Globalt stödGlobal support

PowerApps är en global produkt.PowerApps is a global product. Du kan skapa och använda appar på många olika språk och i många olika regioner.You can build and use apps in many different languages and regions.

Den text som visas av PowerApps, både vid utveckling och körning av apparna, har översatts till flera olika språk.Both while building and running apps, the text displayed by PowerApps has been translated into a variety of languages. Du ser menyalternativ, dialogrutor, menyfliksområdets flikar och övrig text på ditt eget språk.You will see menu items, dialog boxes, ribbon tabs, and other text in your native language. Att skriva och visa datum och siffror är också anpassat för ditt språk och din region.Typing in and displaying dates and numbers is also adapted for your particular language and region. Till exempel använder vissa områden i världen "." som decimaltecken, medan andra använder ",".For example, some regions of the world use "." as a decimal separator while others use ",".

Apparna du skapar kan även vara globalt anpassade.The apps you create can be globally aware as well. Använd Language, Text, Value, DateValue m.fl. funktioner för att anpassa vad som visas och används som indata på olika språk.Use the Language, Text, Value, DateValue and other functions to adapt what is displayed and used as input in different languages.

SpråkinställningarLanguage settings

När du använder den inbyggda studion eller spelaren, används samma språk som värddatorns operativsystem.When using the native studio or a native player, the language used is provided by the host operating system. I Windows kan detta styras under ”Alla inställningar” och sedan ”Tid och språk”.For Windows, this can be controlled under "All Settings" and then "Time & language" settings. I Windows kan du också ange de tecken som ska användas som decimaltecken, vilket åsidosätter språkinställningen.Windows also allows you to specify the characters to use for the decimal separator, overriding the language setting.

När Internet används visas webbläsarens språk.When using the web experiences, the language used is provided by the browser. De flesta webbläsare använder som standard värddatorns operativsystemsinställning, men i vissa finns även möjlighet att ange språket manuellt.Most browser default to the host operating system's setting with some also providing a way to set the language manually.

RedigeringsmiljönAuthoring environment

Redigeringsmiljön anpassas till språkinställningen hos redigeraren.The authoring environment adapts to the language setting of the author. Själva appen lagras på ett språkoberoende sätt, så att redigerare som har olika språk kan redigera samma app.The app itself is stored in a language agnostic manner, so that authors using different languages can edit the same app.

Namn i formlerNames in formulas

De flesta element i en formel är alltid på engelska:Most elements in formula are always in English:

 • Funktionsnamn: If, Navigate, Collect,...Function names: If, Navigate, Collect, ...
 • Namn på kontrollegenskaper: Screen.Fill, Button.OnSelect, Textbox.Font,...Control property names: Screen.Fill, Button.OnSelect, Textbox.Font, ...
 • Uppräkningsnamn: Color.Aqua, DataSourceInfo.MaxValue, FontWeight.Bold...Enumeration names: Color.Aqua, DataSourceInfo.MaxValue, FontWeight.Bold...
 • Signalposter: Compass.Heading, Location. Latitude, App.ActiveScreen,...Signal records: Compass.Heading, Location. Latitude, App.ActiveScreen, ...
 • Operatorer: Parent, in, exactIn, ...Operators: Parent, in, exactIn, ...

Eftersom redigeringsfunktionerna lokaliseras, visas kontroll- och andra objektnamn på redigerarens egna språk.As the authoring experience is localized, control and other object names will appear in the native language of the author. På spanska visas några av kontrollnamnen som:In Spanish, some of the control names appear as:

När du infogar något av dessa i din app kommer deras namn som standard vara på engelska.When you insert one of these into your app, their name will default to English. Detta görs för att få konsekvens med namnen på kontrollegenskaperna och resten av formeln.This is done for consistency with the control property names and the rest of the formula. Till exempel kommer Casilla som visas ovan infogas som Checkbox1.For example, Casilla listed above is inserted as Checkbox1.

