Skapa en app för att hantera projektCreate an app to manage projects

Obs! Den här artikeln ingår i en självstudieserie om hur man använder PowerApps, Microsoft Flow och Power BI med SharePoint Online.Note: This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Var noga med att läsa introduktionen för att få en översikt samt relaterade nedladdningar.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

I den här uppgiften, ska vi skapa en app från grunden.In this task, we'll build an app from scratch. Den här appen låter en användare tilldela en ansvarig för projekt och uppdatera projektinformationen.This app allows a user to assign a manager to projects and to update project details. Du kommer att se vissa av samma kontroller och formler som du såg i den första appen, men du kommer att få skapa mer själv av appen den här gången.You will see some of the same controls and formulas you saw in the first app, but you will build more of the app yourself this time. Processen är mer komplicerad, men du lär dig mer så vi tycker att det är en rättvis kompromiss.The process is more complex, but you'll learn more, so we think it's a fair trade-off.

Tips: Hämtningspaketet för det här scenariot innehåller en färdig version av appen: project-details-app.msapp.Tip: The download package for this scenario includes a finished version of this app: project-details-app.msapp.

Snabbgenomgång av PowerApps StudioQuick review of PowerApps Studio

I den förra uppgiften använde du PowerApps Studio för webben, men vi vill vara säkra på att du förstår alla delarna innan vi går vidare.You used PowerApps Studio for web in the last task, but we want to make sure you understand all the parts before we move on. Du kan fortsätta att arbeta i PowerApps Studio för webben, eller använda PowerApps Studio för Windows.You can continue to work in PowerApps Studio for web, or you can use PowerApps Studio for Windows.

PowerApps Studio har tre fönster och en menyflik, vilket gör att appskapande känns lite som att skapa en presentation i PowerPoint:PowerApps Studio has three panes and a ribbon that make app creation feel like building a slide deck in PowerPoint:

 1. Vänster navigeringsfält, som visar en hierarkisk vy över alla appens skärmar och kontroller, samt miniatyrer av skärmarnaLeft navigation bar, which shows a hierarchical view of all the app's screens and controls, as well as thumbnails of the screens
 2. Mittfönstret, som innehåller appskärmen som du arbetar medMiddle pane, which contains the app screen you are working on
 3. Höger fönster, där du ställer in alternativ som layout och datakällorRight-hand pane, where you set options like layout and data sources
 4. Egenskaper-listrutan, där du väljer de egenskaper som formlerna gäller förProperty drop-down list, where you select the properties that formulas apply to
 5. Formelfältet, där du lägger till formler (som i Excel) som definierar appbeteendetFormula bar, where you add formulas (like in Excel) that define app behavior
 6. Menyfliken, där du lägger till kontroller och anpassar designelementRibbon, where you add controls and customize design elements

PowerApps Studio

Steg 1: Skapa skärmarStep 1: Create screens

Nu när genomgången är avklarad så kan vi börja skapa en app.With that review out of the way, let's start building an app.

Skapa och spara appenCreate and save the app

 1. I PowerApps Studio, klickar eller trycker du på ny och sedan under tom app, klickar eller trycker du på telefonlayout.In PowerApps Studio, click or tap New, then under Blank app, click or tap Phone Layout.

  Tom app, telefonlayout

 2. Klicka eller tryck på fil, vilket öppnar fliken appinställningar. Skriv in namnet projekthanteringsapp.Click or tap File, which opens to an App settings tab. Enter the name "Project Management app".

  Appnamn

 3. Klicka eller tryck på Spara som, verifiera att appen sparas till molnet och klicka sedan på Spara i det nedre högra hörnet.Click or tap Save as, verify that the app will save to the cloud, then click Save in the lower right corner.

  Spara till molnet

 4. Klicka eller tryck påClick or tap Tillbaka till app-ikonen för att gå tillbaka till appen.to go back to the app.

Lägg till fyra skärmar i appenAdd four screens to the app

I det här steget ska du skapa fyra tomma skärmar för appen.In this step, we'll create four blank screens for the app. Vi använder olika skärmlayouter beroende på skärmens syfte.We'll use different screen layouts, depending on the screen's purpose. Vi lägger till saker till de här skärmarna i senare steg.We'll add to these screens in later steps.

