Ändra storlek och orientering för skärmen i PowerAppsChange screen size and orientation in PowerApps

Anpassa en app genom att ändra storlek och orientering för skärmen.Customize an app by changing its screen size and orientation.

FörutsättningarPrerequisites

 1. Skapa en app eller öppna en för redigering.Create an app, or open one for editing.

 2. Klicka eller tryck på Appinställningar i Arkiv-menyn.On the File menu, click or tap App settings.

Ändra storlek och orientering för skärmenChange screen size and orientation

 1. Under Appinställningar klickar eller trycker du på Skärmstorlek + orientering.Under App settings, click or tap Screen size + orientation.

  Alternativ för att ändra skärmens storlek och orientering av en app

 2. I listan Orientering klickar eller trycker du på Stående eller Liggande.In the Orientation list, click or tap Portrait or Landscape.

 3. (Endast appar för surfplattor) Under Höjd-bredd-förhållande klickar eller trycker du på det förhållande som matchar målenheten för den här appen.(Tablet apps only) Under Aspect ratio, click or tap the ratio that matches the target device for this app.

  Ändra höjd-bredd-förhållande för en app för surfplattor

 4. Under Lås höjd-/breddförhållandet anger du antingen eller Av.Under Lock aspect ratio, specify either On or Off.

  Om du låser förhållandet behåller appen lämpligt förhållande för en telefon.If you lock the aspect ratio, the app will retain the appropriate aspect ratio for a phone. Om programmet körs på en annan typ av enhet visas appen felaktigt och kan visa oönskade resultat.If the app is running on another kind of device, the app will display incorrectly and may show unwanted results. Om du låser upp höjd-/breddförhållandet justeras appen till enhetens förhållande som den körs på.If you unlock the aspect ratio, the app will adjust to the aspect ratio of the device on which it's running.

 5. Under Lock orientation (Lås orientering) väljer du antingen Av eller .Under Lock orientation, specify either On or Off.

  Om du låser appens orientering behåller appen den orientering du anger.If you lock the app's orientation, the app will retain the orientation that you specify. Om appen körs på en enhet för vilken skärmen är i en annan orientering visas appen felaktigt och kan visa oönskade resultat.If the app is running on a device for which the screen is in a different orientation, the app will display incorrectly and may show unwanted results. Om du låser upp appens orientering anpassas den till skärmens orientering på den enhet där den körs.If you unlock the app's orientation, it will adjust to the screen orientation of the device on which it's running.

 6. Tryck på Apply (Verkställ) för att spara ändringarna.Select Apply to save your changes.

Nästa stegNext step

På menyn Arkiv väljer du Spara för att publicera appen på nytt med de nya inställningarna.On the File menu, select Save to republish your app with the new settings.