Komma igångGetting started

Förstå vad PowerApps är – dess programelement och relaterad teknik.Understand what PowerApps is - its software elements, and related technologies. Titta på de olika sätt på vilka du kan skapa appar, och generera en app från en SharePoint-lista.Look at the different ways you can create apps, and generate an app from a SharePoint list.

Du kommer lära dig att...

Introduktion till PowerAppsIntroducing PowerApps

Välkommen till Guidad utbildning för Microsoft PowerApps.Welcome to Guided Learning for Microsoft PowerApps. I den här onlinekursen som du genomför i egen takt förklaras PowerApps steg för steg, så att du kan bygga upp dina kunskaper från grunden.This self-paced online course explains PowerApps in a sequential way, so you can build your knowledge from the ground up.

Denna guidade utbildning innehåller många sektioner, och varje sektion innehåller i sin tur många avsnitt.This Guided Learning course contains many sections, and each section has many topics. Kursen är utformad för att ge vägledning i lagom stora segment i ett logisk flöde, så att du snabbt lär dig de grundläggande begreppen och kan ta del av detaljinformation och åskådliga exempel.The course is designed to provide guidance in understandable chunks, with a logical flow that helps you learn concepts, see details, and walk through examples. Den innehåller dessutom massor av visuell information som underlättar inlärandet.It includes lots of visuals to help you learn, too.

Om du är nybörjare när det gäller PowerApps, så hjälper den här kursen dig att snabbt komma igång, och om du redan är bekant med PowerApps så hjälper den dig att fylla igen kunskapsluckorna.If you're a beginner with PowerApps this course gets you going, and if you're familiar with PowerApps this course ties concepts together, and fills in the gaps. Vi hoppas att du kan dra nytta av kursen. Vi kommer dessutom att lägga till mer innehåll i framtiden.We hope you enjoy the course, and we look forward to including more content in the future.

Vad är PowerApps?What is PowerApps?

PowerApps är en samling programtjänster och appar som fungerar tillsammans så att du snabbare och enklare ska kunna skapa och dela anpassade branschspecifika program.PowerApps is a collection of software services and apps that work together to fundamentally transform and accelerate how you build and share custom line of business applications.

Animerad PowerApps-introduktion

PowerApps ansluter till de molntjänster och datakällor som du redan använder, vilket ger dig möjlighet att snabbt skapa appar som passar specifika behov utifrån de kunskaper du redan har.PowerApps connects to the cloud services and data sources you're already using, giving you the ability to quickly build apps that suit specific needs - building on skills you already have. Du kan dela appar direkt med dina kollegor via webben, surfplattor och mobila enheter.You can share apps instantly with your co-workers across the web, tablets, and mobile devices. PowerApps är integrerat med Microsoft Flow, vilket gör det möjligt att utlösa arbetsflöden direkt från apparna.PowerApps also integrates with Microsoft Flow, making it possible to trigger workflows from within apps. PowerApps kan vara snabbt och enkelt och producera en app i minuten genom att hämta in data från Excel eller någon molntjänst.PowerApps can be simple and fast - capable of producing an app in minutes that pulls in data from Excel or a cloud service. Men PowerApps är också robust och i företagsklass och redo för komplexa krav som att spåra tillgångar i en organisation och anslutas till organisationens serversystem.But PowerApps is also robust and enterprise-grade, ready for complex requirements like tracking assets across a corporation and tying into your backend systems.

Delarna i PowerAppsThe Parts of PowerApps

PowerApps består av komponenter med vilka du kan skapa, dela och administrera appar, och komponenter som används för att köra dessa appar.PowerApps consists of components to create, share, and administer apps; and components to run those apps. Du skapar appar i PowerApps Studio för webben eller PowerApps Studio för Windows med hjälp av de dataanslutningar som din app kräver.You create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows, using the data connections that your app requires. Du använder web.powerapps.com för att konfigurera och hantera dataanslutningar och lokala gatewayer och för att arbeta med Common Data Service, vilket vi tar upp i ett senare avsnitt.You use web.powerapps.com to configure and manage data connections and on-premises gateways, and to work with the Common Data Service, which we will cover in a later section. När du har skapat en app kan du dela den i Microsoft AppSource och administrera den i den Administrationscenter.After you create an app, you often share it to Microsoft AppSource, and administer it in the admin center.