SkärrmScreen SyftePurpose
SelectTaskSelectTask Startskärmen. Navigera till andra skärmarOpening screen; navigate to other screens
AssignManagerAssignManager Tilldela en ansvarig till ett godkänt projektAssign a manager to an approved project
ViewProjectsViewProjects Visa en lista över projekt med sammanfattningsinformationView a list of projects, with summary information
UpdateDetailsUpdateDetails Visa och uppdatera information för ett projektView and update the details for a project
 1. På fliken start, klickar eller trycker du på NewScreen och sedan rullningsbar skärm.On the Home tab, click or tap NewScreen, then Scrollable screen.

  Rullningsbar skärm

 2. Ändra skärmens namn till SelectTask.Rename the screen to SelectTask.

  Byt namn på skärmen

 3. Skapa och byt namn på ytterligare skärmar:Create and rename additional screens:

  1. Klicka eller tryck på NewScreen och därefter rullningsbar skärm.Click or tap NewScreen, then Scrollable screen. Ändra skärmens namn till AssignManager.Rename the screen to AssignManager.
  2. Klicka eller tryck på NewScreen och därefter listskärm.Click or tap NewScreen, then List screen. Ändra skärmens namn till ViewProjects.Rename the screen to ViewProjects.
  3. Klicka eller tryck på NewScreen och därefter formulärskärm.Click or tap NewScreen, then Form screen. Ändra skärmens namn till UpdateDetails.Rename the screen to UpdateDetails.
 4. Välj de tre punkterna (... ) bredvid Screen1 och klicka eller tryck sedan på ta bort.Select the ellipsis (. . .) next to Screen1, then click or tap Delete.

  Ta bort skärmen

Appen bör nu se ut som på följande bild.The app should now look like the following image.

Alla appskärmar

Steg 2: Anslut till en SharePoint-listaStep 2: Connect to a SharePoint list

I det här steget ska vi ansluta till SharePoint-listan produktinformation.In this step, we'll connect to the Product Details SharePoint list. Vi använder bara en lista i den här appen, men du kan enkelt ansluta till bägge om du vill utöka appen.We only use one list in this app, but you could easily connect to both if you want to extend the app.

 1. I det vänstra navigeringsfältet, klickar eller trycker du på skärmen SelectTask.In the left navigation bar, click or tap the SelectTask screen.
 2. I höger fönster, klickar eller trycker du på Lägg till datakälla.In the right pane, click or tap Add data source.

  Anslut till data

 3. Klicka eller tryck på Ny anslutning.Click or tap New connection.

  Ny anslutning

 4. Klicka eller tryck på SharePoint.Click or tap SharePoint.

  SharePoint-anslutning

 5. Välj Anslut direkt (cloud services) och klicka eller tryck därefter på skapa.Select Connect directly (cloud services), then click or tap Create.

  Anslut direkt (cloud services)

 6. Ange en SharePoint-URL och klicka eller tryck sedan på .Enter a SharePoint URL, then click or tap Go.

  SharePoint-URL för anslutning

 7. Välj listan projektinformation och klicka eller tryck sedan på Anslut.Select the Project Details list, then click or tap Connect.

  Välj listan projektinformation

  Datakällor-fliken i det högra fönstret visar nu anslutningen som du skapade.The Data sources tab in the right pane now shows the connection that you have created.

  Datakällor-fliken

Steg 3: Skapa SelectTask-skärmenStep 3: Build the SelectTask screen

I det här steget, skapar vi ett sätt att navigera till de andra skärmarna i appen och jobbar med några av de kontroller, formler och formateringsalternativ som PowerApps erbjuder.In this step, we'll provide a way to navigate to the other screens in the app - working with some of the controls, formulas, and formatting options that PowerApps provides.

Uppdatera rubriken och infoga en introduktionstextUpdate the title and insert introductory text

 1. I det vänstra navigeringsfältet, väljer du skärmen SelectTask.In the left navigation bar, select the SelectTask screen.
 2. I det mellersta fönstret, väljer du standard [Rubrik]. I formelfältet uppdaterar du sedan Text-egenskapen till Contoso projekthantering.In the middle pane, select the default [Title], then in the formula bar, update the Text property to "Contoso Project Management".

