If- och Switch-funktioner i PowerAppsIf and Switch functions in PowerApps

Avgör om något villkor i en mängd är sant (If) eller om resultatet av en formel matchar något värde i en mängd (Switch) och returnerar sedan ett resultat eller utför en åtgärd.Determines whether any condition in a set is true (If) or the result of a formula matches any value in a set (Switch) and then returns a result or executes an action.

BeskrivningDescription

Funktionen If testar ett eller flera villkor tills ett true-resultat hittas.The If function tests one or more conditions until a true result is found. Om ett sådant resultat hittas returneras ett motsvarande värde.If such a result is found, a corresponding value is returned. Om inget sådant resultat hittas returneras ett standardvärde.If no such result is found, a default value is returned. I båda fallen kan det returnerade värdet vara en sträng att visa, en formel att utvärdera eller någon annan typ av resultat.In either case, the returned value might be a string to show, a formula to evaluate, or another form of result.

Funktionen Switch utvärderar en formel och avgör om resultatet matchar något värde i en sekvens som du anger.The Switch function evaluates a formula and determines whether the result matches any value in a sequence that you specify. Om en matchning hittas returneras ett motsvarande värde.If a match is found, a corresponding value is returned. Om ingen matchning hittas returneras ett standardvärde.If no match is found, a default value is returned. I båda fallen kan det returnerade värdet vara en sträng att visa, en formel att utvärdera eller någon annan typ av resultat.In either case, the returned value might be a string to show, a formula to evaluate, or another form of result.

If och Switch är mycket lika, men du ska använda den funktion som är bäst för den aktuella situationen:If and Switch are very similar, but you should use the best function for your situation:

 • Använd If för att utvärdera ett enda villkor.Use If to evaluate a single condition. Den vanligaste syntaxen för den här funktionen är If( Condition, ThenResult, DefaultResult ), som ger det vanliga mönstret ”if …The most common syntax for this function is If( Condition, ThenResult, DefaultResult ), which provides the common “if … then …then … else …”else …” som syns i andra programmeringsverktyg.pattern seen in other programming tools.
 • Använd If för att utvärdera flera ej relaterade villkor.Use If to evaluate multiple unrelated conditions. I PowerApps (till skillnad från Microsoft Excel) kan du ange flera villkor utan att behöva kapsla If-formler.In PowerApps (unlike Microsoft Excel), you can specify multiple conditions without having to nest If formulas.
 • Använd Switch för att utvärdera ett enda villkor mot flera möjliga matchningar.Use Switch to evaluate a single condition against multiple possible matches. Du kan även använda If i detta fall, men då måste du upprepa formeln för varje tänkbar matchning.You can also use If in this case, but you'd need to repeat the formula for each possible match.

Du kan använda båda dessa funktioner i beteendeformler för att växla mellan två eller flera åtgärder.You can use both of these functions in behavior formulas to branch between two or more actions. Endast en gren utlöser en åtgärd.Only one branch will trigger an action. Villkor och matchningar utvärderas i ordning och de stoppas om ett villkor är true eller en matchning hittas.Conditions and matches are evaluated in order, and they stop if a condition is true or a match is found.

Blank returneras om inga villkor är true, inga matchningar hittas och du inte anger ett standardresultat.Blank is returned if no conditions are true, no matches are found, and you don't specify a default result.

SyntaxSyntax

If( Condition, ThenResult [, DefaultResult ] )If( Condition, ThenResult [, DefaultResult ] )
If( Condition1, ThenResult1 [, Condition2, ThenResult2, ... [ , DefaultResult ] ] )If( Condition1, ThenResult1 [, Condition2, ThenResult2, ... [ , DefaultResult ] ] )

 • Condition(s) – Krävs.Condition(s) - Required. Formler för att testa true.Formula(s) to test for true. Sådana formler innehåller vanligtvis operatorer för jämförelse (t.ex. <, > och =) och testfunktioner som IsBlank och IsEmpty.Such formulas commonly contain comparison operators (such as <, >, and =) and test functions such as IsBlank and IsEmpty.
 • ThenResult(s) – Krävs.ThenResult(s) - Required. Motsvarande värde som ska returneras för ett villkor som utvärderas till true.The corresponding value to return for a condition that evaluates to true.
 • DefaultResult – Valfritt.DefaultResult - Optional. Värdet som returneras om inget villkor är lika med true.The value to return if no condition evaluates to true. Om du inte anger det här argumentet returneras ett tomt värde.If you don't specify this argument, blank is returned.

