Visa text samt formatera datum och tider i PowerAppsShow text and format dates and times in PowerApps

Lägg till datum och tider och formatera dem för att visa rätt detaljnivå eller för att återspegla lokala förhållanden.Add dates and times, and format them to show the right level of detail or to reflect your locale. Beräkna tiden mellan två datum eller beräkna ett datum som ligger en viss tid före eller efter ett datum som du anger.Calculate the amount of time between two dates, or calculate a date that's a certain amount of time before or after a date that you specify. Konvertera datum till eller från olika värden för dagar, månader och år och konvertera tider till eller från olika värden för timmar, minuter och sekunder.Convert dates to or from separate values for days, months, and years, and convert times to or from separate values for hours, minutes, and seconds.

Du kan till exempel lägga till data från användare om aktiehandel eller klientmöten, data från en extern källa eller data från en annan app som skapats i PowerApps.For example, add data from users about stock trades or client meetings, data from an external source, or data from another app created in PowerApps. Om dessa data omfattar tider på millisekunder är det enklare att runda av dem till närmaste minut.If that data includes times down to the millisecond, round it to the nearest minute for simplicity. Beräkna hur många dagar som återstår före en viktig milstolpe.Calculate how many days remain before a major milestone. Om du vill schemalägga klientmöten var femte dag kan du beräkna dessa datum automatiskt.If you want to schedule client meetings every five days, calculate those dates automatically. Om den 10 maj 1985 lagras i olika fält för dagen, månaden och året kan du sammanställa dem till ett enda värde.If May 10, 1985, is stored in separate fields for the day, the month, and the year, consolidate them into a single value. På motsatt sätt kan du även dela upp varje datum i separata värden om din app hanterar dem separat.Conversely, break each date into separate values if your app manages them separately.

FörutsättningarPrerequisites

 • Registrera dig för PowerApps, installera, öppna det och logga sedan in med samma autentiseringsuppgifter som du använde för att registrera dig.Sign up for PowerApps, install it, open it, and then sign in by providing the same credentials that you used to sign up.
 • Skapa en app eller öppna en befintlig app i PowerApps.Create an app or open an existing app in PowerApps.
 • Lär dig hur du konfigurerar en kontroll i PowerApps.Learn how to configure a control in PowerApps.

Visa text i en etikettkontrollShow text in a Label control

Visa text i kontrollen Etikett genom att ställa in värdet för egenskapen Text.Show text in a Label control by setting the value of its Text property. Ställ in den här egenskapen genom att skriva direkt i kontrollen eller genom att skriva ett uttryck i formelfältet.Set this property by typing directly into the control or by typing an expression in the formula bar.

 • Om du skriver direkt i kontrollen visas exakt det du skriver.If you type directly into the control, it shows exactly what you type.
 • Om du anger ett uttryck i formelfältet visar kontrollen resultatet av uttrycket.If you type an expression in the formula bar, the control shows the result of the expression.

Nedan visas några exempel.Here are some examples.

 1. Lägg till kontrollen Etikett med namnet ShowText och ställ in dess egenskap Text enligt följande formel:Add a Label control named ShowText, and set its Text property to this formula:
  Now()Now()

  Om datorn är inställd med språkinställningarna för ”en-us”, visas aktuellt datum och tid i följande format: If your computer is set to the "en-us" locale, the current date and time appears in this format:
  mm/dd/åååå hh:mm AM/PMmm/dd/yyyy hh:mm AM/PM

  Om datorn är inställd med de språkinställningarna för ”en-us”, visas aktuellt datum och tid i följande format: If your computer is set to a locale such as "fr-fr", the current date and time appears in this format:
  mm/dd/åååå hh:mm AM/PMdd/mm/yyyy hh:mm AM/PM

 2. Ställ in textrutans Text-egenskap för ShowText enligt följande formel:Set the Text property of ShowText to this formula:
  DateDiff(Today(), DateValue("01/01/2020"))DateDiff(Today(), DateValue("01/01/2020"))