  Textegenskapen i formelfältet

 3. I infoga-fliken, klickar eller trycker du på etikett och drar etiketten nedåt under översta banderollen.On the Insert tab, click or tap Label, then drag the label down below the top banner.

  Lägg till etikett

 4. I formelfältet ställer du in följande egenskaper för etiketten:In the formula bar, set the following properties for the label:

  • Färg-egenskapen = DarkGrayColor property = DarkGray
  • Storlek-egenskapen = 18Size property = 18
  • Text-egenskapen = klicka eller tryck på en uppgift för att fortsätta...Text property = "Click or tap a task to continue..."

   Uppdatera etikettexten

Lägg till två navigeringsknapparAdd two navigation buttons

 1. I infoga-fliken, klickar eller trycker du på knapp och drar sedan knappen under etiketten.On the Insert tab, click or tap Button, then drag the button below the label.

  Lägg till knapp

 2. I formelfältet ställer du in följande egenskaper för knappen:In the formula bar, set the following properties for the button:

  • OnSelect-egenskapen = Navigera(AssignManager, tona).OnSelect property = Navigate(AssignManager, Fade). När du kör appen och klickar på den här knappen, navigerar du till den andra skärmen i appen med en tona-övergång mellan skärmarna.When you run the app and click this button, you navigate to the second screen in the app, with a fade transition between the screens.
  • Text-egenskapen = tilldela ansvarigText property = "Assign Manager"
 3. Ändra storlek på knappen för att passa texten.Resize the button to accommodate the text.

  Uppdatera knapptexten

 4. Infoga en till knapp med följande egenskaper:Insert another button with the following properties:

  • OnSelect-egenskapen = navigera(ViewProjects Tona).OnSelect property = Navigate(ViewProjects, Fade).
  • Text-egenskapen = uppdatera informationText property = "Update Details"

   Uppdatera knapptexten

   Obs: knappen har etiketten uppdateringsinformation, men vi navigerar först till skärmen ViewProjects för att välja ett projekt att uppdatera.Note: The button is labeled Update Details, but we first navigate to the ViewProjects screen to select a project to update.

Kör appenRun the app

Appen kan inte göra så mycket än, men du kan köra den om du vill:The app doesn't do a lot yet, but you can run it if you like:

 1. Klicka eller tryck på skärmen SelectTask (appen startar alltid från den markerade skärmen i förhandsgranskningsläget i PowerApps Studio).Click or tap the SelectTask screen (the app always starts from the selected screen in Preview mode in PowerApps Studio).
 2. Klicka eller tryck påClick or tap Kör app-ikonen i det övre högra hörnet, så körs appen.in the upper right corner to run the app.
 3. Klicka eller tryck på en av knapparna för att navigera till en annan skärm.Click or tap one of the buttons to navigate to another screen.
 4. Klicka eller tryck påClick or tap Stäng appförhandsgranskning-ikonen i det övre högra hörnet, så stängs appen.in the upper right corner to close the app.

Steg 4: Skapa AssignManager-skärmenStep 4: Build the AssignManager screen

I det här steget använder vi ett galleri för att visa alla projekt som har godkänts men ännu inte har en ansvarig.In this step, we'll use a gallery to display all projects that have been approved but don't yet have a manager. Vi lägger till andra kontroller så att du kan tilldela en ansvarig.We'll add other controls, so you can assign a manager.

Obs: vi ska skapa en sida senare i appen som låter dig redigera alla fält för ett projekt (inklusive ansvarig-fältet), men vi tror att det skulle vara lite häftigt att skapa en sådan här skärm också.Note: We'll build a page later in the app that allows you to edit all fields for a project (including the manager field), but we thought it would be cool to build a screen like this one as well.

 1. Spara ändringarna som du har gjort.Save the changes you've made so far.
 2. I det vänstra navigeringsfältet, klickar eller trycker du på skärmen AssignManager.In the left navigation bar, click or tap the AssignManager screen.