Du kör appar i en webbläsare från Microsoft Dynamics 365 eller genom att använda PowerApps Mobile, som är tillgängligt för Windows-, iOS- och Android-enheter.You run apps in a browser from Microsoft Dynamics 365 or by using PowerApps Mobile, which is available for Windows, iOS, and Android devices.

Vi följer detta flöde att skapa, dela, administrera och köra appar när vi går igenom resten av den interaktiva PowerApps-utbildningen.We will follow this flow of creating, sharing, administering, and running apps as we go through the rest of PowerApps Guided Learning.

Hur PowerApps matchar din rollHow PowerApps matches your role

PowerApps gör det enkelt för affärsanalytiker och andra experter att skapa appar med de kunskaper de redan har.PowerApps makes it easy for business analysts and other subject matter experts to create apps using the skills you already have. Men det finns även andra typer av PowerApps-användare.But this is not the only type of PowerApps user. Vissa användare kör helt enkelt bara appar som andra har skapat.Some people simply run apps that others create. Andra personer, som försörjer sig på att skriva kod (professionella utvecklare) använder PowerApps för att snabbt kunna skapa avancerade appar.Other people, who write code for a living (professional developers), take advantage of PowerApps to rapidly build sophisticated apps.

Hur du använder PowerApps beror på vilken roll du har i projektet eller gruppen, och denna roll kan ändras med tiden.How you use PowerApps may depend on your role in a project or on a team, and your role can change. En av dina medarbetare skapar kanske en app som är knuten till ert företagsomfattande CRM-system, och du använder den regelbundet för att spåra lovande leads.For example, one of your coworkers creates an app that is tied into your company-wide customer relationship management (CRM) system, and you use this app regularly to track promising sales leads. Men det kan också vara så att du också skriver appar och delar dem inom arbetsgruppen eftersom dina kollegor tycker att de är väldigt användbara.But you might also write apps yourself and share them within your workgroup because your close colleagues find those apps very useful.

Nästa stegNext Steps

Nu när du har fått en översikt genom den här kursen, så vet du mer om vad PowerApps är för något, och vilka dess huvudelement är. I nästa avsnitt ska vi titta närmare på de enskilda komponenterna i PowerApps.Now that you have an overview of this course, what PowerApps is, and its main elements, in the next topic we will look more closely at each PowerApps component.

Delarna i PowerAppsParts of PowerApps

I det första avsnittet i den handledda utbildningen läste du om de viktigaste delarna i PowerApps.In the first Guided Learning topic you read about the main parts of PowerApps. Nu ska vi ge lite mer detaljerad information om varje del.Now we're going to provide a little more detail on each of the parts. PowerApps är en uppsättning programvarutjänster och appar som arbetar tillsammans och det finns relaterad teknik som gör detta till ett kraftfullt ekosystem.PowerApps is a set of software services and apps that work together, and there are related technologies that help make this a powerful ecosystem. PowerApps-komponenterna är:The PowerApps components are:

 • web.powerapps.com – hantera och dela appar som du skaparweb.powerapps.com - manage and share the apps you build
 • PowerApps Studio – skapa kraftfulla appar med lättanvända, visuella verktygPowerApps Studio - build powerful apps with easy to use visual tools
 • PowerApps Mobile – kör appar i Windows-, iOS- och Android-enheterPowerApps Mobile - run apps on Windows, iOS, and Android devices
 • PowerApps administrationscenter – administrera PowerApps-miljöer och andra komponenterPowerApps admin center - administer PowerApps environments and other components

