Funktionerna Back och Navigate i PowerAppsBack and Navigate functions in PowerApps

Ändrar vilken skärm som visas.Changes which screen is displayed.

ÖversiktOverview

De flesta appar innehåller flera skärmar.Most apps contain multiple screens. Använd funktionen Back och Navigate för att ändra vilken skärm som visas.Use the Back and Navigate function to change which screen is displayed. Du kan t.ex. ange egenskapen OnSelect för en knapp till en formel som innehåller funktionen Navigate, om du vill visa en annan skärm när en användare väljer den knappen.For example, set the OnSelect property of a button to a formula that includes a Navigate function if you want to show a different screen when a user selects that button. I den formeln kan du ange en visuell övergång som t.ex. Fade, för att styra hur den ena skärmen ändras till den andra.In that formula, you can specify a visual transition, such as Fade, to control how one screen changes to another.

Back och Navigate ändrar endast vilken skärm som visas.Back and Navigate change only which screen is displayed. Skärmar som inte visas för tillfället fortsätter att fungera i bakgrunden.Screens that aren't currently displayed continue to operate behind the scenes. Du kan skapa formler som refererar till egenskaper för kontrollerna på en annan skärm.You can build formulas that refer to properties of controls on another screen. En användare kan till exempel ändra värdet för ett skjutreglage på en skärm, navigera till en annan skärm som använder detta värde i en formel och där se hur den påverkar vad som händer på den nya skärmen.For example, a user can change the value of a slider on one screen, navigate to a different screen that uses that value in a formula, and see how it affects what happens in the new screen. Användaren kan sedan gå tillbaka till den ursprungliga skärmen och där se att skjutreglaget har behållit sitt värde.The user can then navigate back to the original screen and see that the slider has retained its value.

Sammanhangsvariabler bevaras också när en användare navigerar mellan olika skärmar.Context variables are also preserved when a user navigates between screens. Du kan använda Navigate för att ange en eller flera sammanhangsvariabler för skärmen som formeln visar, vilket är det enda sättet att ange en sammanhangsvariabel utanför skärmen.You can use Navigate to set one or more context variables for the screen that the formula will display, which is the only way to set a context variable from outside the screen. Du kan använda den här metoden för att skicka parametrar till en skärm.You can use this approach to pass parameters to a screen. Om du har använt något annat programmeringsverktyg liknar metoden att skicka parametrar till procedurer.If you've used another programming tool, this approach is similar to passing parameters to procedures.

BeskrivningDescription

BackBack

Funktionen Back visar den skärm som visades senast.The Back function displays the screen that was most recently displayed. Du anger inte några argument för den här funktionen.You don't specify any arguments for this function.

I det första argumentet anger du namnet på den skärm som ska visas.In the first argument, specify the name of the screen to display.

I det andra argumentet anger du hur den gamla skärmen ska ändras till den nya skärmen:In the second argument, specify how the old screen changes to the new screen:

ÖvergångsargumentTransition Argument BeskrivningDescription
ScreenTransition.CoverScreenTransition.Cover Den nya skärmen glider in i bild och täcker den nuvarande skärmen.The new screen slides into view, covering the current screen.
ScreenTransition.FadeScreenTransition.Fade Den gamla skärmen tonas bort och den nya skärmen visas.The old screen fades away to reveal the new screen.
ScreenTransition.NoneScreenTransition.None Den gamla skärmen ersätts snabbt med den nya skärmen.The old screen is quickly replaced with the new screen.
ScreenTransition.UnCoverScreenTransition.UnCover Den gamla skärmen glider ut ur bild och den nya skärmen visas.The old screen slides out of view, uncovering the new screen.

Du kan använda Navigate för att skapa eller uppdatera sammanhangsvariabler för den nya skärmen.You can use Navigate to create or update context variables of the new screen. Ett valfritt tredje argument är att skicka en post som innehåller namnet på sammanhangsvariabeln som ett kolumnnamn och det nya värdet för sammanhangsvariabeln.As an optional third argument, pass a record that contains the context-variable name as a column name and the new value for the context variable. Den här posten är samma som den post du använder med funktionen UpdateContext.This record is the same as the record that you use with the UpdateContext function.

Ange egenskapen OnHidden för den gamla skärmen, egenskapen OnVisible för den nya skärmen, eller båda för att göra fler ändringar under övergången.Set the OnHidden property of the old screen, the OnVisible property of the new screen, or both to make additional changes during the transition. Egenskapen App.ActiveScreen uppdateras till att återspegla ändringen.The App.ActiveScreen property will be updated to reflect the change.

