Registrera dig för en kostnadsfri licens för att prova PowerAppsSign up for a free license to try PowerApps

Om du vill skapa en app i PowerApps, behöver du en av de licenstyper som innehåller olika funktionsnivåer.To create an app in PowerApps, you need one of several types of licenses that offer different levels of functionality. Du har redan en licens för PowerApps om din organisation har köpt någon av Office 365- eller Dynamics 365-versionerna åt dig, eller om din organisation har köpt licenser av PowerApps, abonnemang 1 eller 2 åt dig.You already have a license for PowerApps if your organization has purchased any of several versions of Office 365 or Dynamics 365 for you, or your organization purchased PowerApps Plan 1 or Plan 2 licenses for you.

Där kan du se vilka licenser som inkluderar PowerApps och vad de erbjuder.You can find out which licenses include PowerApps and what they offer. Om du fortfarande är osäker på om du redan har en licens kan du gå till PowerApps webbplats och välja Logga in.If you're still not sure whether you already have a license, open the PowerApps site, and then select Sign in.

Inloggningsalternativ för PowerApps

Om du inte har någon licens eller om du vill ha fler funktioner än vad som finns i den aktuella licensen, kan du registrera dig för en kostnadsfri utvärderingsversion av PowerApps, abonnemang 2.If you don't have a license or you want more functionality than what your current license offers, you can sign up for a free trial of PowerApps Plan 2. Denna licens innehåller alla PowerApps-funktionerna, men upphör att gälla efter 30 dagar.This license offers all PowerApps functionality but expires after 30 days.

Uppgradera en befintlig licensUpgrade an existing license

Du kan starta en kostnadsfri 30-dagars utvärderingsversion av PowerApps, abonnemang 2 genom att logga in på PowerApps med en befintlig licens och sedan testa någon av följande funktioner:You can start a a free, 30-day trial of PowerApps Plan 2 by signing into PowerApps with an existing license and then trying any of these features:

Om du testar någon av dessa funktioner utan en licens för PowerApps, abonnemang 2 uppmanas du att starta en kostnadsfri 30-dagars utvärderingsversion.If you try any of these features without a PowerApps Plan 2 license, you'll be prompted to start your free, 30-day trial. Välj helt enkelt Start my trial (Starta min utvärderingsversion) och godkänn användningsvillkoren i dialogrutan som visas.Just select Start my trial, and then consent to the terms of use in the dialog box that appears.

Godkänn användarvillkoren

Skaffa en licens från grundenGet a license from scratch

Om du inte har någon licens för PowerApps kan du registrera dig för en kostnadsfri 30-dagars utvärderingsversion av PowerApps, abonnemang 2 på PowerApps webbplats.If you don't have a license for PowerApps, you can sign up for a free, 30-day trial of PowerApps Plan 2 from the PowerApps site.

 • Om du använder en webbläsare i en telefon, trycker du på menyikonen i det övre högra hörnet och sedan på Sign up free (Registrera dig kostnadsfritt).If you're using a browser on a phone, tap the menu icon in the upper-right corner, and then tap Sign up free.

 • Om du använder en webbläsare på en annan typ av enhet väljer du Sign up free (Registrera dig kostnadsfritt) i det övre högra hörnet.If you're using a browser on another type of device, select Sign up free in the upper-right corner.

  Registrera dig gratis

Välj Prissättning (nära skärmens mitt) och sedan Starta en kostnadsfri utvärderingsversion.Near the middle of the screen, select Pricing, and then select Start free trial.

Starta kostnadsfri utvärdering

I dialogrutan fyller du i din e-postadress för arbete eller skola. Tryck eller klicka sedan på Skicka.In the dialog box that appears, type or paste your work or school email address, and then click or tap Submit.

Viktigt

E-posttjänster för konsumenter, telekomoperatörer, myndigheter och militära adresser stöds för närvarande inte, inklusive:Consumer email services, telecommunication providers, government, and military addresses aren't supported, including:

 • outlook.com, hotmail.com, gmail.com och så vidareoutlook.com, hotmail.com, gmail.com, and so on
 • .gov och .mil.gov and .mil

Om du försöker logga med en personlig e-postadress visas ett meddelande om att du måste använda en e-postadress för ett arbete eller en skola.If you try to sign up with a personal email address, a message indicates that you must use a work or school email address.

Ange e-postadress

Om PowerApps känner igen din organisation kan du logga in med dina autentiseringsuppgifter för organisationen (och hoppa över resten av instruktionerna).If PowerApps recognizes your organization, you can sign in with your credentials for that organization (and skip the rest of these instructions).