När en kontroll har infogats kan du ändra namnet till vad du vill.After a control is inserted, you can change the name to whatever you like. När den är markerad visas namnet på kontrollen på vänster sida av menyfliksområdet ”Innehåll”.While selected, the far left hand side of the "Content" ribbon displays the name of the control. När du markerar det här namnet visas en textruta där du kan redigera namnet:Selecting this name drops down a text box where you can edit the name:

Om du vill kan du här byta namn på kontrollen till Casilla1.If you like, here you can rename the control to Casilla1. Den röda snirkliga markeringen, som i det här fallet visas i en webbläsare, beror på att namnet är ett spanskt ord och är inte av någon betydelse.The red squiggly, in this case displayed by a browser, is because the name is not a Spanish word and is of no concern.

Du kan använda vilka namn du vill för:You can use whatever names you like for:

 • KontrollnamnControl names
 • SamlingsnamnCollection names
 • Namn på sammanhangsvariablerContext variable names

Formelavgränsare och länkningsoperatorerFormula separators and chaining operator

Vissa avgränsare och operatorer anpassar sig till vilket decimaltecken som används på redigerarens språk:Some separators and operators will shift based on the decimal separator of the author's language:

Decimaltecken på redigerarens språkAuthor's language decimal separator Decimaltecken i PowerAppsPowerApps decimal separator Listavgränsare i PowerAppsPowerApps list separator Länkningsoperator i PowerAppsPowerApps chaining operator
.. (punkt)(period) .. (punkt)(period) , (kommatecken), (comma) ; (semikolon); (semi-colon)
, (kommatecken), (comma) , (kommatecken), (comma) ; (semikolon); (semi-colon) ;; (dubbla semikolon);; (double semi-colon)

Ändringen i PowerApps listavgränsare överensstämmer med vad som sker i Excel-listavgränsaren.The change in the PowerApps list separator is consistent with that happens to the Excel list separator. Det påverkar:It impacts:

Granska till exempel följande formel i "en-US":For example, consider the following formula in "en-US":

If( Slider1.Value > 12.59, UpdateContext( { Validation: true, MovingOn: 1 } ); Navigate( "NextScreen", "" ), UpdateContext( { Validation: false } ) )If( Slider1.Value > 12.59, UpdateContext( { Validation: true, MovingOn: 1 } ); Navigate( "NextScreen", "" ), UpdateContext( { Validation: false } ) )

På ett språk där "," används som decimaltecken, visas det i redigeringsmiljön som:In a language where "," is used for the decimal separator, this will appear in the authoring experience as:

If( Slider1.Value > 12,59; UpdateContext( { Validation: true; MovingOn: 1 } );; Navigate( "NextScreen", "" ); UpdateContext( { Validation: false } ) )If( Slider1.Value > 12,59; UpdateContext( { Validation: true; MovingOn: 1 } );; Navigate( "NextScreen", "" ); UpdateContext( { Validation: false } ) )

Observera egenskapens val av operator .Note that the property selection operator . i Slider1.Value alltid är detsamma oavsett vilket decimaltecken som används.in Slider1.Value is always the same, no matter what the decimal separator is.

Internt ändras formeln inte, alla ändringar avser hur den visas och redigeras av redigeraren.Internally the formula does not change, all that changes is how it is displayed and edited by the author. Två olika redigerare med två olika språk kan visa och redigera samma formel, där var och en ser avgränsare och operatorer för sitt eget språk.Two different authors using two different languages can view and edit the same formula, with each seeing the appropriate separators and operators for their language.

Skapa en global appCreating a global app

Den app som du skapar kan anpassas till olika språk, vilket ger en bättre användarupplevelse för dina användare över hela världen.The app you create can adapt to different languages, providing a great user experience for your users around the world.

