Dela en app för arbetsytor i PowerAppsShare a canvas app in PowerApps

När du har skapat en app för arbetsytor som uppfyller ett affärsbehov anger du vilka användare i din organisation som får köra appen och som får ändra och även dela den igen.After you build a canvas app that addresses a business need, specify which users in your organization can run the app and which can modify and even reshare it. Ange varje användares namn eller ange en säkerhetsgrupp i Azure Active Directory.Specify each user by name, or specify a security group in Azure Active Directory. Om alla ska kunna utnyttja appen kan du ange att hela organisationen får köra den.If everyone would benefit from your app, specify that your entire organization can run it.

Viktigt

För en delad app att fungera som förväntat, måste du också hantera behörigheter för datakällan eller källor som appen baseras, till exempel Common Data Service eller Excel.For a shared app to function as you expect, you must also manage permissions for the data source or sources on which the app is based, such as Common Data Service or Excel. Du kan även behöva dela andra resurser som appen behöver, t.ex. flöden, gatewayer och anslutningar.You might also need to share other resources on which the app depends, such as flows, gateways, or connections.

FörutsättningarPrerequisites

Innan du delar en app måste du spara den i molnet (inte lokalt) och sedan publicera den.Before you share an app, you must save it to the cloud (not locally) and then publish the app.

 • Ge appen ett meningsfullt namn och en tydlig beskrivning så att användarna förstår vad din app gör och så att de enkelt kan hitta den i en lista.Give your app a meaningful name and a clear description, so that people know what your app does and they can easily find it in a list. Välj Appinställningar på menyn Arkiv i PowerApps Studio, ange ett namn och skriv eller klistra in en beskrivning.On the File menu in PowerApps Studio, select App settings, specify a name, and then type or paste a description.

 • När du gör ändringar måste du spara och publicera appen igen om du vill att andra ska kunna se ändringarna.Whenever you make changes, you must save and publish the app again if you want others to see those changes.

Dela en appShare an app

 1. Logga in på PowerApps och välj sedan Appar nära den vänstra kanten.Sign in to PowerApps, and then select Apps near the left edge.

  Visa listan med appar

 2. Välj den app som du vill dela genom att välja ikonen.Select the app that you want to share by selecting its icon.

  Välj en app

 3. I popup-meddelandet, Välj resursen.In the banner, select Share.

  Öppna delningsskärm

 4. Ange efter namn eller alias användare eller säkerhetsgrupper i Azure Active Directory som du vill dela appen.Specify by name or alias the users or security groups in Azure Active Directory with which you want to share the app.

  • Om du vill tillåta hela organisationen kan köra appen (men inte ändra eller dela den) skriver alla på panelen delning.To allow your entire organization to run the app (but not modify or share it), type Everyone in the sharing panel.
  • Du kan dela en app med en lista över alias, egna namn eller en kombination av dessa (till exempel Jane Doe < jane.doe@contoso.com>) om objekt som är avgränsade med semikolon.You can share an app with a list of aliases, friendly names, or a combination of those (for example, Jane Doe <jane.doe@contoso.com>) if the items are separated by semi-colons. Om fler än en person har samma namn men olika alias och den första personen som hittades kommer att läggas till i listan.If more than one person has the same name but different aliases, the first person found will be added to the list. Om ett namn eller alias redan har behörighet eller inte kan matchas visas en beskrivning.A tooltip appears if a name or alias already has permission or can't be resolved.

  Ange användare och Medägare

  Anteckning

  Du kan inte dela en app med en distributionsgrupp i din organisation eller med en användare eller grupp utanför din organisation.You can't share an app with a distribution group in your organization or with a user or group outside your organization.

 5. Om du vill tillåta de som du delar appen för att redigera och dela den (förutom att köra det), markerar den Medägare markerar du kryssrutan.If you want to allow those with whom you're sharing the app to edit and share it (in addition to running it), select the Co-owner check box.

  Du kan inte bevilja Medägare behörighet till en grupp om du skapade appen från en lösning.You can't grant Co-owner permission to a security group if you created the app from within a solution.

