Dela en app i PowerAppsShare an app in PowerApps

Det är bra att kunna skapa appar som möter dina egna verksamhetsbehov, men magin med PowerApps är när man delar apparna med andra.It’s great to build apps that address your own business needs, but the real magic of PowerApps comes from sharing those apps with others. I det här avsnittet ska vi prata om hur man delar appar med specifika användare eller säkerhetsgrupper, eller så kan du dela med hela din organisation.In this topic, you will learn how to share apps with specific users or security groups, or you can share it with your entire organization.

Öppna dela app-skärmenOpen the share app screen

Om du vill dela en app, måste du öppna powerapps.com. Vi stöder inte längre appdelning i PowerApps Studio eller PowerApps Mobile.To share an app, you must open powerapps.com. We no longer support sharing apps in PowerApps Studio or PowerApps Mobile.

Från PowerApps StudioFrom PowerApps Studio

 • Alternativ 1 – Klicka eller tryck på DelaArkiv-menyn.Option 1 - On the File menu, click or tap Share.

  Arkiv och Dela

 • Alternativ 2 – Klicka eller tryck på ÖppnaArkiv-menyn, och klicka eller tryck sedan på en apps delningsikon.Option 2 - On the File menu, click or tap Open, and then click or tap the share icon for an app.

  Ellips och Dela

Från powerapps.comFrom powerapps.com

 • Klicka eller tryck på Appar i det vänstra navigeringsfältet, sedan på ellipsen (...) och därefter på Dela.In the left navigation bar, click or tap Apps, click or tap the ellipsis (...), and then click or tap Share.

  Ellipsis i portalen

Dela en appShare an app

Härifrån kan du dela en app genom att följa de här stegen.From here, you can share an app by following these steps.

 1. Ange namnen på en eller flera användare eller säkerhetsgrupper i Azure Active Directory, eller så anger du att du vill dela appen med hela organisationen.Specify the names of one or more users or security groups in Azure Active Directory, or specify that you want to share the app with your entire organization. Observera att du bara kan dela med behörigheten användare när du delar med hela organisationen.Note you can only share with User permission when sharing to your entire organization.

  Ange användare på powerapps.com

 2. Ange behörighetsnivån:Specify the level of permissions:

  • Användare: Användare eller grupper kan köra appen, men inte dela den.User: Users or groups can run the app but not share it.
  • Deltagare: Användare eller grupper kan köra appen, anpassa den och dela den anpassade versionen till andra användare.Contributor: Users or groups can run the app, customize it, and share the customized version further to other users.

   Dela app portalen

 3. Klicka eller tryck för att Spara.Click or tap Save.

Upprepa steg 1 i den här proceduren om du vill ändra behörigheter för en användare eller en grupp, och ange sedan ett annat alternativ i listan över behörigheter för användaren eller gruppen.To change permissions for a user or a group, repeat step 1 of this procedure, and then specify a different option in the list of permissions for that user or group. Om du vill ta bort alla behörigheter för en användare eller grupp klickar eller trycker du på ikonen x för användaren eller gruppen.To remove all permissions for a user or group, click or tap the x icon for that user or group.

Skicka e-postmeddelandeSend email notification

När du delar en app, kan du välja om du vill meddela användare eller en säkerhetsgrupp via e-post.When you share an app, you can select whether or not to notify users or a security group via email. Om du väljer det här alternativet, skickas ett e-postmeddelande till användaren eller användarna eller säkerhetsgrupperna.If you choose this option, an email will be sent to notify the user or users or security groups. E-postmeddelandet innehåller en länk till appen.The email contains a link with which they can access the app. Vid behov uppmanas användarna att registrera sig för och installera PowerApps.If appropriate, users are prompted to sign up for and install PowerApps.

Observera att olika e-postmallar skickas beroende på den behörighet som du väljer att dela appen med.Please note that different email templates are sent depending on the permission you decide to share the app with. När du delar appen med behörigheten Användare så innehåller e-postmeddelandet länken för att köra appen.When you share the app with User permission, the email contains the link to run the app. När du delar appen med behörigheten Deltagare så innehåller e-postmeddelandet en länk för att redigera appen i PowerApps Studio eller köra appen.When you share the app with Contributor permission, the email contains the link to edit the app in PowerApps Studio or to run the app.