Logga in med arbetskonto

I annat fall uppmanas du att kontrollera din e-post.Otherwise, you're prompted to check your email.

Meddelandet att kontrollera e-post

Välj länken i e-postmeddelandet för att verifiera din e-postadress och ange mer information (om du uppmanas till det).In the email message, select the link to verify your email address, and (if prompted) provide more information.

När den här dialogrutan visas väljer du Starta. Sedan kan du börja använda PowerApps!When this dialog box appears, select Start, and then start to use PowerApps!

Klicka på start

Anteckning

Om du behöver mer tid för att utvärdera PowerApps, kan du begära att få utvärderingsperioden förlängd med ytterligare 30 dagar.If you want more time to evaluate PowerApps, you can request to extend your trial period for another 30 days.

Vanliga frågor och svarFAQ

Vilka premiumfunktioner innehåller utvärderingslicensen?What premium features does the trial license include?

 • Åtkomst till Common Data Service, som är en säker plattform för företagsdata inbyggd i PowerApps.Access to the Common Data Service, which is a secure business data platform built into PowerApps. Common Data Service levereras med hundratals standardaffärsentiteter, för att alla dina appar ska kunna dela samma definitioner av t.ex. ”kund”, ”produkt”, ”lead” med mera.The Common Data Service comes with hundreds of standard business entities, so all your apps can share the same definition of “customer,” “product,” “lead,” and more.

 • Åtkomst till premiumanslutningar som Salesforce, DB2, Zendesk och Common Data Service.Access to premium connections such as Salesforce, DB2, Zendesk, and the Common Data Service. Med många av Office 365- och Dynamics 365-planerna kan du ansluta till datakällor som Office 365, Dynamics 365, Dropbox och Twitter.With many Office 365 and Dynamics 365 plans, you can connect to data sources such as Office 365, Dynamics 365, Dropbox, and Twitter. Med utvärderingslicensen kan du också ansluta till data via bl.a. följande premiumanslutningar:With the trial license, you can also connect to data through these premium connectors and many more:

  I den fullständiga listan över anslutningar indikeras premiumanslutningarna med en särskild ikon:In the complete list of connectors, premium connectors appear with a badge:

 • Åtkomst till administrationscentret för PowerApps, där du kan hantera dina miljöer, databaser, användarbehörigheter och dataprinciper.Access to the PowerApps admin center, in which you can manage your environments, databases, user permissions, and data policies. Läs merLearn more

 • Skapa appar i modelldrivet läge där du kan lägga till komponenter i en app och låta PowerApps skapa layout och andra element i gränssnittet.Create apps in model-driven mode in which you add components to an app and let PowerApps create its layout and other interface elements.

Mer information om kapacitet och funktioner i utvärderingslicensen finns på prissättningssidan.For more information about functionality and capacity in the trial license, see the pricing page.

Vilken e-postadress kan jag använda?What email address can I use?

Du kan använda en e-postadress för arbete eller skola när du registrerar dig för en utvärderingslicens.You can use a work or school address to sign up for a trial license. Om du använder en annan typ av adress kan något av problemen i den här tabellen uppstå.If you use another kind of address, you might experience one of the symptoms in this table.

Symtom / FelmeddelandeSymptom / Error Message Orsak och lösningCause and Workaround
Privata e-postadresser, (t.ex. nancy@gmail.com)Personal email addresses (e.g. nancy@gmail.com)

Du kommer att få ett meddelande som detta under registreringen:You receive a message like the following during signup:

You entered a personal email address: Please enter your work email address so we can securely store your company's data.

elleror

That looks like a personal email address. Enter your work address so we can connect you with others in your company. And don’t worry. We won’t share your address with anyone.
PowerApps stöder inte e-postadresser som tillhandahålls av e-posttjänster för konsumenter eller telekommunikationsleverantörer.PowerApps does not support email addresses provided by consumer email services or telecommunications providers.