Uppdatera rubriken och infoga en introduktionstextUpdate the title and insert introductory text

 1. Ändra [Rubrik] till tilldela ansvarig.Change [Title] to Assign Manager.
 2. Lägg till en etikett med följande egenskaper:Add a label with the following properties:

  • Färg-egenskapen = DarkGrayColor property = DarkGray
  • Storlek-egenskapen = 18Size property = 18
  • Text-egenskapen = välj ett projekt och tilldela sedan en ansvarigText property = "Select a project, then assign a manager"

   Layout för tilldela ansvarig

Lägg till en tillbaka-pil för att återgå till skärmen SelectTaskAdd a back arrow to return to the SelectTask screen

 1. Klicka eller tryck på det blå fältet högst upp på skärmen.Click or tap the blue bar at the top of the screen.
 2. I infoga-fliken, klickar eller trycker du på ikoner och sedan på vänster.On the Insert tab, click or tap Icons, then click or tap Left.

  Infoga vänsterpil

 3. Flytta pilen till vänster sida av det blå fältet och ställ in följande egenskaper:Move the arrow to the left side of the blue bar, and set the following properties:

  • Färg-egenskapen = VitColor property = White
  • Höjd-egenskapen = 40Height property = 40
  • OnSelect-egenskapen = navigera(SelectTask, Tona)OnSelect property = Navigate(SelectTask, Fade)
  • Bredd-egenskapen = 40Width property = 40

   Lägg till tillbaka-knapp

 1. I infoga-fliken, klickar eller trycker du på galleri och sedan lodrät.On the Insert tab, click or tap Gallery, then Vertical.

  Lägg till ett lodrätt galleri

 2. Välj rubrik, underrubrik och brödtext från layout-menyn i det högra fönstret.Select Title, subtitle, and body from the Layout menu in the right pane.

  Ändra gallerilayouten

  Galleriet har nu rätt layout men har fortfarande standard exempeltext.The gallery now has the right layout, but it still has the default sample text. Vi ordnar det snart.We'll fix that next.

  Galleriet med standardtexten

 3. Ange följande egenskaper för galleriet:Set the following properties for the gallery:

  • BorderThickness-egenskapen = 1BorderThickness property = 1
  • BorderStyle-egenskapen = streckadBorderStyle property = Dotted
  • Objekt egenskapen = Filter (”information”, PMAssigned = ”otilldelade”).Items property = Filter('Project Details', PMAssigned="Unassigned"). Endast projekt utan tilldelad ansvarig inkluderas i galleriet.Only projects with no manager assigned are included in the gallery.

   Galleri med text från listan

 4. I det högra fönstret, uppdaterar du fälten för att matcha följande lista:In the right pane, update the fields to match the following list:

  • ApprovedDateApprovedDate
  • StatusStatus
  • RubrikTitle

   Gallerifält

 5. Ändra storlek på etiketterna i galleriet efter behov och ta bort pilen från det första galleriobjektet (vi inte behöver navigera någonstans från det här galleriet).Resize labels in the gallery as appropriate, and remove the arrow from the first gallery item (we don't need to navigate anywhere from this gallery).

  Ta bort pilikonen

  Skärmen bör nu se ut som följande bild.The screen should now look like the following image.

  Formaterat galleri

Ändra färgen på ett objekt om det är markeratChange the color of an item if it's selected

 1. Välj galleriet och ställ sedan in TemplateFill-egenskapen till om (ThisItem.IsSelected=true, orange, vit).Select the gallery, then set the TemplateFill property to If (ThisItem.IsSelected=true, Orange, White).
 2. Markera ett objekt i galleriet.Select an item in the gallery. Skärmen bör nu se ut som följande bild.The screen should now look like the following image.

