Funktionerna Download, Launch och Param i PowerAppsDownload, Launch, and Param functions in PowerApps

Hämtar eller startar en webbsida eller en app med parametrar.Downloads or launches a webpage or an app with parameters.

BeskrivningDescription

Funktionen Download hämtar en fil från Internet till den lokala enheten.The Download function downloads a file from the web to the local device. Användaren uppmanas att ange en plats där filen ska sparas.The user is prompted for a location to save the file. Download returnerar platsen där filen lagrades lokalt som en sträng.Download returns the location where the file was stored locally as a string.

Funktionen Launch startar en webbsida eller en app.The Launch function launches a webpage or an app. Den här funktionen kan överföra parametrar till appen, om man vill.Optionally, this function can pass parameters to the app.

Funktionen Param hämtar en parameter som överfördes till appen när den startades.The Param function retrieves a parameter passed to the app when it was launched. Om den namngivna parametern inte överfördes returnerar Param ett tomt värde.If the named parameter wasn't passed, Param returns blank.

SyntaxSyntax

Download( Address )Download( Address )

  • Address – Krävs.Address - Required. Adressen till en webbresurs som ska hämtas.The address of a web resource to download.

Launch( Address [, ParameterName1, ParameterValue1, ... ] )Launch( Address [, ParameterName1, ParameterValue1, ... ] )

  • Address – Krävs.Address - Required. Adressen till en webbsida eller ID:t för en app som ska startas.The address of a webpage or the ID of an app to launch.
  • ParameterName(s) – Valfritt.ParameterName(s) - Optional. Parameternamn.Parameter name.
  • ParameterValue(s) – Valfritt.ParameterValue(s) - Optional. Motsvarande parametervärden som ska överföras till appen eller webbsidan.Corresponding parameter values to pass to the app or the webpage.

Param( ParameterName )Param( ParameterName )

  • ParameterName – Krävs.ParameterName - Required. Namnet på parametern som överförts till appen.The name of the parameter passed to the app.