (if it exists) and must be given access separately by a Database owner. Mer information finns i Konfigurera databassäkerhet.For more information, see Configure database security.

Användare eller säkerhetsgrupper kan tilldelas någon av dessa två roller av en miljöadministratör från PowerApps Administrationscenter.Users or security groups can be assigned to either of these two roles by an Environment Admin from the PowerApps admin center. Mer information finns i Miljöadministration.For more information, see Environment Administration.

StandardmiljönThe default environment

En enda standardmiljö skapas automatiskt av PowerApps för varje klient och delas av alla användare i klienten.A single default environment is automatically created by PowerApps for each tenant and shared by all users in that tenant. När en ny användare registrerar sig för PowerApps får användaren automatiskt skaparrollen för standardmiljön.Whenever a new user signs up for PowerApps, they are automatically added to the Maker role of the default environment. Standardmiljön skapas i den region som ligger närmast AAD-klientens standardregion.The default environment is created in the closest region to the default region of the AAD tenant.

Anteckning

Inga användare läggs automatiskt till miljöadministratörsrollen.No users will be added to the Environment Admin role of the default environment automatically. Mer information finns i Miljöadministration.For more informaton, see Environment Administration.

Standardmiljön namnges enligt följande: “{Azure AD tenant name} (standard)”The default environment is named as follows: “{Azure AD tenant name} (default)”

Välja en miljöChoosing an environment

I och med introduktionen av miljöer bjuds du nu på en ny upplevelse när du besöker https://web.powerapps.com. Appar, anslutningar och andra objekt som visas på webbplatsen filtreras nu utifrån den miljö som har valts.With the introduction of environments, you will now see a new experience when you come to https://web.powerapps.com. The apps, connections, and other items that are visible in the site will now be filtered based on the current environment that is selected. Din aktuella miljö anges i miljöväljaren uppe till höger.Your current environment is specified in the environment picker near the right edge of the header. Om du vill välja en annan miljö klickar eller trycker du på väljaren, varvid en lista över tillgängliga miljöer visas.To choose a different environment, click or tap the picker, and a list of available environments appears. Klicka eller tryck på önskad miljö.Click or tap the one you wish to enter.

En miljö visas i väljaren om du uppfyller något av följande villkor:An environment will show up in your picker if you meet one of the following conditions:

 • Du är medlem i miljöns miljöadministratörsroll.You are a member of the Environment Admin role for the environment.
 • Du är medlem i miljöns miljöskaparroll.You are a member of the Environment Maker role for the environment.
 • Om du varken är miljöadministratör eller miljöskapare, men har givits deltagaråtkomst till minst en app i miljön.You are not an Environment Admin or Environment Maker of the environment, but you have been given ‘Contributor’ access to at least one app within the environment. Mer information finns i Dela en app.For more information, see share an app. I det här fallet kan du inte skapa appar i den här miljön.In this case, you will not be able to create apps in this environment. Du kan bara ändra de befintliga appar som har delats med dig.You will only be able to modify the existing apps that have been shared with you.

Skapa en miljöCreating an environment

Vem som kan skapa miljöer?Who can create environments?

Din licens avgör om du kan skapa miljöer.Your license determines whether you can create environments.

LicensLicense Att skapa en miljö som är tillåtetEnvironment creation is allowed
PowerApps P2PowerApps P2
PowerApps P2 utvärderingsversionPowerApps P2 Trial
PowerApps P1PowerApps P1 xx
PowerApps P1 utvärderingsversionPowerApps P1 Trial xx
Dynamics 365-planerDynamics 365 Plans xx
Office 365-planerOffice 365 Plans xx
Dynamics 365-appar och teamplanerDynamics 365 Apps and Teams Plans xx

Varje användare kan skapa upp till två miljöer.Each user can create up to two environments.

Var går det att skapa miljöer?Where can environments be created?

