Kalendern och klockan i PowerAppsCalendar and Clock functions in PowerApps

Hämtar information om kalendern och klockan för de aktuella nationella inställningarna.Retrieves calendar and clock information about the current locale.

BeskrivningDescription

Funktionerna kalender och klocka, är en uppsättning funktioner som hämtar information om de aktuella nationella inställningarna.The Calendar and Clock functions are a set of functions that retrieve information about the current locale.

Du kan använda de här funktionerna för att visa datum och tid på språket för den aktuella användaren.You can use these functions to display dates and times in the language of the current user. De tabeller med en kolumn som returneras av funktionerna kalender och klocka, kan användas direkt med egenskapen Objekt för kontrollerna listmeny och listruta.The single-column tables returned by Calendar and Clock functions can be used directly with the Items property of Dropdown and Listbox controls.

FunktionFunction BeskrivningDescription
Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong() Tabell med en kolumn som innehåller det fullständiga namnet för varje månad och börjar med "January".Single-column table containing the full names of each month, starting with "January".
Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort() Tabell med en kolumn som innehåller det förkortade namnet för varje månad och börjar med "Jan" för januari.Single-column table containing the abbreviated names of each month, starting with "Jan" for January.
Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong() Tabell med en kolumn som innehåller de fullständiga namnen för varje veckodag och börjar med "Sunday".Single-column table containing the full names of each weekday, starting with "Sunday".
Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort() Tabell med en kolumn som innehåller de förkortade namnen för varje veckodag och börjar med "Sun" för söndag.Single-column table containing the full names of each weekday, starting with "Sun" for Sunday.
Clock.AmPm()Clock.AmPm() Tabell med en kolumn som innehåller de långa benämningarna "AM" och "PM" i versaler.Single-column table containing the long uppercase "AM" and "PM" designations. Om språket använder ett 24-timmarsformat, är tabellen tom.If the language uses a 24-hour clock, the table will be empty.
Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort() Tabell med en kolumn som innehåller de korta benämningarna "A" och "P" i versaler.Single-column table containing the short uppercase "A" and "P" designations. Om språket använder ett 24-timmarsformat, är tabellen tom.If the language uses a 24-hour clock, the table will be empty.
Clock.IsClock24()Clock.IsClock24() Booleskt värde som anger om en 24-timmarsklocka används för det här språket.Boolean indicating if a 24-hour clock is used in this locale.

Använd funktionen Text för att formatera datum- och tidvärden med den informationen.Use the Text function to format date and time values using this same information. Funktionen Språk returnerar den aktuella språk- och regionskoden.The Language function returns the current language and region code.

SyntaxSyntax

Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong()

Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort()

Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong()

Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort()

Clock.AmPm()Clock.AmPm()

Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort()

Clock.IsClock24()Clock.IsClock24()

ExempelExamples

  1. Infoga en listmeny-kontroll.Insert a Dropdown control.
  2. Ställ in formeln för egenskapen Items på:Set the formula for the Items property to:

    • Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong()
  3. Användare av din app kan nu välja en månad på sitt eget språk.Users of your app can now select a month in their own language. MonthsLong kan ersättas med någon av de tabeller med en kolumn som returneras av Calendar för att skapa veckodags- och tidsväljare.MonthsLong can be replaced with any of the single-column tables that are returned by Calendar to create weekday and time selectors.

I USA, där Language returnerar "en-US", returnerar Calendar-funktionerna följande:In the United States, with Language returning "en-US", the following is returned by the Calendar functions:

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Calendar.MonthsLong()Calendar.MonthsLong() Returvärdet innehåller de fullständiga namnen för varje månad och börjar med "January".The return value contains the full names of each month, starting with "January". ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"][ "January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December" ]
Calendar.MonthsShort()Calendar.MonthsShort() Returvärdet innehåller de förkortade namnen för varje månad och börjar med ”Januari”.The return value contains the the abbreviated names of each month, starting with "January". ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"][ "Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec" ]
Calendar.WeekdaysLong()Calendar.WeekdaysLong() Returvärdet innehåller de fullständiga namnen för varje veckodag och börjar med ”Sunday”.The return value contains the the full names of each month, starting with "Sunday". ["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"][ "Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday" ]
Calendar.WeekdaysShort()Calendar.WeekdaysShort() Returvärdet innehåller de förkortade namnen för varje veckodag och börjar med ”Sunday”.The return value contains the the abbreviated names of each month, starting with "Sunday". ["Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"][ "Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat" ]
Clock.AmPm()Clock.AmPm() Det här språket använder en 12-timmarsklocka.This language uses a 12-hour clock. Returvärdet innehåller versionen i versaler av de fullständiga benämningarna AM och PM.The return value contains the uppercase versions of the full AM and PM designations. [ "AM", "PM" ][ "AM", "PM" ]
Clock.AmPmShort()Clock.AmPmShort() Det här språket använder en 12-timmarsklocka.This language uses a 12-hour clock. Returvärdet innehåller versionen i versaler av de förkortade benämningarna AM och PM.The return value contains the uppercase versions of the short AM and PM designations. [ "A", "P" ][ "A", "P" ]
Clock.IsClock24()Clock.IsClock24() Det här språket använder en 12-timmarsklocka.This language uses a 12-hour clock. falsefalse