Utvärderingsversion, plan 2, för PowerAppsPlan 2 Trial for PowerApps

Registrera dig för utvärderingsversionen av PowerApps, plan 2, om du vill ha tillgång till alla dess funktioner kostnadsfritt under 90 dagar.Sign up for the PowerApps Plan 2 Trial to get all functionality free for 90 days. Den här utvärderingsversionen erbjuder mer kapacitet utöver PowerApps premiumfunktioner än vad du får från många Office 365- och Dynamics 365-planer.This trial offers more capacity and premium features in addition to the PowerApps functionality that you get from many Office 365 and Dynamics 365 plans. Premiumfunktionerna omfattar:Premium features include:

 • Åtkomst till Common Data Service, som är en säker plattform för företagsdata inbyggd i PowerApps.Access to the Common Data Service, which is a secure business data platform built into PowerApps. Den här tjänsten levereras med hundratals standardföretagsenheter, så att alla dina appar kan dela samma definitioner av t.ex. kund, produkt, lead och annat.This service comes with hundreds of standard business entities, so all your apps can share the same definition of “customer,” “product,” “lead,” and more. Läs merLearn more
 • Åtkomst till premiumanslutningar som Salesforce, DB2, Zendesk och Common Data Service.Access to premium connections such as Salesforce, DB2, Zendesk, and the Common Data Service. Med många av Office 365- och Dynamics 365-planerna kan du ansluta till datakällor som Office 365, Dynamics 365, Dropbox och Twitter.With many Office 365 and Dynamics 365 plans, you can connect to data sources such as Office 365, Dynamics 365, Dropbox, and Twitter. Med plan 2-utvärderingsversionen kan du också ansluta till data via premiumanslutningar som följande:With the Plan 2 Trial, you can also connect to data through premium connectors such as these:

  I den fullständiga listan över anslutningar indikeras premiumanslutningarna med en särskild ikon:In the complete list of connectors, premium connectors appear with a badge:

 • Åtkomst till administrationscentret för PowerApps, där du kan hantera dina miljöer, databaser, användarbehörigheter och dataprinciper.Access to the PowerApps admin center, in which you can manage your environments, databases, user permissions, and data policies. Läs merLearn more

Mer information om kapacitet och övriga funktioner i plant 2-utvärderingsversionen finns på sidan med priser.For more information about additional functionality and capacity in the Plan 2 Trial, see the pricing page.

Du kan använda ett arbets- eller skolkonto om du vill registrera dig för en utvärderingsversion på PowerApps-webbplatsen.You can use a work or school account to sign up for the trial from the PowerApps site. Om du redan har åtkomst till PowerApps via Office 365, Dynamics 365 eller PowerApps, plan 1, så uppmanas du att registrera dig för utvärderingsversionen om du försöker använda någon av funktionerna i plan 2.If you already have access to PowerApps through Office 365, Dynamics 365, or PowerApps Plan 1, you'll be prompted to sign up for the trial if you try to access a Plan 2 feature.

Vad händer när utvärderingsversionen upphör att gälla?What happens when my trial expires?

Efter 90 dagar får du en uppmaning om att begära en 90-dagars förlängning av utvärderingsversionen eller köpa en plan.After 90 days, you'll be prompted to request a 90-day extension of the trial or purchase a plan. Information om samtliga planer finns på sidan med priser.You can find details about all plans on the pricing page.

 • Om du har åtkomst till PowerApps via Office 365, Dynamics 365 eller PowerApps, plan 1, kan du fortfarande använda PowerApps, men du kan förlora åtkomst till Common Data Service, premiumanslutningar, administrationscentret och andra plan 2-funktioner.If you have access to PowerApps through Office 365, Dynamics 365, or PowerApps Plan 1, you can still use PowerApps, but you might lose access to the Common Data Service, premium connectors, the admin center, and other Plan 2 features. Följande skärm visas t.ex. om du försöker att skapa en premiumanslutning:For example, this screen might appear if you try to create a premium connection:

  Den här skärmen visas om du försöker ändra ett schema eller entiteter i Common Data Service:This screen might appear if you try to modify a schema or entities in the Common Data Service:

 • Om din endast åtkomst till PowerApps är via utvärderingsversionen (för vilken du registrerade dig på PowerApps-webbplatsen eller sidan med priser), så visas en skärm liknande denna om du försöker få åtkomst till PowerApps:If your only access to PowerApps is through the trial (for which you signed up on the PowerApps site or the pricing page), a screen like this will appear if you try to access PowerApps:

Hur många dagar återstår till dess att min utvärderingsversion upphör att gälla?How many days are left before my trial expires?

Du kommer snart att kunna se hur många dagar som återstår innan din utvärderingsversion upphör att gälla.You'll soon be able to see how many days are left before your trial expires.

Vad händer med mina data när utvärderingsversionen upphör att gälla?What happens to my data when my trial expires?

Om du fortfarande har åtkomst till PowerApps kan du fortsätta att använda programmet.If you still have access to PowerApps, you can continue to use it. Alla data i Common Data Service förblir oförändrade, och eventuella appar eller flöden som använt Common Data Service som datakälla fortsätter att köras som vanligt.Any data in the Common Data Service will remain as it is, and any app or flow that used the Common Data Service as a data source will continue to run as it did. Men du kan inte använda dessa appar eller flöden, och om du försöker ändra ett schema eller entiteter i Common Data Service får du en uppmaning om att begära en förlängning av utvärderingsversionen eller köpa en plan.But you won't be able to use that app or flow, and you'll be prompted to request an extension of the trial or purchase a plan if you try to modify a schema or entities in the Common Data Service.

Vad bör jag göra då?What should I do next?

Du kan behålla åtkomsten till PowerApps och dess funktioner genom att göra något av följande:You can retain access to PowerApps and its features by following either of these steps:

 • Begär att få din utvärderingsversion förlängd med ytterligare 90 dagar när du uppmanas till detta.When prompted, request to extend your trial for another 90 days.
 • Köp en plan.Purchase a plan. Du kan visa alla tillgängliga planer eller besöka PowerApps sida med priser.You can view the available plans or visit the PowerApps pricing page. Läs mer om hur man köper en plan.Learn more about how to purchase a plan.