Spara och publicera en app i PowerAppsSave and publish an app in PowerApps

När du sparar ändringar i en app publiceras ändringarna automatiskt endast för dig själv och andra som har behörighet att redigera appen.Whenever you save changes to an app, you automatically publish them only for yourself and anyone else who has permissions to edit the app. När du har gjort dina ändringar måste du uttryckligen publicera dem för att de ska bli tillgängliga för alla som appen delas med.When you finish making changes, you must explicitly publish them to make them available to everyone with whom the app is shared.

Information om hur du delar en app finns i Dela en app.For information about how to share an app, see Share an app.

Spara ändringar i en appSave changes to an app

Klicka eller tryck på SparaArkiv-menyn i PowerApps Studio (på den vänstra kanten) och gör sedan något av följande:In PowerApps Studio, click or tap Save on the File menu (on the left edge), and then follow either of these steps:

 • Om du aldrig har sparat appen tidigare anger du ett namn på appen och klickar eller trycker sedan på Spara.If you've never saved the app before, provide a name for it, and then click or tap Save.

  Spara en ny app

 • Om appen aldrig har sparats klickar eller trycker du på Spara.If the app has ever been saved, click or tap Save.

  Spara en uppdaterad app

PowerApps kan också regelbundet spara appen varannan minut.PowerApps can also periodically save the app every 2 minutes. Om du har sparat appen en gång, fortsätter PowerApps att spara en version av appen med jämna mellanrum utan att användaren behöver trycka på Spara.If you have saved the app once, PowerApps will continue to save a version of the app periodically without requiring the user to press or tap the Save action. Författarna kan aktivera eller inaktivera inställningen Spara automatiskt på fliken Konto i menyn Arkiv.Authors can enable or disable the Auto save setting from the Account tab on the File menu.

Inställningen Spara automatiskt

Publicera en appPublish an app

 1. Klicka eller tryck på SparaArkiv-menyn (på den vänstra kanten) i PowerApps Studio och klicka eller tryck sedan på Publicera den här versionen.In PowerApps Studio, click or tap Save on the File menu (on the left edge), and then click or tap Publish this version.

  Publicera en app

 2. Tryck eller klicka på Publicera den här versionen i dialogrutan Publicera för att publicera appen till alla användare som appen delas med.In the Publish dialog box, tap or click Publish this version to publish the app to all users with whom the app is shared.

  Granska publicering

  Anteckning

  Vi rekommenderar att du uppdaterar och/eller publicerar appen igen inom sex månader efter att du senast publicerade den för att hålla den synkroniserad med den senaste versionen av PowerApps.We recommend that you update and/or re-publish your app within six months of last publishing it to keep it in sync with the latest version of PowerApps. Om du inte uppdaterar och/eller publicerar inom sex månader kan appen sluta fungera utan förvarning.If you don't update and/or re-publish within six months, the app may stop working without warning.

Identifiera den driftsatta versionenIdentify the live version

Klicka eller tryck på ApparArkiv-menyn (på den vänstra kanten) på powerapps.com, klicka eller tryck på informationsikonen för en app och klicka eller tryck sedan på fliken Versioner.In powerapps.com, click or tap Apps on the File menu (on the left edge), click or tap the details icon for an app, and then click or tap the Versions tab.

Live-versionen är publicerad för alla som appen delas med.The Live version is published for everyone with whom the app is shared. Den senaste versionen av en app är endast tillgänglig för de som har behörighet att redigera appen.The most recent version of any app is available only to those who have edit permissions for it.

Publicera från portalen

Om du vill publicera den senaste versionen klickar eller trycker du på Publicera den här versionen och sedan på Publicera den här versionen i dialogrutan Publicera.To publish the most recent version, click or tap Publish this version, and then click or tap Publish this version in the Publish dialog box.

Nästa stegNext steps