Försök igen med en e-postadress som tilldelats av ditt arbete eller din skola för att slutföra registreringen.To complete signup, try again using an email address assigned by your work or school.
.gov- eller .mil-adresser.gov or .mil addresses

Du kommer att få ett meddelande som detta under registreringen:You receive a message like the following during signup:

PowerApps unavailable: PowerApps is not available for users with .gov or .mil email addresses at this time. Use another work email address or check back later.

elleror

We can't finish signing you up. It looks like Microsoft PowerApps isn't currently available for your work or school.
PowerApps stöder inte .gov eller .mil-adresser just nu.PowerApps does not support .gov or .mil addresses at this time.
E-postadressen är inte ett Office 365-IDEmail address is not an Office 365 ID

Du kommer att få ett meddelande som detta under registreringen:You receive a message like the following during signup:

We can't find you at contoso.com. Do you use a different ID at work or school? Try signing in with that, and if it doesn't work, contact your IT department.
Din organisation loggar in på Office 365 och andra Microsoft-tjänster med andra ID:n än e-postadresser.Your organization signs in to Office 365 and other Microsoft services with IDs other than email addresses. Din e-postadress kan t.ex. vara Nancy.Smith@contoso.com, medan ditt ID är nancys@contoso.com.For example, your email address might be Nancy.Smith@contoso.com, but your ID is nancys@contoso.com.

Använd det ID som din organisation har tilldelat dig för att logga in på Office 365 eller andra Microsoft-tjänster för att slutföra registreringen.To complete signup, use the ID that your organization has assigned to you for signing in to Office 365 or other Microsoft services. Om du inte känner till ditt ID kan du kontakta IT-administratören.If you don't know what this is, contact your IT administrator.

Vad händer när utvärderingsversionen upphör att gälla?What happens when my trial expires?

Efter 30 dagar får du en uppmaning om att begära en förlängning av utvärderingsversionen eller köpa ett prenumerationsavtal.After 30 days, you'll be prompted to request an extension of the trial or purchase a plan. Information om samtliga prenumerationsavtal finns på prissättningssidan.You can find details about all plans on the pricing page.

 • Om du har åtkomst till PowerApps via Office 365, Dynamics 365 eller PowerApps, abonnemang 1 kan du fortfarande använda PowerApps, men du kan förlora åtkomst till Common Data Service, premiumanslutningar, PowerApps administrationscenter och andra funktioner i PowerApps, abonnemang 2.If you have access to PowerApps through Office 365, Dynamics 365, or a PowerApps Plan 1 license, you can still use PowerApps, but you might lose access to the Common Data Service, premium connectors, the PowerApps admin center, and other features of PowerApps Plan 2. Följande skärm visas t.ex. om du försöker att skapa en premiumanslutning:For example, this screen might appear if you try to create a premium connection:

 • Om din enda åtkomst till PowerApps är via utvärderingsversionen (som du registrerade dig för på PowerApps webbplats eller prissättningssidan), kan du begära en 30 dagars förlängning av utvärderingslicensen för att fortsätta ha åtkomst till PowerApps.If your only access to PowerApps is through the trial (for which you signed up on the PowerApps site or the pricing page), you can request a 30-day extension of the trial license to retain access to PowerApps.

När upphör min utvärderingslicens?When will my trial license expire?

Om du vill se när utvärderingslicensen upphör att gälla väljer du kugghjulsikonen i det övre högra hörnet på PowerApps webbplats och sedan Prenumerationsavtal.To determine when your trial license will expire, select the gear icon near the upper-right corner of the PowerApps site, and then select Plan(s).

Vad händer med mina data om utvärderingslicensen upphör att gälla?What happens to my data if my trial license expires?

Om du fortfarande har åtkomst till PowerApps kan du fortsätta att använda programmet.If you still have access to PowerApps, you can continue to use it. Alla data i Common Data Service förblir oförändrade, och eventuella appar eller flöden som använt Common Data Service som datakälla fortsätter att köras som vanligt.Any data in the Common Data Service will remain as it is, and any app or flow that used the Common Data Service as a data source will continue to run as it did. Men du kan inte använda appen eller flödet och om du försöker ändra ett schema eller entiteter i Common Data Service, får du en uppmaning om att begära en 30 dagars förlängning av utvärderingsversionen eller köpa ett prenumerationsavtal.But you won't be able to use that app or flow, and you'll be prompted to request a 30-day extension of the trial or purchase a plan if you try to modify a schema or entities in the Common Data Service.

Vad bör jag göra då?What should I do next?

Du kan behålla åtkomsten till PowerApps och dess funktioner genom att göra något av följande:You can retain access to PowerApps and its features by doing either of the following:

 • Utöka din utvärderingslicens med 30 dagar när du tillfrågas.Extend your trial license for 30 days when prompted.
 • Du kan se alla tillgängliga prenumerationsavtal på PowerApps prissättningssida och sedan köpa ett.Review the available plans on the PowerApps pricing page, and then purchase one.

Fler frågor?More questions?

Testa PowerApps community.Try the PowerApps community.