Hantera dataManaging data

Förstå hur du lagrar och utformar Common Data Service.Understand how to store and model data in the Common Data Service. Definiera entiteter som mappar till dina affärsdata och processer och utöka den gemensamma datamodellen med anpassade entiteter.Define and use entities that map to your business data and processes, and extend the common data model with custom entities. Kontrollera åtkomsten till entiteter med hjälp av rollbaserad säkerhet.Use role-based security to control access to entities. Arbeta med data direkt i tjänsten och i Excel.Work with data directly in the service, and in Excel.

Du kommer lära dig att...

Common Data ServiceThe Common Data Service

Data är själva hjärtat i affärsprogram och -processer – data från Excel, från lokala datakällor som SQL Server och molnkällor som Salesforce och SharePoint Online.Data is at the heart of business applications and processes - data from Excel, from on-premises sources like SQL Server, and cloud sources like Salesforce and SharePoint Online. Data kan vara relaterade till kunder, försäljning, anställda och mycket annat, men det gemensamma temat är att data är avgörande för ditt företag och att de spelar en viktig roll i apparna som du skapar i PowerApps.Data can be related to customers, sales, employees, and many other things, but the common theme is that data is crucial to your business, and it plays a key role in the apps you build in PowerApps. Hittills i kursen har du sett och arbetat med olika typer av datakällor och vi introducerade tidigare tjänsten Microsoft Common Data Service.You have seen and worked with different types of data sources so far in the course, and we introduced the Microsoft Common Data Service earlier. I det här avsnittet ska vi ägna lite tid åt de närmare detaljerna, förklara fördelarna och visa hur du använder tjänsten.In this section, we'll spend some time getting into the details, explaining the benefits, and showing you how to use the service.

Förstå tjänstenUnderstanding the service

Vi orienterar oss med hjälp av ett par diagram.Let's get oriented with a couple of diagrams. Du har kanske sett det första diagrammet förr – det visar komponenterna i Microsofts plattform för affärsprogram.You might have seen the first diagram before - it shows the components of the Microsoft business application platform. Du är naturligtvis bekant med PowerApps vid det här laget, men du kanske även har använt Microsoft Flow, Power BI eller andra komponenter.You're obviously acquainted with PowerApps by this point, but you might have also used Microsoft Flow, Power BI, or other components. Det du ser är att Common Data Service, anslutningsappar och gatewayer är relevanta för alla dessa komponenter.What you see is that the Common Data Service and connectors and gateways are relevant for all of these components. Just nu används Common Data Service främst med PowerApps och Microsoft Flow, men den blir tillgänglig för andra komponenter så småningom.Right now, the Common Data Service is used primarily with PowerApps and Microsoft Flow, but it will be available for other components in time.

Diagram över affärsplattform

När du nu vet var Common Data Service passar in kan vi titta på dess delar.Now that you understand where the Common Data Service fits in, let's look at its parts. Tänk på Common Data Service som en hierarki.Think of the Common Data Service as a hierarchy. På den lägsta nivån lagrar tjänsten data på ett skalbart och tillförlitligt sätt och gör dem tillgängliga så att fler program kan använda dem.At the bottom level, the service stores data in a scalable and reliable way, and makes the data available so that multiple applications can use it. Nästa nivå är Common Data Model som innehåller många entiteter som används i program och affärsprocesser: entiteter som Konto, Kontakt, Produkt och Försäljningsorder.The next level is the common data model that includes many entities used in applications and business processes: entities like Account, Contact, Product, and Sales Order. Du kan utöka standardentiteterna och skapa anpassade för att uppfylla dina affärsbehov.You can extend the standard entities and create custom ones to meet your business needs.

Arkitekturdiagram över Common Data Service

En entitet är bara en kombination av de metadata som beskriver den (fältnamn, datatyper och så vidare) och de data som du lagrar i den.An entity is just a combination of the metadata that describes it (field names, data types, and so on) and the data that you store in it. Om du känner till Access eller någon annan databas, liknar en entitet mycket en tabell.If you know Access or another database, an entity is very much like a table. Vi ska återkomma till entiteter i nästa avsnitt, men nu ska vi behandla fördelarna med att arbeta med entitetsdata i Common Data Service:We will get into entities more in the next topic, but for now consider the benefits of working with entity data in the Common Data Service:

