Datum- och tidfunktioner i PowerAppsDate and Time functions in PowerApps

Konverterar datum- och tidkomponenter till ett datum-/tidvärde.Converts date and time components to a date/time value.

BeskrivningDescription

Datum-funktionen konverterar enskilda värden för år, månad och dag till ett datum-/tidvärde.The Date function converts individual Year, Month, and Day values to a Date/Time value. Tidsdelen är midnatt.The time portion is midnight.

  • Om året är mellan 0 och 1899 (inklusive), lägger funktionen till detta värde till 1900 för att beräkna året.If Year is between 0 and 1899 (inclusive), the function adds that value to 1900 to calculate the year. 70 blir 1970.70 becomes 1970.
  • Om Månad är mindre än 1 eller mer än 12 subtraherar eller lägger resultatet till så många månader från början av det angivna året.If Month is less than 1 or more than 12, the result subtracts or adds that many months from the beginning of the specified year.
  • Om Dag är större än antalet dagar i den angivna månaden lägger funktionen till detta antal dagar till den första dagen i månaden och returnerar motsvarande datum från en efterföljande månad.If Day is greater than the number of days in the specified month, the function adds that many days to the first day of the month and returns the corresponding date from a subsequent month. Om Dag är mindre än 1 subtraherar funktionen så många dagar, plus 1, från den första dagen i den angivna månaden.If Day is less than 1, the function subtracts that many days, plus 1, from the first day of the specified month.

Funktionen Tid konverterar enskilda värden för timme, minut och sekund till ett datum-/tidvärde.The Time function converts individual Hour, Minute, and Second values to a Date/Time value. Resultatet har inget datum kopplat till det.The result has no date associated with it.

Se funktionerna DateValue, TimeValue och DateTimeValue för information om hur en sträng konverteras till ett värde.See the DateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions for information about how to convert a string to a value.

Mer information finns även i Arbeta med datum och tid.Also see working with dates and times for more information.

SyntaxSyntax

Date( Year, Month, Day )Date( Year, Month, Day )

  • Year – obligatoriskt.Year - Required. Tal som är större än 1899 tolkas som absoluta (1980 tolkas som 1980), tal mellan 0 och 1899 tolkas i förhållande till 1900.Numbers greater than 1899 are interpreted as absolute (1980 is interpreted as 1980); numbers that range from 0 to 1899 are interpreted as relative to 1900. (80 tolkas till exempel som 1980.)(For example, 80 is interpreted as 1980.)
  • Month – obligatoriskt.Month - Required. Ett tal mellan 1 och 12.A number that ranges from 1 to 12.
  • Day – obligatoriskt.Day - Required. Ett tal mellan 1 och 31.A number that ranges from 1 to 31.

Time( Hour, Minute, Second )Time( Hour, Minute, Second )

  • Hour – obligatoriskt.Hour - Required. Ett tal mellan 0 (12:00 AM) och 23 (11:00 PM).A number that ranges from 0 (12:00 AM) to 23 (11:00 PM).
  • Minute – obligatoriskt.Minute - Required. Ett tal mellan 0 och 59.A number that ranges from 0 to 59.
  • Second – obligatoriskt.Second - Required. Ett tal mellan 0 och 59.A number that ranges from 0 to 59.

ExempelExamples

DatumDate

Om en användare har skrivit 1979 i en textinmatningskontroll med namnet HireYear, 3 i en textinmatningskontroll med namnet HireMonth och 17 i en textinmatningskontroll med namnet HireDay så returnerar den här funktionen 3/17/1979:If a user typed 1979 in a text-input control named HireYear, 3 in a text-input control named HireMonth, and 17 in a text-input control named HireDay, this function would return 3/17/1979:

Date(Value(HireYear.Text), Value(HireMonth.Text), Value(HireDay.Text))Date(Value(HireYear.Text), Value(HireMonth.Text), Value(HireDay.Text))

TidTime

Om en användare har skrivit 14 i en textinmatningskontroll med namnet BirthHour, 50 i en textinmatningskontroll med namnet Birthminute och 24 i en textinmatningskontroll med namnet BirthSecond så returnerar den här funktionen 02:50:24 p.If a user typed 14 in a text-input control named BirthHour, 50 in a text-input control named BirthMinute, and 24 in a text-input control named BirthSecond, this function would return 02:50:24 p.

Text(Time(Value(BirthHour.Text), Value(BirthMinute.Text), Value(BirthSecond.Text)), "hh:mm:ss a/p")Text(Time(Value(BirthHour.Text), Value(BirthMinute.Text), Value(BirthSecond.Text)), "hh:mm:ss a/p")