  Antalet dagar mellan i dag och den 1 januari 2020

  Kontrollen visar antalet dagar mellan dagens datum och den 1 januari 2020 genom att använda dessa funktioner:The control shows the number of days between today and January 1, 2020, by using these functions:

  • DateDiff, som beräknar antalet dagar, kvartal eller år mellan två datum.DateDiff, which calculates the number of days, quarters, or years between two dates.
  • Today, som beräknar den innevarande dagen som ett värde.Today, which calculates the current day as a value.
  • DateValue, som konverterar en teckensträng, som visas inom dubbla citattecken, till ett värde på vilket beräkningar kan utföras.DateValue, which converts a literal string, as shown between double quotation marks, to a value on which calculations can be performed.
 3. Lägg till en textinmatningskontroll med namnet BirthDate och placera den under ShowText.Add a Text input control named BirthDate, and move it under ShowText.
 4. I BirthDate anger du månad och dag i ditt födelsedatum (till exempel 05/18).In BirthDate, type the month and the day of your birth (for example, 05/18).
 5. Ställ in textrutans Text-egenskap för ShowText enligt följande formel:Set the Text property of ShowText to this formula:
  DateDiff(Today(), DateValue(BirthDate.Text))DateDiff(Today(), DateValue(BirthDate.Text))

  Antalet dagar mellan i dag och din födelsedag

  ShowText visar antalet dagar mellan i dag och det datum du skriver in för BirthDate.ShowText shows the number of days between today and whatever date you type into BirthDate. Om din födelsedag redan har inträffat i år visar ShowText ett negativt värde.If your birthday has already occurred this year, ShowText displays a negative value.

Formatera datum och tider med DateTimeValueFormat dates and times by using DateTimeValue

Konvertera datum och tider från textsträngar till värden som du kan formatera på en mängd olika sätt och använda i beräkningar.Convert dates and times from strings of text to values, which you can format in a variety of ways and use in calculations. Ange formatet med hjälp av inbyggda och anpassade alternativ.Specify the format by using built-in and custom options.

Anteckning

Funktionerna DateTimeValue och DateValue kan konvertera datum i något av dessa format till värden:The DateTimeValue and DateValue functions can convert dates in any of these formats into values:

 • MM/DD/ÅÅÅÅMM/DD/YYYY
 • DD/MM/ÅÅÅÅDD/MM/YYYY
 • DD månad ÅÅÅÅDD Mon YYYY
 • Månad DD ÅÅÅÅMonth DD, YYYY
 1. Lägg till en textinmatningskontroll med namnet ArrivalDateTime och ange ett datum och en tid i följande format:Add a Text input control named ArrivalDateTime, and type a date and time in this format:
  5/10/85 6:15 AM5/10/85 6:15 AM
 2. Lägg till kontrollen Etikett med namnet ShowDate och ställ in dess egenskap Text enligt följande formel:Add a Label control named ShowDate, and set its Text property to this formula:
  DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text)DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text)

  Konvertera ett datum eller en tid till ett värde

  ShowDate visar samma information som du har angett, men den har konverterats från text till ett värde och formaterats annorlunda.ShowDate shows the same information that you typed, but it's been converted from text to a value and formatted differently. Som exempel visas året med fyra siffror i stället för bara två.For example, the year appears as four digits instead of just two.

 3. Ändra Text-egenskapen för ShowDate enligt följande formel:Change the Text property of ShowDate to this formula:
  DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text, "fr")DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text, "fr")

  Visa ett datum- eller tidvärde i franskt format

  ShowDate visar dagen före månaden, vilket en fransk användare förväntar sig.ShowDate shows the day before the month, as a French user would expect.

