Anpassade anslutningsappar för appar för arbetsytorCustom connectors for canvas apps

Utan att behöva skriva någon kod kan du skapa arbetsflöden och appar för arbetsytor med Azure Logic Apps, Microsoft Flow och PowerApps.Without writing any code, you can build workflows and canvas apps with Azure Logic Apps, Microsoft Flow, and PowerApps. För att hjälpa dig att integrera dina data och affärsprocesser erbjuder dessa tjänster dig 180 + anslutningsprogram – för såväl Microsoft-tjänster och produkter som andra tjänster, t.ex. GitHub, Salesforce och Twitter.To help you integrate your data and business processes, these services offer 180+ connectors - for Microsoft services and products, as well as other services, such as GitHub, Salesforce, and Twitter.

Men ibland vill du kanske anropa API:er, tjänster och system som inte är tillgängliga som färdiga anslutningsprogram.Sometimes though, you might want to call APIs, services, and systems that aren't available as pre-built connectors. Om du vill stödja fler skräddarsydda scenarier kan du skapa anpassade anslutningsprogram med sina egna utlösare och åtgärder.To support more tailored scenarios, you can build custom connectors with their own triggers and actions. Vi har en fullständig uppsättning av grundläggande och avancerade självstudier för anpassade anslutningsprogram på webbplatsen för anslutningsdokumentation.We have a complete set of basic and advanced tutorials for custom connectors on the Connectors documentation site. Vi rekommenderar att du börjar med den översikten över anpassade anslutningsprogram, men du kan också gå direkt till följande avsnitt om du vill ha information på ett visst område:We recommend that you start with the custom connector overview, but you can also go straight to the following topics for details on a specific area: