Funktionen Validate i PowerAppsValidate function in PowerApps

Funktionen Validate kontrollerar om värdet för en enda kolumn eller en fullständig post är giltigt för en datakälla.The Validate function checks whether the value of a single column or a complete record is valid for a data source.

BeskrivningDescription

Innan en användare skickar en dataändring kan du ge direkt feedback på giltigheten, vilket ger en bättre användarupplevelse.Before a user submits a data change, you can provide immediate feedback on the validity of that submission, resulting in a better user experience.

Datakällor kan tillhandahålla information om vad som är giltiga värden i en post.Data sources can provide information on what constitutes valid values within a record. Den här informationen kan innehålla många begränsningar, till exempel:This information can include many constraints, such as these examples:

  • om en kolumn kräver ett värdewhether a column requires a value
  • hur lång en textsträng kan varahow long a string of text can be
  • hur högt och lågt ett tal kan varahow high and low a number can be
  • hur tidigt och sent ett datum kan varahow early and late a date can be

Funktionen Validate använder denna information för att avgöra om ett värde är giltigt och för att returnera ett lämpligt felmeddelande om det inte är det.The Validate function uses this information to determine whether a value is valid and to return an appropriate error message if not. Du kan använda funktionen DataSourceInfo för att se samma information som Validate använder.You can use the DataSourceInfo function to view the same information that Validate uses.

Det varierar hur mycket verifieringsinformation datakällorna ger, ibland kan de inte ge någon alls.Data sources vary in how much validation information they provide, including not providing any at all. Validate kan bara verifiera värden som baseras på den här informationen.Validate can only verify values based on this information. Även om Validate inte hittar något problem, kan tillämpningen av dataändringen fortfarande misslyckas.Even if Validate doesn't find a problem, applying the data change may still fail. Du kan använda funktionen Fel för att hämta information om felet.You can use the Errors function to obtain information about the failure.

Om Validate hittar ett problem returnerar funktionen ett felmeddelande som du kan visa för användaren av appen.If Validate finds a problem, the function returns an error message that you can show to the user of the app. Om alla värden är giltiga returnerar Validate ett tomt värde.If all values are valid, Validate returns blank. När du arbetar med en samling som inte har någon verifieringsinformation, är värdena alltid giltiga.When you work with a collection that has no validation information, values are always valid.

SyntaxSyntax

Validate( DataSource, Column, Value )Validate( DataSource, Column, Value )

  • DataSource – Krävs.DataSource – Required. Datakällan som man ska verifiera med.The data source to validate with.
  • Column – Krävs.Column – Required. Kolumnen som ska verifieras.The column to validate.
  • Value – Krävs.Value – Required. Värdet för den markerade kolumnen som ska verifieras.The value for the selected column to be validated.

Validate( DataSource, OriginalRecord, Updates )Validate( DataSource, OriginalRecord, Updates )

  • DataSource – Krävs.DataSource – Required. Datakällan som man ska verifiera med.The data source to validate with.
  • OriginalRecord – Krävs.OriginalRecord - Required. Den post som uppdateringar ska verifieras till.The record to which updates are to be validated.
  • Updates – Krävs.Updates - Required. Ändringar som ska tillämpas på den ursprungliga posten.The changes to apply to the original record.

ExempelExamples

I de här exemplen måste värdena i kolumnen Percentage i datakällan Scores vara mellan 0 och 100.For these examples, values in the Percentage column of the Scores data source must be between 0 and 100, inclusive. Om datan har klarat verifieringen returnerar funktionen ett tomt värde.If the data passes validation, the function returns blank. I annat fall returneras ett felmeddelande.Otherwise, the function returns an error message.

Verifiera med en enda kolumnValidate with a single column

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Validate( Scores, Percentage, 10 )Validate( Scores, Percentage, 10 ) Kontrollerar om 10 är ett giltigt värde för kolumnen Percentage i datakällan Scores.Checks whether 10 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. blankblank
Validate( Scores, Percentage, 120 )Validate( Scores, Percentage, 120 ) Kontrollerar om 120 är ett giltigt värde för kolumnen Percentage i datakällan Scores.Checks whether 120 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. ”Värdena måste vara mellan 0 och 100.”"Values must be between 0 and 100."

Verifiera med en fullständig postValidate with a complete record

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates )Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Kontrollerar om 10 är ett giltigt värde för kolumnen Percentage i datakällan Scores.Checks whether 10 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. blankblank
Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates )Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Kontrollerar om 120 är ett giltigt värde för kolumnen Percentage i datakällan Scores.Checks whether 120 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. ”Värdena måste vara mellan 0 och 100.”"Values must be between 0 and 100."