Skapa en app för arbetsytor från en mall i PowerAppsCreate a canvas app from a template in PowerApps

Skapa en app för arbetsytor som automatiskt baseras på en mall för ett specifikt scenario, till exempel spåra budgetar och schemalägga semestrar. Kör sedan appen för att se dess standardbeteende.Create a canvas app automatically based on a template for a specific scenario, such as tracking budgets and scheduling vacations, and then run the app to understand its default behavior.

Om du vill skapa en app från en mall behöver du ett molnlagringskonto (till exempel DropBox, OneDrive eller Google Drive) där du lagrar mallens exempeldata.To create an app from a template, you need a cloud-storage account (such as DropBox, OneDrive, or Google Drive) to store the template's sample data.

Om du inte har någon licens för PowerApps kan du registrera dig för en kostnadsfritt.If you don't have a license for PowerApps, you can sign up for free.

Skapa en appCreate an app

 1. Logga in på PowerApps.Sign in to PowerApps.

 2. Under Skapa din egen app hovrar du över Starta från data och klickar eller trycker på Skapa den här appen.Under Make your own app, hover over Start from data, and then click or tap Make this app.

  Panelen Skapa den här appen

 3. I panelen Appmallar klickar eller trycker du på Layout för mobil eller Layout för surfplatta.On the App templates tile, click or tap Phone layout or Tablet layout.

  Panelen App från mall

 4. I listan över mallar klickar eller trycker du på en mall och sedan på Use (Använd) (nära det nedre högra hörnet).In the list of templates, click or tap a template, and then click or tap Use (near the lower-right corner).

  Öppna en mall för PowerApps

  Exempeldata kopieras till ditt molnlagringskonto, appen skapas och dess startsida visas.The sample data is copied to your cloud-storage account, the app is created, and its home page appears.

Kör appenRun the app

En app från en mall öppnas i standardarbetsytan där du främst anpassar apparna.An app from a template opens in the default workspace, where you'll spend most of your time customizing. Innan du gör några ändringar i appen tar du reda på hur appen fungerar i förhandsgranskningsläget.Before you make any changes to the app, explore how the app works in Preview mode.

 1. Tryck på F5 (eller klicka eller tryck på högerpilen i det övre högra hörnet) för att öppna appen i förhandsgranskningsläget.Press F5 (or click or tap the right arrow in the upper-right corner) to open the app in Preview mode.

  Knapp för att öppna förhandsgranskningsläget

  Appen är förifylld med exempeldata som visar funktionerna i appen.The app is populated with sample data to demonstrate the functionality of the app. Till exempel innehåller appen Kostnadsuppskattning data för att skapa avtalade tider och beräkna kostnaden för att installera en specifik golvprodukt i ett rum till en viss storlek.For example, the Cost Estimator app contains data for creating appointments and estimating the cost of installing a specific flooring product in a room of a particular size.

 2. Se appens standardbeteende genom att skapa, uppdatera och ta bort exempeldata samt kontrollera att datan på ditt molnlagringskonto återspeglar ändringarna.Explore the app's default behavior by creating, updating, and deleting sample data, and then verify that the data in your cloud-storage account reflects your changes.

  Boka till exempel ett möte och skapa en kostnadsuppskattning i appen Kostnadsuppskattning.For example, make an appointment, and create a cost estimate in the Cost Estimator app.

 3. Gå tillbaka till standardarbetsytan genom att trycka på Esc (eller genom att klicka eller trycka på ikonen X i det övre högra hörnet).Return to the default workspace by pressing Esc (or by clicking or tapping the X icon near the upper-right corner).

Nästa stegNext steps

 1. Tryck på Ctrl-S för att namnge din app och klicka eller tryck sedan på Spara för spara din app till molnet.Press Ctrl-S, give your app a name, and then click or tap Save to save your app to the cloud.

 2. Dela din app med andra i din organisation.Share your app with other people in your organization.

Viktigt

Innan du delar en app ska du se till att de personer som du delar den med har tillgång till informationen.Before you share an app, make sure that the people with whom you're sharing it have access to the data. Du måste till exempel dela en Excel-fil eller en annan fil i ett molnlagringskonto.For example, you must share an Excel or other file in a cloud-storage account.