  Galleri med valt objekt

Lägg till en etikett, textinmatning och en Ok-knapp för att skicka in ansvarig-tilldelningarAdd a label, text input, and OK button to submit manager assignments

 1. Klicka eller tryck utanför galleriet som du har arbetat med.Click or tap outside the gallery you've been working on.
 2. I infoga-fliken, klickar eller trycker du på etikett.On the Insert tab, click or tap Label. Dra etiketten under galleriet till vänster.Drag the label below the gallery, to the left. Ställ in följande egenskaper för etiketten:Set the following properties for the label:

  • Storlek-egenskapen = 20Size property = 20
  • Text-egenskapen = Ansvarig:Text property = "Manager:"

  Lägg till ansvarig-etikett

 3. I infoga-fliken, klickar eller trycker du på text och därefter textinmatning.On the Insert tab, click or tap Text, then Text input. Dra textinmatningen under galleriet i mitten.Drag the text input below the gallery, in the center. Ställ in följande egenskaper för listmenyn:Set the following properties for the drop down:

  • Standard-egenskapen = ””Default property = ""
  • Höjd-egenskapen = 60Height property = 60
  • Storlek-egenskapen = 20Size property = 20
  • Bredd-egenskapen = 250Width property = 250

  Lägga till textinmatning

 4. I infoga-fliken, klickar eller trycker du på knapp.On the Insert tab, click or tap Button. Dra knappen under galleriet till höger.Drag the button below the gallery, to the right. Ställ in följande egenskaper för knappen:Set the following properties for the button:

  • Höjd-egenskapen = 60Height property = 60
  • OnSelect-egenskapen = korrigering(projektinformation, sökning(projektinformation, ID = Gallery1.Selected.ID), {PMAssigned: TextInput1.Text}).OnSelect property = Patch('Project Details', LookUp('Project Details', ID = Gallery1.Selected.ID), {PMAssigned: TextInput1.Text}). Se djupdykning i formler för mer information.For more information, see Formula deep-dive.
  • Den här formeln uppdaterar listan projektinformation och ställer in ett värde för PMAssigned-fältet.This formula updates the Project Details list, setting a value for the PMAssigned field.
  • Storlek-egenskapen = 20Size property = 20
  • Text-egenskapen = OkText property = "OK"
  • Bredd-egenskapen = 80Width property = 80

  Lägg till OK-knapp

Den färdiga skärmen bör nu se ut som följande bild.The completed screen should now look like the following image.

Färdig tilldela ansvarig-skärm

Steg 5: Skapa ViewProjects-skärmenStep 5: Build the ViewProjects screen

I det här steget ska vi ändra egenskaperna för galleriet på ViewProjects-skärmen.In this step, we'll change properties for the gallery on the ViewProjects screen. Det här galleriet visar objekt från projektinformation-listan.This gallery displays items from the Project Details list. Du väljer ett objekt på den här skärmen och redigerar sedan informationen på UpdateDetails-skärmen.You select an item on this screen, then you edit the details on the UpdateDetails screen.

 1. I det vänstra navigeringsfältet, klickar eller trycker du på skärmen ViewProjects.In the left navigation bar, click or tap the ViewProjects screen.
 2. Ändra [Rubrik] till visa projekt.Change [Title] to "View Projects".
 3. I det vänstra navigeringsfältet, klickar eller trycker du på BrowserGallery1 under ViewProjects.In the left navigation bar, click or tap BrowserGallery1 under ViewProjects.
 4. Välj rubrik, underrubrik och brödtext från layout-menyn i det högra fönstret.Select Title, subtitle, and body from the Layout menu in the right pane.

  Ändra gallerilayouten

  Galleriet har nu rätt layout med standard exempeltext.The gallery now has the right layout, with the default sample text.

  Galleriet med standardtexten

 5. Välj uppdatera-knappen uppdatera-ikonen och ställ in dess OnSelect-egenskap till uppdatera(projektinformation).Select the refresh button Refresh icon, and set its OnSelect property to Refresh('Project Details').
 6. Markera nytt objekt-knappen lägg till ny ikon och ställ in dess OnSelect-egenskap till NewForm(EditForm1); Navigera(UpdateDetails, ScreenTransition.None).Select the new item button Add new icon, and set its OnSelect property to NewForm(EditForm1); Navigate(UpdateDetails, ScreenTransition.None).

Lägg till en tillbaka-pil för att återgå till skärmen SelectTaskAdd a back arrow to return to the SelectTask screen

 1. I det vänstra navigeringsfältet, klickar eller trycker du på skärmen AssignManager.In the left navigation bar, click or tap the AssignManager screen.
 2. Markera tillbaka-pilen som du har lagt till där och kopiera den.Select the back arrow you added there, and copy it.
 3. Klistra in pilen i ViewProjects-skärmen och placera den till vänster om uppdateringsknappen.Paste the arrow into the ViewProjects screen and position it to the left of the refresh button.

