Använd fältgrupperUse field groups

Fältgrupper tillhandahåller ett sätt att gruppera ett eller flera fält i en entitet.Field groups provide a way to group one or more fields of an entity. Fältgrupper kan hjälpa till att snabba upp och förenkla skapande och underhåll av appar.Field groups can help speed up and simplify the creation and maintenance of apps. En fältgrupp innehåller ett eller flera fält och ett fält kan visas i valfritt antal fältgrupper.A field group contains one or more fields, and a field can appear in any number of field groups. Ett fält får inte visas mer än en gång i en fältgrupp.A field can't appear more than once in a field group.

Fältgrupper lagras på en entitet och delas över alla appar som använder samma entitet.Field groups are stored on an entity and shared across all apps that use the same entity. Vid alla givna tidpunkter kan många olika appar använda samma entitet och fältgrupper i denna entitet.At any given time, many different apps may use the same entity and field groups of that entity. Denna centralisering och delning av fältgrupper hjälper till att upprätthålla konsekvens, eftersom en fältgrupp alltid visar samma fält avsett var den används.This centralization and sharing of field groups helps enforce consistency, because a field group will always display the same fields wherever it's used. Detta förenklar underhållet eftersom en förändring i en fältgrupp automatiskt återspeglas på alla platser som använder denna fältgrupp.This makes maintenance easy because a change to a field group is automatically reflected in all the places using that field group. Fältgrupper hjälper till att snabba upp appredigerings- och anpassningsprocessen eftersom en programförfattare arbetar med grupper av fält i stället för enskilda fält.Field groups help speed up the app authoring and customization process because an application author works with groups of fields, rather than individual fields.

StandardfältgrupperDefault field groups

Common Data Service omfattar flera standardfältgrupper på entiteter.Common Data Service includes several default field groups on entities. Dessa fältgrupper används på olika platser för att hjälpa till att snabba upp underlätta skapande av appar och anpassning.These field groups are used in various places to help speed up and ease app creation and customization.

Standardfältgruppens namnDefault field group name BeskrivningDescription
DefaultListDefaultList Används för att visa en lista med poster i ett tabellformat.Used to display a list of records in a tabular format.
DefaultCardDefaultCard Används för att visa en lista med poster i ett kortformat.Used to display a list of records in a card format.
DefaultDetailsDefaultDetails Används för att visa information om en enda post i visning och redigering.Used to display the details of a single record in view and edit.
DefaultLookupDefaultLookup Används för att visa ett uppslag för att välja en post.Used to display a lookup to select a record.

Visa en fältgruppView a field group

 1. Logga in på powerapps.com.Sign in to powerapps.com.
 2. Om du har åtkomst till fler än en miljö kan du kontrollera att du har valt rätt miljö med hjälp av miljöväljaren på översta fältet.If you have access to more than one environment, ensure that you have the right environment selected using the environment picker in the top bar.
 3. Expandera området Common Data Service och klicka eller tryck sedan på Entiteter i det vänstra navigeringsfältet.Expand the Common Data Service section, and click or tap Entities in the left navigation pane.
 4. I listan över entiteter klickar eller trycker du på den enhet som du vill visa fältgrupp för.In the list of entities, click or tap the entity that you want to view the field group for.
 5. I rubriken ovanför listan med fält klickar eller trycker du på Fältgrupper.In the header above the list of fields, click or tap Field groups. Nu kan du se alla fältgrupper som för närvarande finns för entiteten.You now see all the field groups that currently exist for the entity.
 6. I listan över fältgrupper klickar eller trycker du på den fältgrupp som du vill visa information om.In the list of field groups, click or tap the field group that you want to view the details for.
 7. I fältgruppsinformationen finns det två listor sida vid sida.In the field group details, there are two lists side-by-side. En kallas Entitetsfält och visar en lista över alla fält för entiteten.One is titled Entity fields and lists all the fields for the entity. Den andra kallas Fältgruppfält och visar en lista över de fält som ingår i fältgruppen.The other is titled Field group fields and lists the fields included in the field group.