Hur ser mina användare appen jag delat?How do my users see the app I shared?

När du har delat en app med en eller flera användare eller säkerhetsgrupper, ser de appen olika beroende på hur vilken behörighet du delat appen med.After you share an app with one or more users or security groups, how they can see the app depends on the permission you shared the app with.

Om du har delat appen med användarbehörighetIf you shared app with User permission

Kommer personerna du delat appen med att få ett e-postmeddelande om du har markerat den kryssrutan på appens delningsskärm.The people you shared the app with will receive an email notification if you selected that check box in the app sharing screen. I e-postmeddelandet kan de klicka eller trycka på en länk för att köra appen i Dynamics 365.In the email, they can click or tap a link to run the app on Dynamics 365. Vi kommer snart att stödja universella länkar, vilket innebär att om du har PowerApps Studio eller PowerApps Mobile installerat så kommer appen att öppnas i PowerApps Studio eller PowerApps Mobile.Soon we will support universal links, which means if you have PowerApps Studio or PowerApps Mobile installed, the app will open in PowerApps Studio or PowerApps mobile.

Användare kan även upptäcka appen i AppSource på Dynamics 365 (till exempel om du inte skickat ett e-postmeddelande).Users can also discover the app in AppSource on Dynamics 365 (for example, if you didn't send email). Läs mer om hur användare kan få appar via AppSource.Read more on how to users can get apps via AppSource.

Om du har delat en app med behörigheten DeltagareIf you shared an app with Contributor permission

Kommer personerna du delat appen med att få ett e-postmeddelande om du har markerat den kryssrutan på appens delningsskärm.The people you shared the app with will receive an email notification if you selected that check box in the app sharing screen. I e-postmeddelandet kan de klicka eller knacka på en länk som öppnar appen direkt för redigering med PowerApps Studio för webben.In the email, they can click or tap a link that opens the app directly for editing using PowerApps Studio for the web. Det finns också en länk för att köra programmet i Dynamics 365.There is also a link to run the app on Dynamics 365. Vi kommer snart att stödja universella länkar, vilket innebär att om du har PowerApps Studio eller PowerApps Mobile installerat så kommer appen att öppnas i PowerApps Studio eller PowerApps Mobile.Soon we will support universal links, which means if you have PowerApps Studio or PowerApps mobile installed, the app will open in PowerApps Studio or PowerApps Mobile.

Användare kan även upptäcka appen på powerapps.com (om du t.ex. inte skickade något e-postmeddelande).Users can also discover the app in powerapps.com (for example, if you didn't send email). Det är ett hem där appskapare kan bläddra genom alla appar som de skapat eller som har delats med dem med behörigheten Deltagare.This is the home for app creators to browse through all the apps they created or that have been shared with them with Contributor permission. Dynamics 365 däremot, är där användare kan köra appar från PowerApps samt andra företagsappar på ett snabbt sätt.In contrast, Dynamics 365 is where users can run apps from PowerApps and other business apps quickly.

