LicensöversiktLicensing overview

PowerApps licensieras per användare.PowerApps is licensed on a per-user basis. Varje användare som har åtkomst till tjänsten för att skapa och köra appar måste ha en licens.Each user who accesses the service to create and run apps needs a license. Office 365- och Dynamics 365-kunder kan omedelbart dra nytta av funktionerna PowerApps och Microsoft Flow som medföljer dessa paket.Office 365 and Dynamics 365 customers can immediately benefit from the PowerApps and Microsoft Flow capabilities that these offerings include. Kunder som vill skapa appar och flöden med åtkomst till datakällor utanför Office 365 och Dynamics 365 eller behöver ytterligare funktioner kan köpa fristående prenumerationer på PowerApps och Microsoft Flow.Customers who want to build apps and flows that access data sources outside Office 365 and Dynamics 365, or need additional functionality, can purchase standalone subscriptions to PowerApps and Microsoft Flow. Det finns viktiga skillnader i funktion mellan dessa grupper av licenser.There are important differences in functionality between these groups of licenses.

PriserPricing

Se PowerApps prissättningssida för den senaste prisinformationen för varje PowerApps-licens.Please see the PowerApps pricing page for the latest pricing information for each PowerApps license. Se Microsoft Flows prissättningssida för den senaste prisinformationen för varje Microsoft Flow-licens.Please see Microsoft Flow pricing page for the latest pricing information for each Microsoft Flow license.

LicenserLicenses

PowerApps för Office 365 och Dynamics 365PowerApps for Office 365 and Dynamics 365

PowerApps funktioner för Office 365 och Dynamics 365 låter användare skapa och köra appar i tillsammans med dessa tjänster.PowerApps capabilities for Office 365 and Dynamics 365 enable users to create and run apps within the context of these services. De här apparna kan också utökas för att använda data från gemensamt molntjänster, till exempel Box.com, Facebook med mera.These apps can also be extended to leverage data in common cloud services including Box.com, Facebook, and many more. Användare med tillgång till PowerApps via Office 365 och Dynamics 365 kan inte skapa eller köra appar mot Microsoft Common Data Service-databaser.Users with access to PowerApps through Office 365 and Dynamics 365 can't create or run apps against Microsoft Common Data Service databases. Följande lista med planer för Office 365 och Dynamics 365 planer omfattar PowerApps-funktioner.The following list of Office 365 and Dynamics 365 plans include PowerApps capabilities.

Inkluderade planerIncluded plans
Vilka Microsoft Office 365-abonnemang innehåller PowerApps?Which Microsoft Office 365 plans include PowerApps? Dessa abonnemang innehåller PowerApps for Dynamics 365:These plans include PowerApps for Office 365:

Office 365 Business EssentialsOffice 365 Business Essentials
Office 365 Business PremiumOffice 365 Business Premium
Office 365-utbildningOffice 365 Education
Office 365-utbildning plusOffice 365 Education Plus
Office 365 Enterprise E1Office 365 Enterprise E1
Office 365 Enterprise E3Office 365 Enterprise E3
Office 365 Enterprise E5Office 365 Enterprise E5

Office 365 Enterprise E2 innehåller samma funktioner som Office 365 Enterprise E1. Office 365 Enterprise E4 innehåller samma funktioner som Office 365 Enterprise E3.Office 365 Enterprise E2 includes the same capabilities as Office 365 Enterprise E1, and Office 365 Enterprise E4 includes the same capabilities as Office 365 Enterprise E3.

Office 365 Enterprise F1 innehåller PowerApps för Office 365 Enterprise F1.Office 365 Enterprise F1 includes PowerApps for Office 365 Enterprise F1.
Vilka Microsoft Dynamics 365-appar och -abonnemang innehåller PowerApps?Which Microsoft Dynamics 365 apps and plans include PowerApps? Dessa appar innehåller PowerApps för Dynamics 365:These apps include PowerApps for Dynamics 365:

Dynamics 365 for Sales, Enterprise EditionDynamics 365 for Sales, Enterprise edition
Dynamics 365 for Customer Service, Enterprise EditionDynamics 365 for Customer Service, Enterprise edition
Dynamics 365 for Operations, Enterprise EditionDynamics 365 for Operations, Enterprise edition
Dynamics 365 for Field Service, Enterprise EditionDynamics 365 for Field Service, Enterprise edition
Dynamics 365 for Project Service Automation, Enterprise EditionDynamics 365 for Project Service Automation, Enterprise edition
Dynamics 365 for Team Members, Enterprise EditionDynamics 365 for Team Members, Enterprise edition
Dynamics 365 for Financials, Business EditionDynamics 365 for Financials, Business edition
Dynamics 365 for Team Members, Business EditionDynamics 365 for Team Members, Business edition

Dessa abonnemang innehåller PowerApps, abonnemang 2:These plans include PowerApps Plan 2:

Dynamics 365, Enterprise Edition, abonnemang 1Dynamics 365, Enterprise edition, Plan 1
Dynamics 365, Enterprise Edition, abonnemang 2Dynamics 365, Enterprise edition, Plan 2

PowerApps för Dynamics 365 ingår också i befintliga prenumerationer på CRM Online Enterprise, Professional, Basic och Essential.PowerApps for Dynamics 365 is also included in existing CRM Online Enterprise, Professional, Basic, and Essential subscriptions.

