Funktionerna DateValue, TimeValue och DateTimeValue i PowerAppsDateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions in PowerApps

Konverterar ett datum, en tid eller bägge i en sträng till ett datum-/tidvärde.Converts a date, a time, or both in a string to a date/time value.

BeskrivningDescription

Funktionen DateValue konverterar en datumsträng (till exempel "10/01/2014") till ett datum-/tidvärde.The DateValue function converts a date string (for example, "10/01/2014") to a date/time value.

Funktionen TimeValue konverterar en tidsträng (till exempel "12:15 PM") till ett datum-/tidvärde.The TimeValue function converts a time string (for example, "12:15 PM") to a date/time value.

Funktionerna DateTimeValue konverterar en datum- och tidsträng (till exempel "10 januari 2013, 24:13") till ett datum-/tidvärde.The DateTimeValue functions converts a date and time string (for example, "January 10, 2013 12:13 AM") to a date/time value.

Funktionen DateValue ignorerar eventuell tidsinformation i datumsträngen, och funktionen TimeValue ignorerar eventuell datuminformation i tidsträngen.The DateValue function ignores any time information in the date string, and the TimeValue function ignores any date information in the time string.

Som standard är det språk som används det som den aktuella användaren använder, men du kan åsidosätta detta för att säkerställa att strängar tolkas korrekt.By default, the language used is that of the current user, but you can override this to ensure that strings are interpreted properly. Till exempel så tolkas "10/1/1920" som 1 oktober i "en" och 10 januari i "fr".For example, "10/1/1920" is interpreted as October 1st in "en" and as January 10th in "fr".

Datum måste vara i något av följande format:Dates must be in one of these formats:

 • MM/DD/ÅÅÅÅMM/DD/YYYY
 • DD/MM/ÅÅÅÅDD/MM/YYYY
 • DD månad ÅÅÅÅDD Mon YYYY
 • Månad DD ÅÅÅÅMonth DD, YYYY

Se funktionerna Date och Time för att konvertera från datum, månad, år och timme, minut och sekund i numeriska komponenter.See the Date and Time functions to convert from numeric components date, month, and year, and hour, minute, and second.

Mer information finns även i Arbeta med datum och tid.Also see working with dates and times for more information.

Om du vill konvertera siffror finns i värdet funktion.To convert numbers, see the Value function.

SyntaxSyntax

DateValue( String [, Language ])DateValue( String [, Language ])
DateTimeValue( String [, Language ])DateTimeValue( String [, Language ])
TimeValue( String [, Language ])TimeValue( String [, Language ])

 • String – Krävs.String - Required. En textsträng som innehåller ett datum, en tid eller et kombinerat datum- och tidvärde.A text string that contains a date, time, or combination date and time value.
 • Language – valfritt.Language - Optional. En språksträng, som den returneras via de första två tecknen från funktionen Language.A language string, such as would be returned by the first two characters from the Language function. Om detta inte används så används den aktuella användarens språk.If not provided, the language of the current user's client is used.

ExempelExamples

DateValueDateValue

Om du har skrivit10/11/2014 i en textinmatningskontroll kallad Startdate och sedan anger egenskapen Text för en etikett till den här funktionen:If you typed 10/11/2014 into a text-input control named Startdate and then set the Text property of a label to this function:

 • Text(DateValue(Startdate.Text), DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(Startdate.Text), DateTimeFormat.LongDate)

  Etiketten ska då visa Saturday, October 11, 2014 om din dator har ställts in på språket en.The label would show Saturday, October 11, 2014, if your computer were set to the en locale.

  Obs: Du kan använda fler alternativ än LongDateTime med parametern DateTimeFormat.Note: You can use several options, other than LongDateTime, with the DateTimeFormat parameter. Om du vill visa en lista över dessa alternativ anger du parametern, följt av ett utropstecken, i funktionsrutan.To display a list of those options, type the parameter, followed immediately by an exclamation point, in the function box.

 • Text(DateValue(Startdate.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(Startdate.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDate)

  Etiketten ska visa Monday, November 10, 2014.The label would show Monday, November 10, 2014.

Om du gjorde samma sak 20 oktober 2014:If you did the same thing on October 20, 2014:

 • DateDiff(DateValue(Startdate.Text), Today())DateDiff(DateValue(Startdate.Text), Today())

  Om din dator har ställts in på språket en ska etiketten visa 9, vilket anger antalet dagar mellan 11 oktober och 20 oktober.If your computer were set to the en language, the label would show 9, indicating the number of days between October 11 and October 20. Funktionen DateDiff kan också visa skillnaden i månader, kvartal eller år.The DateDiff function can also show the difference in months, quarters, or years.

DateTimeValueDateTimeValue

Om du har skrivit10/11/2014 1:50:24.765 PM i en textinmatningskontroll kallad Start och sedan anger egenskapen Text för en etikett till den här funktionen:If you typed 10/11/2014 1:50:24.765 PM into a text-input control named Start and then set the Text property of a label to this function:

 • Text(DateTimeValue(Start.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(Start.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Etiketten ska då visa Saturday, October 11, 2014 1:50:24 PM om din dator har ställts in på språket ”en”.The label would show Saturday, October 11, 2014 1:50:24 PM if your computer were set to the "en" locale.

  Obs: Du kan använda fler alternativ än LongDateTime med parametern DateTimeFormat.Note: You can use several options, other than LongDateTime, with the DateTimeFormat parameter. Om du vill visa en lista över dessa alternativ anger du parametern, följt av ett utropstecken, i funktionsrutan.To display a list of those options, type the parameter, followed immediately by an exclamation point, in the function box.

 • Text(DateTimeValue(Start.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(Start.Text, "fr"), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Etiketten ska visa Monday, November 10, 2014 1:50:24 PM.The label would show Monday, November 10, 2014 1:50:24 PM.

 • Text(DateTimeValue(Start.Text), "dddd, mmmm dd, yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")Text(DateTimeValue(Start.Text), "dddd, mmmm dd, yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")

  Etiketten ska då visa Saturday, October 11, 2014 01:50:24:765 PM om din dator har ställts in på språket en.The label would show Saturday, October 11, 2014 01:50:24:765 PM if your computer were set to the en locale.

  Alternativt kan du ange hh:mm:ss.f eller hh:mm:ss.ff för att avrunda tiden till närmaste tiondel eller hundradel av en sekund.As an alternative, you can specify hh:mm:ss.f or hh:mm:ss.ff to round the time to the nearest tenth or hundredth of a second.

TimeValueTimeValue

Namnge en textinmatningskontroll FinishedAt och ange egenskapenText för en etikett till den här funktionen:Name a text-input control FinishedAt, and set the Text property of a label to this function:

If(TimeValue(FinishedAt.Text)<TimeValue("5:00:00.000 PM"), "Du hann!", "För sent!")If(TimeValue(FinishedAt.Text)<TimeValue("5:00:00.000 PM"), "You made it!", "Too late!")

 • Om du skriver 4:59:59.999 PM i kontrollen FinishedAt visas etiketten "Du hann!"If you type 4:59:59.999 PM into the FinishedAt control, the label shows "You made it!"
 • Om du skriver 5:00:00.000 PM i kontrollen FinishedAt visas etiketten "För sent!"If you type 5:00:00.000 PM into the FinishedAt control, the label shows "Too late!"