Funktionerna And, Or och Not i PowerAppsAnd, Or, and Not functions in PowerApps

Booleska logiska funktioner som vanligen används för att manipulera resultat från jämförelser och tester.Boolean logic functions, commonly used to manipulate the results of comparisons and tests.

BeskrivningDescription

Funktionen And returnerar true om alla argumenten är true.The And function returns true if all of its arguments are true. Operatorn && motsvarar And.The && operator is equivalent to And.

Funktionen Or returnerar true om något av dess argument är true.The Or function returns true if any of its arguments are true. Operatorn || motsvarar Or.The || operator is equivalent to Or.

Funktionen Not returnerar true om dess argument är false. Den returnerar false om dess argument är true.The Not function returns true if its argument is false; it returns false if its argument is true. !The ! -operatorn motsvarar Not.operator is equivalent to Not.

De här funktionerna jobbar med logiska värden.These functions work with logical values. De får inte skickas ett tal eller en sträng direkt. En jämförelse eller ett test måste utföras.They can't be passed a number or a string directly; instead a comparison or test must be made. En jämförelse som t.ex. x > 1 är en logisk formel som utvärderar till det booleska värdet true om x är större än 1.For example, a comparison such as x > 1 is a logical formula that evaluates to the Boolean value true if x is greater than 1. Om x är mindre än 1 så utvärderar formeln till false.If x is less than 1, the formula evaluates to false.

SyntaxSyntax

And(LogicalFormula1, LogicalFormula2 [, LogicalFormula3, ...])And( LogicalFormula1, LogicalFormula2 [, LogicalFormula3, ... ] )
Or( LogicalFormula1, LogicalFormula2 [, LogicalFormula3, ... ] )Or( LogicalFormula1, LogicalFormula2 [, LogicalFormula3, ... ] )
Not( LogicalFormula )Not( LogicalFormula )

  • LogicalFormula(s) – obligatoriskt.LogicalFormula(s) - Required. Logisk formler för att utvärdera och arbeta med.Logical formulas to evaluate and operate on.

ExempelExamples

Steg för stegStep by step

Använd den här funktionen för att avgöra om värdet för ett skjutreglage ligger utanför intervallet 50 till 100:Use this function to determine whether a slider's value falls outside the 50 to 100 range:

Or(Slider1.Value < 50, Slider1.Value> 100)Or(Slider1.Value < 50, Slider1.Value> 100)

Om en tabell innehöll en Dept-kolumn och en Salary-kolumn så kunde du använda den här funktionen i en Result-kolumn för att visa true för alla rader där värdet i Dept-kolumnen var HR eller där värdet i Salary-kolumnen var större än 200000:If a table contained a Dept column and a Salary column, you could use this function in a Result column to show true in all rows in which the value in the Dept column was HR or the value in the Salary column was larger than 200000:

Or(Dept = HR, Salary >= 200000)Or(Dept = HR, Salary >= 200000)

Som ett alternativ, kan du använda operatorn || för att få samma resultat som de föregående formlerna returnerar:As an alternative, use the || operator to get the same results as what the previous formulas return:

Slider1.Value < 50 || Slider1.Value> 100Slider1.Value < 50 || Slider1.Value> 100

Dept = "HR" || Salary > 200000Dept = "HR" || Salary > 200000