 • Lätt att hantera: Både metadata och data lagras i molnet.Easy to manage: Both the metadata and data are stored in the cloud. Du behöver inte oroa dig över hur de lagras.You don't need to worry about the details of how they're stored.
 • Lätt att dela: Du kan enkelt dela data med dina kollegor eftersom PowerApps hanterar behörigheter.Easy to share: You can easily share data with your colleagues because PowerApps manages the permissions.
 • Lätt att skydda: Data lagras säkert så att användarna enbart kan se dem om du ger dem åtkomst.Easy to secure: Data is securely stored so that users can see it only if you grant them access. Rollbaserad säkerhet gör att du kan styra åtkomsten till entiteter för olika användare inom din organisation.Role-based security allows you to control access to entities for different users within your organization.
 • Omfattande metadata: Datatyper och relationer utnyttjas direkt inom PowerApps.Rich metadata: Data types and relationships are leveraged directly within PowerApps. Definieringen av en fälttyp-URL kommer till exempel att presentera dina data som en hyperlänk i din app.For example, defining a field type URL will present your data as a hyperlink within your app.
 • Produktivitetsverktyg: Entiteter är tillgängliga i tillägg för Microsoft Excel och Outlook för att öka produktiviteten och säkerställa att dina data är tillgängliga.Productivity tools: Entities are available within the add-ins for Microsoft Excel and Outlook to increase productivity, and ensure your data is accessible.
 • Listrutor: Inkludera listrutor från en omfattande standarduppsättning för att tillhandahålla snabba nedrullningsbara listrutor i dina enheter och appar.Picklists: Include picklists from a rich set of standard picklists to provide quick drop downs within your entities and apps.

Skapa en Common Data Service-databasCreate a Common Data Service database

Du skapar en Common Data Service-databas i en miljö.You create a Common Data Service database in an environment. Du har lärt dig om miljöer tidigare i kursen, så här kommer bara en snabb sammanfattning: en miljö är en behållare för appar och andra resurser, t.ex. Common Data Service.You learned about environments earlier in the course, so just a quick recap: an environment is a container for apps and other resources, like the Common Data Service. Varje miljö kan ha en instans av tjänsten som är kopplad till den.Each environment can have one instance of the service associated with it. Följ dessa steg om du är miljöadministratör och vill lägga till tjänsten i en miljö.If you are an Environment Admin, and you want to add the service to an environment, follow these steps.

Klicka på Skapa databas på fliken Start.From the Home tab, click Create Database.

Common Data Service, skapa databas

Ange om du vill begränsa åtkomsten till databasen och klicka sedan på Skapa min databas.Specify whether you want to restrict access to the database, then click Create my database.

Common Data Service, ange åtkomst

När processen är klar kan du se alla standardentiteter som ingår i den gemensamma datamodellen.When the process is complete, you see all the standard entities that are included in the common data model. Vissa av dem som visas nedan.Some of them are shown below.

Common Data Service, standardentiteter

Vissa delar av det här avsnittet kan vara okänd information för dig om du inte har arbetat med databaser tidigare.Some of this topic might have been unfamiliar territory if you haven't worked with databases before. Men det allmänna konceptet är enkelt: Common Data Service tillhandahåller ett säkert och tillförlitligt sätt att lagra data och behandla dessa data i vanliga entiteter som Konto, Kontakt, Produkt och Försäljningsorder.But the general concept is pretty straightforward: the Common Data Service provides a secure and reliable way to store data and to treat that data in terms of common entities like Account, Contact, Product, and Sales Order. I nästa avsnitt ska vi fördjupa oss mer i entiteter.In the next topic, we'll dive a deeper into entities.

Förstå Common Data Service-entiteterUnderstand Common Data Service entities

I den första delen av det här avsnittet introducerade vi dig till Common Data Service, som innehåller en gemensam datamodell (Common Data Model).In the first topic in this section, we introduced you to the Common Data Service, which includes a common data model. Modellen innehåller i sin tur entiteter.The model in turn contains entities. Entiteter är samlingar med delade data som man kan ändra, lagra, hämta och interagera med.Entities are chunks of shared data that can be modified, stored, retrieved, and interacted with. Här kommer du att lära du dig mer om entiteter, fält och datatyper.In this topic, you'll learn more about entities, fields, and data types.

StandardentiteterStandard entities

Den gemensamma datamodellen har en uppsättning standardentiteter som täcker en stor mängd vanliga affärsbehov.The common data model comes with a set of standard entities that cover a range of common business needs. Vissa av standardentiteterna visas här nedan.Some of the standard entities are shown below.