Andra saker att känna tillOther things to know

 • Om du vill dela en app, måste du spara den till molnet, inte lokalt.To share an app, you must save it to the cloud, not locally.
 • Innan du delar en app, bör du överväga vilka användare och säkerhetsgrupper som du kommer att dela den med och vilken roll du vill var och en av dem att ha: användare eller deltagare.Before you share an app, consider which users and security groups you’re going to share it with and what role you want each to have—user or contributor. Om du delar en app med en grupp får de befintliga medlemmarna i gruppen och alla som tillkommer i gruppen, de behörigheter som du angett.If you share an app with a group, existing members of that group and anyone who joins it have the permissions that you specify. Personer som lämnar gruppen förlorar de behörigheterna, såvida de inte är medlemmar i en annan grupp som också har åtkomst till appen eller om du specifikt gett dem behörigheterna.Anyone who leaves the group loses those permissions unless they're members of a different group that has access or you specify permissions for them explicitly.
 • Alla medlemmar i en grupp har samma behörighet för en app som gruppen i stort har.Every member of a group has the same permissions for an app as the overall group does. Du kan dock ange högre behörighet för en eller flera medlemmar i gruppen så att de får större åtkomst.However, you can specify greater permissions for one or more members of that group to allow them greater access. Du kan till exempel dela en app med säkerhetsgrupp A med behörigheten användare.For example, you can share an app with security group A with User permission. Varje medlem i säkerhetsgrupp A kan då köra appen.Every member of security group A can run the app. Nu delar du appen med användare B, som är del av säkerhetsgrupp A, med behörigheten deltagare.Now you share the app with user B, who is part of security group A, with Contributor permission. Användare B kan nu redigera appen medan de andra i säkerhetsgrupp A bara kan använda den.User B now can edit the app while everyone else in security group A can only use the app. Om du anger lägre behörighet för en eller flera medlemmar i en grupp har de fortfarande de behörigheter som du har tilldelat den övergripande gruppen.If you specify fewer permissions to one or more members of a group, they'll still have all the permissions that you've granted to the overall group.
 • Du kan dela en app med hela din organisation, men tänk igenom om alla verkligen behöver åtkomst till din app.You can share an app with your entire organization, but think carefully about whether everyone needs access to your app.
 • Var medveten om att de ändringar du gör i en delad app går vidare till de personer som du delat den med så snart du sparar ändringarna.Be aware that any changes you make to a shared app will flow through to the people you shared it with as soon as you save the changes. Detta kan vara bra om du förbättrar appen, men kan även påverka andra om du tar bort eller avsevärt ändrar på funktioner.This can be great if you improve the app, but can also impact others if you remove or significantly change features.
 • Innan du delar en app, bör du ge den ett meningsfullt namn och en beskrivning så att folk vet vad din app handlar om och kan hitta den lätt i en lista.Before you share an app, give it a meaningful name and description, so people know what your app is about and can easily pick it out from a list. Klicka eller tryck på AppinställningarArkiv-menyn i PowerApps Studio och ge en beskrivning.On the File menu in PowerApps Studio, click or tap App settings, and then enter a description.

  Appbeskrivning

Appdelning och resurserna appen använderApp sharing and the resources the app uses

De flesta appar förlitar sig på minst en av följande resurstyper:Most apps rely on at least one of these types of resources:

 • en anslutning till en datakällaa connection to a data source
 • en lokal datagatewayan on-premises data gateway
 • en anpassad anslutningsappa custom connector
 • en Excel-arbetsbok eller annan tjänstan Excel workbook or other service
 • ett flödea flow

Användare och deltagare behöver behörigheter för alla dataanslutningar och gatewayer som appen använder.Users and contributors need permissions to any data connections and gateways that the app uses. Vissa behörigheter medföljer appen implicit, men andra måste beviljas explicit.Some permissions come along implicitly with the app, but others must be explicitly granted. Mer information finns i Dela appresurser.For more information, see Share app resources.

När du delar en app som använder Common Data Service, ser du informationsfältet som säger att du måste dela körningsbehörighet till Common Data Service separat.When you share an app that uses the Common Data Service, notice the information bar indicating that you must share the runtime permission to the Common Data Service separately. Om du inte har behörighet att göra det så bör du kontakta din miljöadministratör. Läs mer om säkerhet för Common Data Service.If you don’t have permission to do this, see your environment admin. Read more about security for the Common Data Service.

Appresurser vid delning

Vad stöds inte?What isn't supported?

 • Du kan dela till en säkerhetsgrupp men inte en distributionsgrupp.You can share to a security group but not a distribution group.
 • Du kan dela appar med användare i din organisation, men inte användare i en annan klientorganisation.You can share apps with users in your organization but not users in another tenant.
 • Du kan dela en app från powerapps.com men inte från PowerApps Studio.You can share an app from powerapps.com but not from PowerApps Studio. (Öppna powerapps.com genom att klicka eller trycka på en delningsikon i PowerApps Studio.)(Click or tap a share icon in PowerApps Studio to open powerapps.com).
 • Du kan dela en app vidare om du har behörigheten deltagare (inte användare) för den appen.You can re-share an app if you have Contributor (not User) permission to that app.