Funktionen Value i PowerAppsValue function in PowerApps

Konverterar en textsträng till ett tal.Converts a string of text to a number.

BeskrivningDescription

Funktionen Value konverterar en textsträng som innehåller taltecken till ett numeriskt värde.The Value function converts a string of text that contains number characters to a number value. Använd den här funktionen när du behöver utföra beräkningar på tal som angivits som text av en användare.Use this function when you need to perform calculations on numbers that were entered as text by a user.

Olika språk tolkar , och .Different languages interpret , and . på olika sätt.differently. Som standard tolkas texten på den aktuella användarens språk.By default, the text is interpreted in the language of the current user. Du kan ange vilket språk som ska användas med en språktagg, med hjälp av samma språktaggar som returneras av funktionen Language.You can specify the language to use with a language tag, using the same language tags that are returned by the Language function.

Anmärkningar om strängformatet:Notes on the format of the string:

  • Strängen kan föregås av valutasymbolen för det aktuella språket.The string may be prefixed with the currency symbol for the current language. Valutasymbolen ignoreras.The currency symbol is ignored. Valutasymboler för andra språk ignoreras inte.Currency symbols for other languages are not ignored.
  • Strängen kan innehålla ett procenttecken (%) i slutet, vilket anger att det är en procentandel.The string may be include a percent sign (%) at the end, indicating that it is a percentage. Antalet divideras med 100 innan det returneras.The number will be divided by 100 before being returned. Procenttal och valutasymboler kan inte blandas.Percentages and currency symbols cannot be mixed.
  • Strängen kan vara i matematisk notation, där 12 x 103 uttrycks som "12e3".The string may be in scientific notation, with 12 x 103 expressed as "12e3".

Om talet inte är i rätt format, returnerar Value ett tomt värde.If the number is not in a proper format, Value will return blank.

Konvertera datum- och tidsvärden med funktionerna DateValue, TimeValue eller DateTimeValue.To convert date and time values, use the DateValue, TimeValue, or DateTimeValue functions.

SyntaxSyntax

Value( String [, LanguageTag ] )Value( String [, LanguageTag ] )

  • String – Krävs.String - Required. Sträng som ska konverteras till ett numeriskt värde.String to convert to a numeric value.
  • LanguageTag – Valfritt.LanguageTag - Optional. Språktaggen som strängen ska parsas med.The language tag in which to parse the string. Om det inte är angivet används den aktuella användarens språk.If not specified, the language of the current user is used.

ExempelExamples

Den användare som kör dessa formler finns i USA och har valt engelska som sitt språk.The user running these formulas is located in the United States and has selected English as their language. Funktionen Language returnerar "en-US".The Language function is returning "en-US".

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Value( "123.456" )Value( "123.456" ) Standardspråket för "en-US" kommer att användas, vilket innebär att en punkt används som decimaltecken.The default language of "en-US" will be used, which uses a period as the decimal separator. 123.456123.456
Value( "123.456", "es-ES" )Value( "123.456", "es-ES" ) "es-ES" är språktaggen för spanska i Spanien."es-ES" is the language tag for Spanish in Spain. I Spanien används punkten som tusentalsavgränsare.In Spain, a period is a thousands separator. 123456123456
Value( "123,456" )Value( "123,456" ) Standardspråket för "en-US" kommer att användas, vilket innebär att ett kommatecken används som tusentalsavgränsare.The default language of "en-US" will be used, which uses a comma as a thousands separator. 123456123456
Value( "123,456", "es-ES" )Value( "123,456", "es-ES" ) "es-ES" är språktaggen för spanska i Spanien."es-ES" is the language tag for Spanish in Spain. I Spanien används kommatecknet som decimaltecken.In Spain, a comma is the decimal separator. 123.456123.456
Value( "12.34%" )Value( "12.34%" ) Procenttecknet i slutet av strängen visar att detta är en procentandel.The percentage sign at the end of the string indicates that this is a percentage. 0.12340.1234
Value( "$ 12.34" )Value( "$ 12.34" ) Valutasymbolen för det aktuella språket ignoreras.The currency symbol for the current language is ignored. 12.3412.34
Value( "24e3" )Value( "24e3" ) Matematisk notation för 12 x 103.Scientific notation for 12 x 103. 2400024000