PowerApps för Office 365 Enterprise F1PowerApps for Office 365 Enterprise F1

PowerApps ingår i Office 365 Enterprise F1, som användare kan använda för att köra appar och automatisera arbetsflöden.PowerApps is included with Office 365 Enterprise F1, with which users can run apps and automate workflows. Användare kan dock inte skapa appar med det här prenumerationsavtalet (som de kan göra med prenumerationsavtal som Office 365 E1, E3 och E5).However, users can't create apps with this plan (as they can with plans such as Office 365 E1, E3, and E5). Den här tabellen innehåller mer information om vad användarna kan göra med PowerApps för Office 365 Enterprise F1:This table contains specifics about what users can do with PowerApps for Office 365 Enterprise F1:

FunktionerFunctionalities PowerApps för Office 365 Enterprise F1PowerApps for Office 365 Enterprise F1
Skapa och köra apparCreate and run apps
Köra apparRun apps JaYes
Skapa apparCreate apps NejNo
Dela apparShare apps NejNo
KapacitetCapacity
Flödeskörningar per månad (per användare)Flow runs per month (per user) 750750
Datalagring i Common Data Service (per användare)Data storage in the Common Data Service (per user) -
Fillagring i Common Data Service (per användare)File storage in the Common Data Service (per user) -
AnslutningsmöjlighetConnectivity
Ansluta till Office 365, Dynamics 365 och liknande datakällorConnect to Office 365, Dynamics 365, and similar data sources JaYes
Ansluta till Azure SQL Server, Dropbox, Twitter och många andra molnbaserade tjänsterConnect to Azure SQL Server, Dropbox, Twitter, and many other cloud-based services JaYes
Ansluta till Salesforce, DB2 och många andra datakällor genom premiumanslutningarConnect to Salesforce, DB2, and many other data sources through premium connectors NejNo
Åtkomst till lokala data via en gatewayAccess on‐premises data by using a gateway NejNo
Skapa anpassade anslutningsappar för att hantera data i dina egna systemCreate custom connectors to manage data in your own systems NejNo
Common Data ServiceCommon Data Service
Skapa och köra program på Common Data ServiceCreate and run apps on the Common Data Service NejNo
Modellera dina data i Common Data ServiceModel your data in the Common Data Service NejNo
Skapa en databas i Common Data ServiceCreate a database in the Common Data Service NejNo
HanteringManagement
Stödjer dataprinciper som Office 365-administratören etablerarSupports data policies that the Office 365 administrator establishes JaYes
Lägg till medarbetare som beslutsfattare och administratörer för miljöAdd co-workers as environment makers and admins NejNo
Lägg till medarbetare till databasrollerAdd co-workers to the database roles NejNo
Etablera dataprinciper för miljöerEstablish data policies for environments NejNo

PowerApps fristående plan 1 och plan 2PowerApps standalone Plan 1 and Plan 2

Kompletta fristående PowerApps planer ger användarna möjlighet att skapa och köra appar över datakällor som sträcker sig utanför Office 365 och Dynamics 365, till exempel Salesforce och lokala datakällor samt Microsoft Common Data Service.Full-featured standalone PowerApps plans provide users the ability to create and run apps across data sources that extend beyond Office 365 and Dynamics 365, such as Salesforce and on-premises data sources, as well as Microsoft’s Common Data Service. Dessa prenumerationer innehåller även funktioner som inte är tillgängliga i planer för Office 365 och Dynamics 365.These subscriptions also include features not available in Office 365 and Dynamics 365 plans.

  • Microsoft PowerApps Plan 2-prenumerationer är för användare och administratörer som behöver fullständiga funktioner för att skapa och köra.Microsoft PowerApps Plan 2 subscriptions are for users and administrators who need full create and run capabilities. Dessa användare har åtkomst till viktiga hanteringsfunktioner, till exempel visningsstatistik och principer.These users have access to important management capabilities like viewing usage and setting policy. Planera PowerApps-2-användare kan utforma data i Common Data Service.PowerApps Plan 2 users can model data in the Common Data Service.
  • Microsoft PowerApps Plan 1 - prenumerationer är för användare som i första hand kör appar.Microsoft PowerApps Plan 1 subscriptions are for users who primarily run apps. Dessa användare kan skapa appar och flöden men de kan inte utforma data i Common Data Service eller utföra administrativa uppgifter.These users can still create apps and flows, but they can't model data in the Common Data Service or perform management tasks.

