Funktionen Defaults i PowerAppsDefaults function in PowerApps

Returnerar standardvärdena för en datakälla.Returns the default values for a data source.

BeskrivningDescription

Använd Defaults-funktionen för att fylla i ett formulär i förväg, vilket gör det lättare att fylla i.Use the Defaults function to pre-populate a data entry form, making it easier to fill.

Den här funktionen returnerar en post som innehåller standardvärdena för datakällan.This function returns a record that contains the default values for the data source. Om en kolumn inom datakällan inte har ett standardvärde kommer denna egenskap att saknas.If a column within the data source doesn't have a default value, that property won't be present.

Det varierar hur mycket standardinformation datakällorna ger, ibland kan de inte ge någon alls.Data sources vary in how much default information they provide, including not providing any at all. När du arbetar med en samling eller en datakälla som inte stöder standardvärden returnerar Defaults-funktionen en empty-post.When you work with a collection or another data source that doesn't support default values, the Defaults function will return an empty record.

Du kan kombinera funktionen Defaults med funktionen Patch för att skapa en post.You can combine the Defaults function with the Patch function to create a record.

SyntaxSyntax

Defaults( DataSource )Defaults( DataSource )

  • DataSource – Krävs.DataSource – Required. Den datakälla för vilken du vill ha standardvärden.The data source for which you want default values.

ExempelExamples

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Defaults( Scores )Defaults( Scores ) Returnerar standardvärden för Scores-datakällan.Returns the default values for the Scores data source. {score: 0}{ Score: 0 }