Vi förväntar oss inte att du ska ägna en massa tid åt att bara lära dig vad PowerApps är, men vi tror att det kan vara bra med lite mer information.We don't expect you to take a ton of time just to learn what PowerApps is, but we think it's helpful to flesh things out a bit more.

web.powerapps.comweb.powerapps.com

Om du skapar appar är det där du spenderar det mesta av din tid.If you build apps, this is where you spend most of your time. Du lär dig av exempelappar och mallar som finns här och du kan se alla appar som du har skapat.You learn from the sample apps and templates that are available here, and see all the apps you have created. Du skapar appar i PowerApps Studio för webben eller PowerApps Studio för Windows och delar dessa apparna med personer och organisationer.You create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows, and share those apps with individuals and organizations. Du hanterar data: anslutningar, gatewayer och entiteter (som vi strax återkommer till.) Du ser även alla flöden som skapats i flows.microsoft.com, vilka du kan integrera med dina appar.You manage data: connections, gateways, and entities (all of which we'll cover shortly.) And you see all the flows created in flows.microsoft.com, which you can integrate with your apps.

Webbplatsen web.powerapps.com

PowerApps StudioPowerApps Studio

PowerApps Studio finns tillgängligt som en webbapplikation som du kan använda i alla moderna webbläsare och som ett Windows-program.PowerApps Studio is available as a web application that you can use in any modern browser, and as a Windows application. PowerApps Studio har tre fält och en menyflik, som gör att appskapandet liknar arbetet med bilder i PowerPoint:PowerApps Studio has three panes and a ribbon that make app creation feel similar to building a slide deck in PowerPoint:

 1. Vänstra navigeringsfältet, där du kan visa en miniatyrbild för varje skärm i appen eller en hierarkisk vy över alla kontroller på varje skärmLeft navigation bar, in which you can show a thumbnail for each screen in your app or a hierarchical view of all the controls on each screen
 2. Mittenrutan, som visar skärmen som du arbetar medMiddle pane, which shows the screen that you're working on
 3. Högra rutan, där du anger alternativ som layout och datakällorRight-hand pane, where you set options such as layout and data sources
 4. Egenskaper-listrutan, där du väljer de egenskaper som formler tillämpas påProperty drop-down list, where you select the properties that formulas apply to
 5. Formelfältet, där du lägger till formler (som i Excel) som definierar appbeteendetFormula bar, where you add formulas (as in Excel) that define app behavior
 6. Menyfliksområdet, där du lägger till kontroller och anpassar designelementRibbon, where you add controls and customize design elements

PowerApps Studio

PowerApps MobilePowerApps Mobile

PowerApps Mobile för Windows, iOS och Android tillhandahåller en miljö där du kan hitta och använda appar.PowerApps Mobile for Windows, iOS, and Android provides an environment where you can find and use apps. I stället för att gå till separata appbutiker stannar du kvar i PowerApps och har åtkomst till alla appar som du har skapat och som andra har delat med dig.Instead of going to separate app stores, you stay in PowerApps and have access to all the apps that you've created and that others have shared with you. När du använder appar i PowerApps Mobile får du ut mest möjliga av din enhets funktioner, som kamerakontroller, GPS-position och mycket mer.When you use apps in PowerApps Mobile, you get the most out of your device's capabilities like camera controls, GPS location, and more.

PowerApps Mobile

AdministrationscenterAdmin center

PowerApps administrationscenter är den centraliserade platsen för att administrera PowerApps i en organisation.The PowerApps admin center is the centralized place to administer PowerApps for an organization. Det är här du definierar olika miljöer som rymmer appar, anslutningar och andra element.This is where you define different environments, which house apps, data connections, and other elements. Administrationscentret är också platsen där du skapar Common Data Service-databaser och hanterar behörigheter och dataprinciper.The admin center is also where you create Common Data Service databases, and manage permissions and data policies.

PowerApps administrationscenter

I nästa avsnitt ska vi lära dig om den uppsättning med relaterade tekniker som PowerApps arbetar med för att skapa ett kraftfullt ekosystem för utveckling av appar.In the next topic we'll learn about the set of related technologies that PowerApps works with to make a powerful ecosystem for app development.