  Tillbaka-knapp

  Alla dess egenskaper kommer med den, inklusive OnSelect-egenskapen för navigera(SelectTask, tona).All its properties come along with it, including the OnSelect property of Navigate(SelectTask, Fade).

 1. Välj BrowseGallery1-galleriet och ställ in objekt-egenskapen i galleriet till SortByColumns(Filter(projektinformation, StartsWith(rubrik, TextSearchBox1.Text)), rubrik, Om(SortDescending1, fallande, stigande)).Select the BrowseGallery1 gallery, and set the Items property of the gallery to SortByColumns(Filter('Project Details', StartsWith(Title, TextSearchBox1.Text)), "Title", If(SortDescending1, Descending, Ascending)).

  Det här ställer in datakällan för galleriet för projektinformation-listan och använder rubrik-fältet för söka och sortera.This sets the data source of the gallery to the Project Details list, and uses the Title field for search and sort.

 2. Välj information-pilikonen i det första galleriobjektet och ställ in OnSelect-egenskapen till navigera(UpdateDetails, inga).Select the Details arrow icon in the first gallery item, and set the OnSelect property to Navigate(UpdateDetails, None).

   <span data-ttu-id="19072-322">Visa projektgalleriet. Första markerade objekt</span><span class="sxs-lookup"><span data-stu-id="19072-322">View Projects gallery - first item selected</span></span>

 3. I det högra fönstret, uppdaterar du fälten för att matcha följande lista:In the right pane, update the fields to match the following list:

  • StatusStatus
  • PMAssignedPMAssigned
  • RubrikTitle

   Gallerifält

   Den färdiga skärmen bör nu se ut som följande bild.The completed screen should now look like the following image.

   Visa projekt-skärmen färdig

Steg 6: Skapa UpdateDetails-skärmenStep 6: Build the UpdateDetails screen

I det här steget ansluter vi redigeringsformuläret på UpdateDetails-skärmen till vår datakälla och gör en del egenskaps- och fältändringar.In this step, we'll connect the edit form on the UpdateDetails screen to our data source, and we'll make some property and field changes. På den här skärmen, kan du redigera information för ett projekt som du valt i Visa projekt-skärmen.On this screen, you edit details for a project that you selected on the View Projects screen.

 1. I det vänstra navigeringsfältet, klickar eller trycker du på skärmen UpdateDetails.In the left navigation bar, click or tap the UpdateDetails screen.
 2. Ändra [Rubrik] till uppdatera information.Change [Title] to "Update Details".
 3. I det vänstra navigeringsfältet, klickar eller trycker du på EditForm1 under UpdateDetails.In the left navigation bar, click or tap EditForm1 under UpdateDetails.
 4. Ställ in följande egenskaper för formuläret:Set the following properties for the form:

  • DataSource-egenskapen = projektinformationDataSource property = 'Project Details'
  • Objekt-egenskapen = BrowseGallery1.SelectedItem property = BrowseGallery1.Selected
 5. Med formuläret fortfarande markerat, klickar du eller trycker i kryssrutan för följande fält i det högra fönstret i den ordning som visas:With the form still selected, in the right pane click or tap the checkbox for the following fields, in the order shown:

  • RubrikTitle
  • PMAssignedPMAssigned
  • StatusStatus
  • ProjectedStartDateProjectedStartDate
  • ProjectedEndDateProjectedEndDate
  • ProjectedDaysProjectedDays
  • ActualDaysActualDays

   Redigera formulärfält

 6. Välj avbryt-knappen avbryt-ikonen och ställ in dess OnSelect-egenskap till ResetForm(EditForm1); Tillbaka().Select the cancel button Cancel icon, and set its OnSelect property to ResetForm(EditForm1); Back().
 7. Välj spara-knappen kryssmarkering spara-ikonen och kolla in OnSelect-formeln SubmitForm(EditForm1).Select the save button Checkmark save icon and check out the OnSelect formula - SubmitForm(EditForm1). Eftersom vi använder kontrollen för redigeringsformuläret så kan vi använda Submit(), istället för att använda Patch() som vi gjorde tidigare.Because we're using the edit form control, we can use Submit(), instead of using Patch() like we did earlier.

