Funktionerna Acos, Acot, Asin, Atan, Atan2, Cos, Cot, Degrees, Pi, Radians, Sin och Tan i PowerAppsAcos, Acot, Asin, Atan, Atan2, Cos, Cot, Degrees, Pi, Radians, Sin, and Tan functions in PowerApps

Beräknar trigonometriska värden.Calculates trigonometric values.

BeskrivningDescription

Primära funktionerPrimary functions

Funktionen Cos returnerar cosinus för dess argument, en vinkel angiven i radianer.The Cos function returns the cosine of its argument, an angle specified in radians.

Funktionen Cot returnerar cotangens för dess argument, en vinkel angiven i radianer.The Cot function returns the cotangent of its argument, an angle specified in radians.

Funktionen Sin returnerar sinus för dess argument, en vinkel angiven i radianer.The Sin function returns the sine of its argument, an angle specified in radians.

Funktionen Tan returnerar tangens för dess argument, en vinkel angiven i radianer.The Tan function returns the tangent of its argument, an angle specified in radians.

Inverterade funktionerInverse functions

Funktionen Acos funktionen returnerar arccosinus, eller inverterad cosinus, för dess argument.The Acos function returns the arccosine, or inverse cosine, of its argument. Arccosinus är den vinkel vars cosinus är argumentet.The arccosine is the angle whose cosine is the argument. Den returnerade vinkeln ges i radianer i intervallet 0 (noll) till π.The returned angle is given in radians in the range 0 (zero) to π.

Funktionen Acot returnerar huvudvärdet cotangens, eller inverterad cotangens, för dess argument.The Acot function returns the principal value of the arccotangent, or inverse cotangent, of its argument. Den returnerade vinkeln ges i radianer i intervallet 0 (noll) till π.The returned angle is given in radians in the range 0 (zero) to π.

Funktionen Acos returnerar arcsinus, eller inverterad sinus, för dess argument.The Asin function returns the arcsine, or inverse sine, of its argument. Arcsinus är den vinkel vars sinus är argumentet.The arcsine is the angle whose sine is the argument. Den returnerade vinkeln ges i radianer i intervallet -π/2 till π/2.The returned angle is given in radians in the range -π/2 to π/2.

Funktionen Atan returnerar arcus tangens, eller inverterad tangens, för dess argument.The Atan function returns the arctangent, or inverse tangent, of its argument. Arcus tangens är den vinkel vars tangent motsvarar argumentet.The arctangent is the angle whose tangent is the argument. Den returnerade vinkeln ges i radianer i intervallet -π/2 till π/2.The returned angle is given in radians in the range -π/2 to π/2.

Funktionen Atan2 returnerar arcus tangens, eller inverterade tangens, för de angivna koordinaterna x och y som argument.The Atan2 function returns the arctangent, or inverse tangent, of the specified x and y coordinates as arguments. Arcus tangens är vinkeln från x-axeln till en rad som innehåller ursprunget (0, 0) och en punkt med koordinaterna (x, y).The arctangent is the angle from the x-axis to a line that contains the origin (0, 0) and a point with coordinates (x, y). Vinkeln ges i radianer mellan -π och π, exklusive -π.The angle is given in radians between -π and π, excluding -π. Ett positivt resultat representerar en motsols vinkel från x-axeln; ett negativt resultatet representerar en medurs vinkel.A positive result represents a counterclockwise angle from the x-axis; a negative result represents a clockwise angle. Atan2( ab ) är lika med Atan( b/a ), utom att a kan vara lika med 0 (noll) med funktionen Atan2.Atan2( ab ) equals Atan( b/a ), except that a can equal 0 (zero) with the Atan2 function.

HjälpfunktionerHelper functions

Funktionen Degrees konverterar radianer till grader.The Degrees function converts radians to degrees. π radianer ger 180 grader.π radians equals 180 degrees.

Funktionen Pi returnerar transcendentala π, som börjar 3.141592 ...The Pi function returns the transcendental number π, which begins 3.141592...

