Publicera Power BI-projektrapporten och skapa en instrumentpanelPublish the Power BI project report and create a dashboard

Anteckning

Den här artikeln ingår i en självstudieserie om hur man använder PowerApps, Microsoft Flow och Power BI med SharePoint Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Var noga med att läsa introduktionen för att få en översikt samt relaterade hämtningar.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

I den här uppgiften ska vi publicera vår datauppsättning och rapportera till Power BI-tjänsten. Sedan skapar vi en instrumentpanel som baseras på rapporten.In this task, we'll publish our dataset and report to the Power BI service; then we'll create a dashboard based on the report. I många fall har rapporter ett stort antal visualiseringar, men bara en del av dem används i någon instrumentpanel.In many cases a report has a large number of visualizations and only a subset are used in a dashboard. I vårt fall ska vi lägga till alla fyra visualiseringarna på instrumentpanelen.In our case, we'll add all four visualizations to the dashboard.

Steg 1: Publicera datauppsättningen och rapportenStep 1: Publish the dataset and report

 1. Klicka eller tryck på Publicera på fliken Start i Power BI Desktop.In Power BI Desktop, on the Home tab, click or tap Publish.

  Publicera datauppsättning och rapport

 2. Om du inte redan har loggat in på Power BI-tjänsten, så ange ett konto och klicka eller tryck på Logga in.If you're not already signed in to the Power BI service, enter an account, then click or tap Sign in.

  Logga in på ett konto

 3. Ange ett lösenord och klicka eller tryck sedan på Logga in.Enter a password, then click or tap Sign in.

  Ange kontolösenord

 4. Välj ett mål för rapporten och klicka eller tryck sedan på Välj.Choose a destination for the report, then click or tap Select. Vi rekommenderar att du publicerar på en grupparbetsyta, vilket förenklar åtkomsten till rapporten i SharePoint.We recommend publishing to a group workspace to simplify access to the report in SharePoint. I det här fallet publicerar vi på grupparbetsytan Projekthantering.In this case, we are publishing to the Project Management group workspace. Mer information finns i Samarbeta på Power BI-appens arbetsyta.For more information, see Collaborate in your Power BI app workspace.

  Målarbetsyta

 5. När publiceringen är klar klickar eller trycker du på Öppna ”project-analysis.pbx” i Power BI.After publishing completes, click or tap Open 'project-analysis.pbx' in Power BI.

  Publiceringen lyckades

 6. Power BI-tjänsten läser in rapporten i en webbläsare.The Power BI service loads the report in a browser. Om det vänstra navigeringsfönstret inte utvidgas, så utvidga det genom att klicka eller trycka på menyn längst upp till vänster (a).If the left navigation pane isn't expanded, click or tap the menu at the top left (a) to expand it.

  Rapport i Power BI-tjänsten

  Du kan se att när vi publicerade, så hämtade Power BI Desktop en datauppsättning (d) och en rapport (c).You can see that when we published, Power BI Desktop uploaded a dataset (d) and a report (c). Du kan skapa instrumentpaneler i tjänsten, inte i Power BI Desktop, och den här arbetsytan inte några instrumentpaneler ännu (b).You create dashboards in the service, not Power BI Desktop, and this workspace doesn't have any dashboards yet (b). Vi ska skapa en snart.We'll create one shortly.

Steg 2: Konfigurera autentiseringsuppgifter för uppdateringStep 2: Configure credentials for refresh

 1. I tjänsten, Klicka eller tryck på kugghjulsikonen i det övre högra hörnet, och klicka eller tryck sedan på Inställningar.In the service, click or tap Gear icon in the top right corner, then click or tap Settings.
 2. Klicka eller tryck på Datauppsättningar, och sedan på projektanalys.Click or tap Datasets, then project-analysis.

  datauppsättning för projektanalys

 3. Utvidga datakällans autentiseringsuppgifter, och klicka eller tryck sedan på Redigera autentiseringsuppgifter.Expand Data source credentials, then click or tap Edit credentials.

  Redigera autentiseringsuppgifter för datakälla

 4. Välj OAuth2 som autentiseringsmetod, och klicka eller tryck sedan på Logga in.Select OAuth2 for Authentication method, then click or tap Sign in.

  Logga in på SharePoint

 5. Välj eller logga in med ett konto som har behörigheter för SharePoint-listor.Select or sign in to an account that has permissions for the SharePoint lists.

  Inloggad på Office 365

  När processen är klar får du följande meddelande i tjänsten.When the process completes, you'll get the following message in the service.

  Datakällan har uppdaterats

Steg 3: Skapa en instrumentpanelStep 3: Create a dashboard

 1. Om du vill gå tillbaka till din rapport så klicka eller tryck på Projektanalys under Rapporter.To get back to your report, under REPORTS click or tap project-analysis.

 2. Klicka på eller tryck på diagrammet i det övre vänstra hörnet, och klicka eller tryck sedanClick or tap the chart on the upper left, then click or tap Fäst ikon..

  Fäst diagram

 3. Ange ett namn för den instrumentpanel du vill fästa på. Klicka eller tryck på Fäst.Enter a name for the dashboard you want to pin to, then click or tap Pin.

  Fäst diagram på ny instrumentpanel

 4. Klicka på eller tryck på diagrammet i det övre högra hörnet, och klicka eller tryck sedanClick or tap the chart on the upper right, then click or tap tap Fäst ikon..

  Fäst diagram

 5. Välj den befintliga instrumentpanelen, och klicka eller tryck sedan på Fäst.Select the existing dashboard, then click or tap Pin.

  Fäst diagram på befintlig instrumentpanel

 6. Upprepa fästprocessenför de övriga två visuella objekten.Repeat the pinning process for the other two visuals.

 7. Klicka eller tryck på instrumentpanelens namn i det vänstra navigeringsfönstret.In the left navigation pane, click or tap the dashboard name.

  Ny instrumentpanel i webbplatsnavigeringen

 8. Granska instrumentpanelen.Review the dashboard. Om du klickar på en panel kommer du tillbaka till rapporten.If you click on a tile, you will go back to the report.

  Instrumentpanelen är klar

Nu är vi klara med det mesta av arbetet i Power BI.That wraps up most of the work in Power BI. Om detta har varit din första upplevelse av att skapa rapporter och instrumentpaneler – så grattis!If that was your first experience creating reports and dashboards, congratulations! Om du redan är en erfaren användare, så hoppas vi att du kunde ta dig igenom den snabbt.If you're already a pro, we hope you could move through it quickly. Nu ska vi lägga till aviseringar och därigenom se till att vi blir informerade när instrumentpanelen behöver vår uppmärksamhet.Now we will add alerting to make sure we know if the dashboard needs our attention.

Nästa stegNext steps

Nästa steg i den här självstudiekursen är att konfigurera dataaviseringar för Power BI-projektrapporten.The next step in this tutorial series is to set up data alerts for the Power BI project report.