Kostnadsfri utvärderingsversion av PowerApps Plan 2PowerApps Plan 2 free trial

PowerApps erbjuder inte något kostnadsfritt konto men du kan testa PowerApps-plan 2 kostnadsfritt under 90 dagar.PowerApps doesn't offer a free account, but users can try PowerApps Plan 2 for free for 90 days. Under utvärderingen har användare åtkomst till alla funktioner i PowerApps Plan 2.During the trial, users have access to all of the features in PowerApps Plan 2. Information om hur du anmäler dig finns på Registrera dig för PowerApps via självbetjäning.For information about how to sign up, see Self-service signup for PowerApps.

När utvärderingsversionen upphör att gälla har användaren följande alternativ:When the trial expires, users have these options:

  • Användare som har åtkomst till PowerApps eller Microsoft Flow via Office 365 eller Dynamics 365 har fortfarande åtkomst till PowerApps eller Microsoft Flow.Users who have access to PowerApps or Microsoft Flow through Office 365 or Dynamics 365 can still access PowerApps or Microsoft Flow. Dessa användare förlorar emellertid åtkomst till alla funktioner som är endast kommer med plan 2, enligt beskrivningen på Prissättningssida för PowerApps.However, those users will lose access to any features that are exclusive to Plan 2, as outlined on the PowerApps pricing page.
  • Användare som inte har åtkomst till Office 365 eller Dynamics 365 kan begära för att utöka utvärderingsversionen eller köpa en fristående plan.Users who don't have access through Office 365 or Dynamics 365 can request to extend the trial, or they can purchase a stand-alone plan. Mer information finns i PowerApps för din organisation.For more information, see Purchase PowerApps for your organization.

OBS Om du vill köpa PowerApps för en organisation måste du vara global administratör eller faktureringsadministratör för Office 365 för en klient, eller så måste du skapa en klient.NOTE To purchase PowerApps for an organization, you must be an Office 365 Global or Billing Admin of a tenant, or you must create a tenant.

Community-prenumerationsavtal för PowerAppsPowerApps Community Plan

Om du vill skapa kunskaper och lära dig mer om PowerApps och Microsoft Flow och Common Data Service, är PowerApps Community Plan rätt avtal för dig.If you want to build skills and learn more about PowerApps, Microsoft Flow, and the Common Data Service, the PowerApps Community Plan is the right plan for you. PowerApps Community Plan ger dig en kostnadsfri utvecklingsmiljö för personligt bruk, där du kan lära dig med de fullständiga funktionerna i PowerApps.The PowerApps Community Plan gives you a free development environment for individual use to learn with full functionality of PowerApps. Här kan du läsa om PowerApps Community Plan.See here for PowerApps Community Plan.

PowerApps omfattar FlowPowerApps includes Flow

PowerApps licenser omfattar alltid Microsoft Flow-funktioner.PowerApps licenses always include Microsoft Flow capabilities. Bortsett från att ingå i PowerApps-licenser finns Microsoft Flow dessutom som fristående tjänst.In addition to being included in PowerApps licenses, Microsoft Flow is also available as a standalone service. Se Prissättningssida för PowerApps för mer information om specifika rättigheter för Microsoft Flow med varje PowerApps-licens.See PowerApps pricing page for more information on the specific Microsoft Flow capabilities that each PowerApps license includes.

Resurskapacitet ingår i varje licensResource capacity is included with each license

Ovanstående licenser per användare medföljer med kapacitet för resurser som används när en app eller ett flöde körs.The per-user licenses above come with included capacity for resources used when an app or flow is executed. Dessa resurser omfattar datalagring, fillagring och flödeskörningar.These resources include data storage, file storage, and flow runs. Kapacitet som ingår i licenser per användare är samlad på klientnivån. När klientens kapacitet är slut kan kunden köpa ytterligare kapacitet via extralicenser.The capacities included in the per-user licenses are pooled at the tenant level and, when the tenant’s capacity is exhausted, customers may purchase additional capacity through add-on licenses. Maximal kapacitet för Common Data Service är 10 GB per databas och 5 TB fillagring per miljö.The maximum capacity for the Common Data Service is 10 GB per database and 5 TB for file storage per environment. Om du köper ytterligare kapacitet och den tillgängliga kapaciteten (licenser och tillägg) är större än den maximala kapaciteten kan du använda totalmängden över flera miljöer.If you buy additional capacity and the available capacity (with licenses and add-ons combined) is more than the maximum capacity, you can use the total amount across multiple environments. Se Prissättningssidan för PowerApps för kapaciteten för varje PowerApps-licens.See the PowerApps pricing page for the capacity quantities that each PowerApps license includes.