Common Data Service, standardentiteter

Entiteterna är grupperade i kategorier så det är enkelt att se vilka som vanligtvis arbetar tillsammans i en lösning.The entities are grouped into categories so it's easy to see which ones typically work together in a solution.

Funktionell gruppFunctional group BeskrivningDescription
KundtjänstCustomer Service Kundtjänstentiteter hanterar problem från dina kunder, inklusive spårning, eskalering och dokumentation.The Customer Service entities manage issues from your customers, including tracking, escalation, and documentation.
GrundFoundation Grundentiteter innehåller information som är relevant för nästan alla andra entitetsgrupper.The Foundation entities contain information that is relevant to nearly every other entity group. Den här gruppen innehåller entiteter som adress och valuta.This group contains entities such as Address and Currency.
Personer, organisationer och grupperPeople, Organizations, and Groups Dessa entiteter omfattar en omfattande uppsättning personer och organisationer som du kan interagera med, inklusive anställda och leverantörer, bidragsgivare, frivilliga, fans, studenter och familjer.These entities encompass a rich set of people and organizations that you might interact with, including employees, contractors, donors, volunteers, fans, alumni, and families.
InköpPurchasing Med inköpsentiteter kan du skapa inköpslösningar.The Purchasing entities let you create purchasing solutions.
FörsäljningSales Med försäljningsenheter kan du skapa slutpunkt till slutpunkt-försäljningslösningar för att spåra leads och affärsmöjligheter, följa upp med kontakter, acceptera och leverera beställningar och skicka fakturor.The Sales entities let you create end-to-end sales solutions, from tracking leads and opportunities, to following through with contacts, accepting and delivering orders, and sending invoices.

Fält och datatyperFields and data types

Varje entitet innehåller en uppsättning standardfält som du inte kan ändra eller ta bort.Each entity contains a set of default fields that you can't change or delete. Vissa av fälten, som Kontakt-ID, är specifika för en entitet.Some of those fields, like Contact ID, are specific to an entity. Andra, som Skapad datum och tid, är gemensamma för alla entiteter.Others, like Created on date time, are common to all entities. Du kan utöka standardentiteter genom att lägga till fält.You can extend standard entities by adding fields. Klicka eller tryck bara på Lägg till fält och specificera det nya fältets egenskaper.Just click or tap Add field and specify the new field's properties.

Kontaktentitetens fält och datatyper

Om du behöver en entitet som är helt annorlunda, (d.v.s. att utökning av en standardentitet inte räcker), skapar du en anpassad entitet.If you need an entity that is completely different (i.e. extending a standard entity isn't enough), you create a custom entity. Vi tar upp detta i nästa avsnitt.We will cover that in the next topic.

Varje fält i en entitet har en datatyp, som Tal.The fields in an entity each have a data type, like Number. Att ha olika datatyper, snarare än en enda allmän datatyp, är användbart eftersom det låter dina appar gör alla möjliga sorters smarta saker.Having different data types, rather than a single generic data type is helpful because it lets your apps to do all sorts of cool things. Om du till exempel har ett fält av typen Tal kan dina appar använda ett skjutreglage när en användare redigerar detta fält.For example, when you have a field of type Number, your apps can use a slider control when a user edits that field. Du kan välja bland mer än ett dussin olika datatyper – följande lista visar några representativa typer:You can choose from more than a dozen data types - the following list shows some representative types:

 • Grundläggande typer, som Text och TalBasic types, like Text and Number
 • Mer komplexa typer, som E-post och TelefonMore complex types, like Email and Phone
 • Specialtyper, som Uppslag (för att skapa relationer) och Listruta (för en fast uppsättning värden för ett fält)Special types, like Lookup (for creating relationships) and Picklist (to hold a fixed set of values for a field)

Arbeta med entiteterWorking with entities

När du öppnar en entitet ser du mycket information och många åtgärder som du kan utföra.When you open an entity, you see a lot of information and several actions that you can take. Vi ska helt kort titta på flikarna som är tillgängliga och de åtgärder som du kan vidta för att hantera entitetsdata.We'll briefly look at the tabs that are available, and the actions you can take to manage entity data.