Du kan skapa nya miljöer från PowerApps.com och från PowerApps Administrationscenter.You will be able to create new environments from PowerApps.com and from the PowerApps admin center. Om du skapar en miljö tilldelas du automatiskt miljöadministratörsrollen för den miljön.If you create an environment, they you will automatically be added to the Environment Admin role for that environment. Det finns inte någon gräns för i hur många miljöer där du kan delta i rollen som miljöadministratör eller miljöskapare.There is not be a limit on the number of environments that you can be participate in as a member of the Environment Admin or Environment Maker role. Mer information finns i Miljöadministration.For more information, see Environment Administration.

Vilka förändringar innebär detta för användare av förhandsversionen av PowerApps?What will change for PowerApps Preview users?

Alla användare som har använt förhandsversionen av PowerApps kommer att märka av förändringar i och med införandet av miljöer.Any user that has participated in the PowerApps preview will see some changes in their experience with the introduction of environments. I följande tabell visas vad amerikanska respektive icke-amerikanska användare kan förvänta dig:The following table lists what U.S. users and non-U.S. users can expect:

AnvändareUser Vad som händerWhat happens
Förhandsgranskningsanvändare som har skapat en Common Data Service-databasPreview user who created a Common Data Service database En miljö som kallas “{Ditt namn}s miljö” visas. Den innehåller förhandsversionen av din Common Data Service-databas och eventuella appar som du har skapat för den.You will see an environment called “{Your name}’s environment” that contains your preview Common Data Service database and any apps that you built against it. Du tilldelas miljöns miljöskaparroll och miljöadministratörsroll och blir databasägare för databasen.You will be added to the Environment Maker role and Environment Admin role of this environment and as a Database owner of the database. När PowerApps blir allmänt tillgängligt uppgraderar vi metadata för Common Data Service.When PowerApps enters general availability, we will upgrade the metadata of the Common Data Service. Effekten av den här ändringen innebär att du fortfarande kan använda de enheter och appar som du redan har skapat för förhandsversionen av Common Data Service-databasen. Du kan dock inte skapa fält eller enheter i databasen.The impact of this change means that you will still be able to use the entities and apps that you have already built against your preview Common Data Service database; however, you won't be able to create fields or entities in that database. Vi kommer snart att publicera anvisningar om hur du kan skapa en miljö med en databas som innehåller uppgraderade metadata och om hur du kan migrera dina appar till den miljön.We will soon publish guidance on how you can create an environment with a database that contains the upgraded metadata and migrate your apps over to that environment.
Om några av dina appar som har skapats för förhandsversionen av Common Data Service-databasen även utnyttjar en anpassad anslutning som datakälla, så bryts de tillfälligt i den här miljön eftersom alla anpassade anslutningsappar kommer att migreras till standardmiljön.If any of your apps that were built against your preview Common Data Service database also leverage a custom connector as a data source, they will be temporarily broken in this environment because all custom connectors will be migrated to the default environment. Du måste återskapa den anpassade anslutningsappen i den här miljön så att du kan reparera eventuella berörda appar.You'll need to re-create the custom connector in this environment to repair any affected apps.
Förhandsgranskningsanvändare i USAPreview user in the U.S. Följande resurser som du skapade under PowerApps-förhandsgranskningen kommer att vara tillgängliga i din klients standardmiljö:The following resources that you created during the PowerApps preview period will be available in your tenant’s default environment:
- Alla appar som du skapat (med undantag för sådana som är anslutna till en förhandsversion av en Common Data Service-databas)- All apps you created (except any that connected to a preview Common Data Service database)
- Alla anslutningar och anpassade anslutningsappar som du har skapat- All connections and custom connectors that you created
- Alla lokala datagatewayar som du har installerat- All on-premises data gateways you installed
Förhandsgranskningsanvändare ej i USAPreview user not in U.S. Förutom standardmiljön visas även en miljö som kallas "{Azure AD-klient} (från förhandsgranskning)" och som innehåller följande resurser som du skapade under PowerApps-förhandsgranskningen:In addition to the default environment, you will also see an environment called “{Azure AD tenant} (from preview)” that contains the following resources you created during the PowerApps preview period:
- Alla appar som du skapat (med undantag för sådana som är anslutna till en förhandsversion av en Common Data Service-databas)- All apps you created (except any that connected to a preview Common Data Service database)
- Alla anslutningar och anpassade anslutningsappar som du har skapat- All connections and custom connectors that you created
- Alla lokala datagatewayar som du har installerat.- All on-premises data gateways you installed.
Du läggs till i rollen som miljöskapare för den här miljön.You will be added to the Environment Maker role of this environment.

