Funktionerna DateAdd, DateDiff och TimeZoneOffset i PowerAppsDateAdd, DateDiff, and TimeZoneOffset functions in PowerApps

Lägger till eller hittar skillnaden i datum-/tidsvärden och konverterar mellan lokal tid och UTC.Adds to or finds the difference in date/time values and converts between local time and UTC.

BeskrivningDescription

Funktionen DateAdd lägger till ett antal enheter i ett datum-/tidsvärde.The DateAdd function adds a number of units to a date/time value. Resultatet är ett nytt datum-/tidsvärde.The result is a new date/time value. Du kan också ta bort ett antal enheter från ett datum-/tidsvärde genom att ange ett negativt värde.You can also subtract a number of units from a date/time value by specifying a negative value.

Funktionen DateDiff returnerar skillnaden mellan två datum-/tidsvärden.The DateDiff function returns the difference between two date/time values. Resultatet är ett antal enheter.The result is a number of units.

För båda funktionerna kan enheterna vara Millisekunder, Sekunder, Minuter, Timmar, Dagar, Månader, Kvartal eller År.For both functions, units can be Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years. Som standard använder båda funktionerna dagar som enheter.By default, both functions use Days as units.

Funktionen TimeZoneOffset returnerar antalet minuter mellan användarens lokala tid och UTC (Coordinated Universal Time).The TimeZoneOffset function returns the number of minutes between the user's local time and UTC (Coordinated Universal Time).

Du kan använda DateAdd med TimeZoneOffset för att konvertera mellan användarens lokala tid och UTC (Coordinated Universal Time).You can use DateAdd with the TimeZoneOffset to convert between the user's local time and UTC (Coordinated Universal Time). Om du lägger till TimeZoneOffset konverteras en lokal tid till UTC, och om du subtraherar det (lägger till det negativa) konverteras det från UTC till lokal tid.Adding TimeZoneOffset will convert a local time to UTC, and subtracting it (adding the negative) will convert from UTC to local time.

Mer information finns även i Arbeta med datum och tid.Also see working with dates and times for more information.

SyntaxSyntax

DateAdd( DateTime, Addition [, Units ] )DateAdd( DateTime, Addition [, Units ] )

  • DateTime – Krävs.DateTime - Required. Det datum/tid-värde som ska användas.Date/time value to operate on.
  • Addition – obligatoriskt.Addition - Required. Nummer att lägga till i DateTime i Units.Number, in Units, to add to the DateTime.
  • Units – valfritt.Units - Optional. Typen av Units att lägga till: Millisekunder, Sekunder, Minuter, Timmar, Dagar, Månader, Kvartal eller År.The type of Units to add: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years. Om inget annat anges används Dagar.If not specified, Days are used.

DateDiff( StartDateTime, EndDateTime [, Units ] )DateDiff( StartDateTime, EndDateTime [, Units ] )

  • StartDateTime – obligatoriskt.StartDateTime - Required. Start för datum-/tidsvärden.Starting date/time value.
  • EndDateTime – obligatoriskt.EndDateTime - Required. Slut för datum-/tidsvärden.Ending date/time value.
  • Units – valfritt.Units - Optional. Typen av Units att lägga till: Millisekunder, Sekunder, Minuter, Timmar, Dagar, Månader, Kvartal eller År.The type of Units to add: Milliseconds, Seconds, Minutes, Hours, Days, Months, Quarters, or Years. Om inget annat anges används Dagar.If not specified, Days are used.

TimeZoneOffset( [ DateTime ] )TimeZoneOffset( [ DateTime ] )

  • DateTime – valfritt.DateTime - Optional. Datum-/tidsvärdet som förskjutningen ska returneras för.Date/time value for which to return the offset. Som standard används aktuellt datum/tid.By default, the current date/time is used.

ExempelExamples

I alla dessa exempel förutsätter vi att det aktuella datumet och tiden är 15 juli 2013, 13:02.In all of these examples, assume that the current date and time is July 15, 2013, 1:02 PM.