Entitetsflikar

 • Fält: se fält och datatyper och lägga till fält, enligt vad som beskrivits här ovan.Fields: see fields and data types, and add fields, all of which we discussed above.
 • Nyckel: det fält som identifierar varje rad i en entitet, som Kontakt-ID för Kontaktentiteten.Key: the field that identifies each row in an entity, like Contact ID for the Contact entity.
 • Relationer: anslutningar mellan relaterade entiteter som Produkt och Produktkategori.Relationships: connections between related entities like Product and Product category. Vi kommer att se ett exempel i nästa avsnitt.We'll see an example in the next topic.
 • Fältgrupper: används för att kontrollera olika beteenden, som vilka fält som automatiskt ska visas när du skapar en appskärm i PowerApps.Field groups: used to control various behaviors, like which fields to automatically show when you create an app screen in PowerApps.
 • Data: sök exempeldata och egna data efter att de har importerats.Data: browse sample data and your own data after it's imported.

Entitetsåtgärder

 • Öppna i Excel: om du har PowerApps-tillägget installerat kan du använda det här alternativet för att utforska och redigera dina data i Excel.Open in Excel: if you have the PowerApps add-in installed, use this option to explore and edit your data in Excel.
 • Importera data: importera data från Excel- och CSV-filer.Import data: bring in data from Excel and CSV files.
 • Exportera data: exportera data till en Excel-fil.Export data: export data to an Excel file.
 • Exportera mall: exportera en entitets struktur till en Excel-fil så att du kan fylla i filen och importera den tillbaka till entiteten.Export template: export the structure of an entity to an Excel file so you can populate the file and import it back into the entity.
 • Inställningar och Ta bort: inte tillgängligt för standardenheter.Settings and Delete: not available for standard entities.

Ansluta till en standardentitet i PowerApps StudioConnecting to a standard entity in PowerApps Studio

Nu när du vet vad entiteter är ska vi titta på hur du ansluter till Kontaktentiteten i PowerApps Studio.Now that you understand what entities are, we'll look at how to connect to the Contact entity in PowerApps Studio. Klicka på Ny och klicka sedan på Telefonlayout under Common Data Service.Click New, then under Common Data Service, click Phone layout. Du ser tillgängliga dataanslutningar till vänster och listan över entiteter till höger.You see available data connections on the left and the list of entities on the right. Prova med att ansluta på egen hand och skapa en app från entiteten.Try connecting on your own, and generate an app from the entity.

Ansluta till entitet i PowerApps Studio

I nästa avsnitt visar vi hur du skapar anpassade entiteter, liksom relationer mellan entiteter.In the next topic, we'll show you how to create custom entities, as well as relationships between entities.

Skapa anpassade entiteterCreate custom entities

Common Data Service har utformats för alla våra företagskunder, från de minsta butikerna till de största organisationerna.The Common Data Service is designed for all our business customers, from the smallest shops to the largest enterprises. Den gemensamma datamodellen innehåller en uppsättning standardentiteter som adresserar många vanliga företagsscenarier. Och som du såg i det föregående avsnittet kan du utöka de standardenheterna om så behövs.The common data model includes a set of standard entities that address many common business scenarios, and you saw in the previous topic that you can extend those standard entities if necessary. Men ibland kan du behöva något helt annat för att lösa de problem som är specifika för ditt företag.But sometimes you need something completely different to solve problems specific to your business. I sådana fall behöver du en anpassad entitet, och i det här avsnittet visar vi dig hur du skapar en sådan.In that case you need a custom entity, and we'll show you how to build one in this topic.

Det finns två sätt att skapa en entitet på:There are two ways to create an entity:

 • Skapa entiteten från början.Create the entity from scratch. Det är vad vi ska göra i det här avsnittet.This is what we'll do in this topic.
 • Skapa en entitet som är baserad på en annan entitet genom att kopiera entitetens fält och inställningar, men inte dess data.Create an entity that is based on another entity, by copying the fields and settings of that entity, but not its data.

Skapa en entitet från börjanCreating an entity from scratch

I det här exemplet skapar vi en anpassad entitet, som vi kallar Produktgranskning, från början.For this example, we'll create a custom entity called Product review, from scratch. Börja med att klicka på Ny entitet på fliken Entiteter.To start, on the Entities tab click New Entity. Ange ett entitetsnamn (utan blanksteg eller specialtecken), ett visningsnamn och en meningsfull beskrivning.Enter an Entity name (no spaces or special characters), a friendly Display name, and a meaningful Description. Klicka på Nästa.Then click Next.

