Låt kunderna provköra din app för arbetsytor på AppSourceLet customers test drive your canvas app on AppSource

Är du intresserad av att skapa appar för arbetsytor i PowerApps?Are you passionate about building canvas apps in PowerApps? Vill du dela en app för arbetsytor med kunder?Do you want to share a canvas app with customers? AppSource.com har nu stöd för PowerApps Test Drive-lösningar så att du kan dela appar med kunder och generera leads för ditt företag.AppSource.com supports PowerApps Test Drive solutions as a way for you to share apps with customers and generate leads for your business.

Vad är en Test Drive-lösning?What is a Test Drive solution?

Med en Test Drive-lösning kan kunderna prova en verklig app utan att registrera sig för en PowerApps-prenumeration eller installera några program.A Test Drive solution enables your customers to try out a real app, without signing up for a PowerApps plan or installing any applications. Kunder kan enkelt logga in till AppSource.com med sina Azure Active Directory (AAD)-konton och köra appen i en webbläsare.Customers just sign into AppSource.com using their Azure Active Directory (AAD) account and run the app in a web browser. Utan Test Drive kan kunder bara läsa om din app eller titta på en video som beskriver den.Without Test Drive, customers can only read about your app or watch a video that describes it. Med Test Driver får kunderna en bättre uppfattning av hur din lösning är och vilken funktionalitet din app har.With Test Drive, customers get a better idea of what your solution is and what functionality your app has. Och de får erfarenhet av att använda appen.And they have the experience of actually using the app. Kunderna får inte insyn il hur din app har skapats, så din immateriella egendom är skyddad.Customers won't be able to look under the hood to see how your app is built, so your intellectual property is protected. Vi samlar in och delar lead-information för användare som startar Test Drive-appen för att hjälpa dig att utveckla din verksamhet.We collect and share lead information for users that launch your Test Drive app to help you grow your business.

Här följer exempel på en app-lista på AppSource.com:Here is the example of an app listing on AppSource.com:

Exempel på AppSource-listaSample AppSource listing

Genom att markera länken Kostnadsfri utvärderingsversion från applistan ovan startas den associerade PowerApps Test Drive-appen direkt i webbläsaren:Selecting the Free Trial link from the app listing above launches the associated PowerApps Test Drive app directly within the user's browser:

Webbspelare för exempelapp

Hur skapar jag en Test Drive-lösning?How do I build a Test Drive solution?

Att skapa en app för en Test Drive-lösning är precis som att skapa en app i PowerApps, men du använder inbäddade data i stället för externa dataanslutningar.Building an app for a Test Drive solution is just like building any app in PowerApps, but you use embedded data instead of external data connections. Med inbäddade data minskar hinder för att distribuera appen till kunden, så det är väldigt enkelt för dem att testa den. Den fullständiga lösningen som slutligen levereras till kunder innehåller normalt dataanslutningar, men inbäddade data fungerar bra för en Test Drive-lösning.Using embedded data reduces the barrier of deploying the app to your customer, so there is zero friction for them to try it out. The full solution that you ultimately distribute to customers typically includes data connections, but embedded data works well for a Test Drive solution.

PowerApps stöder internt utvecklande av appar med inbäddade data så att du bara behöver använda exempeldata för din app.PowerApps natively supports building apps with embedded data, so you just need sample data for your app to use. Dessa data ska sparas i en Excel-fil som en eller flera tabeller.This data should be captured in an Excel file as one or more tables. I PowerApps hämtar du sedan data från Excel-tabeller till appen och arbetar med den där, i stället för via en extern anslutning.In PowerApps, you then pull the data from the Excel tables into the app and work with it there, rather than through an external connection. Processen i tre steg nedan visar hur du hämtar data och använder dessa data i din app.The three-step process below shows you how to pull data in and use that data in your app.

Steg 1: Importera data till appenStep 1: Import data into the app

Anta att du har en Excel-fil med två tabeller: SiteInspector och SitePhotos.Assume you have an Excel file with two tables: SiteInspector and SitePhotos.

Excel-tabeller som ska importeras

Importera de två tabellerna till PowerApps med hjälp av alternativet Lägga till statiska data till din app.Import these two tables into PowerApps by using the option Add static data to your app.

Lägga till statiska data till din app

Du har nu tabellerna som datakällor i din app.You now have the tables as data sources in your app.