Back returnerar vanligtvis true, men returnerar false om användaren är på den första skärm som visas och det inte finns någon föregående skärm.Back normally returns true but returns false if the user is on the first screen shown and there is no previous screen. Navigate returnerar vanligtvis true, men returnerar false om det är problem med något av argumenten.Navigate normally returns true but returns false if there is a problem with one of its arguments.

Du kan endast använda dessa funktioner i en beteendeformel.You can use these functions only within a behavior formula.

SyntaxSyntax

Back()Back()

Navigate( Screen, Transition [, UpdateContextRecord ] )Navigate( Screen, Transition [, UpdateContextRecord ] )

 • Screen – Krävs.Screen - Required. Skärmen som kommer att visas.The screen to display.
 • Transition – Krävs.Transition - Required. Den visuella övergången som kommer användas mellan den nuvarande skärmen och nästa skärm.The visual transition to use between the current screen and the next screen. En lista över giltiga värden för det här argumentet finns i början av det här avsnittet.See the list of valid values for this argument earlier in this topic.
 • UpdateContextRecord – Valfritt.UpdateContextRecord - Optional. En post som innehåller namnet på minst en kolumn och ett värde för varje kolumn.A record that contains the name of at least one column and a value for each column. Posten uppdaterar sammanhangsvariablerna för den nya skärmen, som om de skickades till funktionen UpdateContext.This record updates the context variables of the new screen as if passed to the UpdateContext function.

ExempelExamples

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Navigate( Details, ScreenTransition.None )Navigate( Details, ScreenTransition.None ) Visar skärmen Details utan någon övergång eller ändring av värdet för en sammanhangsvariabel.Displays the Details screen with no transition or change in value for a context variable. Skärmen Details visas snabbt.The Details screen appears quickly.
Navigate( Details, ScreenTransition.Fade )Navigate( Details, ScreenTransition.Fade ) Visar skärmen Details med övergången Fade.Displays the Details screen with a Fade transition. Inget värde för en sammanhangsvariabel ändras.No value of a context variable is changed. Den nuvarande skärmen tonas bort och skärmen Details visas.The current screen fades away to show the Details screen.
Navigate( Details, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 } )Navigate( Details, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 } ) Visar skärmen Details med övergången Fade och uppdaterar värdet för ID-sammanhangsvariabeln till 12.Displays the Details screen with a Fade transition, and updates the value of the ID context variable to 12. Den nuvarande skärmen tonas bort och skärmen Details visas. Sammanhangsvariabelns ID på skärmen är inställt på 12.The current screen fades away to show the Details screen, and the context variable ID on that screen is set to 12.
Navigate( Details, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 , Shade: Color.Red } )Navigate( Details, ScreenTransition.Fade, { ID: 12 , Shade: Color.Red } ) Visar skärmen Details med övergången Fade.Displays the Details screen with a Fade transition. Uppdaterar värdet för ID-sammanhangsvariabeln till 12 och uppdaterar värdet för sammanhangsvariabeln Shade till Color.Red.Updates the value of the ID context variable to 12, and updates the value of the Shade context variable to Color.Red. Den nuvarande skärmen tonas bort och skärmen Details visas.The current screen fades away to show the Details screen. Sammanhangsvariabelns ID på skärmen Details är inställt på 12 och sammanhangsvariabeln Shade har angetts till Color.Red.The context variable ID on the Details screen is set to 12, and the context variable Shade is set to Color.Red. Om du anger egenskapen Fill för en kontroll på skärmen Details till Shade, kommer den kontrollen visas i rött.If you set the Fill property of a control on the Details screen to Shade, that control would display as red.

Steg-för-stegStep-by-step

 1. Ge standardskärmen namnet DefaultScreen, lägg till en etikett och ange egenskapen Text för etiketten så att den visar Default.Name the default screen DefaultScreen, add a label to it, and set the Text property of that label so that it shows Default.
 2. Lägg till en skärm och ge den namnet AddlScreen.Add a screen, and name it AddlScreen.
 3. Lägg till en etikett till AddlScreen och ange egenskapen Text för etiketten så att den visar Addl.Add a label to AddlScreen, and set the Text property of the label so that it shows Addl.
 4. Lägg till en knapp till AddlScreen och ange egenskapen OnSelect till funktionen:Add a button to AddlScreen, and set its OnSelect property to this function:
  Navigate(DefaultScreen, ScreenTransition.Fade)Navigate(DefaultScreen, ScreenTransition.Fade)
 5. AddlScreen trycker du på F5 och väljer sedan knappen.From the AddlScreen, press F5, and then select the button.
  DefaultScreen visas.DefaultScreen appears.

Ett annat exempelAnother example