Exempel på PowerApps-licenserPowerApps licensing examples

Låt oss ta en titt på ett exempel.Let’s take a look at an example. ABC Inc. har 1 000 anställda, varav 700 anställda har en licens för Office 365 Enterprise 3.ABC Inc. has 1,000 employees, of which 700 employees are licensed with Office 365 Enterprise 3. Vid ett tidigt stadium skapar en användare en företagsapp som förenklar orderhanteringen.Early on, a power user creates a line-of-business application that simplifies how customer orders are tracked. Senare, utvecklar personalavdelningen en app i samverkan med IT för rapportering av ledighet och frånvaro. Appen bygger på Common Data Service.Later, the HR department works with IT to roll out an app for reporting time off and absences, and the app is built on the Common Data Service.

OrderspårningsappOrder-tracking app

ABC Inc. startar genom att utveckla en app för dess användare med Office 365-licens.ABC Inc. starts by developing an app for its Office 365 licensed users. Appen sammanför kund- och produktdata som lagras i Office 365 SharePoint-listor med kundbeställningsdokument som lagras på Box.com. Eftersom den här appen endast har åtkomst till data som lagras i Office 365 och en gemensam molnbaserad tjänst som omfattas med en standard anslutningsapp, täcker Office 365-licenserna både tillverkningen och användningen av appen.The app brings together customer and product configuration data stored in Office 365 SharePoint lists with customer-order documents, which they store in Box.com. Because this app only accesses data stored in Office 365 and a common cloud service covered with a standard connector, the Office 365 licenses they already have cover both creation and usage of this app.

Licenser som krävs: de befintliga 700 Office 365 Enterprise 3-licenserna är redan tillräckliga.Licenses required: The 700 Office 365 Enterprise 3 licenses they already have are sufficient.

TidsrapporteringsappTime and absence app

Baserat på hur snabbt och enkelt beställningsappen distribuerades har ABC:s personalavdelning utvecklat en tidsrapporteringsapp i samverkan med IT-avdelningen som ska distribueras över hela verksamheten.Based on how quickly and easily the order-tracking app was launched, ABC’s Human Resources group enlists the help of IT to create a time and absence reporting app that will be rolled out across the entire company. Alla anställda kommer att behöva använda appen för att rapportera sina arbetstimmar, semester och sjukledighet.All employees will be required to use this app to report their hours, vacations, and sick days.

IT använder Common Data Service som system för tidsrapporteringen.For this app, IT selects the Common Data Service as the system in which to store time and absence data. Common Data Service har stöd för sådana säkerhets- och sekretessprinciper som IT behöver för information om medarbetare.The Common Data Service provides the security and data-policy capabilities that IT requires for information related to employees. Två medarbetare från IT-avdelningen får i uppdrag att skapa databasen och utveckla tidsrapporteringsappen i Common Data Service.They assign two IT employees to the project to create the database and model the time and absence app data in the Common Data Service. De ansvarar dessutom för att spåra appanvändningen och upprätta principerna som tillämpas på dessa data.These employees are also responsible for tracking app usage and establishing the policy applied to this data.

Licenser som krävs:Licenses required:

  • PowerApps Plan 2–10 licenser: De 10 IT-administratörerna som ställer in miljöer där företaget ska testa och distribuera sina program, utvecklar data i Common Data Service och upprättar datasäkerhetsprinciper behöver varsin PowerApps Plan 2 för att utföra dessa funktioner.PowerApps Plan 2 – 10 licenses: The 10 IT administrators who will set up the environments for the company to test and deploy their application, model data in the Common Data Service, and establish data-security policies will each require PowerApps Plan 2 to perform these functions.
  • PowerApps Plan 1 –990 licenser: De 700 Office 365-användarna behöver en PowerApps Plan 1-licens, eftersom appen använder data som lagras utanför Office 365 (det vill säga, i Common Data Service).PowerApps Plan 1 – 990 licenses: The 700 Office 365 users will need to be licensed with PowerApps Plan 1 because this app relies on data stored outside Office 365 (that is, in the Common Data Service). De övriga 290 användarna som inte har Office 365 eller PowerApps Plan 2 behöver också den här licensen för att kunna använda appen.The other 290 users who don’t have Office 365 or the PowerApps Plan 2 license will need this license to have rights to run the app.