  Tips

  Om du vill visa en lista över andra språk i Intellisense, tar du bort det avslutande citattecknet och fr från formeln men lämnar det inledande citattecknet:To display a list of other locales in Intellisense, remove the closing quotation mark and fr from the formula, but leave the open quotation mark:

  Visa en lista över språk

 4. Om du vill använda ett av de olika inbyggda formaten, ändrar du Text-egenskapen för ShowDate enligt den här formeln:To use one of several built-in formats, change the Text property of ShowDate to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), DateTimeFormat.LongDateTime)

  Visa ett datum- eller tidvärde i franskt format

  ShowDate visar veckodagen, datumet och tiden.ShowDate shows the day of the week, the date, and the time.

  Tips

  Parametern DateTimeFormat har stöd för flera andra inbyggda format.The DateTimeFormat parameter supports several other built-in formats. Om du vill visa den listan tar du bort LongDateTime från formeln.To display that list, remove LongDateTime from the formula.

 5. Om du vill använda ett anpassat format, ändrar du Text-egenskapen för ShowDate enligt följande formel:To use a custom format, change the Text property of ShowDate to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")Text(DateTimeValue(ArrivalDateTime.Text), "mm/dd/yyyy hh:mm:ss.fff AM/PM")

  Visa ett datum- eller tidvärde i franskt format

  ShowDate visar datum/tid-värdet i det format som du har angett, inklusive millisekunder.ShowDate shows the date/time value in the format that you specified, including milliseconds.

  Tips

  För att avrunda tiden till närmaste tiondel eller hundradel av en sekund anger du hh:mm:ss.f eller hh:mm:ss.ff.To round the time to the nearest tenth or hundredth of a second, specify hh:mm:ss.f or hh:mm:ss.ff in the formula.

Formatera ett datum med DateValueFormat a date by using DateValue

 1. Lägg till en textinmatningskontroll med namnet ArrivalDate och ange sedan ett datum i den (till exempel 5/10/85).Add a Text input control named ArrivalDate, and then type a date in it (for example, 5/10/85).
 2. Lägg till kontrollen Etikett med namnet FormatDate och ställ in dess egenskap Text enligt följande formel:Add a Label control named FormatDate, and set its Text property to this formula:
  DateValue(ArrivalDate.Text)DateValue(ArrivalDate.Text)

  FormatDate visar det datum som du har angett, med undantag för året som visas med fyra siffror.FormatDate shows the date that you typed, except the year appears as four digits.

 3. Ställ in Text-egenskapen för FormatDate enligt följande formel:Set the Text property of FormatDate to this formula:
  DateValue(ArrivalDate.Text, "fr")DateValue(ArrivalDate.Text, "fr")

  FormatDate visar dagen före månaden, vilket en fransk användare förväntar sig.FormatDate shows the day before the month, just as a French user would expect.

 4. Om du vill använda ett av de olika inbyggda formaten, ställer du in Text-egenskapen för FormatDate enligt den här formeln:To use one of several built-in formats, set the Text property of FormatDate to this formula:
  Text(DateValue(ArrivalDate.Text), DateTimeFormat.LongDate)Text(DateValue(ArrivalDate.Text), DateTimeFormat.LongDate)

  FormatDate visar veckodagen, månaden, dagen och året.FormatDate shows the day of the week, the month, the day, and the year.

 5. Om du vill använda ett anpassat format, ställer du in Text-egenskapen för FormatDate enligt följande formel:To use a custom format, set the Text property of FormatDate to this formula:
  Text(DateValue(ArrivalDate.Text), "yy/mm/dd")Text(DateValue(ArrivalDate.Text), "yy/mm/dd")

  FormatDate visar datumet i det format som du har angett.FormatDate shows the date in the format that you specified.

Formatera en tid med DateTimeValueFormat a time using DateTimeValue

 1. Lägg till en textinmatningskontroll med namnet ArrivalTime och skriv sedan 6:15 AM i den.Add a Text input control named ArrivalTime, and then type 6:15 AM in it.
 2. Lägg till kontrollen Etikett med namnet ShowTime.Add a Label control named ShowTime.
 3. Om du vill använda ett av de olika inbyggda formaten, ställer du in Text-egenskapen för ShowTime enligt den här formeln:To use one of several built-in formats, set the Text property of ShowTime to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), DateTimeFormat.LongTime)Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), DateTimeFormat.LongTime)

  ShowTime visar den tid som du angav, inklusive sekunder.ShowTime shows the time that you specified, including seconds.

