Funktionen Mod i PowerAppsMod function in PowerApps

Returnerar resten av en division.Returns the remainder of a division.

BeskrivningDescription

Funktionen Mod returnerar resten efter att ett tal har dividerats med en divisor.The Mod function returns the remainder after a number is divided by a divisor.

Resultatet har samma tecken som divisorn.The result has the same sign as the divisor.

SyntaxSyntax

Mod( Number, Divisor )Mod( Number, Divisor )

  • Number – obligatoriskt.Number - Required. Tal att dela.Number to divide.
  • Divisor – obligatoriskt.Divisor - Required. Tal att dela med.Number to divide by.