Skanna en streckkod i Microsoft PowerAppsScan a barcode in Microsoft PowerApps

Skanna olika typer av streckkoder genom att skapa en app och köra den på en enhet, till exempel en telefon med kamera.Scan several types of barcodes by creating an app and running it on a device, such as a phone, that has a camera. Den numeriska motsvarigheten till streckkoden visas i kontrollen Etikett och du kan överföra dessa data till en mängd olika datakällor.The numerical equivalent of the barcode appears in a Label control, and you can upload that data to a variety of data sources.

Om du inte är bekant med PowerApps kan du läsa Komma igång.If you're unfamiliar with PowerApps, see Get started.

Kända begränsningarKnown limitations

 • Streckkoder ska vara minst 1" (2,5 cm) höga och 1,5" (4 cm) breda.Barcodes should be at least 1" (2.5cm) high and 1.5" (4cm) wide.
 • Om du vill skanna streckkoder med hjälp av en telefon håller du den stående och flyttar den långsamt från 7" (18 cm) till 10" (25 cm) från streckkoden.To scan barcodes by using a phone, hold it in portrait orientation, and slowly move it from 7" (18cm) to 10" (25cm) away from the barcode.
 • Långa streckkodstyper (till exempel I2of5 som kan bestå av minst 15 tecken) kan ge trunkerade eller andra felaktiga resultat, särskilt om streckkoden är otydlig.Long barcode types (such as I2of5, which can have 15 or more characters) can give truncated or otherwise incorrect results, especially if the barcode isn't printed clearly.
 • På iPhone- och Android-enheter kan du ange egenskapen Height för kontrollen Barcode, men en fast proportion anger bredden.For iPhones and Android devices, you can specify the Height property of the Barcode control, but a fixed aspect ratio determines its width.
 • Du kan behöva ange egenskapen Scanrate för kontrollen Barcode till 35 eller mindre.You might need to set the Scanrate property of the Barcode control to 35 or less.
 • Om du vill undvika att minnet tar slut på enheter som kör iOS, anger du egenskapen Height för kontrollen Barcode till 700 (eller lägre) och egenskapen Scanrate till 30.To delay running out of memory on devices that are running iOS, set the Height property of the Barcode control to 700 (or lower) and the Scanrate property to 30.
 • Om enheten får slut på minne och appen låser sig, startar du om appen.If the device runs out of memory and the app freezes, restart the app.

Skapa en tom appCreate a blank app

 1. Registrera dig för PowerApps och gör sedan något av följande:Sign up for PowerApps, and then do either of the following:

  • Öppna PowerApps i en webbläsare på en enhet som har en kamera.Open PowerApps in a browser on a device that has a camera.
  • Installera PowerApps från Windows Store på en enhet som har en kamera.Install PowerApps from the Windows Store on a device that has a camera. Öppna PowerApps, logga in och tryck på Nytt på menyn Arkiv (längs vänsterkanten).Open PowerApps, sign in, and then click or tap New on the File menu (along the left edge).
 2. Under Börja med en tom arbetsyta eller en mall, klickar eller trycker du på Layout för mobil i rutan Tom app.Under Start with a blank canvas or template, click or tap Phone layout in the Blank app tile.

  Skapa en app från grunden

 3. Om du inte har använt PowerApps förut kan du lära dig viktiga delar av appen i rundturen (annars klickar eller trycker du på Hoppa över).If you haven't used PowerApps before, get familiar with key areas of the app by taking the intro tour (or click or tap Skip).

  Startskärmen för den korta rundturen

  Obs! Du kan ta rundturen senare genom att trycka på frågetecknet i det övre högra hörnet och sedan trycka på Take the intro tour (Ta rundturen).Note: You can always take the tour later by clicking or tapping the question-mark icon near the upper-right corner and then clicking or tapping Take the intro tour.

Lägga till en streckkodskontrollAdd a Barcode control

 1. Klicka eller tryck på Media på fliken Infoga och sedan på Streckkod.On the Insert tab, click or tap Media, and then click or tap Barcode.

  Lägga till en streckkodsläsare

 2. Kontrollera att kontrollen Streckkod är markerad genom att se om en markeringsruta (med handtag för att ändra storlek på kontrollen) omger den.Ensure that the Barcode control is selected by confirming that a selection box (with handles to resize the control) surrounds it.

  Markeringsruta

 3. På fliken Start klickar eller trycker du på Barcode1. Skriv eller klistra in MyScanner under Byt namn.On the Home tab, click or tap Barcode1, and then type or paste MyScanner under Rename.