 4. Om du vill använda ett anpassat format, ställer du in Text-egenskapen för ShowTime enligt följande formel:To use a custom format, set the Text property of ShowTime to this formula:
  Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), "hh:mm:ss.fff AM/PM")Text(DateTimeValue(ArrivalTime.Text), "hh:mm:ss.fff AM/PM")

  ShowTime visar den tid som du angav, inklusive sekunder.ShowTime shows the time that you specified, including seconds and milliseconds.

  Tips

  För att avrunda tiden till närmaste tiondel eller hundradel av en sekund anger du hh:mm:ss.f eller hh:mm:ss.ff i formeln.To round the time to the nearest tenth or hundredth of a second, enter hh:mm:ss.f or hh:mm:ss.ff in the formula.

Visa tiden mellan datumShow the time between dates

 1. Lägg till två textinmatningskontroller med namnet Start och End.Add two Text input controls named Start and End.
 2. Skriv in 4/1/2015 i Start och skriv in 1/1/2016 i End.Type 4/1/2015 in Start, and type 1/1/2016 in End.
 3. Lägg till kontrollen Etikett med namnet DateDiff och ställ in dess egenskap Text enligt följande formel:Add a Label control named DateDiff, and set its Text property to this formula:
  DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text))DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text))

  Jämföra två datum

  DateDiff visar 275, vilket är antalet dagar mellan den 1 april 2015 och den 1 januari 2016.DateDiff shows 275, which is the number of days between April 1, 2015, and January 1, 2016.

 4. Ställ in textrutans Text-egenskap för DateDiff enligt följande formel:Set the Text property of DateDiff to this formula:
  DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text), Months)DateDiff(DateValue(Start.Text), DateValue(End.Text), Months)

  DateDiff visar 9, vilket är antalet dagar mellan den 1 april 2015 och den 1 januari 2016.DateDiff shows 9, which is the number of months between April 1, 2015, and January 1, 2016. Ersätt Months med Quarters eller Years för att visa tiden i dessa enheter.Replace Months with Quarters or Years to show the time in those units.

Identifiera ett datum före eller efter ett annat datumIdentify a date before or after another date

 1. Lägg till en textinmatningskontroll med namnet Start och skriv 5/10/1985 i den.Add a Text input control named Start, and type 5/10/1985 in it.
 2. Lägg till kontrollen Etikett med namnet DateAdd och ställ in dess egenskap Text enligt följande formel:Add a Label control named DateAdd, and set its Text property to this formula:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), 3)DateAdd(DateValue(Start.Text), 3)

  Lägg till tre dagar

  DateAdd visar 5/13/1985, vilket är tre dagar efter datumet för Start.DateAdd shows 5/13/1985, which is three days after the date in Start.

 3. Ställ in Text-egenskapen för DateAdd enligt följande formel:Set the Text property of DateAdd to this formula:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), -3)DateAdd(DateValue(Start.Text), -3)

  Ta bort tre dagar

  DateAdd visar 5/7/1985, vilket är tre dagar före datumet i Start.DateAdd shows 5/7/1985, which is three days before the date in Start.

 4. Ändra Text-egenskapen för DateAdd enligt följande formel:Change the Text property of DateAdd to this formula:
  DateAdd(DateValue(Start.Text), 3, Months)DateAdd(DateValue(Start.Text), 3, Months)

  Lägg till tre månader

  Etiketten visar 8/10/1985, vilket är tre dagar efter datumet för Start.The label shows 8/10/1985, which is three months after the date in Start. Ersätt Months med Quarters eller Years för att identifiera ett datum som infaller det angivna antalet kvartal eller år före eller efter datumet för Start.Replace Months with Quarters or Years to identify a date that's the specified number of quarters or years before or after the date in Start.