Ny entitet

På nästa skärm ser du de fem standardfält som alla standardentiteter och anpassade entiteter innehåller.On the next screen, you see the five default fields that all standard and custom entities contain. Lägg till dina egna fält genom att klicka på Lägg till fält.Click Add field to start adding your own.

Standardentitetsfält

I det här exemplet lägger vi till fyra fält:For this example, let's add four fields:

 • Granskningsdatum, vilket är ett obligatoriskt datumfält.Review Date, which is a date field, and is required.
 • Produktklassificering, vilket är ett obligatoriskt heltalsfält.Product Rating, which is an integer field, and is required. Vi skulle kunna använda en listruta här, där du skulle kunna specificera ett begränsat antal värden (t.ex. 1-5), men vi ska hålla det på en enkel nivå tills vidare.We could use a picklist here that allows you to specify only certain values (like 1-5), but we'll keep it simple right now.
 • Granskarens namn, vilket är ett valfritt textfältReviewer Name, which is a text field, and isn't required
 • Granskarens kommentar, vilket också är ett valfritt textfält.Reviewer Comment, which is a text field, and also isn't required.

När du är nöjd med resultatet klickar du på Skapa.When you're happy with the entity, click Create. När enheten har skapats innehåller den inte några data.When the entity is created, it doesn't have any data in it. Vi visar dig hur du kan importera data i nästa avsnitt.We'll show how to import data in the next topic.

Anpassade entitetsfält

Skapa en relation mellan två entiteterCreating a relationship between two entities

Eftersom vi vill associera varje granskning till en viss produkt måste vi skapa en relation mellan entiteten produktgranskning och entiteten Produkt.Because we want to associate each review with a particular product, we need to create a relationship between the Product review entity and the Product entity. Klicka på Ny relation på fliken Relationer i produktgranskningsentiteten.In the Product review entity, on the Relationships tab, click New relationship. Välj sedan en Relaterad entitet, ange ett Namn, ett Visningsnamn och en Beskrivning.Then select a Related entity, and enter a Name, a Display name, and a Description. Skapa relationen genom att klicka på Spara.Click Save to create the relationship.

Skapa en relation mellan entiteter

Ansluta till en anpassad entitet i PowerApps StudioConnecting to a custom entity in PowerApps Studio

Du ansluter till en anpassad entitet i PowerApps Studio precis på samma sätt som när du ansluter till en standardentitet.Connecting to a custom entity in PowerApps Studio is just like connecting to a standard entity. Klicka på Ny och klicka sedan på Telefonlayout under Common Data Service.Click New, then under Common Data Service, click Phone layout. Du ser tillgängliga dataanslutningar till vänster och listan över entiteter till höger.You see available data connections on the left and the list of entities on the right.

Ansluta till entitet i PowerApps Studio

I nästa avsnitt visar vi dig hur du hanterar data i Common Data Service.In the next topic, we'll show you how to manage data in the Common Data Service.

Hantera entitetsdataManage entity data

I det här avsnittet tar vi upp datahantering i Common Data Service.In this topic, we'll cover data management in the Common Data Service. Vi har berört import och export av data i andra avsnitt, men här ska vi titta närmare på hur du arbetar med data i Excel.We have touched on importing and exporting data in other topics, but we'll spend more time now on working with data in Excel.

Importera data från Excel eller CSVImport data from Excel or CSV

I det här exemplet ska vi importera data från Excel till entiteten Produktgranskning som vi skapade i förra avsnittet.In this example, we'll import data from Excel into the Product review entity that we created in the last topic. Du kan även importera data från CSV-filer, vilket är ett vanligt format för dataöverföring.You can also import data from CSV files, which is a common format to move data around. Här är en påminnelse om hur entiteten ser ut. Det markerade området är vad vi ska fokusera på i det här avsnittet.Here's a reminder of what the entity looks like; the highlighted area is what we'll focus on in this topic.

Entiteten Produktgranskning

Klicka på Importera data i en entitet och gå sedan till den fil du vill importera från.In an entity, click Import data, then navigate to the file you want to import from. Klicka på Visa mappning och se till att kolumnerna i Excel-filen har associerats till rätt fält i entiteten.Click Show mapping and make sure the columns in the Excel file are associated with the right fields in the entity. När du är nöjd med mappningarna klickar du på Spara ändringar.When you're happy with the mappings, click Save changes. Klicka på Importera när du är tillbaka på huvudimportskärmen.Back on the main import screen, click Import.