Relaterade teknikerRelated technologies

Följande tekniker används ofta med PowerApps för att skapa och dela robusta appar i en organisation.The following technologies are often used with PowerApps to build and share robust apps across your organization. Dina appar kan integrera data från flera källor och innehåller arbetsflöden som automatiserar uppgifter.Your apps can integrate data from multiple sources and include workflows that automate tasks.

 • Microsoft Flow – skapa automatiska arbetsflöden mellan dina favoritappar och tjänsterMicrosoft Flow - create automated workflows between your favorite apps and services
 • Datakällor, anslutningar, kopplingar och gatewayer – infoga molndata och lokala data i dina apparData sources, connections and connectors, and gateways - bring cloud and on-premises data into your apps
 • Common Data Services – integrera affärsdata med hjälp av den gemensamma datamodellenCommon Data Services - integrate business data using the common data model
 • Microsoft Dynamics 365 – kör alla dina affärsappar på webbenMicrosoft Dynamics 365 - run all your business apps in the web
 • Microsoft AppSource – dela dina appar på den här centrala platsen för Microsoft och våra många partnerMicrosoft AppSource - share your apps into this centralized place for Microsoft and our many partners

Microsoft FlowMicrosoft Flow

Microsoft Flow är en tjänst som automatiserar arbetsflödet för ett växande antal appar och tjänster som företagsanvändare förlitar sig på.Microsoft Flow is a service for automating workflow across the growing number of apps and services that business users rely on. Microsoft Flow kan påskynda verksamheten så att du ägnar mindre tid åt vardagliga och repetitiva aktiviteter, och mer tid åt det du egentligen vill göra.Microsoft Flow can accelerate your business so you spend less time on mundane, repetitive tasks, and more time on what you want to do. Använd Microsoft Flow tillsammans med PowerApps när du vill skapa appar som utlöser och svarar på arbetsflöden.Use Microsoft Flow in conjunction with PowerApps to build apps that trigger and respond to workflows.

Microsoft Flow

Datakällor, anslutningar, kopplingar och gatewayerData sources, connections and connectors, and gateways

Det finns många datakällor som du kanske är intresserad av, och PowerApps använder kopplingar att ansluta till dessa datakällor.There are many data sources that you might care about, and PowerApps uses connectors to make connections to these data sources. Några av de mest populära datakällorna visas nedan – många av dem är molntjänster som Salesforce.Some of the most popular data sources are shown below—many of them are cloud services, like Salesforce. Kopplingar kanske inte känns som den häftigaste aspekten av apputveckling, men de är nödvändiga för att du ska kunna arbeta med de data som du, dina kollegor och dina kunder är intresserade av.Connectors might not feel like the coolest part of app development, but they are essential to working with data that you, your colleagues, and your customers care about. För data som lagras lokalt istället för i molnet använder du en gateway som tillhandahåller en tillförlitlig anslutning mellan PowerApps och datakällan.For data that is stored on-premises rather than in the cloud, you use a gateway to provide a reliable connection between PowerApps and your data source. Gatewayen är placerad på en lokal dator och kommunicerar med PowerApps.The gateway sits on an on-premises computer and communicates with PowerApps.

Datakällor och anslutningsappar för PowerApps

Microsoft Common Data ServiceMicrosoft Common Data Service

Common Data Service gör det enkelt att integrera affärsdata från flera olika källor.The Common Data Service makes it easy to integrate business data from multiple sources. Tjänsten använder Common Data Model som inkluderar många entiteter som är gemensamma för appar och affärsprocesser, t.ex. entiteter som Kontakt, Produkt och Försäljningsorder.The service features a common data model that includes many entities common to apps and business processes: entities like Contact, Product, and Sales Order. Tjänsten lagrar data på ett skalbart och tillförlitligt sätt och gör informationen tillgänglig så att fler program kan använda den.The service stores the data in a scalable and reliable way, and makes the data available so that multiple applications can use it. Programmen kan vara appar som du skapar i PowerApps, andra Microsoft-program eller program från tredje part.The applications can be apps that you build in PowerApps, other Microsoft applications, or third party applications. På bilden nedan visas en del av entiteten Kontakt i web.powerapps.com.The image below shows a portion of the Contact entity in web.powerapps.com.

