Hantera apparManaging apps

Dela appar med kollegor och andra och kontrollera vilken version av en app som används och delas.Share apps with colleagues and others, and control which version of an app is used and shared. Arbeta med behållare för appar, anslutningar och andra resurser.Work with containers for apps, connections, and other resources.

You will learn how to...

Dela dina apparShare your apps

Det är bra att kunna skapa appar som adresserar dina egna affärsbehov, men det är ännu bättre att kunna dela dessa appar med andra.It's great to build apps that address your own business needs, but the real magic of PowerApps comes from sharing those apps with others. Nu när du vet hur du skapar en app ska vi i det här avsnittet lära dig hur du delar den.Now that you know how to build an app, in this topic you will learn how to share it. Du kan dela en app med specifika användare eller grupper, eller kan du dela den med hela organisationen.You can share an app with specific users or groups, or you can share it with your entire organization. När du delar en app med någon kan de köra den från Dynamics 365 i en webbläsare eller via PowerApps Mobile för Windows, iOS eller Android.When you share an app with someone, they can run it from Dynamics 365 in a browser or in PowerApps Mobile for Windows, iOS, or Android. Om du ger någon deltagarrättigheter så kan den personen också uppdatera appen.If you give someone contributor permissions, they can also update the app.

Förbered för att dela en appPrepare to share an app

Du måste spara en app i molnet innan du kan dela den med någon.You must save an app to the cloud before you can share it with anyone. Ge appen ett meningsfullt namn och en beskrivning, så att användarna förstår vad din app handlar om och enkelt kan välja den från en lista.Give the app a meaningful name and description, so people know what your app is about and can easily pick it out from a list. I PowerApps Studio klickar eller trycker du på Fil och anger sedan en beskrivning.In PowerApps Studio, click or tap File, then enter a description.

Appbeskrivning

Var medveten om att de ändringar du gör i en delad app går vidare till de personer som du delat den med så snart du sparar ändringarna.Be aware that any changes you make to a shared app will flow through to the people you shared it with as soon as you save the changes. Detta kan vara bra om du förbättrar appen, men kan även påverka andra om du tar bort eller avsevärt ändrar på funktioner.This can be great if you improve the app, but can also impact others if you remove or significantly change features.

Dela en appShare an app

På en appanel i web.powerapps.com klickar du på knappen med tre punkter (.In web.powerapps.com, on an app tile, click the ellipsis (. .. .) och klickar sedan på Dela..), and then click Share.

Dela en app från web.powerapps.com

Härifrån kan du dela en app och även styra appversionshanteringen, som vi tar upp i nästa avsnitt.From here, you can share an app and also control app versioning, which we'll cover in the next topic. Ange de användare och grupper som du vill dela appen med och vilken roll var och en av dem ska ha – Användare eller Deltagare.Specify the users and groups to share the app with and what role they should each have - User or Contributor. Klicka eller tryck för att Spara.Click or tap Save.

Välj användare och grupper

Om du väljer att meddela användare via e-post får alla du delat appen med ett e-postmeddelande med en länk till Dynamics 365.If you choose to notify users via email, everyone you shared the app with receives an email with a link to Dynamics 365. Appdeltagare får också en länk till web.powerapps.com. Om någon inte följer länken till Dynamics 365 så visas inte appen för dem där.App contributors also receive a link to web.powerapps.com. If someone doesn't follow the link to Dynamics 365, the app will not show up for them there. Den kommer att finnas i AppSource, men de måste själva lägga till den i Dynamics 365.It will be in AppSource, but they'll have to add it to Dynamics 365 themselves.

App i Dynamics 365

Behörigheter och licensieringPermissions and licensing

Vi kommer inte att gå in närmare på behörigheter och licensiering, men vi vill beskriva några av grunderna som relateras till delning:We're not going to get into detail about permissions and licensing, but we want to cover a couple of basics related to sharing:

  • Användare och deltagare behöver behörigheter till alla anslutningar och gatewayer som en delad app använder.Users and contributors need permissions to any data connections and gateways that a shared app uses. Vissa behörigheter medföljer appen implicit, men andra måste beviljas explicit.Some permissions come along implicitly with the app, but others must be explicitly granted.
  • Om appen använder Common Data Service-entiteter måste användare och deltagare ha åtkomst till Common Data Service-databasen.If the app uses Common Data Service entities, users and contributors need access to the Common Data Service database. Deltagare behöver också en PowerApps "P2"-licens om de direkt arbetar med entiteter.Contributors also need a PowerApps "P2" license if they work directly with entities.

