Funktionerna Day, Month, Year, Hour, Minute, Second och Weekday i PowerAppsDay, Month, Year, Hour, Minute, Second, and Weekday functions in PowerApps

Returnerar enskilda komponenter för ett datum/tid-värde.Returns individual components of a Date/Time value.

BeskrivningDescription

Funktionen Day returnerar dagkomponenten för ett datum/tid-värde i intervallet 1 till 31.The Day function returns the day component of a Date/Time value, ranging from 1 to 31.

Funktionen Month returnerar månadskomponenten för ett datum/tid-värde i intervallet 1 till 12.The Month function returns the month component of a Date/Time value, ranging from 1 to 12.

Funktionen Year returnerar årskomponenten för ett datum/tid-värde och börjar med 1900.The Year function returns the year component of a Date/Time value, starting with 1900.

Funktionen Hour returnerar timkomponenten för ett datum/tid-värde i intervallet 0 (12.00 AM) till 23 (11.00 PM).The Hour function returns the hour component of a Date/Time value, ranging from 0 (12:00 AM) to 23 (11:00 PM).

Funktionen Minute returnerar minutkomponenten för ett datum/tid-värde i intervallet 0 till 59.The Minute function returns the minute component of a Date/Time value, ranging from 0 to 59.

Funktionen Second returnerar sekundkomponenten för ett datum/tid-värde i intervallet 0 till 59.The Second function returns the second component of a Date/Time value, ranging from 0 to 59.

Funktionen Weekday returnerar veckodagen för ett datum/tid-värde.The Weekday function returns the weekday of a Date/Time value. Som standard, är resultaten i intervallet 1 (söndag) till 7 (lördag).By default, the result ranges from 1 (Sunday) to 7 (Saturday). Du kan ange ett annat intervall med en Microsoft Excel veckodagsfunktionskod eller ett StartOfWeek-uppräkningsvärde:You can specify a different range with an Microsoft Excel Weekday function code or a StartOfWeek enumeration value:

Excel-kodExcel code StartOfWeek-uppräkningStartOfWeek enumeration BeskrivningDescription
1, 171, 17 StartOfWeek.SundayStartOfWeek.Sunday Nummer 1 (söndag) till 7 (lördag).Numbers 1 (Sunday) through 7 (Saturday). Standard.Default.
2, 112, 11 StartOfWeek.MondayStartOfWeek.Monday Nummer 1 (måndag) till 7 (söndag).Numbers 1 (Monday) through 7 (Sunday).
33 StartOfWeek.MondayZeroStartOfWeek.MondayZero Nummer 0 (måndag) till 6 (söndag).Numbers 0 (Monday) through 6 (Sunday).
1212 StartOfWeek.TuesdayStartOfWeek.Tuesday Nummer 1 (tisdag) till 7 (måndag).Numbers 1 (Tuesday) through 7 (Monday).
1313 StartOfWeek.WednesdayStartOfWeek.Wednesday Nummer 1 (onsdag) till 7 (tisdag).Numbers 1 (Wednesday) through 7 (Tuesday).
1414 StartOfWeek.ThursdayStartOfWeek.Thursday Nummer 1 (torsdag) till 7 (onsdag).Numbers 1 (Thursday) through 7 (Wednesday).
1515 StartOfWeek.FridayStartOfWeek.Friday Nummer 1 (fredag) till 7 (torsdag).Numbers 1 (Friday) through 7 (Thursday).
1616 StartOfWeek.SaturdayStartOfWeek.Saturday Nummer 1 (lördag) till 7 (fredag).Numbers 1 (Saturday) through 7 (Friday).

Alla funktioner returnerar ett tal.All functions return a number.

Mer information finns i Arbeta med datum och tid.See working with dates and times for more information.

SyntaxSyntax

Day(DateTime)Day( DateTime )
Month(DateTime)Month( DateTime )
Year(DateTime)Year( DateTime )
Hour(DateTime)Hour( DateTime )
Minute(DateTime)Minute( DateTime )
Second(DateTime)Second( DateTime )

  • DateTime – Krävs.DateTime - Required. Det datum/tid-värde som ska användas.Date/Time value to operate on.

Weekday(DateTime [, WeekdayFirst])Weekday( DateTime [, WeekdayFirst ] )

  • DateTime – Krävs.DateTime - Required. Det datum/tid-värde som ska användas.Date/Time value to operate on.
  • WeekdayFirst – valfritt.WeekdayFirst - Optional. Excel-kod som anger vilken dag som inleder veckan.Excel code specifying which day starts the week. Om det inte anges så används 1 (söndag).If not supplied, 1 (Sunday first) is used.

ExempelExamples

I följande exempel, är den aktuella tiden 15.59.37torsdag 9 april, 2015.For the following example, the current time is 3:59:37 PM on Thursday, April 9, 2015.

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Year( Now() )Year( Now() ) Returnerar årskomponenten för aktuell tid och datum.Returns the year component of the current time and date. 20152015
Month( Now() )Month( Now() ) Returnerar månadskomponenten för aktuell tid och datum.Returns the month component of the current time and date. 44
Day( Now() )Day( Now() ) Returnerar dagkomponenten för aktuell tid och datum.Returns the day component of the current time and date. 99
Hour( Now() )Hour( Now() ) Returnerar timkomponenten för aktuell tid och datum.Returns the hour component of the current time and date. 1515
Minute( Now() )Minute( Now() ) Returnerar minutkomponenten för aktuell tid och datum.Returns the minute component of the current time and date. 5959
Second( Now() )Second( Now() ) Returnerar minutkomponenten för aktuell tid och datum.Returns the minute component of the current time and date. 3737
Weekday( Now() )Weekday( Now() ) Returnerar veckodagskomponenten för aktuell tid och datum, där standardinledningen på veckan är söndag.Returns the weekday component of the current time and date, using the default start of the week as Sunday. 55
Weekday( Now(), 14 )Weekday( Now(), 14 ) Returnerar veckodagskomponenten för aktuell tid och datum, där standardinledningen på veckan är torsdag.Returns the weekday component of the current time and date, using an Excel code to specify the start of the week as Thursday. 11
Weekday( Now(), StartOfWeek.Wednesday )Weekday( Now(), StartOfWeek.Wednesday ) Returnerar veckodagskomponenten för aktuell tid och datum, med en StartOfWeek-uppräkning för att ange veckans start som onsdag.Returns the weekday component of the current time and date, using a StartOfWeek enumeration to specify the start of the week as Wednesday. 22