Översikt över hur du skapar appar i PowerAppsOverview of creating apps in PowerApps

PowerApps är en utvecklingsplattform med hög produktivitet för företagsappar som har tre huvudkomponenter:PowerApps is a high-productivity development platform for business apps, and it has three major components:

  • Appar för arbetsytor börjar med din användarupplevelse och skapar ett mycket anpassat gränssnitt med en tom arbetsyta som kan anslutas till 200 valfria datakällor.Canvas apps start with your user experience, crafting a highly tailored interface with the power of a blank canvas and connecting it to your choice of 200 data sources. Du kan skapa appar för arbetsytor för webb-, mobil- och surfplatteprogram.You can build canvas apps for web, mobile, and tablet applications.
  • Modelldrivna appar börjar med din datamodell och byggs upp utifrån dina kärnaffärsdata och processer i Common Data Service för att modellera formulär, vyer och andra komponenter.Model-driven apps start with your data model – building up from the shape of your core business data and processes in the Common Data Service to model forms, views, and other components. Modelldrivna appar genererar automatiskt fantastiska dynamiska användargränssnitt som passar många enheter.Model-driven apps automatically generate great UI that is responsive across devices.
  • Common Data Service är dataplattformen som medföljer PowerApps och gör att du kan lagra och modellera affärsdata.Common Data Service is the data platform that comes with PowerApps and allows you to store and model business data. Det är plattformen där Dynamics 365-programmen har skapats. Om du är Dynamics-kund finns dina data redan i Common Data Service.It's the platform on which Dynamics 365 applications are built; if you’re a Dynamics customer, your data is already in the Common Data Service.

Du kan enkelt prova att skapa din första app.It's easy and simple to try building out your first app. Vi har ett 30-dagars utvärderingsabonnemang och ett kostnadsfritt community-abonnemang. Ta reda på vilket alternativ som passar dig bäst och sätt igång.We have a 30-day trial plan and a free community plan; find out which one is best for you and get started.

Appar för arbetsytorCanvas apps

Appar för arbetsytor ger dig flexibilitet att anpassa användarupplevelsen och gränssnittet som du vill.Canvas apps give you the flexibility to arrange the user experience and interface the way you want it. Låt din kreativitet och ditt affärssinne styra hur du vill att dina appar ska se ut och användas.Allow your creativity and business sense to guide how you want your apps to look and feel.

Du kan börja skapa din app med de Microsoft-verktyg som har tillgång till dina data, till exempel:You can start to build your app from Microsoft tools where your data lives, such as:

Det är enkelt att skapa en app för arbetsytor. Med hjälp av PowerApps kan du hitta eller skapa din app på flera olika sätt:Creating a canvas app is easy; with PowerApps, you can find or create your app in several ways:

Modelldrivna apparModel-driven apps

När du skapar en modelldriven app kan du använda kraften i Common Data Service för att snabbt konfigurera dina formulär, affärsregler och processflöden.When you create a model-driven app, you can use all of the power of the Common Data Service to rapidly configure your forms, business rules, and process flows. Du skapar en modelldriven app från PowerApps-platsen.You create a model-driven app from the PowerApps site.

Det är enkelt att komma igång med modelldrivna appar och du kan börja med följande avsnitt:Getting started with model-driven apps is simple, and you can begin with these topics:

Common Data ServiceCommon Data Service

Med Common Data Service kan du lagra och hantera data säkert i en uppsättning standardentiteter och anpassade entiteter. Du kan även lägga till fält till dessa entiteter när du behöver dem.The Common Data Service allows you to securely store and manage data within a set of standard and custom entities, and you can add fields to those entities when you need them.

Det är enkelt att komma igång med Common Data Service.Getting started with the Common Data Service is easy. Du kan till exempel börja med de här objekten:For example, you can start with these items:

Appar för arbetsytor och modelldrivna artefakterCanvas and model-driven artifacts

Vi slår samman upplevelserna med arbetsytor och modelldrivna artefakter, men dessa artefakter är relevanta för både arbetsyteappar och modelldrivna appar.While we merge the experiences of canvas and model-driven apps, these artifacts will be relevant for either canvas apps or model-driven apps.

ArtefaktArtifact ApptypApp Type
Entitet > VyerEntity > Views ModelldrivenModel-driven
Entitet > VyerEntity > Forms ModelldrivenModel-driven
Entitet > InstrumentpanelerEntity > Dashboards ModelldrivenModel-driven
AnslutningarConnections ArbetsytaCanvas
GatewayerGateways ArbetsytaCanvas
Anpassade anslutningsapparCustom connectors ArbetsytaCanvas
Appar > ImporteraApps > Import ArbetsytaCanvas

När du har skapat din app kan du dela den med dina gruppmedlemmar.After you build your app, you can share it with your team members.