Switch( Formula, Match1, Result1 [, Match2, Result2, ... [, DefaultResult ] ] )Switch( Formula, Match1, Result1 [, Match2, Result2, ... [, DefaultResult ] ] )

 • Formula – obligatoriskt.Formula - Required. Formel som ska utvärderas för matchningar.Formula to evaluate for matches. Den här formeln utvärderas bara en gång.This formula is evaluated only once.
 • Match(s) – Krävs.Match(s) - Required. Värden som ska jämföras med resultatet från Formula.Values to compare with the result from Formula. Om en exakt matchning hittas returneras motsvarande Result.If an exact match is found, the corresponding Result is returned.
 • Result(s) – Krävs.Result(s) - Required. Motsvarande värde som returneras när en exakt matchning hittas.The corresponding value to return when an exact match is found.
 • DefaultResult – Valfritt.DefaultResult - Optional. Det här värdet returneras om en exakt matchning inte hittas.If an exact match isn't found, this value is returned. Om du inte anger det här argumentet returneras ett tomt värde.If you don't specify this argument, blank is returned.

ExempelExamples

Värden i formlerValues in formulas

I följande exempel har en Skjutreglage-kontroll (med namnet Slider1) värdet 25.In the following examples, a Slider control (named Slider1) has a value of 25.

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
If( Slider1.Value = 25, "Result1" )If( Slider1.Value = 25, "Result1" ) Villkoret är true och motsvarande resultat returneras.The condition is true, and the corresponding result is returned. "Result1""Result1"
If( Slider1.Value = 25, "Result1", "Result2" )If( Slider1.Value = 25, "Result1", "Result2" ) Villkoret är true och motsvarande resultat returneras.The condition is true, and the corresponding result is returned. "Result1""Result1"
If( Slider1.Value > 1000, "Result1" )If( Slider1.Value > 1000, "Result1" ) Villkoret är false och inget DefaultResult har angetts.The condition is false, and no DefaultResult was provided. blankblank
If( Slider1.Value > 1000, "Result1", "Result2" )If( Slider1.Value > 1000, "Result1", "Result2" ) Villkoret är false, ett DefaultResult har angetts och det returneras.The condition is false, a DefaultResult was provided, and it's returned. "Result2""Result2"
If( Slider1.Value = 25, "Result1", Slider1.Value > 0, "Result2" )If( Slider1.Value = 25, "Result1", Slider1.Value > 0, "Result2" ) Det första villkoret är true och motsvarande resultat returneras.The first condition is true, and the corresponding result is returned. Det andra villkoret är också true, men det utvärderas inte eftersom det förekommer senare i argumentlistan än ett villkor som utvärderas till true.The second condition is also true, but it isn't evaluated because it appears later in the argument list than a condition that evaluates to true. "Result1""Result1"
If( IsBlank( Slider1.Value ), "Result1", IsNumeric( Slider1.Value ), "Result2" )If( IsBlank( Slider1.Value ), "Result1", IsNumeric( Slider1.Value ), "Result2" ) Det första villkoret är false eftersom skjutreglaget inte är blank.The first condition is false because the slider isn't blank. Det andra villkoret är true eftersom skjutreglagets värde är ett tal och motsvarande resultat returneras.The second condition is true because the slider's value is a number, and the corresponding result is returned. "Result2""Result2"
If( Slider1.Value > 1000, "Result1", Slider1.Value > 50, "Result2", "Result3")If( Slider1.Value > 1000, "Result1", Slider1.Value > 50, "Result2", "Result3") Både det första och det andra villkoret är false, DefaultResult har angetts och returneras.Both the first and second conditions are false, a DefaultResult was provided, and it's returned. "Result3""Result3"
Switch( Slider1.Value, 25, "Result1" )Switch( Slider1.Value, 25, "Result1" ) Skjutreglagets värde matchar det första värdet som ska kontrolleras och motsvarande resultat returneras.The slider's value matches the first value to be checked, and the corresponding result is returned. "Result1""Result1"
Switch( Slider1.Value, 20, "Result1", 25, "Result2", 30, "Result3" )Switch( Slider1.Value, 20, "Result1", 25, "Result2", 30, "Result3" ) Skjutreglagets värde matchar det andra värdet som ska kontrolleras och motsvarande resultat returneras.The slider's value matches the second value to be checked, and the corresponding result is returned. "Result2""Result2"
Switch( Slider1.Value, 20, "Result1", 10, "Result2", 0, "Result3", "DefaultResult" )Switch( Slider1.Value, 20, "Result1", 10, "Result2", 0, "Result3", "DefaultResult" ) Skjutreglagets värde matchar inte något värde som ska kontrolleras.The slider's value doesn't match any value to be checked. Ett DefaultResult har angetts och returneras.A DefaultResult was provided, so it's returned. "DefaultResult""DefaultResult"