Funktionen LanguageLanguage function

Funktionen Language returnerar språktaggen för den aktuella användaren.The Language function returns the language tag of the current user. Den här funktionen returnerar till exempel "en-GB" för användare i Storbritannien och "de-DE" för användare i Tyskland.For example, this function returns "en-GB" for users in Great Britain and "de-DE" for users in Germany.

Du kan bland annat använda Language till att visa översatta texter för dina användare.Among other things, you can use Language to display translated text for your users. Din app kan innehålla en tabell med översatta värden:Your app can include a table of translated values in your app:

Därefter kan den exempelvis använda följande formel för att hämta de översatta strängarna från tabellen:And then use a formula such as the following to pull translated strings from the table:

LookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedTextLookUp( Table1, TextID = "Hello" && (LanguageTag = Left( Language(), 2 ) || IsBlank( LanguageTag ))).LocalizedText

Tänk på att översatta strängar på andra språk kan vara betydligt längre än de är på ditt språk.Be aware that translated strings in other languages could be significantly longer than they are in your language. I många fall behöver etiketter och andra element som visar strängarna i användargränssnittet göras större för att texten ska få plats.In many cases, the labels and other elements that display the strings in your user interface will need to be wider to accommodate.

Mer information finns i dokumentationen för funktionen Language.For more information, see the documentation for the Language function.

Formatera tal, datum och tidFormatting numbers, dates, and times

Tal, datum och tid skrivs med olika format i olika delar av världen.Numbers, dates, and times are written in different formats in different parts of the world. Användningen av kommatecken, decimaltecken och ordningen på månad, dag och år varierar från plats till plats.The meaning of commas, decimals, and the order of month, date, and year vary from location to location.

Funktionen Text formaterar tal och datum med användarens språkinställning.The Text function formats numbers and dates using the language setting of the user.

Text kräver en formatsträng för att veta hur du vill formatera talet eller datumet.Text requires a format string to know how you want to format the number or date. Formatsträngen kan ha någon av följande två utseenden:This format string can take one of two forms:

 • En globalt medveten uppräkning.A global aware enumeration. Exempelvis Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ).For example, Text( Now(), DateTimeFormat.LongDate ). I den här formeln formateras det aktuella datumet i ett språklämpligt format.This formula will format the current date in a language appropriate format. Detta är det bästa sättet att ange formatsträngen på.This is the preferred way to specify the format string.
 • En anpassad formatsträng.A custom format string. Till exempel Text( Now(), "[$-en-US]dddd, mmmm dd, yyyy" ), där samma text visas som i uppräkningen när den används med språket "en-US".For example, Text( Now(), "[$-en-US]dddd, mmmm dd, yyyy" ) displays the same text as the enumeration when used in the language "en-US". Fördelen med den anpassade formatsträngen är att du kan ange exakt vad du vill ha.The advantage of the custom format string is that you can specify exactly what you want.

"[$-en-US]" framför den anpassade formatsträngen visar Text vilket språk som ska tolka den anpassade formatsträngen.The "[$-en-US]" on the front of the custom format string tells Text in which language to interpret the custom format string. Detta infogas åt dig och anger ditt redigeringsspråk som standard.This is inserted for you and defaults to your authoring language. Vanligtvis behöver du inte ändra det här.Normally you will not need to change this. Det är användbart när redigerare med olika språk redigerar samma app.It is useful when authors from different languages are editing the same app.

Det tredje argumentet för Text anger vilket språk som ska användas för resultatet av funktionen.The third argument to Text specifies which language to use for the result of the function. Standardvärdet är språkinställningen för den aktuella användaren.The default is the language setting of the current user.

Mer information finns i dokumentationen för funktionen Text.For more information, see the documentation for the Text function.

