Funktionerna Lower, Upper och Proper i PowerAppsLower, Upper, and Proper functions in PowerApps

Konverterar bokstäver i en textsträng till enbart gemener, versaler eller till rätt skiftläge.Converts letters in a string of text to all lowercase, all uppercase, or proper case.

BeskrivningDescription

Funktionerna Lower, Upper och Proper konverterar skiftläget för bokstäver i strängar.The Lower, Upper, and Proper functions convert the case of letters in strings.

 • Lower konverterar alla versaler till gemener.Lower converts any uppercase letters to lowercase.
 • Upper konverterar alla gemener till versaler.Upper converts any lowercase letters to uppercase.
 • Proper konverterar den första bokstaven i varje ord till versal om den är gemen och konverterar alla andra versaler till gemener.Proper converts the first letter in each word to uppercase if it's lowercase and converts any other uppercase letters to lowercase.

Alla tre funktionerna ignorerar tecken som inte är bokstäver.All three functions ignore characters that aren't letters.

Om du överför en enkel sträng är returvärdet den konverterade versionen av strängen.If you pass a single string, the return value is the converted version of that string. Om du överför en tabell med en enda kolumn som innehåller strängar, är det returnerade värdet en tabell med en kolumn med konverterade strängar.If you pass a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table of converted strings. Om du har en tabell med flera kolumner kan du omforma den till en tabell med en kolumn, så som beskrivs i Arbeta med tabeller.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

SyntaxSyntax

Lower( String )Lower( String )
Upper( String )Upper( String )
Proper( String )Proper( String )

 • String – Krävs.String - Required. Sträng som ska konverteras.The string to convert.

Lower( SingleColumnTable )Lower( SingleColumnTable )
Upper( SingleColumnTable )Upper( SingleColumnTable )
Proper( SingleColumnTable )Proper( SingleColumnTable )

 • SingleColumnTable – obligatoriskt.SingleColumnTable - Required. En tabell med en kolumn med strängar som ska konverteras.A single-column table of strings to convert.

ExempelExamples

En enkel strängSingle string

Exemplen i det här avsnittet använder en textinmatningskontroll med namnet Author som datakälla.The examples in this section use a text-input control, named Author, as their data source. Kontrollen innehåller strängen "E.The control contains the string "E. E.E. CummINGS".CummINGS".

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Lower( Author.Text )Lower( Author.Text ) Konverterar alla versaler i strängen till gemener.Converts any uppercase letters in the string to lowercase. "e."e. e.e. cummings"cummings"
Upper( Author.Text )Upper( Author.Text ) Konverterar alla gemener i strängen till versaler.Converts any lowercase letters in the string to uppercase. "E."E. E.E. CUMMINGS"CUMMINGS"
Proper( Author.Text )Proper( Author.Text ) Konverterar den första bokstaven i varje ord till versal om den är gemen och konverterar alla andra versaler till gemener.Converts the first letter of each word to uppercase if it's lowercase, and converts any other uppercase letters to lowercase. "E."E. E.E. Cummings"Cummings"

Tabell med en kolumnSingle-column table

Exemplen i det här avsnittet konverterar strängar från kolumnen Address i datakällan People, som innehåller följande data:The examples in this section convert strings from the Address column of the People data source, which contains this data:

Varje formel returnerar en tabell med en kolumn som innehåller de konverterade strängarna.Each formula returns a single-column table that contains the converted strings.

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Lower( ShowColumns( People; "Address" ) )Lower( ShowColumns( People; "Address" ) ) Konverterar alla bokstäver som är gemener till versaler.Converts any letter that's lowercase to uppercase.
Upper( ShowColumns( People; "Address" ) )Upper( ShowColumns( People; "Address" ) ) Konverterar alla bokstäver som är gemener till versaler.Converts any letter that's lowercase to uppercase.
Proper( ShowColumns( People; "Address" ) )Proper( ShowColumns( People; "Address" ) ) Konverterar den första bokstaven i ett ord som är gemen till versal och konverterar alla andra bokstäver som är versaler till gemener.Converts any first letter of a word that's lowercase to uppercase, and converts any other letter that's uppercase to lowercase.

Detaljerat exempelStep-by-step example

 1. Lägg till en textinmatningskontroll och ge den namnet Källa.Add a Text input control, and name it Source.
 2. Lägg till en etikett och ange egenskapen Text till följande funktion:Add a label, and set its Text property to this function:
  Proper(Source.Text)Proper(Source.Text)
 3. Tryck på F5 och skriv sedan WE ARE THE BEST!Press F5, and then type WE ARE THE BEST! i rutan Source.into the Source box.
  Etiketten visar We Are The Best!The label shows We Are The Best!