Modifiera en fältgruppModify a field group

 1. Visa fältgruppen som du vill modifiera.View the field group that you want to modify.
 2. Om du vill lägga till ett fält dubbelklickar du på ett fältnamn i listan Entitetsfält.To add a field, double-click a field name in the Entity fields list. Du kan också dra och släppa fält från listan Entitetsfält till listan Fältgruppfält.You can also drag and drop fields from the Entity fields list to the Field group fields list.
 3. Om du vill ta bort en fältgrupp klickar du på X bredvid fältnamnet i listan Fältgruppfält.To remove a field group, click the X next to the field name in the Field group fields list.
 4. Klicka eller tryck på knappen Spara.Click or tap the Save button.

Note

Modifiering av fältgrupper för standardentiteter stöds inte för närvarande, men du kan modifiera fältgrupper för dina anpassade entiteter.*Modifying field groups for standard entities isn't currently supported, but you can modify field groups for your custom entities.*

Skapa en fältgruppCreating a field group

Standardfältgrupper skapas automatiskt när du skapar en entitet.Default field groups are automatically created when you create an entity. Skapandet av ytterligare fältgrupper stöds inte för närvarande.Creating additional field groups isn't currently supported.

Ta bort en fältgruppDelete a field group

Borttagning av en fältgrupp stöds inte för närvarande.Deleting a field group isn't currently supported.

Visa och redigera fältgruppsdata i Microsoft ExcelView and edit field group data in Microsoft Excel

 1. Visa fältgrupper för den entitet som du vill undersöka data för.View the field groups for the entity that you want to examine the data for.
 2. Det finns en Excel-ikon bredvid varje fältgrupp.There is an Excel icon next to each field group. Excel-ikon är bara aktiverad om fältgruppen innehåller fält.The Excel icon is enabled only if the field group has fields.
 3. Klicka på Excel-ikonen för den fältgrupp som du vill öppna i Excel.Click the Excel icon for the field group that you want to open in Excel. En arbetsbok genereras som innehåller entitetens fältlista, Excel-tillägget och en pekare för din miljö.A workbook is generated containing the entity field list, the Excel Add-in, and a pointer to your environment.
 4. Öppna den genererade arbetsbok som tillhandahålls av webbläsaren.Open the generated workbook that's provided by the browser.
 5. Aktivera redigering när arbetsboken är öppen.After the workbook is open, enable editing. Excel-tillägget kommer sedan att läsa in datan i arbetsboken.The Excel Add-in will then read the data into the workbook. Mer information finns i Öppna enhetsdata i Excel.For more information, see Open entity data in Excel.

FältgruppsanvändningField group usage

Standardfältgrupper hjälper till att snabba upp appredigering och anpassning.The default field groups help speed up application authoring and customization. Några platser där du för tillfället kan se fältgrupper i aktion är:Some places where you can currently see field groups in action are:

 • Entitetsformulärkontroll – Entitetsformulärkontroll använder standardfältgrupper för att visa dynamiska formulär som hjälper till att snabba upp appredigeringsprocessen, hjälper till att upprätthålla konsekvens och underlättar även underhåll.Entity form control - Entity form control uses the default field groups to display dynamic forms that help speed up the app authoring process, help enforce consistency, and also ease maintenance. Mer information finns i Använd entitetsformulärkontroll.For more details, see Use the Entity Form control.
 • Uppslagskontroll – Om något av de fält som du lägger till på skärmen är en referens till en annan länkad entitet renderas fältet som uppslagskontroll (listruta).Lookup control - If one of the fields that you add on your screen is a reference to another linked entity, the field is rendered as a lookup control (picklist). När en användare klickar på uppslagskontrollen för att välja en post från den länkade entiteten bestäms de fält som ska visas av fältgruppen DefaultLookup på den länkade entiteten.When a user clicks the lookup control to select a record from the linked entity, the fields displayed are determined by the DefaultLookup field group on the linked entity. Endast de två första fälten i fältgruppen DefaultLookup används.Only the first two fields of the DefaultLookup field group are used.
 • Skapa en app – När du genererar en app genom att välja alternativet att skapa en app från data så skapas skärmarna för den entitet som du väljer automatiskt.Creating an app - When you generate an app by choosing the option to create an app from data, the screens for the entity that you select are automatically created. Visa formulär-kontrollen på skärmen Visa och Redigera formulär-kontrollen på Redigera-skärmen använder fältgruppen DefaultDetails för att avgöra vilka fält som ska läggas till som standard till dessa skärmar.The Display form control on the Display screen and the Edit form control on the Edit screen use the DefaultDetails field group to determine which fields will be added by default to those screens.