Läsa tal, datum och tidReading numbers, dates, and times

Det finns fyra funktioner för att läsa tal, datum och tid som anges av användaren:There are four functions for reading numbers, dates, and times provided by the user:

 • Value: Konverterar ett tal i en textsträng till ett numeriskt värde.Value: Converts a number in a text string to a number value.
 • DateValue: Konverterar ett datumvärde i en textsträng till ett datum-/tidsvärde.DateValue: Converts a date value in a text string to a date/time value. Varje tid som anges i textsträngen ignoreras.Any time specified in the text string is ignored.
 • TimeValue: Konverterar ett tidsvärde i en textsträng till ett datum-/tidsvärde.TimeValue: Converts a time value in a text string to a date/time value. Varje datum som anges i textsträngen ignoreras.Any date specified in the text string is ignored.
 • DateTimeValue: Konverterar ett datum- och tidsvärde i en textsträng till ett datum-/tidsvärde.DateTimeValue: Converts a date and time value in a text string to a date/time value.

Om du har använt Excel kombineras alla dessa funktioner i en enda Value-funktion.If you have used Excel, all of these functions are combined in the single Value function. De visas separat här eftersom PowerApps har olika typer av datum-/tidsvärden och tal.They are broken out here since PowerApps has separate types for date/time values and numbers.

Alla dessa funktioner har samma argument:All of these functions have the same arguments:

 • String, krävs: En sträng från användaren.String, required: A string from the user. Exempelvis kan en sträng skrivas till en textindatakontroll och läsas från kontrollen med egenskapen Text.For example a string types into a Text input control and read from the control with the Text property.
 • Language, valfritt: Det språk som ska tolka String.Language, optional: The language in which to interpret the String. Som standard är det användarens språkinställning.By default, the language setting of the user.

Exempel:For example:

 • Value( "12,345.678", "en-US" ) eller Value( "12,345.678" ), när "en-US" är användarens språk, returnerar talet 12345.678 som är redo för beräkningar.Value( "12,345.678", "en-US" ) or Value( "12,345.678" ) when located where "en-US" is the user's language returns the number 12345.678, ready for calculations.
 • DateValue( "1/2/01", "es-ES" ) eller DateValue( "1/2/01" ), när "es-ES" är användarens språk, returnerar datum-/tidsvärdet 1 februari 2001 vid midnatt.DateValue( "1/2/01", "es-ES" ) or DateValue( "1/2/01" ) when located where "es-ES" is the user's language returns the date/time value February 1, 2001 at midnight.
 • TimeValue( "11:43:02", "fr-FR" ) eller DateValue( "11:43:02" ), när "fr-FR" är användarens språk, returnerar datum-/tidsvärdet 1 januari 1970 kl. 11:43:02.TimeValue( "11:43:02", "fr-FR" ) or DateValue( "11:43:02" ) when located where "fr-FR" is the user's language returns the date/time value January 1, 1970 at 11:43:02.
 • TimeDateValue( "11:43:02 1/2/01", "de-DE" ) eller DateValue( "11:43:02" ), när "de-DE" är användarens språk, returnerar datum-/tidsvärdet 1 februari 2001 kl. 11:43:02.TimeDateValue( "11:43:02 1/2/01", "de-DE" ) or DateValue( "11:43:02" ) when located where "de-DE" is the user's language returns the date/time value February 1, 2001 at 11:43:02.

Mer information finns i dokumentationen för funktionerna Value, DateValue, TimeValue och DateTimeValue samt Arbeta med datum och tider.For more information, see the documentation for the Value and DateValue, TimeValue, and DateTimeValue functions and working with dates and times.

Information om Calendar och ClockCalendar and Clock information

Funktionerna Calendar och Clock anger kalender- och klockinformation på användarens språk.The Calendar and Clock functions provide calendar and clock information for the user's current language.

Du kan bland annat använda funktionerna till en listruta som visar olika alternativ.Among other things, use these functions to provide a Dropdown control with a list of choices.

Mer information finns i dokumentationen för funktionerna Calendar och Clock.For more information, see the documentation for the Calendar and Clock functions.