Funktionen Radians konverterar grader till radianer.The Radians function converts degrees to radians.

InformationNotes

Om du skickar ett tal till dessa funktioner är returvärdet ett enskilt resultat.If you pass a single number to these functions, the return value is a single result. Om du skickar en tabell med en kolumn som innehåller tal, så blir returvärdet en resultattabell med en kolumn, med ett resultat för varje post i argumentets tabell.If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of results, one result for each record in the argument's table. Om du har en tabell med flera kolumner kan du omforma den till en tabell med en kolumn, så som beskrivs i Arbeta med tabeller.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Om ett argument resulterar i ett odefinierat värde blir resultatet tomt.If an argument would result in an undefined value, the result is blank. Detta kan inträffa, till exempel när du använder inverterade funktioner med argument som är utanför intervallet.This can happen, for example, when using inverse functions with arguments that are out of range.

SyntaxSyntax

Primära funktionerPrimary Functions

Cos( Radians )Cos( Radians )
Cot( Radians )Cot( Radians )
Sin( Radians )Sin( Radians )
Tan( Radians )Tan( Radians )

  • Radians – obligatoriskt.Radians - Required. Vinkel att arbeta med.Angle to operate on.

Cos( SingleColumnTable )Cos( SingleColumnTable )
Cot( SingleColumnTable )Cot( SingleColumnTable )
Sin( SingleColumnTable )Sin( SingleColumnTable )
Tan( SingleColumnTable )Tan( SingleColumnTable )

  • SingleColumnTable – obligatoriskt.SingleColumnTable - Required. En tabell med en kolumn med vinklar som ska behandlas.A single-column table of angles to operate on.

Inverterade funktionerInverse Functions

Acos( Number )Acos( Number )
Acot( Number )Acot( Number )
Asin( Number )Asin( Number )
Atan( Number )Atan( Number )

  • Number – obligatoriskt.Number - Required. Tal att arbeta med.Number to operate on.

Acos( SingleColumnTable )Acos( SingleColumnTable )
Acot( SingleColumnTable )Acot( SingleColumnTable )
Asin( SingleColumnTable )Asin( SingleColumnTable )
Atan( SingleColumnTable )Atan( SingleColumnTable )

  • SingleColumnTable – obligatoriskt.SingleColumnTable - Required. En tabell med en kolumn med tal som ska behandlas.A single-column table of numbers to operate on.

Atan2( X, Y )Atan2( X, Y )

  • X - obligatoriskt.X - Required. X-axelkoordinat.X-axis coordinate.
  • Y - obligatoriskt.Y - Required. Y-axelkoordinat.Y-axis coordinate.

HjälpfunktionerHelper Functions

Degrees( Radians )Degrees( Radians )

  • Radians – obligatoriskt.Radians - Required. Vinkel i radianer för att konvertera till grader.Angle in radians to convert to degrees.

Pi()Pi()

Radians( Degrees )Radians( Degrees )

  • Degrees – obligatoriskt.Degrees - Required. Vinkeln i grader att konvertera till radianer.Angle in degrees to convert to radians.

