Användarfunktionen i PowerAppsUser function in PowerApps

Returnerar information om den aktuella användaren.Returns information about the current user.

BeskrivningDescription

Funktionen Användare returnerar en post med information om den aktuella användaren:The User function returns a record of information about the current user:

EgenskapProperty BeskrivningDescription
User().EmailUser().Email Den aktuella användarens e-postadress.Email address of the current user.
User().FullNameUser().FullName Den aktuella användarens fullständiga namn, inklusive för- och efternamn.Full name of the current user, including first and last names.
User().ImageUser().Image Den aktuella användarens bild.Image of the current user. Det här är en bild-URL i formatet "blob:identifier".This will be an image URL of the form "blob:identifier". Visa bilden i appen genom att ange det här värdet för bildkontrollens egenskap Image.Set the Image property of the Image control to this value to display the image in the app.

Anteckning

Den information som returneras för den aktuella PowerApps-användaren.The information returned is for the current PowerApps user. Det matchar den kontoinformation som visas i PowerApps spelare och studio, som finns utanför alla skapade appar.It will match the "Account" information that is displayed in the PowerApps players and studio, which can be found outside of any authored apps. Detta matchar kanske inte den aktuella användarens information i Office 365 eller andra tjänster.This may not match the current user's information in Office 365 or other services.

SyntaxSyntax

User()User()

ExempelExamples

Den aktuella PowerApps-användaren har följande information:The current PowerApps user has the following information:

  • Fullständigt namn: "John Berg"Full Name: "John Doe"
  • E-postadress: "john.doe@contoso.com"Email address: "john.doe@contoso.com"
  • Bild: Image:
FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
User()User() Post med all information för den aktuella PowerApps-användaren.Record of all information for the current PowerApps user. { FullName: "John Berg", Email: "john.doe@contoso.com", Image: "blob:1234...5678" }{ FullName: "John Doe", Email: "john.doe@contoso.com", Image: "blob:1234...5678" }
User().EmailUser().Email Den aktuella PowerApps-användarens e-postadress.The email address of the current PowerApps user. "john.doe@contoso.com""john.doe@contoso.com"
User().FullNameUser().FullName Den aktuella PowerApps-användarens fullständiga namn.The full name of the current PowerApps user. "John Berg""John Doe"
User().ImageUser().Image Den aktuella PowerApps-användarens bild-URL.The image URL for the current PowerApps user. Visa bilden i appen genom att ange det här värdet för bildkontrollens egenskap Image.Set the Image property of the Image control to this value to display the image in the app. "blob: 1234... 5678""blob:1234...5678"

Med ImageControl.Image:With ImageControl.Image: