Spara bilder i en Excel-fil och sedan lägga till dem i din appHow to save images in an Excel file, and then add these images to your app

I den här handledningen kommer vi att:In this tutorial, we:

 • Skapa en Excel-fil och formatera den som en tabellCreate an Excel file and format it as a table
 • Skapa en anslutning till OneDrive för företag.Create a connection to OneDrive for Business. Det går bra med vilket molnlagringskonto som helst.Any cloud storage account will work. I den här handledningen används OneDrive för företag.In this walk-through, OneDrive for Business is used.
 • Skapa en app med en penninmatningskontrollCreate an app with a pen input control
 • Spara de bilder som skapats från penninmatningskontrollen till en Excel-filSave the images created from the pen input control to an Excel file
 • Visa bilder från en Excel-fil i din appDisplay images from an Excel file in your app

FörutsättningarPrerequisites

Skapa Excel-filen som en tabellCreate the Excel file as a table

 1. Ge en kolumn namnet Image [image] i en tom Excel-fil.In a blank Excel file, name a column Image [image].
 2. Skapa en tabell med följande steg:Create a table using the following steps:

  1. Välj valfri typ av data i valfri rad och kolumn.Select any piece of data in any row and any column. Välj till exempel Image.For example, select Image.
  2. På menyfliksområdet Infoga väljer du Tabell.On the Insert ribbon, select Table.
  3. I dialogrutan väljer du Min tabell har rubriker och sedan OK.In the dialog window, select My table has headers, and select OK.

   Excel-filen är nu i tabellformat.Your Excel file is now in a table format. Formatera data som tabell innehåller ytterligare information om tabellformatering i Excel.Format the data as a table provides additional details on table formatting in Excel.

  4. Ge tabellen namnet Ritningar:Name the table Drawings:

   Byt namn på tabellen till Ritningar

 3. Ge Excel-filen namnet SavePen.xlsx och spara filen på ditt molnlagringskonto (OneDrive för företag, Dropbox och så vidare).Name the Excel file SavePen.xlsx, and save the file to your cloud storage account (OneDrive for Business, Dropbox, and so on).

Skapa en app med pennkontrollenCreate an app with the pen control

 1. I PowerApps skapar du en tom app.In PowerApps, create a blank app.
 2. Lägg till ditt molnlagringskonto som en datakälla i din app.In your app, add the cloud storage account as a data source. Ange därefter SavePen.xlsx som en anslutning och välj tabellen Ritningar:Once added as a data source, add SavePen.xlsx as a connection, and then select the Drawings table:
  AnslutConnect

  Nu listas tabellen Ritningar som en datakälla.Now, the Drawings table is listed as a Data source.

 3. Insert-menyn väljer du Text och därefter Pen input.On the Insert menu, select Text, and then select Pen input. Byt namn till MyPen:Rename it MyPen:

  Byt namn

 4. Lägg till en knappkontroll (Insert-menyn) och ställ sedan in dess OnSelect-egenskap enligt följande formel:Add a Button control (Insert menu), and set its OnSelect property to the following formula:
  Patch(Drawings, Defaults(Drawings), {Image:MyPen.Image})
 5. Lägg till en bildgallerikontroll (menyn Insert > Gallery) och ställ in dess Items-egenskap till Drawings.Add an Image gallery control (Insert menu > Gallery), and set its Items property to Drawings. Bildegenskapen i gallerikontrollen ställs automatiskt in som ThisItem.Image.The Image property of the gallery control is automatically set to ThisItem.Image.

  Din skärm bör se ut ungefär så här:Your screen should look similar to the following:

  Exempelskärm

 6. Tryck på F5 eller välj förhandsgranskning ().Press F5 or select Preview (). Rita något i MyPen och klicka sedan på knappen.Draw something in MyPen, and the select the button. Den första bilden i gallerikontrollen visar vad du ritade.The first image in the gallery control displays what you drew. Lägg till något annat i ritningen och klicka på knappen.Add something else to your drawing, and select the button. Den första bilden i gallerikontrollen visar vad du ritade.The second image in the gallery control displays what you drew.

  Stäng förhandsgranskningsfönstret.Close the preview window.

 7. Gå till ditt molnlagringskonto.Go to your cloud storage account. Det finns en ny SavePen_images-mapp som skapas automatiskt.There's a new SavePen_images folder that is automatically created. Du kan behöva uppdatera för att visa den nya mappen.You may need to refresh to see the new folder. Den här mappen innehåller sparade bilder med deras ID som filnamn.This folder contains your saved images with IDs for their file names.

  Öppna SavePen.xlsx.Open SavePen.xlsx. Image-kolumnen innehåller sökvägen till de nya bilderna.The Image column includes the path to these new images.

Lägg till bilden i en Excel-fil för din appAdd the image in an Excel file to your app

I ett annat exempel kan du spara bilder i ett molnlagringskonto och sedan använda en Excel-tabell för att visa bilderna i din app.In another example, you can save images in a cloud storage account, and then use an Excel table to display the images in your app.

I det här exemplet använder vi CreateFirstApp.zip som innehåller några .jpeg-filer.In this example, we use the CreateFirstApp.zip that contains some .jpeg files.

Note

Vid visning av bilder från en Excel-fil måste sökvägen till dessa bilder använda snedstreck.When displaying images from an Excel file, the path to these images must use forward slashes. När PowerApps sparar bilder i en Excel-tabell (som vid föregående steg), använder sökvägen omvänt snedstreck.When PowerApps saves images to an Excel table (as with the previous steps), the path uses backslashes. Så du kan också använda SavePen_images från föregående exempel.So, you can also use the SavePen_images from the previous example. I så fall ändrar du sökvägarna i Excel-tabellen så att de använder snedstreck istället för omvända snedstreck.If you do, change the paths in the Excel table to use forward slashes instead of backslashes. I annat fall visas bilderna inte.Otherwise, the images will not display.

 1. Hämta CreateFirstApp.zip och extrahera mappen Assets till ditt molnlagringskonto.Download CreateFirstApp.zip, and extract the Assets folder to your cloud storage account.
 2. Skapa en tabell som liknar följande i ett Excel-kalkylblad:In an Excel spreadsheet, create a table that looks similar to the following:

  Jackor-tabell

 3. Ge tabellen namnet Jackor.Name the table Jackets. Ge Excel-filen namnet Produkter.xlsx.Name the Excel file Assets.xlsx. Du kan också byta namn på mappen Produkter till Produktbilder.You can also rename the Assets folder to Assets_images.
 4. Lägg till tabellen Jackor som en datakälla i din app.In your app, add the Jackets table as a data source.
 5. Lägg till kontrollen Endast bild (menyn Insert > Gallery) och ställ in Items-egenskapen till Jackets:Add an Image only control (Insert menu > Gallery), and set its Items property to Jackets:

  Objektegenskap

  Galleriet uppdateras automatiskt med bilderna:The gallery is automatically updated with the images:

  Jackbilder

När du anger Items-egenskapen, uppdateras Excel-tabellen automatiskt med en ny kolumn med namnet PowerAppsId.When you set the Items property, the Excel table is automatically updated with a new column named PowerAppsId.

Bildens sökväg i Excel-tabellen kan också vara en webbadress till en bild.In the Excel table, the image path can also be the URL to an image. Ladda ned exempelfilen Flooring Estimates till ditt molnlagringskonto, lägg till FlooringEstimates tabellen som en datakälla i din app och ställ sedan in gallerikontrollen till FlooringEstimates.Download the Flooring Estimates sample file to your cloud storage account, add the FlooringEstimates table as a data source in your app, and then set the gallery control to FlooringEstimates. Galleriet uppdateras automatiskt med bilderna.The gallery is automatically updated with the images.

Läs merLearn more

Lägg till en bild, en video eller ett ljudAdd an image, a video, or a sound
Visa data i ett linje-, cirkel- eller stapeldiagram i din appShow data in a line, pie, or bar chart in your app
Förstå tabeller och poster i PowerAppsUnderstand tables and records in PowerApps