Funktionerna Enable och Disable i PowerAppsEnable and Disable functions in PowerApps

Aktiverar eller inaktiverar en signal.Turns a signal on or off.

ÖversiktOverview

Vissa signaler kan ändras ofta, vilket kräver att appen beräknar om när de gör detta.Some signals can change often, requiring the app to recalculate as they do. Snabba ändringar under en längre tidsperiod kan tömma enhetens batteri.Rapid changes over a long period of time can drain a device's battery. Du kan använda dessa funktioner för att manuellt aktivera eller inaktivera en signal.You can use these functions to manually turn a signal on or off.

När en signal inte används stängs de av automatiskt.When a signal isn't being used, it's automatically turned off.

BeskrivningDescription

Funktionerna Enable respektive Disable aktiverar och inaktiverar en signal.The Enable and Disable functions turn a signal on and off, respectively.

Dessa funktioner fungerar för närvarande endast för signalen Location.These functions currently only work for the Location signal.

Dessa funktioner har inget returvärde.These functions have no return value. Du kan endast använda dem i beteendeformler.You can use them only in behavior formulas.

SyntaxSyntax

Enable( Signal )Enable( Signal )
Disable( Signal )Disable( Signal )

  • Signal – obligatoriskt.Signal - Required. Signal som ska aktiveras eller inaktiveras.The signal to turn on or off.