Skapa en app från Common Data ServiceCreating an app from the Common Data Service

Generera en treskärmsapp från Common Data Service, och utforska sedan skärmarna och kontrollerna från appen.Generate a three screen app from the Common Data Service, then explore screens and controls from the app. Uppdatera appskärmar, kontroller och fält. Ta in ytterligare data och utlös ett flöde från appen.Update app screens, controls, and fields; bring in additional data and trigger a flow from the app.

Du kommer lära dig att...

Skapa en appGenerate an app

I det här avsnittet av kursen ska vi skapa en app utifrån entiteter i Common Data Service.In this section of the course, we'll create an app based on entities in the Common Data Service. Entiteter är samlingar med delade data som man kan ändra, lagra, hämta och interagera med.Entities are chunks of shared data that can be modified, stored, retrieved, and interacted with. Vi genererar appen från en entitet, visar dig hur du kan anpassa appen, lägga till en annan datakälla och anropa ett flöde från appen.We'll generate the app from an entity, show you how to customize the app, add another data source, and call a flow from the app. Om du redan har slutfört avsnittet om hur man skapar en app från en SharePoint-lista, så kommer du att känna igen lite av det vi beskriver här, särskilt när det gäller anpassning av appen, men här går vi in mer på djupet.If you already completed the section on creating an app from a SharePoint list, we will cover some of the same territory but in more depth, especially around customizing the app.

Vi skapar en ärendehanteringsapp som en IT-avdelning kan använda för att spåra, prioritera och agera avseende maskin- och programvaruproblem i en organisation.We'll create a case-management app that an IT department could use to track, prioritize, and act on hardware and software issues across an organization. När du går igenom ämnena kan du kanske också komma att tänka på andra användningsområden för en app som denna.As you go through the topics, you might also think of other uses for an app like this. Vi använder data från Common Data Service eftersom den passar bra för lagring av appdata. Men du kan bygga samma app med en annan datakälla.We're using data from the Common Data Service because it's well-suited to storing app data, but you could build the same app with a different data source.

PowerApps innehåller en mer komplex ärendehanteringsmall som använder samma entiteter som den appen vi skapar.PowerApps includes a more complex Case Management template that uses the same entities as the app we'll build. När du har slutfört det här avsnittet rekommenderar vi att du utforskar den mallen för att få en uppfattning om vad du kan skapa i PowerApps.After you've completed this section, we encourage you to explore that template to get a sense of what you can build in PowerApps.

Skapa en Common Data Service-databasCreate a Common Data Service database

Det första steget i att skapa den här appen är att skapa en Common Service-databas, om du inte redan har sådan.The first step in building this app is to create a Common Service database if you don't already have one. Du skapar en Common Data Service-databas i en miljö.You create a Common Data Service database in an environment. En miljö är en behållare för appar och andra resurser (du lär dig mer om miljöer senare i kursen).An environment is a container for apps and other resources (you'll learn more about environments later in the course). En miljöadministratör kan följa dessa steg för att skapa en databas (om du inte är administratör, så fråga en administratör i din organisation).An environment admin can follow these steps to create a database (if you're not an admin, check with an admin in your organization).

Klicka på Skapa databas på fliken Start.From the Home tab, click Create Database.

Common Data Service, skapa databas

Ange om du vill begränsa åtkomsten till databasen (vi håller den öppen) och klicka sedan på Skapa min databas.Specify whether you want to restrict access to the database (we'll keep it open), then click Create my database.

Common Data Service, ange åtkomst

När processen är klar kan du se alla standardentiteter som ingår i den gemensamma datamodellen.When the process is complete, you see all the standard entities that are included in the common data model. Vissa av dem som visas nedan.Some of them are shown below.

Common Data Service, standardentiteter

Skapa en app från ärendeentitetenGenerate an app from the Case entity

Nu när databasen har skapats kan vi ansluta till ärendeentiteten och generera en app.Now that the database is created, we connect to the Case entity and generate an app. Klicka på Ny app och sedan på PowerApps Studio för webben.Click New app, then PowerApps Studio for web.

Ny app i PowerApps Studio för webben

Vi bygger en telefonapp för en Common Data Service-entitet, så klicka eller tryck på Telefonlayout under Common Data Service .We're building a phone app for a Common Data Service entity, so under Common Data Service click or tap Phone layout.