Kontakt-entiteten i PowerApps

Microsoft Dynamics 365Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 är en molntjänst med specialbyggda appar med vilka du kan adressera specifika affärsbehov som säljstöd, drift eller kundtjänst.Dynamics 365 is a cloud service with purpose-built apps that enable you to address specific business needs like sales automation, operations, or customer service. I PowerApps delar du appar i AppSource. De användare som du delar med kan visa och köra dessa appar i Dynamics 365 och på mobila enheter.In PowerApps, you share apps into AppSource, then users you share with view and run those apps in Dynamics 365, as well as on mobile devices. Fördelen med att ha apparna i Dynamics 365 är att du har ett ställe där du kan köra alla appar – från skapare i din organisation, från Microsoft och från tredje part.The advantage of having the apps in Dynamics 365 is that you have one place to run all your business apps - from creators in your organization, from Microsoft, and from third parties.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft AppSourceMicrosoft AppSource

AppSource är även det ställe där du lätt kan hitta och utvärdera appar från dina kollegor, från Microsoft och från våra partners.AppSource is the place to easily find and evaluate apps from your colleagues, and from Microsoft and our partners. När du delar en app från PowerApps kan göra du den tillgänglig i AppSource.When you share an app from PowerApps, you make it available in AppSource. Du kan välja att göra den tillgänglig enbart för personer i organisationen, eller så kan du göra den allmänt tillgänglig.You can choose to make it available just for people in your organization, or you can make it available publicly.

Microsoft AppSource

Nu har du lite mer information om alla delarna i PowerApps och relaterade tekniker.Now you have a little more information about all the parts of PowerApps, and related technologies. Känn inte att du måste memorera listan, eftersom vi kommer att fortsätta att fördjupa dina kunskaper inom alla områden i den här kursen.Don't feel like you have to memorize the list, because we will continue to deepen your knowledge on each of the parts throughout this course. Efter detta följer en introduktion till vad du har för alternativ till att skapa appar.Next up is an introduction to the options you have for creating apps.

En snabb inblick i hur du kan skapa apparA quick look at creating apps

Nu när du lärt dig grunderna för PowerApps är det dags för en snabb genomgång av hur du kommer igång med appar.Now that you know the basics of PowerApps, let's jump into a quick tour of how to get started with apps. Vi ska titta på exempelappar, skapa appar från en mall, använda delade appar och skapa appar från en datakälla.We'll look at sample apps, creating apps from a template, using shared apps, and creating apps from a data source. I nästa avsnitt ska vi ta itu med mer praktiska exempel på hur du kan skapa appar.In the next topic, we will get more hands-on with app creation.

Kolla in några exempelapparCheck out some sample apps

I web.powerapps.com har du tillgång till flera exempelappar som du kan använda i din webbläsare.In web.powerapps.com, you'll be greeted with several sample apps that you can use in your web browser. Genom att utforska dessa appar får du en snabb uppfattning om vad du kan göra och hur PowerApps kan hjälpa ditt företag.Explore these apps to get a quick sense of what's possible and how PowerApps can help your business.

PowerApps-exempelappar

Varje exempelapp är avsedd för ett visst syfte, t.ex. att hantera en budget, kontrollera en plats eller spåra tjänstbiljetter.Each sample app is designed for a specific purpose, such as managing a budget, inspecting a site, or tracking service tickets. De här apparna innehåller exempeldata som är tänkta att inspirera dig att tänka vidare.These apps contain sample data to inspire your thinking. Den här appen illustrerar hur ett golvföretag kan hjälpa sina representanter att leverera korrekta och omedelbara kostnadsuppskattningar när de besöker kunderna på plats.This app illustrates how a flooring company could help service representatives deliver accurate and immediate cost estimates when visiting customer locations.