Beräkna datum baserat på år, månader och dagarCalculate dates based on years, months, and days

 1. Lägga till tre kontroller av typen Nedrullningsbar listruta med namnen Year, Month, och Day.Add three Drop down controls named Year, Month, and Day.
 2. Ställ in Start-egenskapen för Year enligt den här formeln:Set the Items property of Year to this formula:
  Table({Year:"2014"}, {Year:"2015"}, {Year:"2016"})Table({Year:"2014"}, {Year:"2015"}, {Year:"2016"})
 3. Ställ in Items-egenskapen för Month enligt den här formeln:Set the Items property of Month to this formula:
  Table({Month:"1"}, {Month:"2"}, {Month:"3"}, {Month:"4"}, {Month:"5"}, {Month:"6"}, {Month:"7"}, {Month:"8"}, {Month:"9"}, {Month:"10"}, {Month:"11"}, {Month:"12"})Table({Month:"1"}, {Month:"2"}, {Month:"3"}, {Month:"4"}, {Month:"5"}, {Month:"6"}, {Month:"7"}, {Month:"8"}, {Month:"9"}, {Month:"10"}, {Month:"11"}, {Month:"12"})
 4. Ställ in Items-egenskapen för Day enligt den här formeln:Set the Items property of Day to this formula:
  Table({Day:"1"}, {Day:"2"}, {Day:"3"}, {Day:"4"}, {Day:"5"}, {Day:"6"}, {Day:"7"}, {Day:"8"}, {Day:"9"}, {Day:"10"}, {Day:"11"}, {Day:"12"}, {Day:"13"}, {Day:"14"}, {Day:"15"}, {Day:"16"}, {Day:"17"}, {Day:"18"}, {Day:"19"}, {Day:"20"}, {Day:"21"}, {Day:"22"}, {Day:"23"}, {Day:"24"}, {Day:"25"}, {Day:"26"}, {Day:"27"}, {Day:"28"}, {Day:"29"}, {Day:"30"}, {Day:"31"})Table({Day:"1"}, {Day:"2"}, {Day:"3"}, {Day:"4"}, {Day:"5"}, {Day:"6"}, {Day:"7"}, {Day:"8"}, {Day:"9"}, {Day:"10"}, {Day:"11"}, {Day:"12"}, {Day:"13"}, {Day:"14"}, {Day:"15"}, {Day:"16"}, {Day:"17"}, {Day:"18"}, {Day:"19"}, {Day:"20"}, {Day:"21"}, {Day:"22"}, {Day:"23"}, {Day:"24"}, {Day:"25"}, {Day:"26"}, {Day:"27"}, {Day:"28"}, {Day:"29"}, {Day:"30"}, {Day:"31"})
 5. Lägg till kontrollen Etikett och ange egenskapen Text till följande formel:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
  Text(Date(Value(Year.Selected.Value), Value(Month.Selected.Value), Value(Day.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongDate)Text(Date(Value(Year.Selected.Value), Value(Month.Selected.Value), Value(Day.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongDate)

  Wednesday, January 1, 2014 visas som standard.Wednesday, January 1, 2014 is listed by default. Välj olika värden för kontrollerna för nedrullningsbar listruta för att ändra datumet i kontrollen Etikett.Select different values in the Drop down controls to change the date in the Label control.

