Funktionerna SaveData och LoadData i PowerAppsSaveData and LoadData functions in PowerApps

Sparar och hämtar en samling igen.Saves and re-loads a collection.

BeskrivningDescription

Funktionen SaveData lagrar en samling för senare användning under ett namn.The SaveData function stores a collection for later use under a name.

Funktionen LoadData läser in en samling igen med namnet som tidigare sparades med SaveData.The LoadData function re-loads a collection by name that was previously saved with SaveData. Du kan inte använda den här funktionen för att läsa in en samling från en annan källa.You can't use this function to load a collection from another source.

LoadData skapar inte samlingen. Funktionen fyller endast en befintlig samling.LoadData doesn't create the collection; the function only fills an existing collection. Du måste först skapa samlingen med rätt kolumner genom att använda Collect.You must first create the collection with the correct columns by using Collect.

Lagringen är krypterad och finns på en privat plats på den lokala enheten, isolerad från andra användare och andra appar.Storage is encrypted and in a private location on the local device, isolated from other users and other apps.

SyntaxSyntax

SaveData( Collection, Name )SaveData( Collection, Name )
LoadData( Collection, Name [, IgnoreNonexistentFile ])LoadData( Collection, Name [, IgnoreNonexistentFile ])

  • Collection – Krävs.Collection - Required. Samling som ska lagras eller läsas in.Collection to be stored or loaded.
  • Name – Krävs.Name - Required. Lagringens namn.Name of the storage. Du måste använda samma namn när du sparar och läser in samma uppsättning data.You must use the same name to save and load the same set of data. Namnrymden delas inte med andra appar eller användare.The name space isn't shared with other apps or users.
  • IgnoreNonexistentFile - valfritt.IgnoreNonexistentFile - Optional. Booleskt värde (sant/falskt) som anger om LoadData funktionen ska visa eller ignorera fel när det går inte att hitta en matchande fil.Boolean (true/false) value that indicates whether LoadData function should display or ignore errors when it can't locate a matching file. Om du anger falskt visas felen.If you specify false, errors will be displayed. Om du anger sant kommer felen att ignoreras, vilket är användbart för offline-scenarier.If you specify true, errors will be ignored, which is useful for offline scenarios. SaveData kan skapa en fil om enheten är offline (det vill säga om statusen Connection.Connected har värdet falskt).SaveData may create a file if the device is offline (that is, if the Connection.Connected status is false).

ExempelExamples

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
If(Connection.Connected, ClearCollect(LocalTweets, Twitter.SearchTweet("PowerApps", {maxResults: 100})),LoadData(LocalTweets, "Tweets", true))If(Connection.Connected, ClearCollect(LocalTweets, Twitter.SearchTweet("PowerApps", {maxResults: 100})),LoadData(LocalTweets, "Tweets", true)) Om enheten är ansluten hämtas samlingen LocalTweets från Twitter. I annat fall ska du hämta samlingen från den lokala fil-cachen.If the device is connected, load the LocalTweets collection from the Twitter service; otherwise, load the collection from the local file cache. Innehållet återges oavsett om enheten är online eller offline.The content is rendered whether the device is online or offline.
SaveData(LocalTweets, "Tweets")SaveData(LocalTweets, "Tweets") Spara samlingen LocalTweets som en lokal fil-cache på enheten.Save the LocalTweets collection as a local file cache on the device. Data har sparats lokalt så att LoadData kan läsa in den i en samling.Data is saved locally so that LoadData can load it into a collection.