  Anteckning

  Oavsett behörigheter, kan inga två personer redigera en app på samma gång.Regardless of permissions, no two people can edit an app at the same time. Om en person öppnar appen för redigering, andra personer kan köra den, men inte redigera den.If one person opens the app for editing, other people can run it but not edit it.

 6. Om din app ansluter till data som användarna behöver behörigheter för åtkomst, ange dem.If your app connects to data for which users need access permissions, specify them.

  Din app kan till exempel ansluta till en entitet i Common Data Service-databasen.For example, your app might connect to an entity in a Common Data Service database. När du delar en sådan app uppmanas panelen delningsapplikationen du att hantera säkerhet för denna entitet.When you share such an app, the sharing panel prompts you to manage security for that entity.

  Ange behörigheter

  Mer information om hur du hanterar säkerheten för en entitet finns i hantera behörigheter för entiteten senare i det här avsnittet.For more information about managing security for an entity, see Manage entity permissions later in this topic.

 7. Om du vill hjälpa användare att hitta din app, väljer den skicka ett e-postinbjudan till nya användare markerar du kryssrutan.If you want to help people find your app, select the Send an email invitation to new users check box.

 8. Markera längst ned på panelen resursen dela.At the bottom of the share panel, select Share.

  Alla som du delat appen kan köra den i PowerApps Mobile på en mobil enhet eller i AppSource på Dynamics 365 i en webbläsare.Everyone with whom you shared the app can run it in PowerApps Mobile on a mobile device or in AppSource on Dynamics 365 in a browser. Medägare kan redigera och dela appen i PowerApps.Co-owners can edit and share the app in PowerApps.

  Om du har skickat ett e-postinbjudan kan alla som du delat appen köra det genom att välja en länk i inbjudan.If you sent an email invitation, everyone with whom you shared the app can run it by selecting a link in the invitation.

  • Om en användare väljer länken på en mobil enhet, öppnas appen i PowerApps Mobile.If a user selects the link on a mobile device, the app opens in PowerApps Mobile.
  • Om en användare väljer länken på en stationär dator, öppnas appen i en webbläsare.If a user selects the link on a desktop computer, the app opens in a browser.

  Medägare som tar emot en inbjudan få en annan länk som öppnar appen för redigering i PowerApps Studio.Co-owners who receive an invitation get another link that opens the app for editing in PowerApps Studio.

Du kan ändra behörigheterna för en användare eller en grupp genom att markera användarens namn och utför sedan något av följande:You can change permissions for a user or a security group by selecting their name and then performing either of these steps:

 • Om du vill tillåta Medägare att köra appen men inte längre redigera eller dela den, avmarkera de Medägare markerar du kryssrutan.To allow co-owners to run the app but no longer edit or share it, clear the Co-owner check box.
 • Om du vill sluta dela appen med användaren eller gruppen, välj ikonen Ta bort (x).To stop sharing the app with that user or group, select the Remove (x) icon.

Överväganden för säkerhetsgrupperSecurity-group considerations

 • Om du delar en app med en säkerhetsgrupp får de befintliga medlemmarna i gruppen och alla som tillkommer i gruppen den behörighet som du angett för gruppen.If you share an app with a security group, existing members of that group and anyone who joins it will have the permission that you specify for that group. Personer som lämnar gruppen förlorar de behörigheterna om de inte är medlemmar i en annan grupp som också ger dem åtkomst till behörigheterna eller om du specifikt har gett dem behörigheterna som individer.Anyone who leaves the group loses that permission unless they belong to a different group that has access or you give them permission as an individual.
 • Alla medlemmar i en säkerhetsgrupp har samma behörighet för en app som gruppen i stort har.Every member of a security group has the same permission for an app as the overall group does. Du kan dock ange högre behörighet för en eller flera medlemmar i gruppen så att de får större åtkomst.However, you can specify greater permissions for one or more members of that group to allow them greater access. Du kan ge säkerhetsgrupp A behörigheten för att köra en app, men du kan även ge användare B som tillhör gruppen Medägare behörighet.For example, you can give Security Group A permission to run an app, but you can also give User B, who belongs to that group, Co-owner permission. Varje medlem i säkerhetsgruppen kan köra appen, men endast användare B kan redigera den.Every member of the security group can run the app, but only User B can edit it. Om du ger säkerhetsgrupp A Medägare behörighet och användare B behörighet att köra appen, som användaren kan fortfarande redigera appen.If you give Security Group A Co-owner permission and User B permission to run the app, that user can still edit the app.

