Skapa en app från Excel-dataGenerate an app from Excel data

Skapa en app automatiskt utifrån data i en Excel-fil som du överför till ett molnlagringskonto, t.ex. OneDrive.Create an app automatically based on data in an Excel file that you upload to a cloud-storage account, such as OneDrive. När du har genererat appen kan du anpassa den så att den bättre passar dina. Därefter kan du testköra den för att se om den fungerar som förväntat.After you generate the app, customize it to better suit your needs, and then run it to make sure that it works as you expect.

Genererade appar har som standard tre skärmar:Generated apps have three screens by default:

 • BrowseScreen1 visar en delmängd av ett eller flera fält, ett sökfält och en sorteringsknapp så att användarna lätt kan hitta en viss post.BrowseScreen1 shows a subset of one or more fields, a search bar, and a sort button that lets users easily find a specific record.
 • DetailsScreen1 visar fler eller alla fält för en viss post.DetailsScreen1 shows more or all fields for a specific record.
 • EditScreen1 innehåller gränssnittselement som användare kan använda för att skapa eller uppdatera poster och spara ändringarna.EditScreen1 provides UI elements that let users create or update a record and save the changes.

Anteckning

Du även skapa en app utifrån en anpassad SharePoint-lista.You can also generate an app based on a custom SharePoint list.

FörutsättningarPrerequisites

Skapa en appCreate an app

 1. Öppna PowerApps, logga in och tryck på Nytt på menyn Arkiv (nära vänsterkanten).In PowerApps Studio, click or tap New on the File menu (near the left edge).

  Nytt alternativ på menyn Arkiv

 2. Följ något av de här stegen:Follow any of these steps:

  • Om ditt molnlagringskonto visas under Starta med dina data, så klicka eller tryck på Layout för mobil.If your cloud-storage account appears under Start with your data, click or tap Phone layout.

   Alternativ för att skapa en app från data

  • Om ditt molnlagringskonto inte visas under starta med dina data klickar du på pilen i slutet av raden med paneler.If your cloud-storage account doesn't appear under Start with your data, click the arrow at the end of the row of tiles. Om ditt konto visas i listan över anslutningar, så klicka eller tryck på den posten.If your account appears in the list of connections, click or tap that entry.
  • Om ditt molnlagringskonto inte visas under Starta med dina data eller i listan över anslutningar, så klicka eller tryck på Ny anslutning, och klicka eller tryck sedan på posten för ditt konto.If your cloud-storage storage account doesn't appear under Start with your data or in the list of connections, click or tap New connection, and then click or tap the entry for your account. Klicka eller tryck på Anslut och följ anvisningarna om hur du konfigurerar anslutningen.Click or tap Connect, and follow the prompts to configure the connection.

   Anslut till OneDrive

 3. Under Välj en Excel-fil bläddrar du till FlooringEstimates.xlsx och klickar eller trycker sedan på den.Under Choose an Excel file, browse to FlooringEstimates.xlsx, and then click or tap it.

  Excel-filen FlooringEstimates

 4. Klicka eller tryck på FlooringEstimates under Välj en tabell.Under Choose a table, click or tap FlooringEstimates.

  Välj tabellen FlooringEstimates

 5. Klicka eller tryck på Anslut för att generera appen.Click or tap Connect to generate the app.
 6. Om du uppmanas att ta en introduktionsrundtur klickar eller trycker du på Nästa så att du kan bekanta dig med viktiga områden i PowerApps användargränssnitt (eller klicka eller tryck på Hoppa över).If you're prompted to take an introductory tour, click or tap Next to get familiar with key areas of the PowerApps user interface (or click or tap Skip).

  Välj Nästa om du vill göra rundturen

  Anteckning

  Du kan alltid ta rundturen senare genom att klicka eller trycka på frågetecknet nära det övre högra hörnet och sedan trycka på Take the intro tour (Ta rundturen).You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

När en app har skapas får den en standardlayout som baseras på dina data, men du kan anpassa gallerilayouten så att den bättre passar dina behov.When an app is created, it has a default layout based on your data, but you can customize the gallery layout to fit your needs.

 1. I det vänstra navigeringsfältet kan du klicka eller trycka på en ikon i det övre högra hörnet för att växla till miniatyrvisning.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

  Växla vyer

 2. Klicka eller tryck på den översta miniatyrbilden så att bläddringsskärmen (BrowseScreen1) markeras.Click or tap the top thumbnail to ensure that the browse screen (BrowseScreen1) is selected.
 3. Klicka eller tryck var som helst i galleriet, till exempel den första bilden.Click or tap anywhere in the gallery, such as the first image.

  Välj bild

 4. Öppna listan Layouter i rutan till höger och klicka eller tryck sedan på det alternativ som visar en bild, rubrik och en underrubrik.In the right-hand pane, open the Layout list, and then click or tap the layout that contains an image, a title, and a subtitle.

  Välj layout

  App-layouten ändras enligt ditt val.The layout of the app changes to reflect your choice.

  BrowseScreen1 med ny layout

Ändra de data som visasChange the data that appears

 1. Välj etikettkontrollen genom att klicka eller trycka på Matta under Sök efter objekt.Under Search items, click or tap Carpet to select the Label control.

  Den associerade listan har markerats i den högra rutan.The associated list is highlighted in the right-hand pane.

  Välj den första etiketten

 2. I den högra rutan, öppnar du den markerade listan och klickar eller trycker sedan på Namn.In the right-hand pane, open the highlighted list, and then click or tap Name.

  Ange den första etiketten

 3. Öppna listan längst ned och klicka eller tryck på Kategori.Open the bottom list, and then click or tap Category.

  Ange kategori

  BrowseScreen1 ändras och visar ett namn och en kategori för varje post.BrowseScreen1 changes to show a name and a category for each record.

  BrowseScreen1 med nytt innehåll

  Anteckning

  Du kan som standard bläddra igenom listan (som kallas galleri) med hjälp av ett mushjul eller genom att dra upp och ned på en pekskärm.By default, you can scroll through the list (called a gallery) by using a mouse wheel or by swiping up and down on a touch screen. Om du vill använda en trackpad eller en mus utan hjul, så går du till galleriet, klickar eller trycker på Visa rullningslist i egenskapslistan och ersätter sedan falskt med sant i formelfältet.To use either a trackpad or a mouse without a wheel, select the gallery, click or tap Show Scrollbar in the property list, and then replace false with true in the formula bar.

Ändra ordning på fälten i ett formulärChange the order of fields in a form

 1. Öppna informationsskärmen (DetailsScreen1) i det vänstra navigeringsfältet genom att klicka eller trycka på den mittersta miniatyrbilden.In the left navigation bar, click or tap the middle thumbnail to open the details screen (DetailsScreen1).

  Miniatyrbild av DetailScreen 1

 2. Visa vilka alternativ för formuläranpassning som är tillgängliga genom att klicka eller trycka på bilden.Click or tap the image to show options that are available to customize the form.

  Välj ett kort

 3. Dra posten Namn så att den hamnar överst i listan i rutan till höger.In the right-hand pane, drag the Name field to the top of the list.

  Flytta ett kort

  Skärmen uppdateras så att ändringarna visas.The screen updates to reflect the changes you made.

  Namn överst på skärmen

Ändra en kontrollChange a control

 1. Öppna redigeringsskärmen (EditScreen1) genom att klicka eller trycka på den nedersta miniatyrbilden i det vänstra navigeringsfältet.In the left navigation bar, click or tap the bottom thumbnail to open the edit screen (EditScreen1).

  Miniatyr av EditScreen1

 2. Klicka eller tryck på Översikt.Click or tap Overview.

  Med den här åtgärden väljer du kortet Översikt.This step selects the Overview card. Varje kort innehåller text som beskriver kortets syfte.Each card contains text that describes the purpose of the card. Du kan också anpassa kontrollerna på ett kort.You can also customize the controls on a card. Mer information finns i Kortkontroll i PowerApps.For more information, see Card control in PowerApps.

  Välj översiktskort

 3. Klicka eller tryck på kortets nedpil i den högra rutan, rulla nedåt och klicka eller tryck sedan på Redigera flerradstext.In the right-hand pane, click or tap the down arrow for the card, scroll down, and then click or tap Edit multi-line text.

  En översikt visas över varje produkt i en kontroll som är tillräckligt stor för att visa texten.This step shows an overview of each product in a control that's large enough to display the text.

  Ändra kort

Kör appenRun the app

När du anpassar en app kan du testa ändringarna genom att köra appen i förhandsgranskningsläge.As you customize an app, you can test your changes by running the app in Preview mode.

 1. Öppna bläddringsskärmen (BrowseScreen1) genom att klicka eller trycka på den översta miniatyrbilden i det vänstra navigeringsfältet.In the left navigation bar, click or tap the top thumbnail to open the browse screen (BrowseScreen1).
 2. Öppna förhandsgranskningsläget genom att trycka på F5 eller genom att klicka eller trycka på knappen Spela upp i det övre högra hörnet.Open Preview mode by pressing F5 or by clicking or tapping the Play button near the upper-right corner.

  Förhandsgranskningsikon

 3. Visa posten på informationsskärmen (DetailsScreen1) genom att klicka eller trycka på pilen till höger om posten på BrowseScreen1.On BrowseScreen1, click or tap the arrow to the right of a record to show the record in the details screen (DetailsScreen1).

  Välj en pil på BrowseScreen1

 4. Visa posten på redigeringsskärmen (EditScreen1) genom att klicka eller trycka på pennikonen i det övre högra hörnet på DetailsScreen1.On DetailsScreen1, click or tap the pencil icon in the upper-right corner to show the record in the edit screen (EditScreen1).

  Redigera en post

 5. EditScreen1 kan du ändra informationen i ett eller flera fält och sedan klicka eller trycka på bockmarkeringen i det övre högra hörnet för att spara ändringarna.On EditScreen1, change the information in one or more fields, and then click or tap the check mark in the upper-right corner to save your changes.

  Spara ändringar på EditScreen1

 6. Stäng förhandsgranskningsläget genom att trycka på Esc (du kan också klicka eller trycka på stängningsikonen under namnlisten).Close Preview mode by pressing Esc (or by clicking or tapping the close icon below the title bar).

  Stäng förhandsgranskningsläget

Kända begränsningarKnown limitations

Om du vill ha information om hur du delar Excel-data i din organisation så granska dessa begränsningar.For information about how to share Excel data within your organization, review these limitations.

Nästa stegNext steps

 • Spara din app genom att trycka på Ctrl-S, så att du kan köra den från andra enheter.To save the app so that you can run it from other devices, press Ctrl-S.
 • Nu när du redan vet hur man skapar en app från data kan du skapa en app helt från början.Now that you've learned how to generate an app from data, you can create an app from scratch.
 • Dela appen så att andra kan köra den.Share the app so that other people can run it.