Accelerations-, App-, kompass-, anslutnings- och platssignaler i PowerAppsAcceleration, App, Compass, Connection, and Location signals in PowerApps

Returnerar information om appens miljö, till exempel var användaren befinner sig i världen och vilken skärm som visas.Returns information about the app's environment, such as where the user is located in the world and which screen is displayed.

Beskrivning och syntaxDescription and syntax

Alla signaler returnerar en post med information.All signals return a record of information. Du kan använda och lagra den här informationen som en post eller så kan du extrahera enskilda egenskaper genom att använda .You can use and store this information as a record, or you can extract individual properties by using the . operatorn.operator.

AccelerationAcceleration

Accelerationssignalen returnerar enhetens acceleration i tre dimensioner relativt till enhetens skärm.The Acceleration signal returns the device's acceleration in three dimensions relative to the device's screen. Accelerationen mäts i g-enheter på 9,81 m/sek2 eller 32.2 fot/sekund2 (den acceleration som jorden ger objekt på ytan på grund av gravitationskraften).Acceleration is measured in g units of 9.81 m/second2 or 32.2 ft/second2 (the acceleration that the Earth imparts to objects at its surface due to gravity).

SignalegenskapSignal Property BeskrivningDescription
Acceleration.XAcceleration.X Höger och vänster.Right and left. Höger är ett positivt tal.Right is a positive number.
Acceleration.YAcceleration.Y Framåt och bakåt.Forward and back. Framåt är ett positivt tal.Forward is a positive number.
Acceleration.ZAcceleration.Z Upp och ned.Up and down. Upp är ett positivt tal.Up is a positive number.

AppApp

App-signalen returnerar information om den app som körs.The App signal returns information about the running app.

SignalegenskapSignal Property BeskrivningDescription
App.ActiveScreenApp.ActiveScreen Den skärmbild som visas.Screen that's displayed. Returnerar ett skärmobjekt, vilket du kan använda för att referera till skärmegenskaper eller jämföra med en annan skärm för att fastställa vilken skärm som visas.Returns a screen object, which you can use to reference properties of the screen or compare to another screen to determine which screen is displayed. Genom att använda funktionen Bakåt eller Navigera så kan du ändra vilken skärm som visas.By using the Back or Navigate function, you can change the displayed screen.

KompassCompass

Kompass-signalen returnerar kompassriktningen högst upp på skärmen.The Compass signal returns the compass heading of the top of the screen. Riktningen bestäms av den magnetiska nordpolen.The heading is based on magnetic north.

SignalegenskapSignal Property BeskrivningDescription
Compass.HeadingCompass.Heading Riktningen i grader.Heading in degrees. Returnerar ett tal från 0 till 360, där 0 är norr.Returns a number 0 to 360, and 0 is north.

AnslutningConnection

Anslutnings-signalen returnerar information om nätverksanslutningen.The Connection signal returns the information about the network connection. När du är på en avgiftsbelagd anslutning, kanske du vill begränsa hur mycket data du skickar eller tar emot via nätverket.When on a metered connection, you may want to limit how much data you send or receive over the network.

SignalegenskapSignal Property BeskrivningDescription
Connection.ConnectedConnection.Connected Returnerar ett booleskt värde, true eller false, som anger om enheten är ansluten till ett nätverk.Returns a Boolean true or false value that indicates whether the device is connected to a network.
Connection.MeteredConnection.Metered Returnerar ett booleskt värde, true eller false, som anger om anslutningen är avgiftsbelagd.Returns a Boolean true or false value that indicates whether the connection is metered.

PlatsLocation

Platssignalen returnerar enhetens plats baserat på GPS (global positionering) och annan enhetsinformation som mobilmast-kommunikation och IP-adress.The Location signal returns the location of the device based on the Global Positioning System (GPS) and other device information, such as cell-tower communications and IP address.

När en användare begär åtkomst till platsinformationen för första gången, kan enheten be användaren att godkänna åtkomst till informationen.When a user accesses the location information for the first time, the device may prompt that user to allow access to this information.

Allteftersom platsen ändras, kommer platsens beroenden ständigt att omberäknas, vilket drar ström från enhetens batteri.As the location changes, dependencies on the location will continuously recalculate, which will consume power from the device's battery. För att spara på batteriet så kan du använda funktionerna Enable och Disable för att aktivera eller inaktivera platsuppdateringar.To conserve battery life, you can use the Enable and Disable functions to turn location updates on and off. Plats är automatiskt inaktiverad om den visade skärmen inte är beroende av platsinformation.Location is automatically turned off if the displayed screen doesn't depend on location information.

SignalegenskapSignal Property BeskrivningDescription
Location.AltitudeLocation.Altitude Returnerar ett tal som anger höjden mätt i fot över havsnivå.Returns a number that indicates the altitude, measured in feet, above sea level.
Location.LatitudeLocation.Latitude Returnerar ett tal från -90 till 90 som anger latitud, mätt i grader från ekvatorn.Returns a number, from -90 to 90, that indicates the latitude, as measured in degrees from the equator. Ett positivt tal innebär en plats norr om ekvatorn.A positive number indicates a location that's north of the equator.
Location.LongitudeLocation.Longitude Returnerar ett tal från -0 till 180 som anger longitud, mätt i grader väst om Greenwich, England.Returns a number, from 0 to 180, that indicates the longitude, as measured in degrees west from Greenwich, England.