PowerApps-exempelapp för golvläggning

Skapa en app från en mallCreate an app from a template

En annan bra sätt du kan börja på är genom att bygga en app från en mall.Another good way to start is by building an app from a template. Mallar är enkelt uttryckt exempelappar som du kan öppna för att bättre förstå hur de är uppbyggda.Templates are basically sample apps that you can open to understand how they are put together. De använder exempeldata genom vilka du kan få en uppfattning om vad du kan göra, och när du öppnar dem i PowerApps Studio ser du rent konkret hur en app är uppbyggd.They use sample data to help you get a sense of what's possible, and opening them in PowerApps Studio will help you see hands-on how an app is built. Observera att mallar för tillfället bara är tillgängliga i PowerApps Studio för Windows för – inte i PowerApps Studio för webben.Note that templates are available only in PowerApps Studio for Windows at this time, not PowerApps Studio for web.

PowerApps-appmall

När det t.ex. gäller mallen Budgetspårare kan du skapa en app som hjälper dig att spåra budgeten för projekt och händelser, med anpassade kategorier, enkel inmatning och visuell information som tydligt visar driftkostnaderna.For example, with the Budget Tracker template, you can create an app that helps you track the budget for projects and events, with custom categories, easy data entry, and visuals that clearly show expenditures.

PowerApps-budgetspårarmall

Använda delade apparUse shared apps

Om din grupp har startats med hjälp av PowerApps, så har kanske andra personer redan delat appar med dig.If your team has started using PowerApps, people might have shared apps with you already. När personer delar appar med dig visas de i AppSource, och även i Dynamics 365, om du har valt att inkludera dem där.When people share apps with you, they show up in AppSource and also in Dynamics 365 if you choose to include them there. Om du är en bidragsgivare till dessa appar, visas de även i web.powerapps.com.If you're a contributor to those apps, they also show up in web.powerapps.com.

PowerApps-delning

Skapa en app från en datakällaCreate an app from a data source

Skapa appar i PowerApps Studio för webben eller PowerApps Studio för Windows.Create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows. Du kommer att kunna ansluta till datakällor och börja skapa appar i ett visuellt designprogram.You'll be able to connect to data sources and start composing apps in a visual designer.

PowerApps-app från data

Ett bra sätt att komma igång på är att generera en app från dina egna data.A great way to get started is to generate an app from your own data. Dirigera bara PowerApps till önskad datakälla (t.ex. en SharePoint-lista) och ser hur PowerApps automatiskt skapar en treskärmsapp med vilken du kan bläddra i listan, visa detaljinformation och redigera data.Just point PowerApps at the data source of your choice (for example, a SharePoint list) and watch as PowerApps automatically builds a three-screen app for browsing the list, viewing detailed records, and editing data. Sedan kan du börja anpassa appen tills den ser ut och fungerar exakt som du vill ha den.You can then start customizing this app to look and behave exactly how you want. Vi ska se hur den följande appen skapas i nästa avsnitt.We will see how the following app is created in the next topic.

PowerApps-treskärmsapp

Du kan även skapa program från grunden och lägga till alla delar efter hand, men det enklaste sättet att lära sig PowerApps är att starta med ett exempel eller en mall, eller ansluta till datakällan och låta PowerApps generera appen för dig.You can also build applications from scratch and add all the pieces as you go, but the easiest way to learn about PowerApps is to start with a sample or a template, or connect to your data source and have PowerApps generate the app for you. Du kan spinna vidare och låta fantasin löpa. Det kommer att bli mer av den varan senare i kursen!Then you can branch out and let your imagination run wild—there will be plenty of that later in the course! I nästa avsnitt får du lära dig hur du skapar en app från data.In the next topic, you will learn how to generate an app from data.