Den färdiga skärmen bör nu se ut som följande bild (om fälten är tomma, kontrollera att du väljer ett objekt på Visa projekt-skärmen).The completed screen should now look like the following image (if the fields are blank, make sure you select an item on the View Projects screen).

Uppdatera information-skärmen färdig

Steg 7: Kör appenStep 7: Run the app

Nu när appen är klar så kan vi köra den och se hur det fungerar.Now that the app is complete, let's run it to see how it works. Vi lägger till en länk på SharePoint-webbplatsen till appen.We'll add a link on the SharePoint site to the app. Du kommer att kunna köra appen i webbläsaren, men du kan behöva dela appen för att andra ska kunna köra den.You will be able to run the app in the browser, but you might need to share the app for other people to run it. Mer information finns i dela dina appar.For more information, see Share your apps.

 1. I Office 365-appstartaren, klickar eller trycker du på PowerApps.In the Office 365 app launcher, click or tap PowerApps.

  PowerApps i Office 365-appstartaren

 2. I PowerApps, klickar eller trycker du på ellipsen, (... ) för projekthanterings-appen och därefter på öppna.In PowerApps, click or tap the ellipsis (. . .) for Project Management app, then Open.

  Välj projekthanterings-appen

 3. Kopiera adressen (URL:en) för appen i webbläsaren.Copy the address (URL) for the app in the browser.

  Kopiera app-URL

 4. I SharePoint, klickar eller trycker du på Redigera länkar.In SharePoint, click or tap EDIT LINKS.

  Redigera SharePoint-webbplatslänkar

 5. Klicka eller tryck på(+) länk.Click or tap (+) link.

  Lägg till app-länk till SharePoint-webbplatsen

 6. Skriv in projekthanterings-app och klistra in adressen till appen.Enter "Project Management app", and paste in the address for the app.

  Redigera länkegenskaperna

 7. Klicka eller tryck på Ok och sedan Spara.Click or tap OK, then Save.

  Spara länkändringarna

Tilldela en ansvarig till ett projektAssign a manager to a project

Nu när vi har appen på vår SharePoint-webbplats, antar vi rollen som projektgodkännare. Vi ska hitta projekt som inte har någon ansvarig tilldelad och tilldela en ansvarig till ett av dem.Now that we have the app in our SharePoint site, we'll assume the role of the project approver - we'll look for any projects that don't have a manager assigned, and assign a manager to one of the projects. Därefter antar vi rollen som projektansvarig och lägger till lite information om ett projekt som är tilldelat till oss.Then we'll assume the role of the project manager, and add some information about a project that is assigned to us.

 1. Först ska vi titta på listan projektinformation i SharePoint.First, let's look at the Project Details list in SharePoint. Två projekt har värdet otilldelat i kolumnen PMAssigned.Two projects have a value of Unassigned in the PMAssigned column. Vi kommer att se dessa i appen.We will see these in the app.

  Otilldelade projekt i SharePoint-listan

 2. Klicka eller tryck på länken som du skapade till appen.Click or tap the link that you created to the app.
 3. På den första skärmen, klicker eller trycker du på tilldela ansvarig.On the first screen, click or tap Assign Manager.

  Appens introduktionsskärm

 4. På skärmen tilldela ansvarig, kan du se de två otilldelade projekten i listan.On the Assign Manager screen, you see the two unassigned projects from the list. Välj projektet ny BI-programvara.Select the New BI software project.

  Galleri med valt objekt

 5. I textinmatningen ansvarig, skriver du in Joni Sherman och klickar sedan på Ok.In the Manager text input, enter "Joni Sherman", then click OK.

  Ändringen tillämpas i listan och galleriet uppdaterar så att bara det återstående otilldelade projektet visas.The change is applied to the list, and the gallery refreshes so only the remaining unassigned project is displayed.

  Tilldela ansvarig till projektet

 6. Gå tillbaka till SharePoint-listan och uppdatera sidan.Go back to the SharePoint list and refresh the page. Du ser att projektposten nu har uppdaterats med namnet på den projektansvarige.You'll see that the project entry is now updated with the project manager name.

