Skapa en app för arbetsytor från ett exempel i PowerAppsCreate a canvas app from a sample in PowerApps

I snabbstarten skapar du en app för arbetsytor från ett exempel så att du kan utforska designalternativ och identifiera begrepp som du kan använda när du utvecklar dina egna appar för arbetsytor.In this quickstart, you'll create a canvas app from a sample so that you can explore design possibilities and discover concepts that you can apply as you develop your own canvas apps.

Varje exempelapp använder fiktiva data för att visa ett verkligt scenario.Each sample showcases a real-world scenario but uses fictitious data. Om du vill lagra dessa data behöver du ett molnlagringskonto som Dropbox, Google Drive eller OneDrive.To store this data, you'll need a cloud-storage account, such as Dropbox, Google Drive, or OneDrive.

Om du inte har någon licens för PowerApps kan du registrera dig för en kostnadsfritt.If you don't have a license for PowerApps, you can sign up for free.

Öppna en exempelappOpen a sample app

 1. Logga in på PowerApps.Sign in to PowerApps.

 2. Hovra över en exempelapp i listan med exempelappar (exempelvis Cost Estimator) med musen.In the list of sample apps, hover over a sample app (such as Cost Estimator) with your mouse.

 3. Klicka eller tryck på telefonikonen för att skapa en version av appen för mobila enheter (eller låt ikonen för surfplattor vara vald) och klicka eller tryck på Skapa den här appen.Click or tap the phone icon to create a version of the app for mobile devices (or leave the tablet icon selected), and then click or tap Make this app.

 4. I PowerApps Studio klickar eller trycker du på Skapa min egen app i banderollen högst upp i mitten på skärmen.In PowerApps Studio, click or tap Make my own app in the banner near the top-center of the screen.

 5. Ange det molnlagringskonto där du vill lagra fiktiva data för appen och ange sedan autentiseringsuppgifter för kontot.Specify the cloud-storage account where you want to store the fictitious data for this app, and then provide credentials for that account.

 6. Öppna förhandsgranskningsläget genom att trycka på F5 (eller genom att klicka eller trycka på uppspelningsknappen i det övre högra hörnet).Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play button near the upper-right corner).

  Varje exempel representerar ett annat scenario med olika skärmar och andra kontroller.Each sample represents a different scenario with a variety of screens and other controls. Om du öppnade exemplet Cost Estimator kan du använda standardappen för att utföra följande uppgifter:If you opened the Cost Estimator sample, you can use the default app to perform these tasks:

  • Skapa ett möte för att beräkna kostnaden för att lägga ett golv i ett rum av en viss storlek.Create an appointment for estimating the cost of installing a flooring product in a room of a particular size.
  • Samla in information som adress och kvadratmeteryta och beräkna priset baserat på rabatter och momssatser.Capture details such as address and square footage, and calculate the price based on discounts and tax rates.
  • Filtrera en lista över avtalade tider för att visa dem vars beräkningar har skapats, dem vars beräkningar inte har skapats, eller alla avtalade tider.Filter a list of appointments to show those for which estimates have been created, for which estimates haven't been created, or all appointments.
 7. När du är klar med att utforska appen stänger du förhandsgranskningsläget genom att trycka på Esc (eller genom att trycka på ikonen Stäng i det övre högra hörnet under namnlisten för PowerApps).When you finish exploring the app, close Preview mode by pressing Esc (or by clicking or tapping the close icon near the upper-right corner, under the title bar for PowerApps).

Spara appenSave the app

 1. Klicka eller tryck på fliken Arkiv i det övre vänstra hörnet.Near the upper-left corner, click or tap the File tab.

 2. På sidan Appinställningar granskar du standardinställningarna.In the App settings page, review the default settings.

 3. I vänsterkanten klickar eller trycker du på Spara.Near the left edge, click or tap Save.

Nästa stegNext steps

I den här snabbstarten skapade du din egen app baserat på ett exempel med fiktiva data som lagras på ditt molnkonto.In this quickstart, you created your own app based on a sample that uses fictitious data stored in your cloud account. Mer hjälp för att lära dig hur du skapar en app, kan du också automatiskt generera en app baserat på data i andra källor, till exempel Common Data Service, SharePoint eller Excel.For more help learning how to create an app, you can also automatically generate an app based on data in other sources such as Common Data Service, SharePoint, or Excel.