Telefonapp från Common Data Service

På nästa skärm väljer du en anslutning och en enhet att ansluta till, och klickar sedan på Anslut.In the next screen, you choose a connection and an entity to connect to, then click Connect.

Ansluta till ärendeentiteten

När du har klickat på Anslut börjar PowerApps generera appen.After you click Connect, PowerApps starts to generate the app. PowerApps kan dra olika slags slutsatser om dina data, och därigenom generera en användbar app som utgångspunkt.PowerApps makes all sorts of inferences about your data so that it generates a useful app as a starting point.

Visa appen i PowerApps StudioView the app in PowerApps Studio

Din nya treskärmsapp öppnas i PowerApps Studio.Your new three-screen app opens in PowerApps Studio. Alla appar som genereras av data har samma skärmuppsättning:All apps generated from data have the same set of screens:

 • Skärmen för bläddring: här bläddrar du och sorterar, filtrerar och uppdaterar data som hämtats från listan, och lägger till objekt genom att klicka på plusikonen (+).The browse screen: where you browse, sort, filter, and refresh the data pulled in from the list, as well as add items by clicking the (+) icon.
 • Skärmen för information: här visar du detaljerad information om ett objekt, och kan välja att ta bort eller redigera objektet.The details screen: where you view more detail about an item, and can choose to delete or edit the item.
 • Skärmen för att redigera/skapa: här kan du redigera ett befintligt objekt eller skapa ett nytt.The edit/create screen: where you edit an existing item or create a new one.

I det vänstra navigeringsfältet kan du klicka eller trycka på en ikon i det övre högra hörnet för att växla till miniatyrvisning.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

Växla vyer

Klicka eller tryck på varje miniatyr om du vill visa kontrollerna på den skärmen.Click or tap each thumbnail to view the controls on that screen.

Den genererade appen

Härnäst ska vi utforska appen mer i detalj, och sedan anpassa den så att den passar våra behov bättre.Next we'll explore the app in more detail and then customize it to better suit our needs.

Utforska den genererade appenExplore a generated app

I det här avsnittet tittar vi närmare på den genererade appen, och granskar de skärmar och kontroller som definierar appens beteende.In this topic, we look more closely at the generated app - reviewing the screens and controls that define the app's behavior. Vi går inte in i minsta detalj, men en mer övergripande bild av hur den här appen fungerar hjälper dig att skapa dina egna appar.We won't go through all the details, but seeing more about how this app works will help you to build your own apps. I ett avsnitt längre fram tittar vi närmare på de formler som fungerar med skärmar och kontroller.In a later topic, we'll look at the formulas that work with screens and controls.

Kör appen i förhandsgranskningslägeRun the app in preview mode

Klicka eller tryck påClick or tap pilen Starta förhandsgranskning av app i det övre högra hörnet, så körs appen.in the top right to run the app. Om du navigerar i appen ser du att den innehåller data från entiteten och att den ger en bra standardupplevelse.If you navigate through the app, you see that it includes data from the entity and provides a good default experience.

Kör appen i förhandsgranskningsläge

Kontroller i PowerAppsUnderstanding controls in PowerApps

En kontroll är enkelt uttryckt ett UI-element som har vissa beteenden kopplade till sig.A control is simply a UI element that has behaviors associated with it. Många av kontrollerna i PowerApps är samma som de som du har använt i andra appar: etiketter, textrutor, listrutor, navigeringselement och så vidare.Many controls in PowerApps are the same as controls that you've used in other apps: labels, text-input boxes, drop-down lists, navigation elements, and so on. Men PowerApps har mer specialiserade kontroller som Gallerier (som visar sammanfattningsdata) och Formulär (som visar detaljerad information om data och gör det möjligt för dig att skapa och redigera objekt).But PowerApps has more specialized controls like Galleries (which display summary data) and Forms (which display detail data and enable you to create and edit items). Det finns även andra riktigt coola kontroller som Bild, Kamera och Streckkod.And also some other really cool controls like Image, Camera, and Barcode. Om du vill se vad som är tillgängligt klickar eller trycker du på Infoga på menyfliken och klickar eller trycker sedan på alternativen i tur och ordning från Text till Ikoner.To see what's available, click or tap Insert on the ribbon, and then click or tap each of the options in turn, Text through Icons.