  Tips: Den första streckkodskontrollen som du lägger till heter Barcode1 som standard.Tip: The first Barcode control that you add is named Barcode1 by default. Om du tar bort den kontrollen och lägger till en annan streckkodskontroll, får den namnet Barcode2 som standard.If you delete that control and add another Barcode control, it will be named Barcode2 by default. Genom att manuellt byta namn på en kontroll, säkerställer du att formler refererar till kontrollen med dess rätta namn.By manually renaming a control, you ensure that formulas will refer to the control by its correct name.

  Byta namn på streckkodskontrollen

Lägg till en textindatakontrollAdd a Text input control

 1. Klicka eller tryck på Text på fliken Infoga och sedan på Textindata.On the Insert tab, click or tap Text, and then click or tap Text input.

  Om fliken Infoga inte syns maximerar du PowerApps-fönstret.If the Insert tab doesn't appear, maximize your PowerApps window.

  Lägga till en textindatakontroll

 2. Dra markeringsrutan (inte i storlekshandtagen) runt textindatakontrollen nedåt tills den visas under MyScanner.Drag the selection box (not the resize handles) around the Text input control down until it appears below MyScanner.

  Etikett med markeringsruta

 3. Medan textindatakontrollen fortfarande är markerad kontrollerar du att Default syns i listan med egenskaper. Skriv eller klistra sedan in MyScanner.Text i formelfältet.With the Text input control still selected, ensure that Default appears in the properties list, and then type or paste MyScanner.Text in the formula bar.

  Textegenskap i etikettkontrollen

Ändra streckkodstypChange the barcode type

 1. Klicka eller tryck på Kontroller på fliken Infoga och sedan på Nedrullningsbar listruta.On the Insert tab, click or tap Controls, and then click or tap Drop down.

  Lägga till en listruta

 2. Flytta listrutekontrollen så att den visas under de andra kontrollerna på skärmen.Move the Drop down control so that it appears below the other controls on the screen.

  Flytta en listruta

 3. När listrutekontrollen fortfarande är markerad kontrollerar du att egenskapslistan visar Items. Skriv eller klistra in följande textsträng i formelfältet:With the Drop down control still selected, ensure that the properties list shows Items, and then type or paste this string of text in the formula bar:
  [Codabar, Code128, Code39, Ean, I2of5, Upc][Codabar, Code128, Code39, Ean, I2of5, Upc]

  Ange egenskapen Items för listrutan

 4. På fliken Start byter du namn på listrutekontrollen till ChooseType.On the Home tab, rename the Drop down control to ChooseType.

  Byta namn på listrutan

 5. Klicka eller tryck på MyScanner för att välja den, kontrollera att egenskapslistan visar BarcodeType och skriv eller klistra in följande textsträng i formelfältet:Click or tap MyScanner to select it, ensure that the properties list shows BarcodeType, and then type or paste this string of text in the formula bar:
  ChooseType.Selected.ValueChooseType.Selected.Value

Testa appenTest the app

 1. Öppna förhandsgranskningsläget genom att trycka på F5 (eller genom att klicka eller trycka på uppspelningsknappen i det övre högra hörnet).Open Preview mode by pressing F5 (or by clicking or tapping the play button near the upper-right corner).

  Öppna förhandsgranskningsläget

 2. Håll en streckkod framför kameran på enheten tills den numeriska komponenten i streckkoden visas i kontrollen Etikett.Hold a barcode up to the camera on the device until the numerical component of the barcode appears in the Label control.

  Om den numeriska komponenten inte visas, provar du ett annat alternativ i listan BarcodeType.If the numerical component doesn't appear, try a different option in the BarcodeType list. Om rätt data fortfarande inte visas, skriver du det korrekta numret i indatatextkontrollen.If the correct data still doesn't appear, type the correct number in the Input text control.

Nästa stegNext steps

 • Anslut appen till en datakälla och konfigurera funktionen Patch så att användarna kan spara resultaten.Connect the app to a data source and configure the Patch function so that users can save results.
 • Lägg till en listrutekontroll och konfigurera den så att användarna kan välja vilken typ av streckkod som de vill skanna.Add a Drop down control, and configure it so that users can choose which type of barcode they want to scan.
 • Lägg till en skjutreglagekontroll och konfigurera den så att användarna kan ändra skanningshastigheten eller höjden på streckkodskontrollen.Add a Slider control, and configure it so that users can adjust the scan rate or the height of the Barcode control.