Konfigurera dataaviseringar för Power BI-instrumentpanelenSet up data alerts for the Power BI dashboard

OBS! Den här artikeln är en del av en självstudiekursserie med PowerApps, Microsoft Flow och Power BI med SharePoint Online.Note: This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Var noga med att läsa serieintroduktionen, så att du får en helhetsbild, och tar del av relaterade hämtningar.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

I det här steget lägger vi till en varning i Power BI som upplyser oss om väntande projekt tar för lång tid att godkänna, och ett flöde som svarar när en sådan varning ges.In this task we'll add an alert in Power BI to let us know if pending projects are taking too long to approve, and a flow that responds when that alert occurs. Mer information om aviseringar finns i Dataaviseringar i Power BI-tjänsten.For more information on alerts, see Data alerts in Power BI service.

Steg 1: Skapa en aviseringStep 1: Create an alert

 1. Öppna den instrumentpanel som du skapade i den senaste aktiviteten i Power BI-tjänsten.In the Power BI service, open the dashboard you created in the last task.
 2. Klicka på kortet med ett enskilt tal, och klicka eller tryck på de tre punkterna (... ).On the card with the single number, click or tap the ellipsis (. . .).

  Kort med maximalt antal dagar för väntan på godkännande

 3. Klicka eller tryck påClick or tap Klockikonen..

  Panelmeny

 4. Klicka eller tryck på Lägg till aviseringsregel i rutan till höger.In the right pane, click or tap Add alert rule.

  Lägg till aviseringsregel

 5. Titta på de alternativ som är tillgängliga för aviseringar, t.ex. hur ofta en avisering ska köras.Look at the options that are available for alerts, such as how frequently an alert should run. Ange 25 som tröskelvärde och klicka eller tryck sedan på Spara och stäng.Enter a value of 25 for Threshold, then click or tap Save and close.

  Ange tröskelvärde för avisering och spara

Aviseringen startar inte just nu, även om 56 ligger över tröskelvärdet 25.The alert won't fire right now even though 56 is above the threshold of 25. Den aktiveras när data har uppdaterats, vilket vi ser när vi kör scenariot från början till slut.It will fire when data is updated, which we'll see when we run through the scenario end-to-end.

När aviseringarna utlöses skickar Power BI ett e-postmeddelande aviseringens skapare, och i nästa steg ser vi hur man skickar ytterligare e-postmeddelanden med Microsoft Flow.When the alerts fires, Power BI sends email to the creator of the alert, and we'll see how to send additional mail using Microsoft Flow, in the next step.

Steg 2: Skapa ett flöde som svarar på aviseringenStep 2: Create a flow that responds to the alert

 1. Logga in på flow.microsoft.com, klicka eller tryck på Tjänster och sedan på Power BI.Sign into flow.microsoft.com, click or tap Services, then Power BI.

  Power BI i Microsoft Flow

 2. Klicka eller tryck på Skicka ett e-postmeddelande till målgruppen när en dataavisering utlöses för Power BI.Click or tap Send an e-mail to any audience when a Power BI data alert is triggered.

  Skicka ett e-postmeddelande när en dataavisering utlöses för Power BI

 3. Klicka eller tryck på Använd den här mallen.Click or tap Use this template.
 4. Om du inte redan har loggat in, så logga in på Outlook och Power BI. Klicka eller tryck sedan på Fortsätt.If you're not already signed in, sign into Outlook and Power BI, then click or tap Continue.

  Logga in och fortsätt

 5. Välj Avisera för maximalt antal dagar för väntande godkännande i listrutan Aviserings-ID.In the Alert Id drop-down list, select Alert for Max days pending approval.

  Ange och avisera som en utlösare

 6. Ange en giltig e-postadress i rutan Till.In the To box, enter a valid email address.

  Ange vem som e-postmeddelandet ska skickas till

 7. Klicka eller tryck på Redigera om du vill se andra fält som du kan uppdatera.Click or tap Edit to see other fields that you can update.

  Redigera e-postmeddelande för avisering

 8. Klicka eller tryck på Skapa flöde längst upp höger på skärmen och klicka sedan på Klar.At the top right of the screen, click Create flow, then Done.

  Knappen Klar

Vi ser körningen det här flödet när vi går igenom scenariot från början till slut.We will see this flow run when we run through the scenario end-to-end. Nu går vi vidare till den sista aktiviteten i det här scenariot, nämligen att bädda in en Power BI-rapport i SharePoint.Now we'll move on to the last task in this scenario - embedding a Power BI report into SharePoint.

Nästa stegNext steps

Nästa steg i den här självstudiekursen är att bädda in Power BI-projektrapporten i SharePoint Online.The next step in this tutorial series is to embed the Power BI project report in SharePoint Online.