Funktionerna Abs, Exp, Ln, Power och Sqrt i PowerAppsAbs, Exp, Ln, Power, and Sqrt functions in PowerApps

Beräknar absoluta värden, naturliga logaritmer, kvadratrötter och resultaten av att upphöja e eller något annat tal till angivna potenser.Calculates absolute values, natural logarithms, square roots, and the results of raising e or any number to specified powers.

BeskrivningDescription

Funktionen Abs returnerar dess arguments icke-negativa värde.The Abs function returns the non-negative value of its argument. Om ett tal är negativt returnerar Abs motsvarande positiva tal.If a number is negative, Abs returns the positive equivalent.

Funktionen Exp returnerar e upphöjt till dess arguments potens.The Exp function returns e raised to the power of its argument. Det transcendentala talet e börjar med 2,7182818...The transcendental number e begins 2.7182818...

Funktionen Ln returnerar dess arguments naturliga logaritm (basen e).The Ln function returns the natural logarithm (base e) of its argument.

Power-funktionen returnerar ett tal upphöjt till en potens.The Power function returns a number raised to a power. Detta motsvarar användningen av ^ -operatorn.It is equivalent to using the ^ operator.

Sqrt-funktionen returnerar det tal som multiplicerat med sig självt är lika med sitt argument.The Sqrt function returns the number that, when multiplied by itself, equals its argument.

Om du skickar ett enskilt tal är returvärdet ett enskilt resultat som baseras på den anropade funktionen.If you pass a single number, the return value is a single result based on the function called. Om du skickar en tabell med en kolumn som innehåller tal, så blir returvärdet en resultattabell med en kolumn, med ett resultat för varje post i argumentets tabell.If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of results, one result for each record in the argument's table. Om du har en tabell med flera kolumner kan du omforma den till en tabell med en kolumn, så som beskrivs i Arbeta med tabeller.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Om ett argument resulterar i ett odefinierat värde blir resultatet blank.If an argument would result in an undefined valued, the result is blank. Detta kan t.ex. inträffa med kvadratrötter och logaritmer av negativa tal.This can happen, for example, with square roots and logarithms of negative numbers.

SyntaxSyntax

Abs(Number)Abs( Number )
Exp(Number)Exp( Number )
Ln(Number)Ln( Number )
Sqrt(Number)Sqrt( Number )

  • Number – obligatoriskt.Number - Required. Tal att arbeta med.Number to operate on.

Power(Base; Exponent)Power( Base; Exponent )

  • Base – obligatoriskt.Base - Required. Bastal som ska upphöjas.Base number to raise.
  • Exponent – obligatoriskt.Exponent - Required. Den exponent till vilken bastalet ska upphöjas.The exponent to which the base number is raised.

Abs(SingleColumnTable)Abs( SingleColumnTable )
Exp(SingleColumnTable)Exp( SingleColumnTable )
Ln(SingleColumnTable)Ln( SingleColumnTable )
Sqrt(SingleColumnTable)Sqrt( SingleColumnTable )

  • SingleColumnTable – obligatoriskt.SingleColumnTable - Required. En tabell med en kolumn med tal som ska behandlas.A single-column table of numbers to operate on.

ExempelExamples

Enskilt talSingle number

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Abs( -55 )Abs( -55 ) Returnerar talet utan ett minustecken.Returns the number without the negative sign. 5555
Exp(2)Exp( 2 ) Returnerar e upphöjt till potensen 2, eller e * e.Returns e raised to the power of 2, or e * e. 7,389056...7.389056...
Ln(100)Ln( 100 ) Returnerar den naturliga logaritmen (basen e) för talet 100.Returns the natural logarithm (base e) of the number 100. 4,605170...4.605170...
Power(5; 3)Power( 5; 3 ) Returnerar 5 upphöjt till potensen 3, eller 5 * 5 * 5.Returns 5 raised to the power of 3, or 5 * 5 * 5. 125125
Sqrt(9)Sqrt( 9 ) Returnerar det tal som när det multipliceras med sig självt ger resultatet 9.Returns the number that, when multiplied by itself, results in 9. 33

Tabell med en kolumnSingle-column table

I exemplen i det här avsnittet används en datakälla som heter ValueTable och som innehåller följande data:The examples in this section use a data source that's named ValueTable and that contains this data:

FormelFormula BeskrivningDescription ResultatResult
Abs( ValueTable )Abs( ValueTable ) Returnerar det absoluta värdet för varje tal i tabellen.Returns the absolute value of each number in the table.
Exp( ValueTable )Exp( ValueTable ) Returnerar e upphöjt till potensen för varje tal i tabellen.Returns e raised to the power of each number in the table.
Ln( ValueTable )Ln( ValueTable ) Returnerar den naturliga logaritmen för varje tal i tabellen.Returns the natural logarithm of each number in the table.
Sqrt( ValueTable )Sqrt( ValueTable ) Returnerar kvadratroten för varje tal i tabellenReturns the square root of each number in the table

Detaljerat exempelStep-by-step example

  1. Lägg till en textinmatningskontroll och ge den namnet Källa.Add a Text input control, and name it Source.
  2. Lägg till kontrollen Etikett och ange egenskapen Text till följande formel:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
    Sqrt( Value( Source.Text ) )Sqrt( Value( Source.Text ) )
  3. Skriv ett tal i Källa och bekräfta att etiketten visar kvadratroten för det tal som du skrev.Type a number into Source, and confirm that the Label control shows the square root of the number that you typed.