  Projektansvarig tilldelad i SharePoint-listan

Uppdatera informationen för projektetUpdate details for the project

 1. Klicka eller tryck på tillbaka-ikonen för att gå tillbaka till den första skärmen och klicka eller tryck sedan på uppdatera information.Click or tap Back icon to go back to the first screen, then click or tap Update Details.

  Appens introduktionsskärm

 2. På skärmen visa projekt, skriver du in ny i sökrutan.On the View Projects screen, enter "New" in the search box.

  Sök i app-galleriet

 3. Klicka på information-pilikonen för objektet ny BI-programvara.Click Details arrow icon for the New BI software item.

  Galleri-objekt valt

 4. På skärmen uppdatera information, anger du följande värden:On the Update Details screen, set the following values:

  • ProjectedStartDate-fältet = 6/3/2017The ProjectedStartDate field = "3/6/2017"
  • ProjectedEndDate-fältet = 24/3/2017The ProjectedEndDate field = "3/24/2017"
  • ProjectedDays-fältet = 15The ProjectedDays field = "15"

  Uppdatera objektinformation

 5. Klicka eller tryck påClick or tap Kryssmarkeringsikonen om du vill tillämpa ändringen för SharePoint-listan.to apply the change to the SharePoint list.
 6. Stäng appen och gå tillbaka till listan.Close the app, and go back to the list. Du ser nu att projektposten har uppdaterats med datum- och dagändringarna.You see that the project entry is now updated with the date and day changes.

  Uppdaterad SharePoint-lista

Djupdykning i formlerFormula deep-dive

Detta är det andra valfria avsnittet om PowerApps-formler.This is the second optional section on PowerApps formulas. I den första djupdykningen, tittade vi på en av formlerna som PowerApps skapar för bläddra-galleriet i en tre-skärms app.In the first deep-dive, we looked at one of the formulas that PowerApps generates for the browse gallery in a three-screen app. I den här djupdykning ska vi titta på en formel som vi använder för skärmen AssignManager i vår andra app.In this deep-dive, we'll look at a formula that we use for the AssignManager screen of our second app. Här är formeln:Here's the formula:

Patch ( 'Project Details', LookUp ( 'Project Details', ID = Gallery1.Selected.ID ), {PMAssigned: TextInput1.Text} )Patch ( 'Project Details', LookUp ( 'Project Details', ID = Gallery1.Selected.ID ), {PMAssigned: TextInput1.Text} )

Men vad gör den här formeln?What does this formula do? När du väljer ett objekt i galleriet och klickar på OK-knappen, uppdaterar formeln projektinformation-listan och ställer in PMAssigned-kolumnen till värdet som du anger i textinmatningen.When you select an item in the gallery and click the OK button, the formula updates the Project Details list, setting the PMAssigned column to the value that you specify in the text input. Formeln använder sig av funktioner för att göra sitt jobb:The formula uses functions to do its work:

När du sätter ihop funktionerna i formeln händer följande:When you put the functions together in the formula, here's what happens:

 1. När du klickar på OK-knappen, anropas Patch-funktionen för att uppdatera projektinformation-listan.When you click the OK button, the Patch function is called to update the Project Details list.
 2. I Patch-funktionen, identiferar LookUp-funktionen vilken rad i projektinformation-listan som ska uppdateras.Within the Patch function, the LookUp function identifies which row of the Project Details list to update. Den gör det genom att jämföra ID för det markerade galleriobjektet med ID i listan.It does this by comparing the ID of the selected gallery item to the ID in the list. Till exempel ett ID på 12 innebär att posten för nya BI-programvara ska uppdateras.For example, an ID of 12 means that the entry for New BI software should be updated.
 3. Nu när Patch-funktionen har rätt ID, uppdaterar den PMAssigned-fältet till värdet i TextInput1.Text.Now that the Patch function has the right ID, it updates the PMAssigned field to the value in TextInput1.Text.

Nästa stegNext steps

Nästa steg i självstudien blir att skapa en Power Bi-rapport för att analysera projekt.The next step in this tutorial series is to create a Power BI report to analyze projects.