En förhandsgranskningsanvändare är någon som har använt Microsoft PowerApps innan det blev allmänt tillgängligt.A preview user is someone who used Microsoft PowerApps before its release to General Availability (GA).

Två veckor efter det att PowerApps blivit allmänt tillgängligt markeras de miljöer som innehåller förhandsgranskningsinnehåll som skrivskyddade (med undantag för standardmiljön). Alla befintliga appar och flöden fortsätter att fungera i dessa miljöer, men du kan inte skapa appar eller flöden.Two weeks after PowerApps enters general availability (GA), environments that contain preview content will be marked as read-only (with the exception of the default environment); all existing apps and flows will continue to work in these environments, but you won't be able to create apps or flows. Vi rekommenderar starkt att användare av dessa miljöer migrerar sitt innehåll till standardmiljön eller en annan anpassad miljö.We highly recommend that users of these environments migrate their content to the default environment or another custom environment. Se följande blogg (som publiceras den här veckan) om du vill ha mer information om migreringsprocessen: Informationsbloggen om Common Data Service-funktioner.Please refer to the following blog (which will be posted this week) for more information about the migration process: see the Common Data Service features announcement blog.

Exempelmiljöer för en förhandsgranskningsanvändare i USAExample environments for a preview user in U.S.

Exempelmiljöer för en förhandsgranskningsanvändare ej i USAExample environments for a preview user not in U.S.

Hantera miljöer för din organisationManaging environments for your organization

I samband med introduktionen av miljöer lanserar vi även PowerApps Administrationscenter, där du kan hantera alla de miljöer som du har skapat eller där du har lagts till i rollen som miljöadministratör.With the introduction of environments, we are also launching the PowerApps admin center, where you can manage all of the environments that you have created or to which you have been added to the Environment Admin role. Från Administrationscenter kan du genomföra alla administrativa åtgärder för en miljö, bl.a. följande:From the Admin center, you can perform all administrative actions on an environment, including the following:

 • Lägga till eller ta bort en användare eller grupp från någon av rollerna Miljöadministratör eller Miljöskapare.Add or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role. Mer information finns i Miljöadministration.For more information, see Environment Administration.
 • Förse miljön med en Common Data Service-databas.Provision a Common Data Service database for the environment. Mer information finns i Skapa en Common Data Service-databas.For more information, see Create a Common Data Service database.
 • Ange principer för dataförlustskydd.Set Data Loss Prevention policies. Mer information finns i Principer för dataförlustskydd.For more information, see Data loss prevention policies.
 • Ange principer för databassäkerhet (öppna eller begränsade av databasroller).Set database security policies (as open or restricted by database roles). Mer information finns i Konfigurera databassäkerhet.For more information, see Configure database security.
 • Medlemmar i den globala administratörsrollen för Azure AD-klienten (däribland globala Office 365-administratörer) kan också hantera alla miljöer som har skapats i deras klienter och konfigurera klienttäckande principer från PowerApps Administrationscenter.Members of the Azure AD tenant Global administrator role (includes Office 365 Global admins) can also manage all environments that have been created in their tenant and set tenant-wide policies from the PowerApps admin center.