Förgrening i beteendeformlerBranching in behavior formulas

I följande exempel har en Textinmatning-kontroll med namnet FirstName värdet "John".In these examples, a Text input control named FirstName has the value "John" typed into it.

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
If( ! IsBlank( FirstName.Text ), Navigate( Screen1, ScreenTransition.None ) )If( ! IsBlank( FirstName.Text ), Navigate( Screen1, ScreenTransition.None ) ) Villkoret är true och funktionen Navigate körs.The condition is true, so the Navigate function runs. Du kan använda funktionen IsBlank för att testa om ett obligatoriskt formulärfält har fyllts i.You can use the IsBlank function to test whether a required form field has been filled in. Om FirstName var blank skulle den här formeln inte ge något resultat.If FirstName were blank, this formula would have no effect. truetrue

Visningen ändras till Screen1.The display is changed to Screen1.
If( IsBlank( FirstName.Text ), Navigate( Screen1, ScreenTransition.None ), Back() )If( IsBlank( FirstName.Text ), Navigate( Screen1, ScreenTransition.None ), Back() ) Utan operatorn !Without the ! är villkoret false och funktionen Navigate körs inte.operator, the condition is false, so the Navigate function doesn't run. Funktionen Back har angetts som DefaultResult och körs.The Back function was provided as a DefaultResult, so it runs. truetrue

Visningen går tillbaka till skärmen som visades tidigare.The display goes back to the screen that was previously shown.
Switch( FirstName.Text, "Carlos", Navigate( Screen1, ScreenTransition.None ), "Kirstin", Navigate( Screen2, ScreenTransition.None ), "John", Navigate( Screen3, ScreenTransition.None ) )Switch( FirstName.Text, "Carlos", Navigate( Screen1, ScreenTransition.None ), "Kirstin", Navigate( Screen2, ScreenTransition.None ), "John", Navigate( Screen3, ScreenTransition.None ) ) Värdet för FirstName.Text jämförs med "Carlos", "Kirstin" och "John" i den ordningen.The value of FirstName.Text is compared against "Carlos", "Kirstin", and "John" in that order. En matchning hittas med "John", så appen navigerar till Screen3.A match is found with "John", so the app navigates to Screen3. truetrue

Visningen ändras till Screen3.The display is changed to Screen3.

Steg för stegStep by step

 1. Lägg till en Textinmatning-kontroll och ge den namnet Text1, om den inte redan har det namnet som standard.Add a Text input control, and name it Text1 if it doesn't have that name by default.
 2. I Text1 skriver du 30.In Text1, type 30.
 3. Lägg till kontrollen Etikett och ange egenskapen Text till följande formel:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  If( Value(Text1.Text) < 20, "Order MANY more!", Value(Text1.Text) < 40, "Order more!", Text1.Text )If( Value(Text1.Text) < 20, "Order MANY more!", Value(Text1.Text) < 40, "Order more!", Text1.Text )

  Kontrollen Etikett visar Order more!The Label control shows Order more! eftersom värdet för Text1 är mer än 20 men mindre än 40.because the value of Text1 is more than 20 but less than 40.

 4. I Text1 skriver du 15.In Text1, type 15.

  Kontrollen Etikett visar Order MANY more!The Label control shows Order MANY more! eftersom värdet för Text1 är mindre än 20.because the value of Text1 is less than 20.

 5. I Text1 skriver du 50.In Text1, type 50.

  Kontrollen Etikett visar det värde du skrev in eftersom det är mer än 40.The Label control shows the value that you typed because it's more than 40.