Fliken Kontroller i PowerApps Studio-menyfliksområdet

Utforska bläddringsskärmenExplore the browse screen

Var och en av de tre appskärmarna har en överordnad kontroll och några ytterligare kontroller.Each of the three app screens has a main control and some additional controls. Den första skärmen i appen är bläddringsskärmen, med standardnamnet BrowseScreen1.The first screen in the app is the browse screen, named BrowseScreen1 by default. Huvudkontrollen på den här skärmen är ett galleri med namnet BrowseGallery1.The main control on this screen is a gallery named BrowseGallery1. BrowseGallery1 innehåller andra kontroller, t.ex. NextArrow1 (en ikonkontroll). Öppna informationsskärmen genom att klicka eller trycka på ikonen.BrowseGallery1 contains other controls, like NextArrow1 (an icon control - click or tap it to go to the details screen). Det finns även separata kontroller på skärmen, t.ex. IconNewItem1 (en ikonkontroll). Du kan skapa ett objekt på skärmen för att redigera/skapa genom att klicka eller trycka på ikonen.There are also separate controls on the screen, like IconNewItem1 (an icon control - click or tap it to create an item in the edit/create screen).

Bläddringsskärm med kontroller

PowerApps innehåller olika typer av gallerier. Använd det som bäst passar din apps layoutkrav.PowerApps has a variety of gallery types so you can use the one that best suits your app's layout requirements. Fler sätt att kontrollera layouten på beskrivs längre fram i det här avsnittet.You will see more ways to control layout later in this section.

Gallerialternativ i PowerApps

Utforska informationsskärmenExplore the details screen

Nästa är skärm är informationsskärmen, med standardnamnet DetailScreen1.Next is the details screen, named DetailScreen1 by default. Huvudkontrollen på den här skärmen är ett visningsformulär som heter DetailForm1.The main control on this screen is a display form named DetailForm1. DetailForm1 innehåller andra kontroller, t.ex. DataCard1, (en kortkontroll som i det här fallet visar frågekategorin).DetailForm1 contains other controls, like DataCard1 (a card control, which displays the question category in this case). Det finns även separata kontroller på skärmen, t.ex. IconEdit1 (en ikonkontroll). Du kan redigera ett objekt på skärmen för att redigera/skapa genom att klicka eller trycka på ikonen.There are also separate controls on the screen like IconEdit1 (an icon control - click or tap it to edit the current item on the edit/create screen).

Informationsskärm med kontroller

Det finns många olika gallerialternativ, men formulär är enklare – de är antingen redigeringsformulär eller visningsformulär.There are lots of gallery options, but forms are more straightforward - it's either an edit form or a display form.

Formuläralternativ i PowerApps

Utforska skärmen för att redigera/skapaExplore the edit/create screen

Den tredje skärmen i appen är skärmen för att redigera/skapa, vilken har standardnamnet EditScreen1.The third screen in the app is the edit/create screen, named EditScreen1 by default. Huvudkontrollen på den här skärmen är ett redigeringsformulär som heter EditForm1.The main control on this screen is an edit form named EditForm1. EditForm1 innehåller andra kontroller, t.ex. DataCard8 (en kortkontroll med vilken du i det här fallet kan redigera frågekategorin).EditForm1 contains other controls, like DataCard8 (a card control, which allows you to edit the question category in this case). Det finns även separata kontroller på skärmen, t.ex. IconAccept1 (en ikonkontroll). Du kan spara de ändringar du gjort på skärmen för att redigera/skapa genom att klicka eller trycka på ikonen.There are also separate controls on the screen like IconAccept1 (an icon control - click or tap it to save the changes you made on the edit/create screen).

Redigeringsskärm med kontroller

Nu när du har fått en överblick av hur appen är uppbyggd av skärmar och kontroller ska vi i nästa avsnitt titta närmare på hur du kan anpassa appen.Now that you have a sense of how the app is composed of screens and controls, we'll look at how you customize the app in the next topic.