Att dela appar är enkelt och är ett bra sätt att ta en app som du tycker är användbar och göra den tillgänglig för personer i din organisation.Sharing apps is easy, and it's a great way to take an app that you find useful and make it available to people across your organization. I nästa avsnitt kommer vi att förklara hur du kontrollerar vilken version av en app som är aktiv, när du använder och delar denna app.In the next topic we'll explain how to control which version of an app is active when you use and share the app.

Versionshantering av apparVersion your apps

Om något går fel eller om du av misstag sparar en ändring i en app, kan det vara bra att veta att du kan få hjälp genom PowerApps. PowerApps sparar en historik över de ändringar du gör i de appar som sparas i molnet.If something goes wrong or you save a change to an app you shouldn't have, it's good to know that PowerApps can help you out. For apps that are saved in the cloud, PowerApps keeps a history of the changes that you make. Du kan visa de versioner som har sparats och återställa din app till en tidigare version om så behövs.You can view the versions that are saved and restore your app to a previous version if necessary. Du bör dock tänka på att om appen delas mellan olika personer så får även dessa personer den återställda versionen.Be aware that if the app is shared, the people you shared with also receive the restored version.

Versionshantering av en appHow to version an app

På en appanel i web.powerapps.com klickar du på knappen med tre punkter (.In web.powerapps.com, on an app tile, click the ellipsis (. .. .) och klickar sedan på Information..), and then click Details.

Få tillgång till appversionen genom att klicka på informationen

Härifrån kan du kontrollera appversionshanteringen och även dela en app, vilket vi beskrev i föregående avsnitt.From here, you can control app versioning and also share an app, which we covered in the previous topic. Om du vill gå tillbaka till en tidigare version av en app klickar du på Återställ för versionen i fråga (version 3 i det här exemplet) och bekräftar genom att klicka på Återställ igen.To move back to a previous version of an app, click Restore for the appropriate version (version 3 in the example), and click Restore again to confirm. Som du ser i exemplet När du har återställt version 3 behandlar PowerApps, som du ser i detta exempel, detta som en ny version (version 5 i det här exemplet), istället för att bara skriva över version 4.As you see in the example, after you restore to version 3, PowerApps treats this as a new version (version 5 in the example), rather than just overwriting version 4.

Återgå till en tidigare appversion

Versionshantering kan vara användbart om du behöver återställa en tidigare version av en app. Tänk på detta om du skulle stöta på problem med någon av dina appar.Versioning can be very helpful if you need to restore a previous version of an app, so keep it in mind if you run into any issues with your apps. Nu när du vet hur du kan dela dina appar och återställa dem vid behov, så går vi vidare till det avslutande avsnittet vad gäller apphantering i den här kursen, nämligen miljöhanteringen.Now that know how to share your apps and restore them if necessary, we'll move on to the last aspect of app management in this course - managing environments.

MiljöerEnvironments

Om du har följt med i kursen så här långt, har du ägnat tid åt att arbeta i web.powerapps.com. Oavsett om du känner till det eller ej så har du hela tiden arbetat i en specifik miljö.If you have followed along with the course so far, you've spent some time working in web.powerapps.com. Whether you knew it or not, you have been working in a specific environment the whole time. En miljö är helt enkelt en gruppering av appar och andra resurser (mer om detta snart).An environment is simply a grouping of apps and other resources (more on this in a minute). Om du tittar på det övre högra hörnet i skärmen i web.powerapps.com så ser du en nedrullningsbar meny som visar din aktuella miljö.Look at the upper right of the screen in web.powerapps.com, and you see a drop-down menu that shows your current environment.

Miljöväljare

Om PowerApps är nytt för dig så kanske du bara har standardmiljön just nu.If you are new to PowerApps, you might have only the default environment at this point. Klicka eller knacka på menyn för att se om det finns andra miljöer tillgängliga.Click or tap the menu to see if there are other environments available.

Varför använda miljöer?Why use environments?