Importera data från Excel

Exportera data till ExcelExport data to Excel

Exportera data om du behöver ha åtkomst till dem utanför Common Data Service.Export data if you need access to it outside the Common Data Service. Klicka på Exportera data och vänta sedan på att zip-filen ska genereras.In an entity, click Export Data, and then wait for the zip file to be generated. Öppna zip-filen och se exporterade data.Open the zip file and you see the exported data. Exportera data till ExcelExport data to Excel

Exportera en mall till ExcelExport a template to Excel

Förutom att hämta data kan du hämta en mall.In addition to downloading data, you can download a template. En mall är en Excel-fil med en struktur som matchar en entitets fält, men inte dess data.A template is an Excel file with a structure that matches the fields of an entity, but without the data. När du har hämtat mallen fyller du den manuellt eller automatiskt, och importerar tillbaka den i tjänsten.After you download the template, you populate it manually or programmatically, and import it back into the service. Klicka på Exportera mall i en entitet och ange sedan vilka fält du vill ha (i det här exemplet är ett fält valt).In an entity, click Export Template, then specify the fields you want (in this case I selected a single field). Klicka på Exportera till Excel och vänta sedan på att Excel-filen ska genereras.Click Export to Excel, and then wait for the Excel file to be generated. Öppna Excel-filen och du ser den exporterade mallen med de fält du har valt.Open the Excel file and you see the exported template with the fields you selected.

Exportera en mall till Excel

Öppna och arbeta med data i ExcelOpen and work with data in Excel

Avslutningsvis ska vi titta på alternativet Öppna i Excel.The last thing we'll look at is the Open in Excel option. Om du har PowerApps-tillägget installerat kan du använda det här alternativet för att utforska och redigera dina data i Excel.If you have the PowerApps add-in installed, you can use this option to explore and edit your data in Excel. Klicka på Öppna i Excel, i en entitet.In an entity, click Open in Excel, then open the file. Aktivera redigering, varvid tillägget upprättar en live-anslutning till entiteten i tjänsten och fyller i arbetsboken.Enable editing, then the add-in establishes a live connection to the entity in the service and populates the workbook. Du kan redigera direkt i arbetsboken och lägga till och ta bort rader.You edit directly in the workbook, and can add and delete rows. Spara ändringarna genom att klicka på Publicera.Click Publish to save changes. Du kan också uppdatera data och kontrollera att du har en uppdaterad kopia. Du kan också filtrera data, vilket är särskilt användbart om en entitet innehåller stora mängder data.You can also refresh data to make sure you have an up-to-date copy; and filter data, which is especially handy if an entity has a lot of data in it.

Öppna i Excel

Med detta avrundar vi avsnittet om hur man hanterar data i Common Data Service – importera, exportera och arbeta med data i Excel.That wraps up the topic on managing data in the Common Data Service—importing, exporting, and working with data in Excel. I nästa avsnitt tar vi upp datasäkerhet.In the next topic, we'll talk about managing data security.

Common Data Service-säkerhetCommon Data Service security

I det här avsnittet tar vi upp säkerheten i Common Data Service.In this topic, we'll cover security in the Common Data Service. Tjänsten använder ett rollbaserat system för att ge användare behörighet till data.The service uses a role-based system to grant users permissions to data. Säkerhetsmodellen är en hierarki, där varje nivå representerar olika åtkomstnivåer.The security model is a hierarchy, with each level representing a different level of access. På den lägsta nivån finns individuella behörigheter att skapa, läsa, uppdatera och ta bort för en enskild entitet.At the lowest level are individual create, read, update, and delete permissions on a single entity. En samling av dessa behörigheter på entitetsnivå bildar en behörighetsuppsättning.A collection of these entity-level permissions forms a permission set. En eller flera behörighetsuppsättningar kan sedan användas av en roll.One or more permission sets can then be used by a role. Det finns en roll på den översta nivån som omfattar alla behörigheter som behövs av en användare eller en grupp av användare.A role is at the top level - encompassing all the permissions needed by a user or a group of users.