ExempelExamples

Från kastplatsen vid Safeco Field i Seattle, Washington, kastar en baseboll-kastare en telefon till en mottagare vid utslagsplatsen.From the pitcher's mound at Safeco Field in Seattle, Washington, a baseball pitcher throws a phone to a catcher at home plate. Telefonen ligger platt relativt mot marken, skärmens topp pekar mot mottagaren och kastaren lägger inte till någon rotation.The phone is lying flat with respect to the ground, the top of the screen is pointed at the catcher, and the pitcher adds no spin. På den här platsen har telefonen mobilt internet som inte är avgiftsbelagt, men ingen WiFi.At this location, the phone has cellular network service that's metered but no WiFi. PlayBall-skärmen visas.The PlayBall screen is displayed.

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Location.LatitudeLocation.Latitude Returnerar latitud för den aktuella platsen.Returns the latitude of the current location. Safeco Field finns på kartkoordinaterna 47.591 N, 122.333 W.Safeco Field is located at map coordinates 47.591 N, 122.333 W. 47.59147.591

Latituden ändras kontinuerligt allteftersom bollen rör sig mellan kastaren och mottagaren.The latitude will change continuously as the ball moves between the pitcher and the catcher.
Location.LongitudeLocation.Longitude Returnerar longituden för den aktuella platsen.Returns the longitude of the current location. 122.333122.333

Longituden ändras kontinuerligt allteftersom bollen rör sig mellan kastaren och mottagaren.The longitude will change continuously as the ball moves between the pitcher and the catcher.
PlatsLocation Returnerar latitud och longitud för den aktuella platsen som en post.Returns the latitude and longitude of the current location, as a record. { Latitud: 47.591, longitud: 122.333 }{ Latitude: 47.591, Longitude: 122.333 }
Compass.HeadingCompass.Heading Returnerar kompassriktningen högst upp på skärmen.Returns the compass heading of the top of the screen. Vid Safeco Field ligger utslagsplatsen ungefär sydväst från kastplatsen.At Safeco Field, home plate is roughly southwest from the pitcher's mound. 230.25230.25
Acceleration.XAcceleration.X Returnerar enhetens acceleration från sida till sida.Returns the acceleration of the device side to side. Kastaren kastar telefonen rakt fram relativt skärmens topp så enheten accelererar inte från sida till sida.The pitcher is throwing the phone straight ahead with respect to the screen's top, so the device isn't accelerating side to side. 00
Acceleration.YAcceleration.Y Returnerar enhetens acceleration framåt till bakåt.Returns the acceleration of the device front to back. Kastaren ger inledningsvis enheten en stor acceleration när han kastar enheten. Den går från 0 till 90 miles per timme (132 fot per sekund) på en halv sekund.The pitcher initially gives the device a large acceleration when throwing the device, going from 0 to 90 miles per hour (132 feet per second) in half a second. När enheten är i luften, accelererar den inte med, om vi ignorerar luftfriktionen.After the device is in the air, ignoring air friction, the device doesn't accelerate further. Enhetens hastighet minskar när mottagaren fångar den, vilket stoppar den.The device decelerates when the catcher catches it, bringing it to a stop. 8.2, när kastaren kastar enheten.8.2, while the pitcher throws the device.

0, när enheten är i luften.0, while the device is in the air.

-8.2, när mottagaren fångar enheten.-8.2, as the catcher catches the device.
Acceleration.ZAcceleration.Z Returnerar enhetens acceleration från toppen till botten.Returns the acceleration of the device top to bottom. Medans den befinner sig i luften så upplever enheten gravitation.While in the air, the device experiences the effects of gravity. 0, innan kastaren kastar enheten.0, before the pitcher throws the device.

1, när enheten är i luften.1, while the device is in the air.

0, när mottagaren har fångat enheten.0, after the catcher catches the device.
AccelerationAcceleration Returnerar accelerationen som en post.Returns the acceleration as a record. {X: 0, Y: 264, Z: 0} när kastaren kastar enheten.{ X: 0, Y: 264, Z: 0 } as the pitcher throws the device.
Connection.ConnectedConnection.Connected Returnerar ett booleskt värde, vilket anger om enheten är ansluten till ett nätverkReturns a Boolean value that indicates whether the device is connected to a network truetrue
Connection.MeteredConnection.Metered Returnerar ett booleskt värde, vilket anger om anslutningen är avgiftsbelagdReturns a Boolean value that indicates whether the connection is metered truetrue
App.ActiveScreen = PlayBallApp.ActiveScreen = PlayBall Returnerar ett booleskt värde som anger om PlayBall visas.Returns a Boolean value that indicates whether PlayBall is displayed. truetrue
App.ActiveScreen.FillApp.ActiveScreen.Fill Returnerar bakgrundsfärgen för den visade skärmen.Returns the background color for the displayed screen. Color.GreenColor.Green