Skapa din första appCreate your first app

Du är nu bekant med alla delar av PowerApps och alternativen för att skapa appar, så det är dags att verkligen skapa en app.You're now familiar with all the parts of PowerApps and the options for creating apps, so it's time to actually build an app. För det här avsnittet vi ska generera en telefonapp från en SharePoint Online-lista, men du kan använda data från många andra källor, inklusive Excel, molntjänster som SalesForce och lokala källor som SQL Server.For this topic, we'll generate a phone app from a SharePoint Online list, but you could use data from lots of other sources, including Excel, cloud services like Salesforce, and on-premises sources such as SQL Server.

Anslut till en datakällaConnect to a data source

Det första steget i genereringen av en app från data är att välja vilken PowerApps Studio som ska användas, och sedan ansluta till din datakälla.The first step in generating an app from data is to choose which PowerApps Studio to use, then connect to your data source. I web.powerapps.com klickar eller trycker du på Ny app och väljer sedan om du vill använda PowerApps Studio för Windows eller PowerApps Studio för webben.In web.powerapps.com, click or tap New app, then choose whether to use PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for web.

Kom igång med web.powerapps.com

I PowerApps Studio har du möjlighet att starta från data, från en mall eller från start.In PowerApps Studio you have the option of starting from data, from a template, or from scratch. Vi bygger en telefonapp för en SharePoint-lista, så under SharePoint klickar eller trycker du därför på Telefonlayout.We're building a phone app for a SharePoint list, so under SharePoint click or tap Phone layout.

Telefonapp från SharePoint-lista

Genererade appar baseras alltid på en enskild lista eller tabell (du kan lägga till mer data i appen senare).Generated apps are always based on a single list or table (you can add more data to the app later). Följande tre skärmar visar processen för att ansluta till listan Golvbeläggningsuppskattningar i SharePoint Online.The next three screens take you through the process of connecting to the Flooring Estimates list in SharePoint Online.

Ansluta till SharePoint Online-lista

När du har klickat på Anslut börjar PowerApps generera appen.After you click Connect, PowerApps starts to generate the app. PowerApps kan dra olika slags slutsatser om dina data, och därigenom generera en användbar app som utgångspunkt.PowerApps makes all sorts of inferences about your data so that it generates a useful app as a starting point.

Utforska den genererade appenExplore the generated app

Succé!Success! Din nya treskärmsapp öppnas i PowerApps Studio.Your new three screen app opens in PowerApps Studio. Alla appar som genereras av data har samma skärmuppsättning:All apps generated from data have the same set of screens:

 • Skärmen för bläddring: här bläddrar du och sorterar, filtrerar och uppdaterar data som hämtats från listan, och lägger till objekt genom att klicka på plusikonen (+).The browse screen: where you browse, sort, filter, and refresh the data pulled in from the list, as well as add items by clicking the (+) icon.
 • Skärmen för information: här visar du detaljerad information om ett objekt, och kan välja att ta bort eller redigera objektet.The details screen: where you view more detail about an item, and can choose to delete or edit the item.
 • Skärmen för att redigera/skapa: här kan du redigera ett befintligt objekt eller skapa ett nytt.The edit/create screen: where you edit an existing item or create a new one.

I det vänstra navigeringsfältet kan du klicka eller trycka på en ikon i det övre högra hörnet för att växla till miniatyrvisning.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

Växla vyer

Klicka eller tryck på varje miniatyr om du vill visa kontrollerna på den skärmen.Click or tap each thumbnail to view the controls on that screen.

Den genererade appen

Klicka eller tryck påClick or tap pilen Starta förhandsgranskning av app i det övre högra hörnet, så körs appen.in the top right to run the app. Om du navigerar i appen ser du att den innehåller alla data från listan och att den ger en bra standardupplevelse.If you navigate through the app, you see that it includes all the data from the list and provides a good default experience.