Excel-tabeller som importerade datakällor

Steg 2: Hantering av skrivskyddade och läs-och scenarierStep 2: Handling read-only and read-write scenarios

De data du har importerat är statiska, därmed skrivskyddade.The data you imported is static, therefore read-only. Om din app är skrivskyddad (d.v.s. den visar bara data för användaren), refererar du tabellerna direkt i appen.If your app is read-only (i.e. it only displays data to the user), reference the tables directly in the app. Till exempel om du vill komma åt fältet Rubrik i tabellen SiteInspector, ska du använda SiteInspector.Title i formeln.For example, if you want to access the Title field in the SiteInspector table, use SiteInspector.Title in your formula.

Om din app inte är skrivskyddad, hämtar du först data från varje tabell till en samling, vilket är en tabelldatastruktur i PowerApps.If your app is read-write, first pull the data from each table into a collection, which is a tabular data structure in PowerApps. Arbeta sedan med samlingen i stället för tabellen.Then work with the collection rather than the table. För att hämta data från tabellen SiteInspector och SitePhotos i samlingen SiteInspectorCollect och SitePhotosCollect:To pull data from the SiteInspector and SitePhotos tables into the SiteInspectorCollect and SitePhotosCollect collections:

ClearCollect( SiteInspectorCollect; SiteInspector );; 
ClearCollect( SitePhotosCollect; SitePhotos )

Formeln rensar båda samlingarna och samlar in data från varje tabell till rätt samling:The formula clears both collections, then collects data from each table into the appropriate collection:

Om du nu vill komma åt fältet Rubrik ska du använda SiteInspectorCollect.Title i formeln.Now if you want to access the Title field, use SiteInspectorCollect.Title in your formula.

Steg 3: Lägga till, uppdatera och ta bort data i din appStep 3: Add, update, and delete data in your app

Du har sett hur du läser data direkt och från en samling. Nu ska vi visa dig hur du lägger till, uppdaterar och tar bort data i en samling:You've seen how to read data directly and from a collection; now we'll show you how to add, update, and delete data in a collection:

För att lägga till en rad i en samling, använd Collect( DataSource, Item, ... ):To add a row to a collection, use Collect( DataSource, Item, ... ):

Collect( SiteInspectorCollect;
  {
    ID: Value( Max( SiteInspectorCollect; ID ) + 1 );
    Title: TitleText.Text;
    SubTitle: SubTitleText.Text;
    Description: DescriptionText.Text
  }
)

För att uppdatera en rad i en samling, använd UpdateIf (DataSource, Condition1, ChangeRecord1 [, Condition2, ChangeRecord2,...]) :To update a row in a collection, use UpdateIf( DataSource, Condition1, ChangeRecord1 [, Condition2, ChangeRecord2, ...] ):

UpdateIf( SiteInspectorCollect;
  ID = record.ID;
  {
    Title: TitleEditText.Text;
    SubTitle: SubTitleEditText.Text;
    Description: DescriptionEditText.Text
  }
)

För att ta bort en rad från en samling, använd RemoveIf( DataSource, Condition [, ...] ):To delete a row from a collection, use RemoveIf( DataSource, Condition [, ...] ):

RemoveIf( SiteInspectorCollect; ID = record.ID )

Anteckning

Samlingar behåller endast data medan appen körs; alla ändringar tas bort när appen är stängd.Collections hold data only while the app is running; any changes are discarded when the app is closed.

Sammanfattningsvis kan du skapa en version av din app med inbäddade data, vilket simulerar upplevelsen av att din app ansluter till externa data.In summary, you can create a version of your app with embedded data, which simulates the experience of your app connecting to external data. När dessa data är inbäddade är du redo att publicera den här appen som en Test Drive-lösning på AppSource.com.After the data is embedded, you will be ready to publish this app as a Test Drive solution on AppSource.com.

Hur lägger jag till min Test Drive-lösning på AppSource.com?How do I list my Test Drive solution on AppSource.com?

Nu när din app är klar, är det dags att publicera den till AppSource.com.Now that your app is ready, it's time to publish it to AppSource.com. För att starta processen slutför du ansökningsformuläret på PowerApps.com.In order to start this process, please complete the application form on PowerApps.com.

När du ansöker får du ett e-postmeddelande med instruktioner om hur du skickar in din app som ska publiceras på AppSource.com.Once you apply you will receive an email with instructions on how to submit your app to be published on AppSource.com. Här kan du hämta dokumentation om hela slutpunkt till slutpunkt-processen.The onboarding documentation that captures the full end-to-end process can also be downloaded here.