Hantera en lokal datagateway i PowerAppsManage an on-premises data gateway in PowerApps

Installera en lokal datagateway för att snabbt och säkert överföra data mellan PowerApps och en datakälla som inte är i molnet, till exempel en lokal SQL Server-databas eller en lokal SharePoint-webbplats.Install an on-premises data gateway to transfer data quickly and securely between PowerApps and a data source that isn't in the cloud, such as an on-premises SQL Server database or an on-premises SharePoint site. Visa alla gateways som du har administrativ behörighet för och hantera behörigheter och anslutningar för dessa gateways.View all gateways for which you have administrative permissions, and manage permissions and connections for those gateways.

Med en gateway kan du ansluta till lokala data över följande anslutningar:With a gateway, you can connect to on-premises data over these connections:

 • SharePointSharePoint
 • SQL ServerSQL Server
 • OracleOracle
 • InformixInformix
 • FilsystemFilesystem
 • DB2DB2

FörutsättningarPrerequisites

 • Det användarnamn och lösenord som du använde för att registrera dig för PowerApps.The user name and password that you used to sign up for PowerApps.
 • Administrativa behörigheter på en gateway.Administrative permissions on a gateway. (Du har de här behörigheterna som standard för varje gateway som du har installerat och en administratör för en annan gateway kan ge dig behörigheterna för den gatewayen.)(You have these permissions by default for each gateway that you install, and an administrator of another gateway can grant you these permissions for that gateway.)
 • En licens som stöder åtkomst till lokala data med hjälp av en lokal gateway.A license that supports accessing on-premises data using an on-premises gateway. Mer information finns i avsnittet "Anslutning" på sidan med priser.For more information, see the “Connectivity” section of the pricing page.
 • Gatewayer och lokala anslutningar kan bara skapas och används i användarens standardmiljö.Gateways and on-premises connections can only be created and used in the user's default environment.

Installera en gatewayInstall a gateway

 1. Klicka eller tryck på Gatewayar i det vänstra navigeringsfältet på powerapps.com.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways.

  Gatewayar i det vänstra navigeringsfältet

 2. Tryck på Installera en gateway nu (eller Ny Gateway i det övre högra hörnet), och följ sedan instruktionerna i guiden som visas om du inte har administrativa behörigheter för en gateway.If you don't have administrative permissions for a gateway, click or tap Install a gateway now (or New Gateway in the upper-right corner), and then follow the prompts in the wizard that appears.

  Installera Gateway

  Mer information om hur du installerar en gateway finns i Förstå lokal datagateway.For details about how to install a gateway, see Understand on-premises data gateways.

Visa och hantera gatewaybehörigheterView and manage gateway permissions

 1. Klicka eller tryck på Gatewayar i det vänstra navigeringsfältet på powerapps.com och klicka eller tryck sedan på en gateway.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways, and then click or tap a gateway.

 2. Lägg till en användare till en gateway genom att trycka på Användare, ange en användare eller grupp och sedan ange en behörighetsnivå:Add a user to a gateway by clicking or tapping Users, specifying a user or group, and then specifying a permission level:

  • Can use (Kan använda): Användare som kan skapa anslutningar på gatewayen som ska användas för appar och flöden, men inte kan dela gatewayen.Can use: Users who can create connections on the gateway to use for apps and flows, but cannot share the gateway. Använd den här behörigheten för användare som kommer att köra appar men inte dela dem.Use this permission for users who will run apps but not share them.
  • Can use + share (Kan använda + dela): Användare som kan skapa en anslutning på gatewayen att använda för appar och flöden och automatiskt dela gatewayen när de delar en app.Can use + share: Users who can create a connection on the gateway to use for apps and flows, and automatically share the gateway when sharing an app. Använd den här behörigheten för användare som behöver dela appar med andra användare eller organisationen.Use this permission for users who need to share apps with other users or with the organization.
  • Admin: Administratörer som har fullständig behörighet till gatewayen, inklusive lägga till användare, ange behörigheter, skapa anslutningar till alla tillgängliga datakällor och ta bort gatewayen.Admin: Administrators who have full control of the gateway, including adding users, setting permissions, creating connections to all available data sources, and deleting the gateway.

För behörighetsnivåerna Can use (Kan använda) och Can use + share (Kan använda + dela) väljer du de datakällor som användaren kan ansluta till via gatewayen.For Can use and Can use + share permission levels, select the data sources that the user can connect to over the gateway.

Visa och hantera gatewayanslutningarView and manage gateway connections

 1. Klicka eller tryck på Gatewayar i det vänstra navigeringsfältet på powerapps.com och klicka eller tryck sedan på en gateway.In the left navigation bar of powerapps.com, click or tap Gateways, and then click or tap a gateway.

 2. Klicka eller tryck på Anslutningar och sedan på en anslutning för att se dess egenskaper, redigera inställningarna eller ta bort den.Click or tap Connections, and then click or tap a connection to view its details, edit the settings, or delete it.

 3. Tryck på Dela och lägg till eller ta bort användare för dela en anslutning.To share a connection, click or tap Share, and then add or remove users.

  Anteckning

  Du kan endast dela vissa typer av anslutningar, till exempel SQL Server.You can share only some types of connections, such as SQL Server. Mer information finns i Dela appresurser.For more information, see Share app resources.

Mer information om hur du hanterar en anslutning finns i Hantera dina anslutningar.For more information about how to manage a connection, see Manage your connections.

Felsökning och avancerad konfigurationTroubleshooting and Advanced Configuration

Mer information om felsökning av problem med gatewayer eller att konfigurera gatewaytjänsten för nätverket finns i Förstå lokal datagateway.For more information on troubleshooting issues with gateways, or configuring the gateway service for your network, see Understand on-premises data gateways.

Nästa stegNext steps