Anpassa appenCustomize the app

I de första två avsnitten i den här sektionen genererade du en app från en Common Data Service-entitet och utforskade appen för att bättre förstå hur treskärmsapparna är uppbyggda.In the first two topics in this section, you generated an app from a Common Data Service entity and explored the app to get a better understanding of how three screen apps are composed. Den app som PowerApps genererade är användbar men ofta kan man behöva anpassa en app efter det att den har genererats.The app that PowerApps generated is useful, but you will often customize an app after it's generated. I det här avsnittet ska vi gå igenom några ändringar för appens bläddringsskärm.In this topic, we'll walk through some changes for the browse screen of the app. Du kan anpassa vilken skärm som helst, men här ska vi fokusera på en, och gå lite mer djupet när det gäller anpassningar.You can customize any of the screens, but we wanted to focus on one and provide a bit more depth to the customizations. Ta vilken app som helst som du har genererat – från en entitet, en Excel-fil eller en annan källa – och se hur du kan anpassa den.We encourage you to take any app you generate - from an entity, an Excel file, or another source - and see how you can customize it. Det är faktiskt det bästa sättet om man vill lära dig hur appar är konstruerade.It really is the best way to learn how apps are put together.

När PowerApps genererade appen fastställdes vilken layout som skulle användas och vilka fält som skulle visas på varje skärm.When PowerApps generated the app, it decided on a layout to use, and particular fields to show on each screen. Till den här appen låter väljer vi en gallerikontroll som har ett statusfält (vi ska anpassa statusfältet strax).For this app, let's choose a gallery control that has a status bar (we'll customize the status bar shortly). Välj önskad layout i rutan till höger på fliken Layout.In the right-hand pane, on the Layout tab, select the layout you want. Resultaten visas direkt eftersom PowerApps uppdaterar appen i takt med att du gör ändringarna.You see the results right away because PowerApps updates the app as you make changes.

Anpassa bläddringsskärmens layout

Med grundlayouten i botten så ändra nu de fält som visas.With the right basic layout, now change the fields that are displayed. Klicka eller tryck på ett fält i det första objektet och ändra sedan de data som visas för varje objekt i rutan till höger.Click or tap a field in the first item, then in the right-hand pane, change the data that is displayed for each item. Detta ger en bättre sammanfattning av varje objekt i entiteten.This provides a better summary of each item in the entity.

Anpassa bläddringsskärmens fält

Ändra apptematChange the app theme

PowerApps innehåller en uppsättning teman som du kan använda i din app, ungefär som i PowerPoint.PowerApps provides a set of themes you can use in your app, much like PowerPoint. I följande skärmbild visas temat Sanddyn och en enkel logotyp som vi klistrade in i appen.In the following screen, you see the Dune theme applied, and a simple logo that we pasted into the app. Detta är enkla ändringar, men de kan göra mycket för att förbättra appens utseende.These are basic changes, but can do a lot to improve the appearance of your app.

Ändra tema och lägga till en logotyp

Använd en formel för att visa ärendets statusUse a formula to show the case status

En av de största fördelarna med PowerApps är att man inte behöver skriva traditionell programkod – du behöver inte vara utvecklare för att skapa appar!One of the major benefits of PowerApps is not having to write traditional application code - you don’t have to be a developer to create apps! Men du behöver fortfarande veta hur du uttrycker logik i en app och hur du hanterar navigering, filtrering, sortering och andra funktioner i appen.But you still need a way to express logic in an app and to control an app’s navigation, filtering, sorting, and other functionality. Det är här som formlerna kommer in.This is where formulas come in.

Om du har använt Excel-formler tidigare känns nog den metod som PowerApps använder välbekant.If you have used Excel formulas, the approach that PowerApps takes should feel familiar. Anta att du vill visa statusfältet i grönt om ett ärende har lösts och i rött om det inte har lösts.Suppose you want to show the status bar in green if a case is resolved, or in red otherwise. Detta gör du genom att välja statuskontrollen på skärmen och sedan ange sedan följande formel för egenskapen Fyllning i formelfältet: If(Status="Resolved", Color.Green, Color.Red).To do this, you select the status control on the screen, and then set the Fill property of that control to this formula in the formula bar: If(Status="Resolved", Color.Green, Color.Red). Detta fungerar som en Excel-formel, men PowerApps-formlerna refererar till kontroller och andra appelement istället för till celler i ett kalkylblad.This is like an Excel formula, but PowerApps formulas refer to controls and other app elements rather than cells in a spreadsheet. Följande bild visar var du anger formeln och hur resultatet ser ut i appen.The following image shows where to set the formula, and the result in the app.