Enkel DateAddSimple DateAdd

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Text( DateAdd( Now(), 3 ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Text( DateAdd( Now(), 3 ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Lägger till tre dagar (standardenheter) till aktuellt datum och tid.Adds three days (default units) to the current date and time. "18-07-2013 13:02""18-07-2013 13:02"
Text( DateAdd( Now(), 4, Hours ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Text( DateAdd( Now(), 4, Hours ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Lägger till fyra timmar till aktuellt datum och tid.Add four hours to the current date and time. "15-07-2013 17:02""15-07-2013 17:02"
Text( DateAdd( Today(), 1, Months ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Text( DateAdd( Today(), 1, Months ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Lägger till en månad till aktuellt datum, utan tid eftersom Today inte returnerar en tidskomponent.Adds one month to the current date, without time as Today doesn't return a time component. "15-08-2013 00:00""15-08-2013 00:00"
Text( DateAdd( Now(), ‑30, Minutes ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Text( DateAdd( Now(), ‑30, Minutes ),
"dd-mm-yyyy hh:mm" )
Subtraherar 30 minuter från aktuellt datum och tid.Subtracts 30 minutes from the current date and time. "15-07-2013 12:32""15-07-2013 12:32"

Enkel DateDiffSimple DateDiff

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
DateDiff( Now(), DateValue("1/1/2014") )DateDiff( Now(), DateValue("1/1/2014") ) Returnerar skillnaden mellan de två enheterna i standardenheter för DagarReturns the difference between the two units in the default units of Days 170170
DateDiff( Now(), DateValue("1/1/2014"), Months )DateDiff( Now(), DateValue("1/1/2014"), Months ) Returnerar skillnaden mellan de två värdena i MånaderReturns the difference between the two values in Months 66
DateDiff( Now(), Today(), Minutes )DateDiff( Now(), Today(), Minutes ) Returnerar skillnaden mellan aktuellt datum och tid och endast aktuellt datum (ingen tid) i minuter.Returns the difference between the current date/time and the current date only (no time) in minutes. Eftersom Now är senare än Today blir resultatet negativt.Since the Now is later than Today the result will be negative. -782-782

Konvertera till UTCConverting to UTC

Om du vill konvertera till UTC (Coordinated Universal Time) lägger du till TimeZoneOffset för angiven tid.To convert to UTC (Coordinated Universal Time), add the TimeZoneOffset for the given time.

Anta till exempel att aktuellt datum och tid är 15 juli 2013, 13:02 i Pacific, sommartid (PDT, UTC-7).For example, imagine the current date and time is July 15, 2013, 1:02 PM in Pacific Daylight Time (PDT, UTC-7). Använd följande för att fastställa den aktuella tiden i UTC:To determine the current time in UTC, use:

  • DateAdd( Now(), TimeZoneOffset(), Minutes )DateAdd( Now(), TimeZoneOffset(), Minutes )

TimeZoneOffset är som standard aktuell tid, så du inte behöver skicka ett argument till den.TimeZoneOffset defaults to the current time, so you don't need to pass it an argument.

Visa resultatet genom att använda funktionen Text med formatet dd-mm-yyyy hh:mm, som ger 15-07-2013 20:02.To see the result, use the Text function with the format dd-mm-yyyy hh:mm, which will return 15-07-2013 20:02.

Konvertera från UTCConverting from UTC

Om du vill konvertera från UTC subtraherar du TimeZoneOffset (genom att lägga till det negativa) för den angivna tiden.To convert from UTC, subtract the TimeZoneOffset (by adding the negative) for the given time.

Anta till exempel att datum och tid för UTC är 15 juli 2013, 20:02 som är lagrat i variabeln StartTime.For example, imagine the UTC date and time July 15, 2013, 8:02 PM is stored in a variable named StartTime. Om du vill justera tiden för användarens tidszon använder du:To adjust the time for the user's time zone, use:

  • DateAdd( StartTime, -TimeZoneOffset( StartTime ), Minutes )DateAdd( StartTime, -TimeZoneOffset( StartTime ), Minutes )

Lägg märke till minustecknet för TimeZoneOffset för att subtrahera förskjutningen i stället för att lägga till den.Note the negative sign before TimeZoneOffset to subtract the offset rather than add it.

Visa resultatet genom att använda funktionen Text med formatet dd-mm-yyyy hh:mm, som ger 15-07-2013 13:02 om du befinner dig i Pacific, sommartid.To see the result, use the Text function with the format dd-mm-yyyy hh:mm, which will result in 15-07-2013 13:02 if you're in Pacific Daylight Time.