Funktionerna First, FirstN, Last och LastN i PowerAppsFirst, FirstN, Last, and LastN functions in PowerApps

Returnerar en tabells första eller sista uppsättning med poster.Returns a table's first or last set of records.

BeskrivningDescription

Funktionen First returnerar den första posten i en tabell.The First function returns the first record of a table.

Funktionen FirstN returnerar den första uppsättningen poster i en tabell. Det andra argumentet anger antalet poster som ska returneras.The FirstN function returns the first set of records of a table; the second argument specifies the number of records to return.

Funktionen Last returnerar den sista posten i en tabell.The Last function returns the last record of a table.

Funktionen LastN returnerar den sista uppsättningen poster i en tabell. Det andra argumentet anger antalet poster som ska returneras.The LastN function returns the last set of records of a table; the second argument specifies the number of records to return.

First och Last returnerar en enda post.First and Last return a single record. FirstN och LastN returnerar en tabell, även om du endast anger en enda post.FirstN and LastN return a table, even if you specify only a single record.

Dessa funktioner kan inte delegeras när de används med en datakälla. Det är endast den första delen av datakällan som hämtas. Därefter tillämpas funktionen. Resultatet kanske inte är helt representativt. En varning visas vid redigeringen för att påminna dig om den här begränsningen och föreslå att du växlar till alternativ som kan delegeras där det är möjligt. Mer information finns i Översikt över delegering.

SyntaxSyntax

First( Table )First( Table )
Last( Table )Last( Table )

  • Table – obligatoriskt.Table - Required. Tabell som ska användas.Table to operate on.

FirstN( Table [; NumberOfRecords ] )FirstN( Table [; NumberOfRecords ] )
LastN( Table [; NumberOfRecords ] )LastN( Table [; NumberOfRecords ] )

  • Table – obligatoriskt.Table - Required. Tabell som ska användas.Table to operate on.
  • NumberOfRecords – Valfritt.NumberOfRecords - Optional. Antal poster som ska returneras.Number of records to return. Om du inte anger det här argumentet returnerar funktionen en post.If you don't specify this argument, the function returns one record.

ExempelExamples

Den här formeln returnerar den första posten från en tabell med namnet Employees:This formula returns the first record from a table named Employees:
First(Employees)First(Employees)

Den här formeln returnerar de sista 15 posterna i en tabell med namnet Employees:This formula returns the last 15 records from a table named Employees:
LastN(Employees; 15)LastN(Employees; 15)