Du kan behöva konvertera data som du inte förväntade dig.You may need to convert data that you didn't expect. Om du lägger till textinmatningskontroller i stället för kontroller för nedrullningsbar listruta, kan en användare ange ett felaktigt datum, som 45 maj.If you add Text input controls instead of Drop down controls, a user may enter an incorrect date, such as May 45. Datum-funktionen hanterar ovanliga data på följande sätt:The Date function handles atypical data in the following ways:

 • Om årsvärdet ligger mellan 0 och 1899 (inklusive), lägger funktionen till detta värde till 1900 för att beräkna året.If a year value is between 0 and 1899 (inclusive), the function adds that value to 1900 to calculate the year.
 • Om årsvärdet ligger mellan 1900 och 9999 (inklusive), använder funktionen det värdet som året.If a year value is between 1900 and 9999 (inclusive), the function uses that value as the year.
 • Om årsvärdet är mindre än 0 eller är 10 000 eller större, returnerar funktionen ett felaktigt värde.If a year value is less than 0 or is 10000 or greater, the function returns an error value.
 • Om månadsvärdet är större än 12, lägger funktionen till det antalet månader till den första månaden för det angivna året.If a month value is greater than 12, the function adds that number of months to the first month of the specified year.
 • Om ett månadsvärde är mindre än 1, drar funktionen av det antalet månader plus 1 från den första månaden för det angivna året.If a month value is less than 1, the function subtracts that many months, plus 1, from the first month of the specified year.
 • Om ett dagsvärde är större än antalet dagar i den angivna månaden, lägger funktionen till det antalet dagar till den första dagen i månaden och returnerar motsvarande datum från en efterföljande månad.If a day value is greater than the number of days in the specified month, the function adds that many days to the first day of the month and returns the corresponding date from a subsequent month.
 • Om ett dagsvärde är mindre än 1, drar funktionen av så många dagar, plus 1, från den första dagen i den angivna månaden.If a day value is less than 1, the function subtracts that many days, plus 1, from the first day of the specified month.

Beräkna tider baserat på timmar, minuter och sekunderCalculate times based on hours, minutes, and seconds

 1. Lägg till två Nedrullningsbar listruta-listor med namnet Hour och Minute.Add two Drop-down lists named Hour and Minute.
 2. Ställ in Items-egenskapen för Hour enligt den här formeln:Set the Items property of Hour to this formula:
  Table({Hour:"9"}, {Hour:"10"}, {Hour:"11"}, {Hour:"12"}, {Hour:"13"}, {Hour:"14"}, {Hour:"15"}, {Hour:"16"}, {Hour:"17"})Table({Hour:"9"}, {Hour:"10"}, {Hour:"11"}, {Hour:"12"}, {Hour:"13"}, {Hour:"14"}, {Hour:"15"}, {Hour:"16"}, {Hour:"17"})
 3. Ställ in Items-egenskapen för Minute enligt den här formeln:Set the Items property of Minute to this formula:
  Table({Minute:"0"}, {Minute:"15"}, {Minute:"30"}, {Minute:"45"})Table({Minute:"0"}, {Minute:"15"}, {Minute:"30"}, {Minute:"45"})
 4. Lägg till kontrollen Etikett och ange egenskapen Text till följande formel:Add a Label control, and set its Text property to this formula:

  Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), 0), DateTimeFormat.ShortTime)Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), 0), DateTimeFormat.ShortTime)
 5. Välj 15 för Hour och 45 för Minute.Select 15 in Hour and 45 in Minute.

  Kontrollen Etikett visar 3:45 PM.The Label control shows 3:45 PM.

  Du kan lägga till poster till Hour och Minute så att användarna kan välja från ett större intervall av timmar och ett mer exakt antal minuter.You can add entries to Hour and Minute so that users can select from a bigger range of hours and a more precise number of minutes. Du kan också lägga till en tredje kontroll för nedrullningsbar listruta så att användarna kan ange sekunder.You can also add a third Drop down control so that users can specify seconds. Om du lägger till en tredje lista ställer du in egenskapen Text för kontrollen Etikett till följande uttryck:If you add a third list, set the Text property of the Label control to the following expression:
  Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), Value(Second.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongTime)Text(Time(Value(Hour.Selected.Value), Value(Minute.Selected.Value), Value(Second.Selected.Value)), DateTimeFormat.LongTime)