Formel för att visa ärendestatus

Sortera och filtrera utifrån datumSort and filter based on date

På bläddringsskärmen kan du använda den genererade appen för att söka efter ärenden och sortera objektlistan i galleriet.On the browse screen, the generated app lets you search for cases and sort the list of items in the gallery. Vi kommer att ta bort söknings- och sorteringsfunktionerna för att istället visa ärenden som baseras på datum.We're going to remove the search and sort functionality in favor of showing cases based on a date. Du kan kombinera dessa metoderna, men för den här appen fokuserar vi på den datumbaserade metoden.You could combine these methods, but we'll focus on the date-based approach for this app. I bilden nedan visas de objekt som vi har lagt till:In the image below, you see the items we added:

 • En textetikett ("Visa ärenden efter:") så att användarna vet vad de ska göra: Insert > Text > Label; ändra formeln Fill till White.A text label ("Show cases after:") so users know what to do: Insert > Text > Label; change the Fill formula to White.
 • En datumväljare: Infoga > Kontroller > Datumväljare.A date picker: Insert > Controls > Date picker.
 • En formel som ansluter bläddringsgalleriegenskapen Objekt till datumväljaren: Filter(Case, DatePicker1.SelectedDate < LastModifiedDateTime).A formula that connects the browse gallery Items property to the date picker: Filter(Case, DatePicker1.SelectedDate < LastModifiedDateTime).

Datumet har angetts till den 20 oktober, och i resultatet ser du att appen visar ärenden som har skapats efter det datumet.The date is set to Oct 20 and you see the result that the app is showing the cases created after this date. Observera att alla ärenden i entiteten som standard har samma datum för senaste ändring.Note that by default, all cases in the entity have the same last modified date. Du kan uppdatera ett eller flera om du vill se hur filtreringen fungerar.You can update one or more to see how filtering works. Vi beskriver mer hur du arbetar med entitetsdata längre fram i kursen.We cover working with entity data later in the course.

Uppdaterad app för användning av datumväljare

Visa totalt antal ärendenShow total number of cases

Vi behandlat mycket här, men nu är vi nästan klara med genomgången av anpassningar.We're covering a lot of ground here, but we're almost done with the customizations. Det sista vi ska göra här är att lägga till etiketter som visar två tal: det totala antalet ärenden och antalet ärenden som matchar vårt datumbaserade filter.The last thing we'll do in this topic is add labels that show two numbers: the total number of cases and the number of cases that match our date-based filter.

Visa totalt antal ärenden och filtrerade ärenden

Videon visar i detalj hur du lägger till de två etiketterna, men det följande ger grunden för hur vi ställer in egenskaperna för respektive etikett:The video goes into detail about how to add the two labels, but here's the basics on which properties we set for each label:

 • Justera = CenterAlign = Center
 • Bredd = Parent.Width/2Width = Parent.Width/2
 • Text = "Total cases: " & CountRows(Case) i vänster ruta.Left box Text = "Total cases: " & CountRows(Case). Detta inkluderar alla ärenden i entiteten.This includes all cases that are in the entity.
 • Text = Filtered cases: " & CountRows(BrowseGallery1.AllItems) i höger ruta.Right box Text = Filtered cases: " & CountRows(BrowseGallery1.AllItems). Detta inkluderar bara de ärenden som matchar det datumbaserade filtret.This includes only those cases that match the date-based filter.

OK, det var allt om anpassningar. I nästa avsnitt ska vi lägga till en datakälla och ett flöde, och visa den färdiga appen.OK, that wraps up the app customizations - in the next topic we'll add a data source, and a flow, and show you the finished app.