ExempelExamples

Enskilt talSingle number

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Cos( 1.047197 )Cos( 1.047197 ) Returnerar cosinus för 1.047197 radianer eller 60 grader.Returns the cosine of 1.047197 radians or 60 degrees. 0,50.5
Cot( Pi()/4 )Cot( Pi()/4 ) Returnerar cotangens för 0,785398 ... radianer eller 45 grader.Returns the cotangent of 0.785398... radians or 45 degrees. 11
Sin( Pi()/2 )Sin( Pi()/2 ) Returnerar sinus för 1.570796 radianer eller 90 grader.Returns the sine of 1.570796... radians or 90 degrees. 11
Tan ( Radians(60) )Tan( Radians(60) ) Returnerar tangens för 1.047197... radianer eller 60 grader.Returns the tangent of 1.047197... radians or 60 degrees. 1.732050...1.732050...
Acos( 0,5 )Acos( 0.5 ) Returnerar arccosinus för 0,5 i radianer.Returns the arccosine of 0.5, in radians. 1.047197...1.047197...
Acot( 1 )Acot( 1 ) Returnerar cotangens för 1 i radianer.Returns the arccotangent of 1, in radians. 0.785398...0.785398...
Asin( 1 )Asin( 1 ) Returnerar arcsinus för 1, i radianer.Returns the arcsine of 1, in radians. 1.570796...1.570796...
Atan( 1.732050 )Atan( 1.732050 ) Returnerar arctangens för 1.732050, i radianer.Returns the arctangent of 1.732050, in radians. 1.047197...1.047197...
Atan2( 5, 3 )Atan2( 5, 3 ) Returnerar tangens för vinkeln från x-axeln i den rad som innehåller ursprung (0,0) och koordinaten (5,3), vilket är ungefär 31 grader.Returns the arctangent of the angle from the x-axis of the line that contains the origin (0,0) and the coordinate (5,3), which is approximately 31 degrees. 0.540419...0.540419...
Atan2( 4, 4 )Atan2( 4, 4 ) Returnerar tangens för vinkeln från x-axeln i den rad som innehåller ursprung (0,0) och koordinaten (4,4), vilket är exakt π/4 radianer av 45 grader.Returns the arctangent of the angle from the x-axis of the line that contains the origin (0,0) and the coordinate (4,4), which is exactly π/4 radians or 45 degrees. 0.785398...0.785398...
Degrees( 1.047197 )Degrees( 1.047197 ) Returnerar det motsvarande antalet grader för 1.047197 radianer.Returns the equivalent number of degrees for 1.047197 radians. 6060
Pi()Pi() Returnerar transcendentala π.Returns the transcendental number π. 3.141592...3.141592...
Radians ( 15 )Radians( 15 ) Returnerar det motsvarande antalet radianer för 15 grader.Returns the equivalent number of radians for 15 degrees. 0.261799...0.261799...

Tabell med en kolumnSingle-column table

I exemplen i det här avsnittet används en datakälla som heter ValueTable och som innehåller följande data.The examples in this section use a data source that's named ValueTable and that contains the following data. Den sista posten i tabellen är π/2 radianer eller 90 grader.The last record in the table is π/2 radians or 90 degrees.

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Cos( ValueTable )Cos( ValueTable ) Returnerar cosinus för varje tal i tabellen.Returns the cosine of each number in the table.
Cot( ValueTable )Cot( ValueTable ) Returnerar cotangens för varje tal i tabellen.Returns the cotangent of each number in the table.
Sin( ValueTable )Sin( ValueTable ) Returnerar sinus för varje tal i tabellen.Returns the sine of each number in the table.
Tan( ValueTable )Tan( ValueTable ) Returnerar tangens för varje tal i tabellen.Returns the tangent of each number in the table.
Acos( ValueTable )Acos( ValueTable ) Returnerar arccosinus för varje tal i tabellen.Returns the arccosine of each number in the table.
Acot( ValueTable )Acot( ValueTable ) Returnerar cotangens för varje tal i tabellen.Returns the arccotangent of each number in the table.
Asin( ValueTable )Asin( ValueTable ) Returnerar sinus för varje tal i tabellen.Returns the arcsine of each number in the table.
Atan( ValueTable )Atan( ValueTable ) Returnerar arctangens för varje tal i tabellen.Returns the arctangent of each number in the table.
Degrees( ValueTable )Degrees( ValueTable ) Returnerar det motsvarande antal grader för varje tal i tabellen, antas vara vinklar i radianer.Returns the equivalent number of degrees for each number in the table, assumed to be angles in radians.
Radians( ValueTable )Radians( ValueTable ) Returnerar det motsvarande antal radianer för varje tal i tabellen, antas vara vinklar i grader.Returns the equivalent number of radians for each number in the table, assumed to be angles in degrees.