En miljö är en behållare för program och andra resurser, som t.ex. dataanslutningar och flöden från Microsoft Flow.An environment is a container for apps and other resources, like data connections and flows from Microsoft Flow. Det är ett sätt att gruppera objekt baserat på affärskrav.It's a way to group things based on business requirements. Det finns många anledningar till att skapa fler miljöer utöver standardmiljön:There are several reasons to create additional environments beyond the default one:

  • Separat apputveckling efter avdelning: i en stor organisation kan varje avdelning arbeta i olika miljöer.Separate app development by department: in a large organization, each department could work in a different environment.
  • Stöd för ALM (Application Lifecycle Development): du kan ha separata miljöer för appar i utveckling och appar som du redan har slutfört och delat.Support application lifecycle management (ALM): you could have separate environments for apps in development and apps that you have already finished and shared.
  • Hantera dataåtkomst: varje miljö kan ha en egen Common Data Service-databas och andra dataanslutningar som är specifika för miljön (dvs. de delas inte mellan miljöer).Manage data access: each environment can have its own Common Data Service database, and other data connections are specific to the environment (i.e. they're not shared across environments).

Det gäller att komma ihåg att miljöer endast är relevanta för appskapare och PowerApps-administratörer.One thing to keep in mind is that environments are relevant only to app creators and PowerApps admins. När du delar en app till en användare kör användaren bara appen så länge som denne har rätt behörigheter.When you share an app to a user, that user just runs the app as long as they have the right permissions. Användaren behöver inte bry sig om vilken miljö appen kom ifrån.They don't have to worry about what environment it came from.

Skapa en miljöCreate an environment

Hittills i den här kursen har vi fokuserat på appskapare, men miljöer skapas och hanteras av administratörer.So far in this course, we have focused on app creators, but environments are created and maintained by admins. Om du inte är administratör kan denna information fortfarande vara användbar när du pratar med din administratör om hur du konfigurerar miljöer.If you're not an admin, this information can still be helpful when you talk to your admin about setting up environments. I PowerApps administrationscenter klickar eller trycker du på Miljöer och sedan på Ny miljö.In the PowerApps admin center, click or tap Environments then New environment. På skärmen Ny miljö ange du ett namn för miljön, väljer en region, väljer om du vill skapa en Common Data Service-databas för miljön och klickar eller trycker på Skapa en miljö.On the New environment screen, enter a name for the environment, select a region, select whether to create a Common Data Services database for the environment, and click or tap Create an environment.

Skapa en miljö

Det var allt, nu har du en ny miljö att arbeta i.That's it, you now have a new environment to work in. Om du går tillbaka till web.powerapps.com kommer du att se den i den nedrullningsbara meny över miljöer.If you go back to web.powerapps.com, you will see it in the environments drop-down menu.

Hantera åtkomst till en miljöManage access to an environment

Du har åtkomst till en miljö om du är:You have access to an environment if you are:

  • En Miljöadministratör: du har fullständig behörighet i miljön.An Environment Admin: you have full permissions in the environment.
  • En Miljöskapare: du kan se alla appar, skapa appar och arbeta med Common Data Service (andra behörigheter gäller).An Environment Maker: you can see all apps, create apps, and work with the Common Data Service (other permissions apply).

Som administratör beviljar du åtkomst till en miljö från fliken Miljöer. Klicka eller tryck först på en miljö.As an admin, you grant access to an environment from the Environments tab. First, click or tap an environment. För att lägga till någon (en Miljöskapare i det här exemplet) klickar du eller trycker på Miljö roller sedan på Miljöskapare.To add someone (an Environment Maker in this example), click or tap Environment roles then Environment Maker. Därifrån kan du lägga till användare eller grupper i rollen och klicka på Spara.From there, add users or groups to the role and click Save.

Hantera miljöåtkomst

Du förstår nu fördelarna med miljöer, hur du skapar dem och beviljar åtkomst till dem.You now understand the benefits of environments, and how to create them and grant access to them. Även om du inte har en administratörsroll är det bra att känna till hur detta fungerar.Even if you're not in an admin role, it's helpful to know how this works. Därmed avslutar vi detta avsnitt om att hantera appar och du är nu väl förberedd för nästa avsnitt, "Hantera data", som fokuserar på Common Data Service.This brings us to the end of the Managing apps section, and you're well prepared to move on to the next section, "Managing data", which focuses on the Common Data Service.

Congratulations!

Du har slutfört avsnittet Hantera appar i Microsoft PowerApps Guidad utbildning.You've completed the Managing apps section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

You learned how to...

Next Tutorial

Hantera dataManaging data

Contributors

  • Michael Blythe
  • olprod
  • Tibor Sipos