Lägg till en datakälla och ett flödeAdd a data source and flow

Hittills i det här avsnittet har vi genererat en app som baseras på ärendeentiteten från Common Data Service, utforskat appen för att se hur den är uppbyggd och anpassat appen på flera olika sätt.So far in this section, we have generated an app based on the Case entity from the Common Data Service, explored the app to see how it's put together, and customized the app in several ways. I det här avsnittets avslutande artikel ska vi ta itu med en annan standardentitet och använda Microsoft Flow för att skicka ett e-postmeddelande.In the final topic for this section, we will bring in another standard entity, and use Microsoft Flow to send an email. Appen utlöser ett flöde så att den person som öppnar ett ärende meddelas när ärendet uppdateras.The app will trigger a flow so that the person who opened a case is notified when the case is updated. Härmed avslutar vi ett scenario i det här ämnet, men de färdigheter du lär dig här har du nytta av för många olika typer av appar.We're completing a particular scenario in this topic, but the skills you learn are applicable across many kinds of apps. Låt oss komma igång med entiteterna.Let's get started with the entities.

Granska entitetsrelationerReview entity relationships

Vi kommer att lägga till entiteten Kontakt inom kort, men först ska vi titta på hur entiteterna Ärende och Kontakt förhåller sig till varandra.We'll add the Contact entity shortly, but first we'll look at how the Case and Contact entities relate to each other. I entiteten Ärende ser du hur ett av fälten är CurrentContact, med datatypen Lookup.In the Case entity, you see that one of the fields is CurrentContact, with a data type of Lookup. Det innebär att det här fältet används i relation till en annan tabell.This means that this field is used in a relationship with another table.

Fält i entiteten Ärende

På fliken Relationer ser du att den relaterade entiteten är Kontakt.On the Relationships tab, you see that the related entity is Contact. Ha detta i åtanke eftersom vi kommer att använda den här relationen senare i det här avsnittet.Keep that in mind because we will use this relationship later in this topic.

Relationer i entiteten Ärende

Lägga till en entitet till appenAdd an entity to the app

Det är enkelt att lägga till en datakälla i PowerApps.Adding a data source in PowerApps is straightforward. Klicka eller tryck först på Datakällor i rutan till höger och sedan på Lägg till datakälla.In the right-hand pane, click or tap Data sources, then Add data source. I det här fallet väljer du sedan anslutningen Common Data Service och entiteten Kontakt.In this case, then choose the Common Data Service connection and select the Contact entity. När du har klickat eller tryckt på Anslut läggs entiteten till i appen.After you click or tap Connect, the entity is added to the app.

Lägg till entiteten Kontakt

Lägg märke till att vi i det här exemplet lägger till data från en annan entitet, men att du kan kombinera data från flera olika källor i dina appar.Note that in this example, we're adding data from another entity, but you can combine data from many sources in your apps.

Sök efter kontaktinformationLook up contact information

Nu när vi har åtkomst till kontaktentitetens data i vår app, så är det dags att använda den.Now that we have access to the Contact entity data in our app, it's time to put it to use. Som vi sa inledningsvis vill vi skicka ett e-postmeddelande när ett ärende har uppdaterats.As mentioned in the introduction, we want to send an email when a case is updated. Vi använder två formler och ett flöde för att åstadkomma detta.We will use two formulas and a flow to accomplish this. Den första formeln har att göra med skärmredigering, närmare bestämt Spara-knappens egenskap OnSelect.The first formula is for the edit screen, specifically the OnSelect property of the save button.

Appredigeringsskärmen

Den här knappen använder som standard formeln SubmitForm(EditForm1) för att skicka uppdateringen när en användare redigerar data i formuläret.By default, this button uses the formula SubmitForm(EditForm1) to submit the update when a user edits data in the form. Vi måste lägga till i formeln så att kontaktinformationen först letas upp för den person som öppnade det aktuella ärendet, och så att denna information sedan lagras lokalt i appen:We need to add to the formula so that it first looks up the contact information for the person who opened the current case, and then stores that information locally in the app:

UpdateContext({contact:LookUp(Contact, ContactId=BrowseGallery1.Selected.CurrentContact.ContactId)}); SubmitForm(EditForm1)

Ja, det är lite komplicerat, men James gör ett bra jobb när han förklarar den här formeln mer i detalj, med början vid tidsangivelsen 2:04 i videon.Yes, it's a little complex, but James does a great job of explaining this formula in more detail, starting at 2:04 in the video.

Utlösa ett flöde från appenTrigger a flow from the app

Nu när vi vet vilka som är kontakterna för varje enskilt ärende kan vi skicka e-postmeddelanden till dem.Now that we know who the contact is for each case, we can send an email to them. Vi kan skicka ett e-postmeddelande direkt från appen, men i det här exemplet vi visar dig hur du kan utlösa ett flöde från appen.We could send an email directly from the app, but for this example we'll show you how to trigger a flow from the app. Här är ett så enkelt flöde du kan tänka dig: skicka ett e-postmeddelande baserat på en åtgärd i en app.Here's the flow, which is as simple as it gets: send an email based on an action in an app. Vi ska inte gå in i detalj på flöden här, men vi kan tipsa om en interaktiv utbildningsserie för Microsoft Flow.We won't get into more detail on flows here, but there is a whole Guided Learning series for Microsoft Flow.

Flöde som skickar e-post

Tillbaka i appen måste vi anropa flödet utifrån en händelse.Back in the app, we need to call the flow based on an event. Vi använder redigeringsformulärets egenskap OnSuccess, så att flödet utlöses när redigeringen genomförts.We'll use the OnSuccess property of the edit form, so the flow is triggered when the edit succeeds. Klicka eller tryck först på redigeringsformuläret och sedan på Åtgärd > Flöden på menyfliken.Click or tap the edit form, then on the ribbon click or tap Action > Flows. Välj det flöde som du vill använda.Select the flow you want to use.

Flöde som skickar e-post

Flödet är nu är associerats till redigeringsformulärets händelse OnSuccess och vi kan referera till e-postmeddelandets kontakt.The flow is now associated with the OnSuccess event of the edit form, and we can refer to the contact for the email. Följande formel anropar flödet med e-postadressen för den person som öppnade ärendet och e-postmeddelandets ämnesrad och brödtext.The following formula calls the flow with the email address of the person who opened the case, as well as a subject line and the body of the email.

CaseResolvedEmailConfirmation.Run(contact.EmailPrimary, "Your case has been updated", "Check it out")

Det var allt om att lägga till en datakälla i appen och utlösa ett flöde som skickar ett e-postmeddelande.That's it for adding a data source to the app, and triggering a flow that sends an email. Om du inte redan har tittat på videorna i det här avsnittet, så rekommenderar vi att du gör så.If you haven't watched the videos in this section already, we encourage you to do it. De ger en fyllig komplettering till den översiktliga information vi har gett i det här avsnittet.They fill in lots of the details that we've moved through quickly in the topics.

SammanfattningWrapping it all up

Nu är det dags att avsluta det här avsnittet.This brings us to the end of this section. Vi hoppas att du har haft glädje av det och lärt dig mycket.We hope you've enjoyed it and learned a ton. Vi började med att generera en basapp från en entitet, och har sedan utforskat appen för att bättre förstå hur den är uppbyggd.We started out generating a basic app from an entity, and explored the app a little to understand how it's put together. Vi har ägnat en hel del tid på anpassa appen, och sedan har vi lagt till en datakälla och sett hur man utlöser ett flöde.We spent a good deal of time on customizing the app, then added a data source and saw how to trigger a flow. Vi har byggt i en specifik ärendehanteringsapp i det här avsnittet, men de kunskaper du har införskaffat kan du tillämpa på flera olika typer av appar.We built out a specific case management app in this section, but the skills you learned could be applied to many types of apps. Som vi nämnde i början av det här avsnittet så kan du, om du vill, studera en mer komplex ärendehanteringsapp genom att titta närmare på den mall som är tillgänglig i PowerApps Studio för Windows.As we mentioned at the beginning of this section - if you want to dig into a more complex case management app, be sure to check out the template that's available in PowerApps Studio for Windows.

Härnäst ska vi titta närmare på hur du hanterar appar.Next up we'll move into managing apps. Avsnittet om hantering visar dig hur du delar och versionshanterar appar och ger en introduktion till miljöer, vilka fungerar som behållare för appar, data och andra resurser.The management section shows you how to share and version apps, and introduces environments, which are containers for apps, data, and other resources.

Grattis!

Du har slutfört avsnittet Skapa en app från Common Data Service i Microsoft PowerApps Guidad utbildning.You've completed the Creating an app from the Common Data Service section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

Du har lärt dig att...

Nästa självstudiekurs

Hantera apparManaging apps

Deltagare

 • Michael Blythe
 • olprod
 • Tibor Sipos