Köpa PowerApps för din organisationPurchase PowerApps for your organization

Den här artikeln visar hur du köper PowerApps för din organisation som administratör.This article shows you how to purchase PowerApps for your organization as an administrator. Du kan köpa PowerApps via webbplatsen PowerApps direkt via Office 365 Administrationscenter, din Microsoft-representant eller partner.You can purchase PowerApps through the PowerApps website directly, through the Office 365 admin center, or through your Microsoft representative or partner. Den här artikeln diskuterar de utvärderingsversionsalternativ som är tillgängliga för plan 1 eller plan 2 för PowerApps och förklarar sedan hur du som organisation köper plan 1 eller plan 2 för PowerApps.This article will discuss the trial options available for PowerApps Plan 1 or Plan 2 and then explain how to purchase PowerApps Plan 1 or Plan 2 as an organization. Mer information finns i PowerApps i din organisation – Frågor och svar.For more information, see PowerApps in your organization Q&A.

OBS Om du vill köpa PowerApps för en organisation måste du redan vara global administratör eller faktureringsadministratör för Office 365 för en klient, eller så måste du skapa en klient.NOTE To purchase PowerApps for an organization, you must already be an Office 365 Global or Billing Admin of a tenant, or you must create a tenant.

Välja rätt planChoosing the right plan

Information om vilka licenser du kan välja för din organisation finns i Licensöversikt för PowerApps.For details about what licenses you can choose for your organization, see PowerApps licensing overview.

Köpa PowerApps direktPurchase PowerApps directly

Du kan köpa PowerApps-prenumerationer för din organisation från powerapps.microsoft.com och sedan tilldela PowerApps-licenser till dina användare.You can purchase PowerApps subscriptions for your organization from powerapps.microsoft.com and then assign PowerApps licenses to your users. Läs mer.Learn more.

 1. Öppna powerapps.microsoft.com, och välj sedan Priser.Open powerapps.microsoft.com, and then select Pricing.
 2. Välj Köp nu för den plan som du vill ha.Select Buy now for the plan you want.

 3. Ange den information som krävs för att köpet ska kunna genomföras och gå sedan till Office 365-administrationscenter och tilldela PowerApps-licenser till dina användare.Provide information to make the purchase, and then navigate to the Office 365 admin center to assign PowerApps licenses to your users.

Hämta PowerApps via Office 365Get PowerApps through Office 365

Du kan köpa PowerApps-prenumerationer för din organisation på Office 365-administrationscenter och sedan tilldela PowerApps-licenser till dina användare.You can purchase PowerApps subscriptions for your organization from the Office 365 admin center and then assign PowerApps licenses to your users. Läs mer.Learn more.

OBS PowerApps kommer att läggas till i befintliga och nya Office 365-prenumerationer som startar senare i November 2016.NOTE PowerApps will be added to existing and new Office 365 subscriptions starting later in November 2016.

 • Om du loggar in på PowerApps med en Office 365-prenumeration innan den här ändringen äger rum, uppmanas du att registrera dig för en gratis utvärderingsversion av PowerApps plan 2.If you sign in to PowerApps with an Office 365 subscription prior to this change going out, you will be prompted to sign up for a free PowerApps Plan 2 trial.
 • Passa på att registrera dig för utvärderingsversionen om du vill prova PowerApps fram tills uppdateringen görs för din prenumeration av Office 365.Feel free to sign up for the trial if you want to try out PowerApps until the update is made to your Office 365 subscription.
 • Men tänk på att utvärderingsversionen kan innehålla funktioner för PowerApps som inte är tillgängliga via Office 365-prenumerationen när utvärderingsversionen upphör att gälla efter 90 dagar.However, please be aware that the trial license may include features of PowerApps that are not available to you through your Office 365 subscription when the trial expires after 90 days. Se PowerApps-priser för att se vilka funktioner som ingår i din Office 365-prenumeration.See PowerApps pricing to see what capabilities are included in your Office 365 subscription.

Köp en prenumeration på en utvärderingsversionPurchase a subscription trial

 1. Bläddra fram till Office 365-administrationscenter.Browse to the Office 365 admin center.
 2. Välj Fakturering -> Prenumerationer i det vänstra navigeringsfönstret.On the left navigation pane, select Billing -> Subscriptions.
 3. Välj + Lägg till prenumerationer på höger sida.Select + Add subscriptions on the right side.
 4. Hovra över ellipsen (...) för den plan som du vill ha under Andra planer och välj sedan Starta kostnadsfri utvärderingsversion.Under Other Plans, hover over the ellipse (...) for the plan you want, and then select Start free trial.

 5. Välj Testa nu på bekräftelsesidan.On the confirmation screen, select Try now.

Utvärderingsversion av Microsoft PowerApps-plan 1 eller Utvärderingsversion av Microsoft PowerApps-plan 2 med en lista över 100 tillgängliga licenser visas under Fakturering -> Prenumerationer.Under Billing -> Subscriptions, you will see Microsoft PowerApps Plan 1 Trial or Microsoft PowerApps Plan 2 Trial listed with 100 licenses available. Den kostnadsfria utvärderingsversionen gäller i 90 dagar.Your free trial will cover 90 days.

Köpa en prenumerationPurchase a subscription

 1. Bläddra fram till Office 365-administrationscenter.Browse to the Office 365 admin center.
 2. Välj Fakturering -> Prenumerationer i det vänstra navigeringsfönstret.On the left navigation pane, select Billing -> Subscriptions.
 3. Välj + Lägg till prenumerationer på höger sida.Select + Add subscriptions on the right side.
 4. Hovra över ellipsen (...) för den plan som du vill ha under Andra planer och välj sedan Köp nu.Under Other Plans, hover over the ellipse (...) for the plan you want, and then select Buy now.

 5. Ange det antal licenser som du vill lägga till och markera sedan Checka ut nu eller Lägg till i kundvagn.Enter the number of licenses you would like to add, and then select Check out now or Add to cart.

  OBS Du kan lägga till fler senare om det behövs.NOTE You can add more later if needed.

 6. Ange den information som krävs i utcheckningsflödet.Enter the needed information in the Checkout flow,

Microsoft PowerApps-plan 1 eller Microsoft PowerApps-plan 2 visas under Fakturering -> Prenumerationer.Under Billing -> Subscriptions, you will see Microsoft PowerApps Plan 1 or Microsoft PowerApps Plan 2 listed. Om du senare bestämmer att du vill lägga till fler licenser går du tillbaka till Lägg till prenumerationer och väljer sedan Ändra licensantal.If you decide later that you want to add more licenses, go back to Add subscriptions and then select Change license quantity.

TilläggsprogramAdd-ons

Dessa lanseras snart, men stöds inte ännu.These are coming soon but are not supported yet.

Se ocksåSee also

PowerApps i din organisation – Frågor och svarPowerApps in your organization Q&A
Registrera dig för PowerApps via självbetjäningSelf-service sign up for PowerApps