Hantera entitetsbehörigheterManage entity permissions

Common Data ServiceCommon Data Service

Om du skapar en app baserat på Common Data Service, måste du också se till att de användare som du delar appen har rätt behörigheter för den eller de entiteter som appen behöver.If you create an app based on Common Data Service, you must also ensure that the users with whom you share the app have the appropriate permissions for the entity or entities on which the app relies. Mer specifikt kan måste dessa användare tillhöra en säkerhetsroll som kan utföra uppgifter som att skapa, läsa, skriva och ta bort relevanta poster.Specifically, those users must belong to a security role that can perform tasks such as creating, reading, writing, and deleting relevant records. I många fall kommer du vill skapa en eller flera anpassade säkerhetsroller med exakt behörigheter som användarna behöver för att köra appen.In many cases, you'll want to create one or more custom security roles with the exact permissions that users need to run the app. Du kan sedan tilldela en roll för varje användare efter behov.You can then assign a role to each user as appropriate.

Anteckning

När detta skrivs kan du tilldela säkerhetsroller till enskilda användare men inte till säkerhetsgrupper.As of this writing, you can assign security roles to individual users but not to security groups.

KravPrerequisite

Om du vill utföra följande två procedurer måste du ha systemadministratören behörigheter för en Common Data Service-databas.To perform the next two procedures, you must have System administrator permissions for a Common Data Service database.

Skapa en säkerhetsrollCreate a security role

 1. I panelen delningsapplikationen väljer ange behörigheter under databehörigheter, och välj sedan den säkerhetsroller länk.In the sharing panel, select Set permissions under Data permissions, and then select the Security Roles link.

  Öppna säkerhetsroller

 2. Välj Ny under Alla roller och skriv eller klistra in ett namn för den roll som du skapar.Under All Roles, select New, and then type or paste a name for the role that you're creating.

  Skapa säkerhetsroll

 3. Välj en eller flera flikar för att hitta entiteten eller de entiteter som appen använder och välj sedan de behörigheter som du vill bevilja säkerhetsrollen.Select one or more tabs to find the entity or entities that your app uses, and then select the permissions that you want to grant the security role.

  Den här bilden visar till exempel som den viktiga poster fliken innehåller den konton entitet och användare som har tilldelats den här säkerhetsrollen kan skapa, läsa, skriva och ta bort poster i entiteten .For example, this graphic shows that the Core records tab contains the Accounts entity, and users to which this security role has been assigned can create, read, write, and delete records in that entity.

  Ange behörigheter

 4. Välj Spara och stäng.Select Save and Close.

Tilldela en användare till en rollAssign a user to a role

 1. I panelen delningsapplikationen väljer ange behörigheter under databehörigheter, och välj sedan den användare länk.In the sharing panel, select Set permissions under Data permissions, and then select the Users link.

  Användares länk

 2. I det övre högra hörnet skriver eller klistrar du in namnet på användaren som du vill tilldela till rollen och sedan väljer du sökikonen.In the upper-right corner, type or paste the name of the user whom you want to assign to the role, and then select the search icon.

  Sök efter användare

 3. Peka på det resultat som du vill ha i sökresultaten och markera kryssrutan som visas.In the search results, point to the result that you want, and then select the check box that appears.

 4. Välj Hantera roller i den övre banderollen.In the top banner, select Manage roles.

 5. I dialogrutan som visas, markerar du kryssrutorna för Common Data Service-användare och den roll som användaren behöver för din app och välj sedan OK.In the dialog box that appears, select the check boxes for Common Data Service User and the role that the user needs for your app, and then select OK.

  Tilldela en användare till en roll

Common Data Service (tidigare version)Common Data Service (previous version)

När du delar en app som baseras på en äldre version av Common Data Service, måste du dela körningsbehörighet till tjänsten separat.When you share an app that's based on an older version of Common Data Service, you must share the runtime permission to the service separately. Om du inte har behörighet att göra det, kontakta administratören miljö.If you don’t have permission to do this, see your environment administrator.