Wow, det var enkelt!Wow, that was pretty easy! På ett par minuter lärde du dig att ansluta till en datakälla, generera en app och bekantade dig med PowerApps Studio och de tre appskärmarna.In a few minutes you learned how to connect to a data source, generate an app, and get acquainted with PowerApps Studio and the three app screens. I senare avsnitt kommer du att få se hur du anpassar genererade appar.In later sections, you'll see how to customize generated apps. I nästa ämne går vi igenom det här avsnittet av kursen och gör dig redo för framtida lektioner.In the next topic we review this section of the course and get you ready for future lessons.

Granska det här avsnittetReview this section

Låt oss göra en snabb genomgång av vad du lärt dig i det första avsnittet.Let's do a quick review of what you learned in the first section.

PowerApps är en samling programtjänster och appar som fungerar tillsammans så att du snabbare och enklare ska kunna skapa och dela anpassade branschspecifika program.PowerApps is a collection of software services and apps that work together to fundamentally transform and accelerate how you build and share custom line of business applications.

PowerApps ansluter till de molntjänster och datakällor som du redan använder, vilket ger dig möjlighet att snabbt skapa appar som passar specifika behov utifrån de kunskaper du redan har.PowerApps connects to the cloud services and data sources you're already using, giving you the ability to quickly build apps that suit specific needs - building on skills you already have. Du kan dela appar direkt med dina kollegor via webben, surfplattor och mobila enheter.You can share apps instantly with your co-workers across the web, tablets, and mobile devices. PowerApps är integrerat med Microsoft Flow, vilket gör det möjligt att utlösa arbetsflöden direkt från apparna.PowerApps also integrates with Microsoft Flow, making it possible to trigger workflows from within apps. Det är många komponenter som tillsammans bildar PowerApps och det finns en uppsättning relaterade tekniker som gör PowerApps ännu mer kraftfullt.There are several components that make up PowerApps and a set of related technologies that make it even more powerful.

Det enklaste sättet att komma igång med PowerApps är att köra exemplen, experimentera med mallarna och generera appar utifrån dina egna data.The easiest way to get started with PowerApps is to run the samples, play around with the templates, and generate apps from your own data. Du har sett hur du kan generera en app baserat på en SharePoint-lista.You have seen how to generate an app based on a SharePoint list. Nu har du en solid bas och du kommer att kunna bygga och dela ut appar på nolltid.You now have a solid base, and you will be building and sharing out apps in no time.

Vad står på tur?What's Next?

Grattis!Congratulations! Du har avslutat den första delen av guidad utbildning för PowerApps.You have finished the first section of PowerApps Guided Learning. Oavsett hur mycket erfarenhet du hade från början, hoppas vi att du nu har en tydlig bild av vad PowerApps är och hur du kan börja skapa appar.Regardless of how much experience you began with, we hope you now have a very clear picture of what PowerApps is and how you can start creating apps. Vi har inkluderat vissa användbara resurser och nedladdningar nedan, men du bör definitivt ta en titt på fler guidade utbildningar.We've included some useful resources and downloads below, but you should definitely take a look at more of Guided Learning. Du kan nu välja vad du ska göra härnäst:At this point, you can choose where to go next:

Båda avsnitten visar hur du genererar och anpassar en app.Both sections show how to generate and customize an app. SharePoint-avsnittet innehåller lite mer information om den genererade appen, och i Common Data Service-avsnittet beskrivs mer avancerade anpassningar.The SharePoint section has a bit more information on the generated app, and the Common Data Service section includes more complex customizations. Du kan naturligtvis kan du gå igenom båda avsnitten, välj bara var du vill starta.Of course you can go through both sections, just pick a place to start.

PowerApps-resurserPowerApps resources

PowerApps-nedladdningarPowerApps downloads

Grattis!

Du har slutfört avsnittet Kom igång i Microsoft PowerApps Guidad utbildning.You've completed the Getting started section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

Du har lärt dig att...

Nästa självstudiekurs

Skapa en app från SharePointCreating an app from SharePoint

Deltagare

 • Michael Blythe
 • olprod
 • Tibor Sipos