Förstå roller och behörighetsuppsättningarUnderstanding roles and permission sets

Mestadels under den här kursen har vi fokuserat på powerapps.com och PowerApps Studio.In most of this course, we've focused on powerapps.com and the PowerApps Studio. I det här avsnittet kommer vi att vara i PowerApps administrationscenter.In this topic, we will be in the PowerApps admin center. Om du klickar på en miljö i administrationscentret så ser du under Säkerhet flikarna Miljöroller (som vi har tittat på i ett tidigare avsnitt), Användarroller och Behörighetsuppsättningar.If you click on an environment in the admin center, under Security you see tabs for Environment roles (whch we looked at in a previous topic), User roles and Permission sets. Som standard finns det två användarroller :By default, there are two user roles:

 • Databasägare är en administrativ roll som ger fullständig åtkomst till alla entiteter.Database Owner is an administrative role that gives full access to all entities.
 • Organisationsanvändare är den standardroll som tilldelas alla användare.Organization user is the default role assigned to all users. Denna roll ger alla användare åtkomst till entiteter som innehåller offentliga data.This role provides all users access to entities that contain public data.

Administrationscentrets användarroller

Som standard finns det två behörighetsuppsättningar för varje entitetBy default there are two permission sets for each entity

 • Underhåll ger fullständig kontroll: skapa, läsa, uppdatera och ta bort behörigheter.Maintain gives full control: create, read, update, and delete permissions.
 • Visa ger endast skrivskyddad åtkomst.View gives read-only access.

Följande bild visar standardbehörighetsuppsättningarna för Konto-entiteten.The following image shows the default permission sets for the Account entity.

Administrationscentrets behörighetsuppsättningar

I videon visar vi hur du kan skapa fler roller och behörighetsuppsättningar så att du kan aktivera detaljerad åtkomst för dina program.In the video, we show you how to create additional roles and permission sets so you can enable fine-grained access for your applications. Vi skapar behörighetsuppsättningen Underhåll produktgranskning som ger fullständig åtkomst till den anpassade entitet som vi skapade i ett tidigare avsnitt och rollen Granska appägare som vi tilldelade behörighetsuppsättningen till.We create a Maintain product review permission set that gives full access to the custom entity we created in an earlier topic and a ReviewApp Owner role that we assign the permission set to.

Begränsa åtkomsten till en databasRestrict access to a database

När vi skapade en databas i ett tidigare avsnitt behöll vi standardvärdet öppen åtkomst till databasen.When we created a database in an earlier topic, we stayed with the default of open access to the database. För att ändra åtkomst går du till fliken Databas, klickar på Begränsa åtkomst, och bekräftar sedan att du vill göra ändringen.To change the access, on the Database tab click Restrict access, and then confirm that you want to make the change.

Begränsa databasåtkomst

I begränsat läge måste varje användare ha en eller flera roller som tilldelats dem.In restricted mode, every user must have one or more role assigned to them. En roll kan konfigureras för en viss position inom ditt företag och tilldelas en person som är i denna position.A role can be set up for a given position within your company, and assigned to any person who is in that position. Användarna kan också automatiskt läggas till en roll baserat de på Azure Active Directory-grupper som de tillhör.Users can also be automatically added to a role based on the Azure Active Directory groups they belong to.

SammanfattningWrapping it up

Säkerhet kan vara en komplex fråga, men kom bara ihåg hierarkin med behörigheter.Security can be a complex topic, but just remember the hierarchy of permissions. Det börjar med att skapa, läsa, uppdatera och ta bort behörigheter på en entitet, vilken kan utforma behörighetsuppsättningar, som sedan tilldelas till roller.It starts with create, read, update, and delete permissions on an entity, which can form permission sets, which are then assigned to roles. Det är ett flexibelt system som gör att du kan kontrollera dataåtkomst på ett ganska detaljerat sätt.It's a flexible system that enables you to control data access in a fairly granular way.

Därmed avslutar vi detta avsnitt om Common Data Service och även den här guidade utbildningen.Well, this brings us to the end of our section on the Common Data Service and also the end of this Guided Learning course. Vi hoppas att du har haft nytta av den och lärt dig mycket – du får gärna ge oss feedback, och är välkommen tillbaka eftersom vi planerar att lägga till mer innehåll så småningom.We hope you've enjoyed it and learned a lot - let us know if you have any feedback, and check back because we plan to add content over time. Om du vill ha mer detaljerad information på en gång kan du gå till Dokumentation om PowerApps.For more in-depth content right now, check out the PowerApps documentation.

Grattis!

Du har slutfört avsnittet Hantera data i Microsoft PowerApps Guidad utbildning.You've completed the Managing data section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

Du har lärt dig att...

Deltagare

 • Michael Blythe
 • olprod
 • Tibor Sipos